LEGE nr. 289 din 24 iunie 2004privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 6 iulie 2004    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează regimul juridic al contractelor de credit pentru consum, destinate consumatorilor.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) consumator - persoana fizica care, în cadrul contractelor reglementate de prezenta lege, acţionează pentru realizarea unui drept sau a unui interes legitim din afară activităţii sale comerciale sau profesionale; b) creditor - una sau mai multe persoane fizice ori juridice care, în cadrul activităţii profesionale ori de afaceri, acorda credite pentru consumatori; c) contract de credit - actul juridic în temeiul căruia creditorul acorda sau se angajează sa acorde, iar consumatorul accepta un credit în forma unui împrumut, a unei amânări a plăţii sau a altei facilităţi financiare similare; d) costul total al creditului la consumator - toate costurile pe care consumatorul trebuie să le plătească pentru credit, inclusiv dobânda şi celelalte cheltuieli; e) dobânda anuală efectivă, denumita în continuare DAE costul total al creditului la consumator, exprimat în procent anual din valoarea creditului total acordat şi calculat în conformitate cu art. 4; f) documentaţie de credit - documentaţia care sta la baza unei convenţii încheiate între creditor şi o altă persoană pentru acordarea unui credit; g) intermediar de credit - orice persoană fizica sau juridică care, în schimbul unui comision, acţionează ca un intermediar prezentând sau oferind contracte de credit, realizand alte lucrări pregătitoare pentru asemenea contracte; comisionul poate fi plătit cu numerar sau prin orice alte instrumente financiare de plată uzuale.  +  Articolul 3 (1) Prezenta lege nu se aplică: a) contractelor de credit sau contractelor prin care se acordă creditele destinate în principal să permită achiziţionarea sau menţinerea drepturilor de proprietate asupra unui teren ori construcţie realizată sau care urmează să fie realizată în baza unui proiect; b) contractelor de credit acordate în scopul renovarii, reconsolidarii sau îmbunătăţirii unei construcţii; c) contractelor de închiriere, cu excepţia contractelor care prevăd ca finalitate transferul titlului de proprietate către chiriaş; d) contractelor de credit acordate ori puse la dispoziţie fără plata de dobânzi sau de orice alte cheltuieli; e) contractelor de credit care nu prevăd dobânzi, cu condiţia ca consumatorul sa accepte rambursarea creditului printr-o singura plata; f) contractelor în care creditele sunt acordate sub forma de avans în cont curent (linii de credit) de către o instituţie de credit sau o instituţie financiară, altele decât cele acoperite printr-un instrument de plată tip carte de credit, sub rezerva informaţiilor prevăzute la art. 9; g) contractelor de credit pentru valori mai mici decât suma de 200 euro sau mai mari de 20.000 euro; h) contractelor de credit la care consumatorul este obligat sa ramburseze creditul într-un termen care nu depăşeşte 3 luni; i) contractelor de credit la care consumatorul este obligat sa ramburseze creditul într-un număr maxim de patru plati, într-o perioadă de cel mult 12 luni calculate de la data semnării contractului; j) contractelor de credit care sunt acordate la costuri inferioare celor practicate pe piaţa sau stabilite prin negociere şi care nu sunt oferite populaţiei în general; k) contractelor de credit sau prin care se angajează sa acorde credit, garantate prin ipoteca asupra unui bun imobil, în măsura în care acestea nu sunt deja exceptate conform lit. a) şi b), dispoziţiile art. 5 aplicându-se în mod corespunzător; l) contractelor încheiate în vederea prestării în mod continuu a unui serviciu privat sau public, conform cărora consumatorul are dreptul de a achită costul acestor servicii, pe perioada cat sunt furnizate, prin plati eşalonate. (2) Contractele de credit încheiate sub forma unui act autentificat de un notar public sunt excluse de la aplicarea prevederilor art. 9-15, în măsura în care drepturile consumatorilor nu sunt afectate.  +  Articolul 4 (1) DAE, care face echivalenta, la nivelul unui an, între valoarea curenta a tuturor angajamentelor sub forma unor împrumuturi, rambursări şi cheltuieli existente sau viitoare, acceptate de către creditor şi de beneficiarul creditului, se calculează în conformitate cu formula prevăzută în anexa nr. 2. (2) Pentru calculul DAE se determina costul total al creditului la consumator astfel cum este definit la art. 2, cu excepţia următoarelor costuri: a) cheltuielile plătibile de împrumutat pentru nerespectarea unuia dintre angajamentele sale stipulate în contractul de credit; b) costurile, altele decât preţul de cumpărare, în cazul cumpărării de bunuri sau servicii, pe care consumatorul este obligat să le plătească, indiferent dacă plata se face în numerar sau pe credit; c) costurile necesare pentru transferul fondurilor şi costurile de menţinere a unui cont în care se înregistrează plăţile efectuate cu titlu de rambursare a creditului, plata dobânzilor şi a altor costuri, cu excepţia cazului în care consumatorul nu dispune de libertate de alegere în materie şi dacă aceste costuri sunt disproportionat de mari; aceasta prevedere nu se aplică la costurile pentru încasarea acestor rambursări sau plati, indiferent dacă plata se face în numerar sau în alt mod; d) costurile referitoare la cotizaţiile datorate cu titlu de înscriere ca membru în asociaţii sau grupări şi care rezultă din acorduri distincte de contractul de credit, chiar dacă aceste subscrieri influenţează condiţiile de credit; e) cele legate de asigurări sau garanţii; sunt însă incluse costurile destinate a asigura creditorului, în cazul decesului, invaliditatii, imbolnavirii sau somajului consumatorului, rambursarea unei sume egale sau inferioare valorii totale a creditului, inclusiv dobânzile care se aplică şi alte costuri, şi care sunt impuse de creditor ca o condiţie pentru acordarea creditului. (3) DAE se calculează în momentul încheierii contractului de credit, cu respectarea dispoziţiilor art. 5. (4) Calculul DAE se efectuează avându-se în vedere următoarele prezumţii: a) respectivul contract de credit va rămâne valabil pentru perioada prevăzută în contractul de credit, convenită de către părţi; b) părţile contractului îşi vor îndeplini obligaţiile contractuale la termenele şi la datele stipulate în contract. (5) În cazul contractelor de credit care conţin clauze ce permit modificarea ratei dobânzii şi a valorii sau nivelului altor costuri conţinute în DAE, dar care nu pot fi cuantificate la data calculării, DAE se calculează prezumandu-se ca aceste valori vor rămâne fixe şi se vor aplica până la finalul contractului de credit. (6) Pentru calcularea DAE pot fi luate în considerare următoarele ipoteze de calcul, după caz: a) în cazul în care contractul nu stipulează o limita a creditului, valoarea creditului acordat se considera egala cu echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro; b) în cazul în care nu este stabilit un calendar de rambursare şi dacă acesta nu reiese din clauzele contractului şi din mijloacele de rambursare a creditului acordat, durata creditului va fi considerată ca fiind de un an; c) dacă nu se specifică altfel, în cazul în care contractul prevede mai mult decât o singură dată de rambursare, creditul va fi acordat, iar rambursarile se vor face la cea mai apropiată data prevăzută în contract.  +  Articolul 5În orice anunţ publicitar şi în orice oferta pentru un contract de credit destinat consumatorilor, afişate în locuri publice, prin care o persoană declara ca acorda un credit sau intermediaza încheierea unui contract de credit şi prin care se indica o dobânda sau orice alte cifre referitoare la costul creditului, trebuie să se menţioneze DAE, în mod clar şi inteligibil, şi să se respecte prevederile Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările şi completările ulterioare. Scopul comercial al acestor informaţii trebuie să fie expus foarte clar, prin folosirea limbajului obişnuit.  +  Articolul 6Înainte de încheierea contractului, creditorul: a) are obligaţia să prezinte contractele de credit pe care le oferă, tipul şi suma totală a creditului cele mai adecvate, luând în calcul situaţia financiară a consumatorului, avantajele şi dezavantajele asociate cu produsul propus, precum şi scopul creditului; b) trebuie să prezinte consumatorului informaţiile exacte şi complete necesare privind contractul de credit avut în vedere; c) trebuie să informeze consumatorul despre documentaţia de credit necesară acordării unui credit, documentaţie care trebuie să cuprindă cel puţin:1. situaţiile financiare curente ale solicitantului de credit şi ale oricărui garant al acestuia, inclusiv proiectia fluxurilor financiare pentru perioada de rambursare a creditului şi de plată a dobânzilor;2. o descriere a modalităţilor de garantare pentru plata integrală a datoriei şi, după caz, o evaluare a bunurilor care fac obiectul garanţiei;3. o descriere a condiţiilor creditului, cuprinzând valoarea creditului, valoarea DAE, rata dobânzii, schema de rambursare şi obiectivul debitorului sau scopul pentru care a solicitat creditul.  +  Articolul 7Contractele de credit vor fi redactate în scris, pe hârtie sau alt suport durabil, în cel puţin două exemplare, fiind remis câte un exemplar original fiecărei părţi contractante.  +  Articolul 8Contractul de credit scris trebuie să includă cel puţin următoarele date: a) numele şi adresele părţilor contractante; b) valoarea DAE; c) o indicare a condiţiilor în care poate fi modificată DAE. În cazul în care valoarea DAE nu poate fi stabilită, consumatorul trebuie să fie informat, prin contractul scris, în ceea ce priveşte elementele prevăzute la art. 9 alin. (1); d) o lista cu valoarea, numărul şi frecventa sau datele plăţilor pe care consumatorul trebuie să le efectueze pentru rambursarea creditului, precum şi pentru dobânda şi alte costuri. În cazul în care este posibil, va fi indicată, de asemenea, valoarea totală a plăţilor efectuate; e) o lista a elementelor de cost prevăzute la art. 4 alin. (2) şi care revin consumatorului, cu excepţia costurilor datorate de consumator pentru nerespectarea unuia dintre angajamentele sale din contractul de credit, care nu sunt cuprinse în calculul DAE, dar care cad în sarcina consumatorului în anumite condiţii, precum şi precizarea acestor condiţii. În cazul în care valoarea exactă a acestor componente este cunoscută, o astfel de valoare trebuie să fie indicată. În caz contrar, trebuie să fie indicată o metoda de calcul sau, pe cat posibil, o cat mai realista valoare estimativă; f) documentaţia de credit specifică, stabilită de creditor; g) prevederile art. 11; h) celelalte condiţii esenţiale ale contractului de credit, inclusiv clauzele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 9 (1) În cazul contractelor de credit prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f), consumatorul trebuie să fie informat, în scris, cel târziu în momentul încheierii contractului de credit, cu privire la: a) plafonul creditului, dacă exista; b) dobânda anuală şi costurile aplicabile de la data încheierii contractului de credit, precum şi condiţiile în care acestea pot fi modificate; c) procedura prin care contractul de credit încetează. (2) Consumatorul trebuie să fie informat, în scris, despre orice modificare survenită pe durata contractului de credit asupra dobânzii anuale sau a costurilor intervenite ulterior datei semnării contractului de credit, în momentul în care intervine aceasta modificare. Aceasta informare se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin intermediul unui extras de cont ce se furnizează consumatorului în mod gratuit. (3) Informaţiile scrise prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt furnizate consumatorului şi în cazul descoperirilor de cont acceptate tacit, atunci când acestea se prelungesc peste o perioadă de 3 luni.  +  Articolul 10 (1) În cazul contractelor de credit pentru achiziţia de bunuri, dacă consumatorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, creditorul poate apela la căile legale în vederea returnarii bunurilor după expirarea unui termen suplimentar de 30 de zile de la data scadentei ultimei obligaţii de plată neonorate. (2) În cadrul termenului suplimentar prevăzut la alin. (1), înainte de a apela la căile legale pentru returnarea bunurilor, creditorul are obligaţia de a notifica fără întârziere consumatorul, justificând decizia sa, şi de a solicita acordul scris al acestuia privind returnarea bunului. Notificarea consumatorului se face prin scrisoare recomandată. Data poştei se considera data notificării. (3) În cazul în care creditorul intră în posesia bunurilor, obligaţiile dintre părţi sunt astfel reglate încât să se asigure ca repunerea în posesie nu atrage beneficii nejustificate. Aceste bunuri vor fi ridicate de vânzător, cu obligaţia acestuia de a restitui creditorului contravaloarea bunului respectiv.  +  Articolul 11 (1) Consumatorul are dreptul sa achite anticipat, integral sau parţial, obligaţiile sale rezultate din contractul de credit. (2) În cazul achitării anticipate a obligaţiilor sale contractuale, consumatorul are dreptul la o reducere echitabila a costului creditului, stabilită proporţional cu perioada de utilizare a creditului respectiv.  +  Articolul 12 (1) În cazul în care drepturile ce revin unui creditor printr-un contract de credit sunt cesionate unui terţ, consumatorul are dreptul sa invoce împotriva terţei persoane toate drepturile contractuale pe care le are la dispoziţie împotriva creditorului iniţial, inclusiv dreptul de compensare. (2) Consumatorul nu poate fi obligat să facă terţei părţi nici o plata suplimentară faţă de cele stabilite prin contractul de credit iniţial.  +  Articolul 13 (1) În cazul oricărei creanţe a creditorului referitoare la contractul de credit, consumatorul poate să facă plati prin intermediul unor cambii sau bilete la ordin ori sa constituie o garanţie prin aceste mijloace de plată ori prin cecuri, cu acordul părţilor contractante. (2) O persoana care, prin încălcarea prevederilor alin. (1), primeşte o cambie sau un alt instrument de plată negociabil, nu poate folosi aceste instrumente.  +  Articolul 14 (1) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în cazul cumpărării de produse sau al obţinerii de servicii de la un furnizor cu îndeplinirea următoarelor condiţii: a) consumatorul încheie un contract de credit cu o persoană, alta decât furnizorul de bunuri sau prestatorul de servicii; b) cel care acorda creditul şi furnizorul de bunuri sau de servicii au în derulare un contract preexistent conform căruia se acordă credit în mod exclusiv clienţilor acestui furnizor; c) consumatorul prevăzut la lit. a) obţine creditul în virtutea acestui contract preexistent. (2) Pentru bunurile sau serviciile - obiect al contractului de credit - care nu sunt furnizate ori sunt furnizate parţial sau nu sunt în conformitate cu contractul încheiat pentru furnizarea lor, consumatorul nemulţumit poate notifica, în vederea remedierii deficienţelor, furnizorului şi/sau creditorului, în termen de 15 zile de la data la care bunurile sau serviciile au fost livrate, respectiv prestate, ori de la care acestea trebuiau să fie livrate sau furnizate. Data poştei este considerată data notificării. (3) Furnizorul şi creditorul vor fi răspunzători individual pentru despăgubirea consumatorului. Existenta unui contract de credit nu va afecta în nici un fel drepturile consumatorului prevăzute de lege, pe care furnizorul de bunuri sau servicii cumpărate prin intermediul unui astfel de contract trebuie să le respecte. Creditorul răspunde pentru despăgubirea consumatorului numai în limita contractului de credit, dacă acţiunile consumatorului împotriva furnizorului de bunuri au eşuat. (4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) nu se aplică în situaţia în care operaţiunea respectiva se referă la valori mai mici decât suma de 200 euro.  +  Articolul 15 (1) Pentru exercitarea activităţii de creditare reglementate de prezenta lege, creditorii şi intermediarii de credit trebuie să obţină în acest sens o autorizaţie oficială, în condiţiile art. 22 alin. (2). (2) Instituţiile de credit supuse unei proceduri de autorizare de către Banca Naţionala a României, potrivit legii, sunt exceptate de la prevederile alin. (1). (3) După data aderării României la Uniunea Europeană nu se supun procedurii de autorizare prevăzute de prezenta lege: a) sucursalele şi reprezentantele creditorilor şi intermediarilor de credit stabiliţi într-un stat membru al Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European, care sunt abilitaţi în baza legislaţiei acestor state sa acorde credit de consum, respectiv sa intermedieze încheierea contractelor de credit; b) creditorii şi intermediarii de credit, persoane fizice, stabiliţi într-un stat membru al Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European şi abilitaţi în baza legislaţiei acestor state sa acorde credit