ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004    Crearea noului cadru instituţional ca urmare a comasării fostului Minister al Administraţiei Publice cu fostul Minister de Interne presupune realizarea unei restructurări corespunzătoare, atât la nivel central, cât şi teritorial, care să ducă la eficientizarea activităţilor din domeniile de competenţă specifice instituţiei nou-create. Între domeniile care necesită o abordare imediată sub acest aspect se numără şi activităţile de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, a actelor de stare civilă, a paşapoartelor simple, a permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor.Având în vedere faptul că procesul de reformă în domeniile sus-menţionate a fost îngreunat din cauza dificultăţilor de natură financiară şi de infrastructură, întâmpinate în cadrul demersurilor de descentralizare a activităţilor specifice, prin transferarea competenţelor de la structurile centralizate existente până în acel moment în Ministerul de Interne, la autorităţile publice locale coordonate de Ministerul Administraţiei Publice, se impune de urgenţă adoptarea unor măsuri de ordin legislativ care să elimine aceste dificultăţi şi să asigure crearea unor structuri eficiente, menite să pună în practică principiul descentralizării, aspect relevant din punct de vedere al diminuării birocraţiei existente până în prezent în relaţiile autorităţilor cu cetăţenii.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(2) Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor asigură atât întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător şi a listelor electorale, cât şi desfăşurarea activităţilor de primire a cererilor şi de eliberare a paşapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare, în sistem de ghişeu unic."2. În cuprinsul alineatului (1) al articolului 4, termenul "Ministerul de Interne" se înlocuieşte cu "Ministerul Administraţiei şi Internelor".3. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(2) Serviciile publice comunitare locale se înfiinţează şi în sectoarele municipiului Bucureşti, prin reorganizarea compartimentelor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi a structurilor de evidenţă a populaţiei ale Serviciului independent de evidenţă informatizată a persoanei al municipiului Bucureşti, din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei."4. La articolul 5, literele a), e), i) şi j) vor avea următorul cuprins:"a) întocmesc, păstrează, ţin evidenţa şi eliberează, în sistem de ghişeu unic, certificatele de stare civilă, cărţile de identitate şi cărţile de alegător;................................................................ e) actualizează, utilizează şi valorifică Registrul local de evidenţă a persoanei care conţine datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar respectiv;................................................................ i) primesc cererile şi documentele necesare în vederea eliberării paşapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor; j) primesc de la serviciile publice comunitare competente paşapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare a vehiculelor şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor pe care le eliberează solicitanţilor;"5. La articolul 5, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:"e^1) furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenţă a populaţiei;"6. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Se înfiinţează, în subordinea consiliilor judeţene, servicii publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare judeţene, prin reorganizarea serviciilor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor judeţene, precum şi a formaţiunilor teritoriale de evidenţă informatizată a persoanei. (2) Se înfiinţează, în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor al municipiului Bucureşti, prin reorganizarea serviciului de stare civilă din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a structurilor de evidenţă a populaţiei ale Serviciului independent de evidenţă informatizată a persoanei al municipiului Bucureşti, din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei."7. La articolul 7, literele a) şi d) vor avea următorul cuprins:"a) actualizează, utilizează şi valorifică Registrul judeţean de evidenţă a persoanei;................................................................. d) asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător;"8. La articolul 7, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenţă a populaţiei;"9. La articolul 7 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Personalizarea cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător se asigură de către Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, prin structurile sale teritoriale."10. În cuprinsul articolului 8, denumirea "ministrul administraţiei publice" se înlocuieşte cu "ministrul administraţiei şi internelor".11. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Inspectoratul este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică ce funcţionează în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, înfiinţat prin reorganizarea Direcţiei de evidenţă a populaţiei din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei, şi care exercită atribuţiile ce îi sunt date în competenţă prin lege, cu privire la organizarea şi coordonarea activităţii de evidenţă a persoanelor."12. Articolul 13 se abrogă.13. La articolul 14, literele a), c), g) şi h) vor avea următorul cuprins:"a) organizează, coordonează şi urmăreşte modul de aplicare în mod unitar a reglementărilor legale în domeniul evidenţei persoanelor, a stării civile şi a schimbării pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;................................................................ c) actualizează, utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanei, care conţine datele de identificare şi adresele tuturor cetăţenilor români, precum şi imaginile posesorilor de cărţi de identitate;................................................................ g) răspunde împreună cu Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, precum şi cu celelalte instituţii abilitate, de punerea în aplicare a reglementărilor privind confidenţialitatea şi protecţia datelor referitoare la persoană; h) gestionează Sistemul naţional informatic de evidenţă a persoanelor;"14. La articolul 14, litera d) se abrogă.15. La articolul 14, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:"h^1) asigură dotarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi furnizarea registrelor de stare civilă şi a materialelor necesare emiterii cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător şi a certificatelor de stare civilă;"16. La articolul 14, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Inspectoratul îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege."17. Articolul 16 se abrogă.18. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Organigrama, statul de organizare, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Inspectoratului se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (2) Coordonarea Inspectoratului în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (3) Inspectoratul este condus de un director general, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de un director general adjunct, numiţi prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (4) Posturile necesare funcţionării Inspectoratului se asigură prin redistribuire, dintre cele existente în statele de organizare ale Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei."19. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Personalul Inspectoratului este constituit din poliţişti, alţi funcţionari publici şi personal contractual. (2) Personalul Direcţiei de evidenţă a populaţiei din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei, constituit din poliţişti şi funcţionari publici, se transferă în interesul serviciului şi se numeşte pe funcţii la Inspectorat."20. Articolul 19 se abrogă.21. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor se asigură din venituri proprii, subvenţii de la bugetul de stat şi, după caz, subvenţii de la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucureşti."22. Alineatul (2) al articolului 20 se abrogă.23. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Veniturile proprii ale serviciilor publice comunitare prevăzute la art. 20 provin din sumele încasate din activităţile de eliberare a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de eliberare a acestora şi prin furnizarea, în condiţiile legii, a datelor referitoare la persoană, precum şi din donaţii şi sponsorizări."24. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Baza de calcul pentru stabilirea taxelor pentru eliberarea documentelor şi pentru furnizarea datelor din registrele administrate de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor se avizează de către Consiliul Concurenţei şi se supune aprobării Guvernului de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, pe baza propunerilor Inspectoratului."25. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Materiile prime necesare în vederea producerii cărţilor de identitate, cărţilor de alegător şi certificatelor de stare civilă, tipăriturile speciale şi tehnica de calcul utilizate în activitatea de evidenţă a persoanelor se achiziţionează de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectorat, în condiţiile legii."26. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Bunurile mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, destinate activităţilor de evidenţă a persoanelor desfăşurate la nivel local, se transmit în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale, în condiţiile legii."27. Articolul 24^1 va avea următorul cuprins:"Art. 24^1. - (1) Poliţiştii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor teritoriale de evidenţă informatizată a persoanei din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei se detaşează la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, în condiţiile legii. (2) Personalul contractual, precum şi cel constituit din funcţionari publici, încadrat la structurile prevăzute la alin. (1), se preia sau, după caz, se transferă în interesul serviciului la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, în condiţiile legii, păstrându-şi toate drepturile anterior dobândite. (3) Personalul disponibilizat în urma înfiinţării Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor şi a serviciilor publice comunitare beneficiază de drepturile prevăzute de lege."28. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu următorul cuprins:"Art. 25^1. - (1) Predarea-primirea bunurilor mobile şi imobile, precum şi preluarea personalului şi a activităţilor, de la Ministerul Administraţiei şi Internelor la consiliile locale şi judeţene, se realizează pe bază de protocoale, în condiţiile legii. (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările rezultate în baza protocoalelor prevăzute la alin. (1), în volumul şi structura bugetului de stat, bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor şi în bugetele locale."29. Articolul 26 şi anexa se abrogă.  +  Articolul IILegea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatele (2) şi (5) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:"(2) Listele electorale permanente se întocmesc de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, sub coordonarea şi controlul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor................................................................ (5) Listele electorale permanente se întocmesc în două exemplare oficiale, se semnează de şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi de primar. Un exemplar va fi predat, spre păstrare, pe bază de proces-verbal, primăriei, iar celălalt, judecătoriei în a cărei rază teritorială se află localitatea pentru care au fost întocmite. Listele speciale permanente se păstrează în registre speciale cu file detaşabile."2. