HOTĂRÎRE Nr. 765 din 4 noiembrie 1994privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare realizării, dezvoltării şi modernizării producţiei în sectorul extractiv minier, ţiţei şi gaze naturale
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 18 noiembrie 1994    În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi al Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă cotele de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 1, necesare completării surselor proprii de finanţare a obiectivelor de investiţii din sectorul extractiv, pentru asigurarea realizării, dezvoltării şi modernizării producţiei de substanţe minerale utile din sectorul extractiv minier, ţiţei şi gaze naturale.  +  Articolul 2Cotele de cheltuieli prevăzute la art. 1 sunt cuprinse în preţurile cu ridicată ale produselor specifice din sectorul extractiv şi se adauga la costul produselor livrate consumatorilor din economie.  +  Articolul 3Cotele de cheltuieli necesare realizării, dezvoltării şi modernizării producţiei sunt stabilite diferenţiat pe unitatea fizica de produs şi se recalculează corespunzător la stabilirea unor noi preţuri cu ridicată în cadrul acţiunilor de negociere.  +  Articolul 4Sumele calculate pe baza cotelor de cheltuieli aprobate prin prezenta hotărâre se colectează la nivelul regiilor autonome şi al societăţilor comerciale, pe măsura valorificării şi încasării producţiei. Fondurile astfel constituite se vor utiliza pentru finanţarea categoriilor de lucrări prevăzute în anexa nr. 2, asigurindu-se cu prioritate sumele necesare executării lucrărilor de cercetare geologica pentru descoperirea de noi rezerve în vederea dezvoltării producţiei, precum şi pentru rambursarea ratelor scadente de la obiectivele a căror finanţare s-a asigurat prin credite externe.  +  Articolul 5Gestionarea fondurilor pentru realizarea, dezvoltarea şi modernizarea producţiei se face de către regiile autonome şi societăţile comerciale în baza instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Industriilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministrul industriilor,Dumitru PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 LISTAcotelor de cheltuieli necesare realizării, dezvoltării şi modernizării producţiei din sectorul extractiv cuprinse în preţurile cu ridicată Produsul Lei/U.M.----------- ------------- Lignit extras 204 lei/t- Cărbune brut extras 190 lei/t- Huila bruta extrasa 155 lei/t- Antracit extras 90 lei/t- Minereu cuprifer extras 1.600 lei/t- Minereu cuprifer sarac extras 150 lei/t- Minereu complex extras 1.600 lei/t- Minereuri auro-argintifere extrase 840 lei/t- Minereuri de fier brut şi mangan extrase 2.600 lei/t- Minereu de aluminiu extras 3.250 lei/t- Minereu de uraniu extras 2.000 lei/t- Substanţe nemetalifere, sare şi roci utile 6% din preţul cu ridicată- Ţiţei extras 50.477 lei/t- Gaz metan extras 7.360 lei/1.000 mc.  +  Anexa 2 LISTAcategoriilor de lucrări ce se finanţează din fondurile constituite prin aplicarea cotelor de cheltuieli necesare realizării, dezvoltării şi modernizării producţiei cuprinse în preţurile cu ridicată Sectorul minier - Cărbuni (antracit, huila, cărbune brun, lignit) - Minereuri auro-argintifere, feroase, neferoase, de aluminiu. radioactive şi de elemente rare şi disperse, substanţe nemetalifere, sare şi roci utile a) studii geologice tehnico-economice în vederea reevaluarii potenţialului de rezerve valorificabile ale perimetrelor în exploatare; b) cercetări geologice şi tehnologice pentru stabilirea posibilităţilor de acces şi de exploatare a zăcămintelor aflate în condiţii geominiere şi hidrogeologice grele; c) cercetări geologice cu foraje şi lucrări miniere pentru descifrarea tectonicii de detaliu sau a modului de dezvoltare a straturilor de cărbuni şi a zonelor mineralizate ce urmează să fie programate la exploatare, în măsura necesară proiectării şi desfăşurării în condiţii corespunzătoare a lucrărilor de deschidere, pregătire şi explorare. Sectorul de extracţie ţiţei şi gaze naturale - Lucrări de cercetare geologica: a) lucrări seismice, foraje cu sonde de deschidere şi sonde de explorare preliminară şi de detaliu, pe uscat şi pe mare; b) lucrări de foraj de exploatare pe uscat; c) lucrări de foraj de cercetare geologica şi exploatare pentru zacamintele de pe platoul continental românesc al Marii Negre. În categoriile de lucrări de mai sus se includ şi taxele pentru terenuri, despăgubiri, drumuri, conducte, linii electrice, probe de producţie, echipamente, instalaţii tehnologice, conducte magistrale, separatoare gaze, staţii de compresoare, instalaţii de tratare şi de depozitare, ateliere, dotări cu instalaţii şi echipamente, scule, redari terenuri în circuitul agricol şi silvic etc. - Dezvoltarea capacităţilor de inmagazinare gaze, modernizarea şi dezvoltarea sistemului de transport şi distribuţie gaze - Lucrări pentru protecţia mediului înconjurător - Cheltuieli pentru studii, proiecte etc. - Retehnologizarea şi modernizarea instalaţiilor şi echipamentelor din dotare. ------------------------