de consum, respectiv sa intermedieze încheierea contractelor de credit. (4) Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor şi autoritatea competentă vor supraveghea şi controla, individual sau în echipe mixte, activităţile creditorilor şi intermediarilor de credite, potrivit competentelor stabilite prin actele normative în vigoare, după cum urmează: a) Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor primeşte reclamaţiile de la consumatori privind contractele de credit şi condiţiile de credit, instituie procedurile de procesare în vederea analizarii reclamatiilor şi de rezolvare pe cale amiabila a litigiilor legate de consumatori privind contractele de credit şi garanţiile aferente, oferă consultanţa referitoare la acest aspect şi aplica sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi; b) autoritatea competentă va supraveghea îndeplinirea condiţiilor legale pentru înregistrarea şi emiterea autorizaţiei pentru creditor sau pentru intermediarul de credit, după caz. (5) În cazurile în care constata nerespectarea prevederilor legale privind autorizarea sau a prevederilor prezentei legi, autorităţile prevăzute la alin. (4) pot dispune retragerea autorizaţiei, anularea autorizaţiei, precum şi orice măsuri care sunt necesare pentru limitarea prejudicierii intereselor economice ale consumatorilor, inclusiv obligarea creditorului la plata despăgubirilor rezultate din contract sau obligarea creditorului aflat în imposibilitatea respectării clauzelor contractuale de a transmite obligaţiile sale către un terţ. Calitatea de terţ poate fi deţinută numai de o persoană autorizata conform prevederilor alin. (1)-(3), precum şi de o societate de asigurare.  +  Articolul 16 (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. (2) Contractele încheiate după data intrării în vigoare a prezentei legi, cu nerespectarea prevederilor acesteia, sunt nule de drept. Acţiunea în constatarea nulităţii poate fi introdusă de orice persoană interesată şi se soluţionează de instanţa civilă competenţa. (3) Neîndeplinirea de către creditor a obligaţiilor sale rezultate din contractul de credit conduce la nerecunoasterea garanţiilor.  +  Articolul 17 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea dispoziţiilor art. 4, 6, 8, 9 şi 11, cu amendă de la 100.000.000 lei la 250.000.000 lei; b) nerespectarea dispoziţiilor art. 5, art. 14 alin. (3) şi art. 15 alin. (1), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei. (2) O dată cu sancţiunea principala a amenzii, agenţii constatatori pot dispune următoarele sancţiuni complementare: a) suspendarea autorizaţiei de exercitare a activităţii de creditor sau de intermediar de credite; b) retragerea autorizaţiei de exercitare a activităţii de creditor sau de intermediar de credite; c) anularea autorizaţiei de exercitare a activităţii de creditor sau de intermediar de credite. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi de către reprezentanţi ai autorităţii competente, după caz. În cazul instituţiilor de credit, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Băncii Naţionale a României. (4) Aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta lege nu inlatura răspunderea penală sau civilă, după caz, a părţilor contractante. (5) Sancţiunile contravenţionale principale şi complementare, precum şi actele cu caracter administrativ emise în temeiul prezentei legi se pot contesta la instanţele de contencios administrativ competente. (6) Prevederile art. 32 alin. (3) teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, nu sunt aplicabile.  +  Articolul 18 (1) Orice dispoziţie contrară prezentei legi, în scopul afectării drepturilor consumatorilor, este nulă. (2) Consumatorii nu pot renunţa la drepturile conferite prin prezenta lege. (3) Prezenta lege se aplică şi contractelor de credit încheiate în forme speciale, în particular prin repartizarea valorii creditului pe mai multe contracte. (4) Prevederile contractuale suplimentare sau dispoziţiile legale speciale prin care se conferă o mai mare protecţie consumatorului se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 19Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, cu modificările ulterioare, ale Codului penal, ale Codului comercial, precum şi ale Codului civil, în măsura în care acestea nu conţin dispoziţii contrare.  +  Articolul 20 (1) În cazul în care părţile nu ajung la un acord de modificare a contractului de credit, oricare dintre acestea se poate adresa instanţei judecătoreşti competente, care va decide. (2) Orice creditor, de comun acord cu consumatorul, poate acorda facilităţi sau reesalonari la plata obligaţiilor asumate. (3) Dacă părţile nu rezolva pe cale amiabila litigiile rezultate din contractul de credit, se pot adresa instanţei de judecată.  +  Articolul 21Contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi vor produce efectele până la data încetării lor, putând fi prelungite numai prin acordul ambelor părţi asupra modificării termenilor din contractul de credit, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la acea data.  +  Articolul 22 (1) În aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, Banca Naţionala a României şi Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor pot emite norme metodologice sau instrucţiuni cu caracter normativ care se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritatea competentă prevăzută la alin. (1), precum şi modul de înregistrare şi de autorizare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 23Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 24 (1) Prezenta lege transpune Directiva nr. 87/102/CEE din 22 decembrie 1986 pentru armonizarea prevederilor legislative, administrative şi de reglementare privind creditul pentru consum, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L42 din data de 12 februarie 1987, modificată şi completată prin Directiva nr. 90/88/CEE din 22 februarie 1990 şi Directiva nr. 98/7/CE din 16 februarie 1998. (2) Dispoziţiile prezentei legi intră în vigoare la 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) La data de 1 ianuarie 2007, dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. j) îşi încetează aplicabilitatea, acest termen putând fi prorogat numai după consultarea Comisiei Europene.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREIVALER DORNEANUDEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 24 iunie 2004.Nr. 289.  +  Anexa 1 CLAUZE MINIMALE OBLIGATORIIale contractelor de credit,în funcţie de obiectul fiecăruia1. Contracte de credit având ca obiect finanţarea furnizarii de bunuri sau servicii: a) o descriere a bunurilor sau a serviciilor care fac obiectul contractului; b) preţul plătibil în numerar şi preţul de plată în virtutea contractului de credit; c) valoarea avansului, dacă exista, numărul şi valoarea plăţilor eşalonate şi data scadentei lor ori metoda care se utilizează pentru determinarea fiecăruia dintre aceste elemente, dacă ele sunt necunoscute în momentul încheierii contractului; d) o precizare a dreptului consumatorului la o reducere, în conformitate cu art. 11 din lege, în cazul rambursarii anticipate; e) identitatea proprietarului de bunuri (dacă transferul de proprietate la consumator nu se face imediat) şi condiţiile în care consumatorul devine proprietar; f) precizări privind eventualele garanţii necesare; g) indicarea termenului eventual de reflectare (indicarea unui termen de graţie în vederea analizarii oportunităţii creditului); h) indicarea asigurării sau asigurărilor eventual necesare şi, dacă alegerea asiguratorului nu este lăsată la latitudinea consumatorului, costul acestora; i) indicarea obligaţiei eventuale a consumatorului de a constitui un depozit de o anumită valoare, într-un cont special.2. Contracte de credit legate de utilizarea cărţilor de credit: a) plafonul eventual al creditului; b) condiţiile de rambursare sau modul în care se stabilesc; c) indicarea termenului eventual de reflectare (indicarea unui termen de graţie în vederea analizarii oportunităţii creditului).3. Contracte de credit operate prin cont curent şi nereglementate prin alte prevederi ale prezentei legi: a) plafonul eventual al creditului sau metoda de calcul al acestuia; b) condiţiile de utilizare şi de rambursare; c) indicarea termenului eventual de reflectare (indicarea unui termen de graţie în vederea analizarii oportunităţii creditului).4. Alte contracte de credit care intra sub incidenţa prezentei legi: a) plafonul eventual al creditului; b) indicarea garanţiilor eventual necesare; c) condiţiile de rambursare; d) indicarea termenului eventual de reflectare (indicarea unui termen de graţie în vederea analizarii oportunităţii creditului); e) o precizare a dreptului consumatorului la o reducere, în conformitate cu art. 11 din lege, în cazul rambursarii anticipate.  +  Anexa 2 ECUATIA DE BAZAprin care se exprima echivalenta dintre împrumuturi,pe de o parte, rambursări şi cheltuieli, pe de altă parte     K = m           A(K) K'= m' A'(K')    f2Σ ───────── = Σ ──────────   K=1 t(k) K'= 1 t(K')          (1+i) (1+i)K = numărul de ordine al unui împrumut;K' = numărul de ordine al unei rambursări sau al unei plati a cheltuielilor;A(K) = valoarea împrumutului pentru numărul de ordine K;A'(K) = valoarea unei rambursări sau a unei plati a cheltuielilor pentru numărul de ordine K';f2Σ = semnul care indica o însumare;m = numărul de ordine al ultimului împrumut;m' = numărul de ordine al ultimei rate de rambursat sau al ultimei plati a cheltuielilor;t(K) = intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de ani, între data împrumutului nr. 1 şi data împrumuturilor ulterioare de la nr. 2 la m;t(K') = intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de ani, între data împrumutului nr. 1 şi data ratelor de rambursare sau a plăţilor cheltuielilor de la nr. 1 la m';i = dobânda anuală efectivă care poate fi calculată (fie algebric, fie prin aproximari succesive, fie printr-un program pe calculator) atunci când ceilalţi termeni ai ecuatiei sunt cunoscuţi prin contract sau în alt mod.Explicitari: a) sumele vărsate de ambele părţi la diferite termene în mod necesar egale nu trebuie plătite la intervale egale; b) data iniţială trebuie să fie cea a acordării primului împrumut; c) intervalele dintre datele utilizate la calcul trebuie să fie exprimate în ani sau în fracţiuni de ani. Un an este presupus a avea 365 de zile sau 365,25 zile ori (pentru anii bisecti) 366 de zile, 52 de săptămâni sau 12 luni egale. O luna egala este presupusa a avea 30,41666 zile (adică 365/12); d) rezultatul calculului trebuie să se exprime cu o precizie de cel puţin o zecimala. În cazul rotunjirilor la o zecimala anume se aplică următoarea regula: dacă cifra de la zecimala care urmează este mai mare sau egala cu 5, cifra zecimalei care se rotunjeste se măreşte cu unu; e) metodele de rezolvare aplicabile trebuie să aibă unul dintre rezultatele prevăzute în anexa nr. 3.  +  Anexa 3 EXEMPLE DE CALCULA. CALCULUL DOBÂNZII ANUALE EFECTIVE PE BAZA CALENDARULUI1 AN = 365 ZILE (SAU 366 ZILE, ÎN CAZUL ANILOR BISECTI)Primul exempluSuma împrumutată: S = 1.000 ROL la 1 ianuarie 1994Va fi rambursata într-o singura plata în suma de 1.200 ROL, facuta la data de 1 iulie 1995 (după 1'bd ani sau 546 zile (365 + 181) de la data împrumutului),                             1200    Ecuatia devine: 1000 = ─────────                                 546                                 ───                                 365                            (1+i)sau:           546/365    (1 + i) = 1,2    1 + i = 1,1296204    i = 0,1296204Aceasta valoare va fi rotunjita la 13% (sau 12,96% în cazul în care este preferata o aproximare la 2 zecimale).Al doilea exempluSuma împrumutată este de 1 000 ROL, dar creditorul retine 50 ROL pentru cheltuieli de administrare, astfel încât împrumutul efectiv este de 950 ROL. Plata sumei de 1 200 ROL, ca în primul exemplu, se va face, de asemenea, la 1 iulie 1995.                             1 200    Ecuatia devine: 950 = ─────────                                546                                ───                                365                           (1+i)    sau:          546/365    (1 + i) = 1,263157    1 + i = 1,169026    i = 0,169026Aceasta valoare va fi rotunjita la 16,9%Al treilea exempluSuma împrumutată este 1 000 ROL la 1 ianuarie 1994, platibila în 2 rate de câte 600 ROL după 1 an şi, respectiv după 2 ani.Ecuatia devine:             600 600 600 600    1000 = ───── + ────── = ───── + ─────          (1+i) 730 1+i (1+i)ý                      ───                      365                 (1+i)Ecuatia este rezolvată algebric şi rezultă i = 0,1306623 rotunjit la 13,1% (sau 13,07% dacă este preferata o aproximare la 2 zecimale).Al patrulea exempluSuma împrumutată este S = 1 000 ROL la 1 ianuarie 