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor actualizează listele electorale permanente întocmite conform art. 8, sub controlul şi coordonarea Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, şi le comunică primăriei şi judecătoriei în cel mult 15 zile de la data stabilirii zilei votării."3. Alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"(2) Ministerul Administraţiei şi Internelor supune aprobării Guvernului forma, conţinutul, modul de eliberare şi de utilizare a cărţii de alegător, precum şi cheltuielile de tipărire şi distribuire a acestora, pe baza propunerilor primite de la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor."4. Alineatele (1), (2) şi (6) ale articolului 16 vor avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Cărţile de alegător se întocmesc de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor la care sunt arondate localităţile în care îşi au domiciliile alegătorii. (2) Eliberarea cărţii de alegător se face pe baza actului de identitate, numai titularului şi sub semnătura acestuia, de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor.............................................................. (6) Evidenţa cărţilor de alegător se asigură de către serviciile publice comunitare împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor."5. În cuprinsul alineatului (6) al articolului 51, termenul "Ministerul de Interne" se înlocuieşte cu "Ministerul Administraţiei şi Internelor".  +  Articolul IIILegea nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 11 iunie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul 2 al articolului 38 va avea următorul cuprins:"Organele specializate în ţinerea evidenţei militare sunt centrele militare judeţene, municipale şi de sector. Unităţile de poliţie, precum şi, după caz, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor desfăşoară activităţi specifice în sprijinul centrelor militare."2. Alineatul 2 al articolului 57 va avea următorul cuprins:"De asemenea, sprijină, îndrumă şi verifică activitatea unităţilor de poliţie şi a serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor în ceea ce priveşte ţinerea evidenţei militare a recruţilor şi rezerviştilor."3. Partea introductivă a articolului 59^1 va avea următorul cuprins:"Art. 59^1. - Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor sub coordonarea şi controlul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor au următoarele obligaţii privind evidenţa militară a recruţilor şi rezerviştilor:"  +  Articolul IVLegea nr. 105/1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Evidenţa cetăţenilor români care domiciliază în România se ţine după principiul locului de domiciliu al acestora, de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, împreună cu serviciile publice comunitare de evidenţa persoanelor, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei."2. Alineatul (2) al articolului 1 se abrogă.3. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(2) Întocmirea, actualizarea, exploatarea şi valorificarea datelor Registrului permanent de evidenţă a populaţiei se fac de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, împreună cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor."4. Articolul 3^1 va avea următorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) Documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) se eliberează în condiţiile prezentei legi, respectiv ale reglementărilor privind regimul paşapoartelor, circulaţia pe drumurile publice sau, după caz, ale altor acte normative care prevăd eliberarea unor documente necesare persoanei, de către structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. (2) Coordonarea activităţii de evidenţă informatizată a persoanei, de producere, eliberare şi evidenţă a documentelor, precum şi administrarea bazelor de date integrate, care cuprind date referitoare la persoana fizică, se asigură de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor."5. Alineatul (3) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(3) Gestionarea şi verificarea atribuirii codului numeric personal revin serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, sub coordonarea Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor".6. La articolul 42^1, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 42^1. - (1) În scopul asigurării resurselor financiare necesare pentru eliberarea documentelor prevăzute la art. 1 alin. (3), Ministerul Administraţiei şi Internelor prevede sumele necesare, anual, în mod distinct, în bugetul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, al Direcţiei generale de paşapoarte, respectiv al Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. (2) Veniturile realizate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, Direcţia generală de paşapoarte şi Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, prin furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei şi din valorificarea imprimatelor tipizate, necesare pentru aceste activităţi, se fac venit la bugetul de stat."7. Articolul 42^1 se completează, după alineatul (3), cu alineatul (3^1) având următorul cuprins:"(3^1) Dotarea cu mobilier şi birotică a serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor şi a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare se face, de asemenea, din producţia internă şi din import, prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor."8. Articolul 44 va avea următorul cuprins:"Art. 44. - Cererile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare acreditate în România şi ale misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României, referitoare la identificarea unor persoane fizice, se soluţionează de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, Direcţia generală de paşapoarte, respectiv Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor."9. În cuprinsul Legii nr. 105/1996, denumirea "Ministerul de Interne" se înlocuieşte cu "Ministerul Administraţiei şi Internelor."  +  Articolul VAlineatul (3) al articolului 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 323/2003, se abrogă.  +  Articolul VILegea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 11 noiembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Denumirile "autoritate a administraţiei publice locale" şi "autorităţi ale administraţiei publice locale" se înlocuiesc cu "serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor", respectiv "servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor", iar denumirea "autorităţi ale administraţiei publice judeţene" se înlocuieşte cu "servicii publice comunitare judeţene".2. În cuprinsul alineatului (1) al articolului 38, termenul "poliţie" se înlocuieşte cu "serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor".3. Articolul 66 va avea următorul cuprins:"Art. 66. - Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor au obligaţia de a actualiza permanent, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor, baza de date a populaţiei."  +  Articolul VIIOrdonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂprivind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor"2. Articolele 1-4 vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, denumite în continuare servicii publice comunitare, se organizează în cadrul prefecturilor judeţene şi al Prefecturii municipiului Bucureşti. (2) Serviciile publice comunitare asigură întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea paşapoartelor simple, respectiv a permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi plăcilor cu numere de înmatriculare.Art. 2. - Coordonarea şi controlul metodologic al serviciilor publice comunitare se asigură de Direcţia Generală de Paşapoarte, respectiv Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.Art. 3. - Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia generală de paşapoarte şi Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor asigură punerea în aplicare, într-o concepţie unitară, a legislaţiei în vigoare în domeniul paşapoartelor simple, respectiv din domeniul permiselor de conducere şi al certificatelor de înmatriculare, precum şi a programelor de reformă privind apropierea administraţiei publice de cetăţean.Art. 4. - Serviciile publice comunitare şi direcţiile prevăzute la art. 2 cooperează cu instituţiile abilitate din domeniul ordinii publice, securităţii şi apărării naţionale, conform legii".3. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"Organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple"4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple se înfiinţează în cadrul aparatului propriu al prefecturilor judeţene şi al Prefecturii municipiului Bucureşti, prin reorganizarea formaţiunilor teritoriale de paşapoarte din cadrul serviciilor judeţene de evidenţă informatizată a persoanei, respectiv al Serviciului independent de evidenţă informatizată a persoanei al municipiului Bucureşti."5. La articolul 6, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple au următoarele atribuţii principale:"6. La articolul 6, alineatul (1) se completează după litera c), cu litera c^1), care va avea următorul cuprins:"c^1) furnizează permanent, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor, informaţii necesare actualizării Registrului naţional de evidenţă a paşapoartelor simple;"7. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) În exercitarea atribuţiilor legale specifice, serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple cooperează cu serviciile publice comunitare, locale şi judeţene, de evidenţă a persoanelor, precum şi cu serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al municipiului Bucureşti."8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în cadrul prefecturilor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Prefectul aprobă prin ordin, cu avizul Direcţiei generale de paşapoarte, structura organizatorică a serviciului public comunitar, numărul de posturi, în limita numărului maxim de posturi stabilit anual pentru prefectură de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi statul de funcţii, în condiţiile legii."9. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Direcţia generală de paşapoarte este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, înfiinţată prin reorganizarea Direcţiei de paşapoarte din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei, şi care exercită competenţele ce îi sunt date prin lege cu privire la organizarea şi coordonarea activităţii de evidenţă şi eliberare a paşapoartelor simple."10. La articolul 9, alineatul (1) se completează în final cu litera f), care va avea următorul cuprins:"f) asigură dotarea serviciilor publice comunitare de eliberare şi evidenţă a paşapoartelor simple, precum şi furnizarea materialelor necesare emiterii paşapoartelor simple".11. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(2) Direcţia generală de paşapoarte îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege."12. După articolul 9 se introduce articolul 9^1 cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - Materiile prime necesare în vederea producerii documentelor, tipăriturile speciale şi tehnica de calcul utilizate în activitatea de eliberare şi evidenţă a paşapoartelor se asigură de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia generală de paşapoarte, conform contractelor încheiate în acest scop.".13. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Organigrama, statul de organizare, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de paşapoarte se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (2) Coordonarea Direcţiei generale de paşapoarte în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (3) Direcţia generală de paşapoarte este condusă de un director general, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de un director general adjunct, numiţi prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (4) Posturile necesare funcţionării Direcţiei generale de paşapoarte se asigură prin redistribuire dintre cele existente în statele de organizare ale Direcţiei paşapoarte din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei, precum şi din cele aprobate, conform legii, pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor."14. Articolul 11 se abrogă.15. După capitolul III se introduc două noi capitole, capitolele III^1 şi III^2, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL III^1Organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelorArt. 