HOTĂRÂRE nr. 933 din 10 iunie 2004privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 7 iulie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Furnizarea şi facturarea energiei termice pentru încălzire şi pentru apa caldă de consum, produsă şi distribuită prin intermediul sistemelor publice centralizate de alimentare cu energie termică, se fac în mod obligatoriu pe baza măsurării consumurilor prin contoarele de energie termică. (2) Măsurarea consumurilor de energie termică pentru încălzire şi pentru apa caldă de consum la nivel de branşament de imobil sau de scară şi repartizarea cheltuielilor pe baza repartitoarelor de costuri instalate la nivel de apartament, în vederea facturării, sunt obligatorii. (3) Contoarele de energie termică pentru încălzire şi pentru apa caldă de consum, la nivel de branşament de imobil sau branşament de scară, respectiv la nivel de apartament individual, se instalează în punctul de delimitare/separare a instalaţiilor, la limita proprietăţii sau în alt punct stabilit prin contractul de furnizare. (4) În cazul păstrării distribuţiei verticale existente, contravaloarea energiei termice consumate pentru încălzire şi pentru apa caldă de consum se stabileşte pe baza consumurilor înregistrate de contoarele de energie termică montate pe branşamentul de agent termic, respectiv pe branşamentul de apă caldă de consum. Repartizarea costurilor şi controlul acestora pe fiecare apartament în parte se fac cu ajutorul repartitoarelor de costuri şi al robinetelor de reglaj termostatic montate pe corpurile de încălzire din fiecare apartament din condominiul branşat la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, respectiv cu ajutorul repartitoarelor de apă caldă montate pe racordurile la instalaţia interioară de utilizare a fiecărui apartament. (5) În cazul în care se optează pentru trecerea la sistemul de distribuţie orizontală, contravaloarea energiei termice consumate pentru încălzire şi pentru apa caldă de consum la nivelul fiecărui apartament din condominiu se stabileşte pe baza consumurilor individuale de energie termică pentru încălzire şi pentru apa caldă de consum, înregistrate cu ajutorul contoarelor de energie termică montate pe racordul de agent termic, respectiv pe racordul de apă caldă de consum, la intrarea în fiecare apartament în parte.  +  Articolul 2 (1) Montarea contoarelor de energie termică la nivel de branşament de imobil sau scară este în sarcina furnizorului de energie termică şi se va finaliza până la data de 30 iunie 2006 pentru toţi consumatorii. (2) Montarea contoarelor de energie termică la nivel de apartament în cazul distribuţiei orizontale, respectiv a repartitoarelor de costuri în cazul distribuţiei verticale, este în sarcina proprietarilor indiferent de sistemul de distribuţie adoptat în cadrul condominiului şi se va finaliza până la data de 31 iulie 2007. (3) Furnizorii de energie termică au obligaţia să avizeze soluţia de contorizare la nivel de branşament de imobil sau scară, adoptată în conformitate cu programele aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi soluţia tehnică de contorizare individuală la nivel de apartament, respectiv soluţia tehnică de montare a repartitoarelor de costuri la nivel de apartament, în conformitate cu normativele tehnice elaborate de autoritatea de reglementare competentă. (4) După termenul stabilit la alin. (1) autoritatea de reglementare responsabilă va retrage licenţele de funcţionare ale operatorilor care nu au finalizat contorizarea la nivel de branşament de imobil sau scară.  +  Articolul 3 (1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile administraţiei publice locale din localităţile în care există sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică în funcţiune au obligaţia să elaboreze programe de contorizare proprii, cu identificarea şi precizarea surselor de finanţare. (2) Autorităţile administraţiei publice locale, respectiv furnizorii de energie termică, vor sprijin proprietarii de apartamente, persoane fizice cu venituri reduse stabilite potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare, în vederea instalării contoarelor individuale de energie termică pentru încălzire şi pentru apa caldă de consum, respectiv a repartitoarelor de costuri, după caz, pe cheltuială proprie, urmând ca aceasta să fie recuperată în maximum 3 ani de la punerea în funcţiune, prin includere în factura de plată lunară, până la concurenţa sumei investite. (3) Autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Guvernul, vor sprijini acţiunea de contorizare individuală la nivel de apartament, respectiv de instalare a repartitoarelor de costuri şi a robinetelor