1994, şi sumele de plată de către debitor sunt:După 3 luni (0,25 ani / 90 zile): 272 ROLDupă 6 luni (0,5 ani / 181 zile): 272 ROLDupă 12 luni (1 an / 365 zile): 544 ROL────Total: 1 088 ROLEcuatia devine:                272 272 544    1 000 = ──────- + ──────- + ───────                90 181 365               ──── ──── ────               365 365 365          (1+i) (1+i) (1+i)Aceasta ecuatie permite ca i să fie calculat prin aproximari succesive, calcul care poate fi programat pe calculator.Rezultatul este i = 0,13226 rotunjit la 13,2% (sau 13,23% dacă este cerută o aproximare de 2 zecimale).B. CALCULUL DOBÂNZII ANUALE EFECTIVE PE BAZA ANULUI STANDARD(1 AN = 365 ZILE SAU 365,25 ZILE, 52 SĂPTĂMÂNI,SAU 12 LUNI EGALE)Primul exempluSuma împrumutată: S = 1 000 ROLva fi returnată printr-o singura plata, de 1 200 ROL, după 1,5 ani (1,5 x 365 = 547,5 zile, 1,5 x 365,25 = 547,875 zile, 1,5 x 366 = 549 zile, 1,5 x 12 = 18 luni sau 1,5 x 52 = 78 săptămâni) de la data împrumutului.Ecuatia devine:            1 200 1 200 1 200 1 200    1000 = ────── = ───────── = ─────── = ──────            547,5 547,875 18 78            ───── ─────── ─── ───              365 365,25 12 52         (1+i) (1+i) (1+i) (1+i)    sau:           1,5    (1 + i) = 1,2     1+i = 1,129243     i = 0,129243Aceasta valoare va fi rotunjita la 12,9% (sau 12,92% dacă este preferata o aproximare la 2 zecimale).Al doilea exempluSuma împrumutată S = 1 000 ROL, dar creditorul retine suma de 50 ROL pentru cheltuieli administrative, astfel împrumutul este de fapt 950 ROL. Plata de 1 200 ROL este facuta, ca şi în primul exemplu, după 1,5 ani de la data împrumutului.Ecuatia devine:            1 200 1 200 1 200 1 200     950 = ────── = ───────── = ─────── = ──────            547,5 547,875 18 78            ───── ─────── ─── ───              365 365,25 12 52          (1+i) (1+i) (1+i) (1+i)    sau:        1,5    (1+i) = 1 200/950 = 1,263157    1+i = 1,168526    i = 0,168526Aceasta valoare va fi rotunjita la 16,9% (sau la 16,85% dacă este preferata o aproximare la 2 zecimale).Al treilea exempluSuma împrumutată este S = 1 000 ROL, platibila în 2 rate de câte 600 ROL după 1 an şi, respectiv, după 2 ani.             600 600 600 600    1000 = ─────── + ─────── = ────────── + ────────── =               365 730 365,25 730,5               ──── ──── ─────── ──────               365 365 365,25 365,25          (1+i) (1+i) (1+i) (1+i)            600 600 600 600        = ──────- + ────────── = ────── + ────────- =              12 24 52 104              ─── ──── ──── ────              12 12 52 52          (1+i) (1+i) (1+i) (1+i)           600 600        = ────- + ──────────              1 2         (1+i) (1+i)Ecuatia se rezolva algebric şi rezultă i = 0,13066 care va fi rotunjit la 13,1% (sau 13,07% dacă este preferata aproximarea la 2 zecimale).Al patrulea exempluSuma împrumutată S = 1 000 ROL şi sumele de plată de către debitor sunt:După 3 luni(0,25 ani /13 săptămâni / 91,25 zile / 91,3125 zile): 272 ROLDupă 6 luni(0,5 ani /26 săptămâni / 182,5 zile / 182,625 zile): 272 ROLDupă 12 luni(1 an / 52 săptămâni / 365 zile / 365,25 zile): 544 ROL──────────Total: 1 088 ROLEcuatia devine:              272 272 544    1000 = ──────── +────────── + ──────── =              91,25 182,5 365              ───── ────── ────                365 365 365           (1+i) (1+i) (1+i)               272 272 544         = ──────── + ──────────- + ──────── =            91,3125 182,625 365,25            ─────── ─────── ──────             365,25 365,25 365,25         (1+i) (1+i) (1+i)               272 272 544         = ──────── + ──────────- + ──────── =                 3 6 12                ── ── ──                12 12 12           (1+i) (1+i) (1+i)               272 272 544         = ──────── + ──────────- + ──────── =                13 26 52                ── ── ──                52 52 52            (1+i) (1+i) (1+i)               272 272 544         = ──────── + ──────────- + ────────                0,25 0,5 1           (1+i) (1+i) (1+i)Aceasta ecuatie permite ca i să fie calculat prin aproximari succesive, calcul care poate fi programat pe calculator.Rezultatul este i = 0,13185, care va fi rotunjit la 13,2% (sau 13,19% dacă este preferata aproximarea la 2 zecimale)._____________