termostatice pentru energie termică şi pentru apă caldă de consum, după caz, prin acordare de consultanţă gratuită, respectiv prin asigurarea de facilităţi pentru achiziţionarea şi montarea acestora. (4) Până la data de 30 septembrie 2004, programele de contorizare vor fi comunicate Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 4 (1) Furnizarea energiei termice se face numai pe bază de contract de furnizare, având ca anexe, după caz, convenţii individuale de furnizare încheiate cu deţinătorii de apartamente, proprietarii şi/sau chiriaşii, în corelare cu prevederile art. 2 alin. (1) şi (2). (2) În cazul adoptării distribuţiei orizontale pentru încălzire şi/sau apa caldă de consum, furnizorii de energie termică vor încheia contracte individuale de furnizare a energiei termice direct cu deţinătorii de apartamente, proprietari şi/sau chiriaşi, imediat după recepţionarea instalării echipamentelor de măsurare. (3) În cazul păstrării distribuţiei verticale, furnizorii de energie termică vor încheia contracte de furnizare cu asociaţiile de proprietari/chiriaşi bazate pe contoarele de energie termică pentru încălzire şi pentru apa caldă de consum, instalate la nivel de branşament de imobil sau scară, şi convenţii individuale cu proprietarii sau chiriaşii apartamentelor.  +  Articolul 5 (1) Până la data de 31 august 2004, autoritatea de reglementare competentă va elabora şi va aproba modelele de contracte-cadru de furnizare a energiei termice pentru încălzire şi pentru apa caldă de consum, dintre furnizor şi utilizatori la nivel de branşament de imobil sau scară, pentru consumul total al condominiului. (2) În acelaşi termen autoritatea de reglementare competentă va elabora şi va aproba modelul-cadru de convenţii individuale de furnizare a energiei termice dintre furnizor şi proprietari/chiriaşi, normele privind condiţiile de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apa caldă de consum, precum şi metodologia de facturare şi repartizare pe apartamente a consumului total înregistrat la nivelul branşamentului condominiului. Convenţiile individuale încheiate potrivit art. 4 se vor anexa la contractul de furnizare dintre furnizori şi asociaţiile de proprietari. (3) Contractele şi convenţiile individuale de furnizare vor prevedea, în mod obligatoriu, dreptul furnizorilor de a avea acces la instalaţiile interioare de încălzire şi apă caldă de consum din fiecare apartament, în condiţiile legii.  +  Articolul 6Pentru restanţele la plata facturilor pe o perioadă mai mare de trei luni, furnizorii de energie termică vor sista prestarea serviciului către consumatorii rău-platnici, inclusiv în perioada sezonului rece, în baza contractelor, respectiv a convenţiilor individuale.  +  Articolul 7Furnizorii de energie termică vor lua toate măsurile necesare pentru ca, începând cu data de 1 ianuarie 2005, consumatorii de energie termică să poată utiliza următoarele sisteme de plată a facturilor: a) prin credit-card; b) prin Internet; c) prin casieriile furnizorului; d) prin poştă sau prin unităţi bancare.  +  Articolul 8Conducătorii societăţilor comerciale şi ai regiilor autonome de interes local din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, producători şi/sau distribuitori de energie termică, răspund, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată şi modificată prin Legea nr. 59/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neîndeplinirea obiectivelor, indicatorilor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractul de performanţă, cu privire la: a) recuperarea creanţelor rezultate din neplata facturilor pentru energia termică livrată populaţiei, instituţiilor publice şi agenţilor economici; b) creşterea gradului de încasare a facturilor; c) reducerea arieratelor.  +  Articolul 9Nerespectarea termenelor stabilite de prezenta hotărâre cu privire la elaborarea programului de contorizare, precum şi nerespectarea programului de contorizare la nivel de branşament de imobil sau scară, aprobat, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300.000.000 lei la 500.000.000 lei.  +  Articolul 10 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta hotărâre se fac de către personalul împuternicit de ministrul administraţiei şi internelor, de preşedintele autorităţii de reglementare competente, de prefect şi de primar. (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 9 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statp. Ministrul delegatpentru administraţia publică,Ilie Ştefan,secretar de statp. Ministrul de stat,ministrul economiei şi comerţului,Iulian Iancu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 10 iunie 2004.Nr. 933.-----------