11^1. - Serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se înfiinţează în cadrul aparatului propriu al prefecturilor judeţene şi al Prefecturii municipiului Bucureşti, prin reorganizarea compartimentelor regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor judeţene de evidenţă informatizată a persoanei şi a sectorului regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din cadrul Serviciului independent de evidenţă informatizată a persoanei al municipiului Bucureşti din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor.Art. 11^2. - (1) Serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor au următoarele atribuţii principale: a) constituie, actualizează şi valorifică Registrul judeţean de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate; b) organizează examenele pentru obţinerea permiselor de conducere, în condiţiile legii; c) asigură emiterea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere; d) soluţionează cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere, în condiţiile legii; e) monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană; f) gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii; (2) Serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale. (3) În exercitarea atribuţiilor legale specifice, serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor cooperează cu serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, cu cele locale şi judeţene de evidenţă a persoanelor, precum şi cu serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al municipiului Bucureşti.Art. 11^3. - (1) Modul de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor în cadrul prefecturilor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Prefectul aprobă prin ordin, cu avizul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, structura organizatorică a serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, numărul de posturi, în limita numărului maxim de posturi stabilit anual pentru prefectură de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi statul de funcţii, în condiţiile legii.  +  Capitolul III^2 Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelorArt. 11^4. - (1) Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, înfiinţată prin reorganizarea Serviciului central regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor şi care exercită competenţele ce îi sunt date prin lege cu privire la organizarea şi coordonarea activităţii de evidenţă şi eliberare a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare. (2) Sediul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor este în municipiul Bucureşti.Art. 11^5. - (1) Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor are următoarele atribuţii principale: a) răspunde de punerea în aplicare a reglementărilor legale în domeniul evidenţei permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare, precum şi al desfăşurării examenelor pentru obţinerea permiselor de conducere; b) elaborează normele şi metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor; c) asigură dotarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, precum şi furnizarea materialelor necesare emiterii permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare şi plăcilor cu numere de înmatriculare; d) constituie, utilizează şi actualizează Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate; e) gestionează Sistemul informatic naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate; f) furnizează, în condiţiile legii, date de identificare a persoanei, solicitate de autorităţi şi instituţii publice, agenţi economici şi de alte persoane juridice pentru derularea unor acţiuni de interes general reglementate prin acte normative; g) răspunde de punerea în aplicare, împreună cu celelalte instituţii abilitate, a reglementărilor privind confidenţialitatea şi protecţia datelor referitoare la persoană; h) colaborează cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale pentru constituirea unor registre permanente, potrivit legii. (2) Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.Art. 11^6. - Materiile prime necesare în vederea producerii documentelor, tipăriturile speciale şi tehnica de calcul utilizate în activitatea de eliberare şi evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare se asigură de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia regim permise de conducere, certificate de înmatriculare şi examinări, conform contractelor încheiate în acest scop.Art. 11^7. - (1) Organigrama, statul de organizare, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (2) Coordonarea Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (3) Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor este condusă de un director, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de un director adjunct, numiţi prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (4) Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se constituie pe actualele posturi ale Serviciului central regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei, precum şi din cele aprobate, conform legii, pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor."16. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple analizează cererile prevăzute la art. 12 şi emit paşapoartele simple solicitate de cetăţeni sau, după caz, înscriu menţiunile necesare în acestea, în condiţiile legii, şi le transmit operativ serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, care le eliberează solicitanţilor.17. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Taxa consulară pentru eliberarea paşapoartelor simple, taxa de înmatriculare a autovehiculelor, precum şi pentru furnizarea datelor din Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor, din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a paşapoartelor şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi cu avizul Consiliului Concurenţei. (2) Sumele obţinute din încasarea tarifelor prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat."18. Articolul 15^1 va avea următorul cuprins:"Art. 15^1. - (1) Personalul Direcţiei generale de paşapoarte şi al serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple este constituit din poliţişti, funcţionari publici şi personal contractual. (2) Personalul constituit din poliţişti şi funcţionari publici, încadrat la Direcţia de paşapoarte şi la formaţiunile teritoriale de paşapoarte din cadrul serviciilor judeţene de evidenţă informatizată a persoanei, respectiv al Serviciului independent de evidenţă informatizată a persoanei al municipiului Bucureşti, se transferă în interesul serviciului şi se numeşte pe funcţii la Direcţia generală de paşapoarte, respectiv la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, în condiţiile legii. (3) Personalul contractual încadrat la Direcţia de paşapoarte şi la formaţiunile teritoriale de paşapoarte din cadrul serviciilor judeţene de evidenţă informatizată a persoanei, respectiv al Serviciului Independent de Evidenţă Informatizată a Persoanei al municipiului Bucureşti, va fi preluat, în condiţiile legii, de Direcţia generală de paşapoarte, respectiv de serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, păstrându-şi drepturile salariale existente până la data efectuării preluării. (4) Încadrarea şi eliberarea din funcţie a personalului serviciilor publice comunitare se efectuează prin ordin al prefectului, în condiţiile legii, cu avizul Direcţiei generale de paşapoarte. (5) Personalul disponibilizat în urma înfiinţării Direcţiei generale de paşapoarte şi a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple beneficiază de drepturile prevăzute de lege."19. După articolul 15^1 se introduce un nou articol, articolul 15^2, cu următorul cuprins:"Art. 15^2 - (1) Personalul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor este constituit din poliţişti, funcţionari publici şi personal contractual. (2) Personalul constituit din poliţişti şi funcţionari publici, încadrat la Serviciul central regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare şi la compartimentele regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor judeţene de evidenţă informatizată a persoanei, respectiv la Sectorul regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din cadrul Serviciului independent de evidenţă informatizată a persoanei al municipiului Bucureşti din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor se transferă în interesul serviciului şi se numeşte pe funcţii la Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, respectiv la serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în condiţiile legii. (3) Personalul contractual încadrat la Serviciul central regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare şi la compartimentele regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor judeţene de evidenţă informatizată a persoanei, respectiv la Sectorul regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din cadrul Serviciului independent de evidenţă informatizată a persoanei al municipiului Bucureşti din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor va fi preluat, în condiţiile legii, de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, respectiv de serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, păstrându-şi drepturile salariale existente până la data efectuării preluării. (4) Încadrarea şi eliberarea din funcţie a personalului serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se efectuează prin ordin al prefectului, în condiţiile legii, cu avizul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.20. Articolele 16 şi 17, precum şi alineatul (1) al articolului 18 se abrogă.21. În cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001, denumirea "Direcţia generală pentru paşapoarte" se înlocuieşte cu "Direcţia generală de paşapoarte", iar denumirea "Ministerul Administraţiei Publice" se înlocuieşte cu "Ministerul Administraţiei şi Internelor".  +  Articolul VIIIOrdonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 216/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(3) În cazul în care cetăţeanul român nu deţine documente prin care să poată face dovada identităţii sale, paşaportul consular va fi eliberat numai după confirmarea acesteia de către Direcţia generală de paşapoarte".2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Paşapoartele simple se eliberează de serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, denumite în continuare serviciile publice comunitare, şi se păstrează de către titulari."3. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple se depun, personal, de către solicitanţi la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor."4. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple ori de prelungire a valabilităţii acestora, includerea ulterioară a minorilor ori aplicarea ulterioară a menţiunilor se soluţionează de către serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple."5. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"(2) Paşapoartele găsite, precum şi cele care au aparţinut persoanelor decedate se predau celui mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple sau, după caz, de evidenţă a persoanelor."6. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate ori cei aflaţi temporar în străinătate, cărora autorităţile statului respectiv le-au aprobat stabilirea domiciliului, pot depune cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple, în care se menţionează ţara de domiciliu, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, iar când se află temporar în ţară, la serviciile publice comunitare pe raza cărora au avut ultimul domiciliu sau pe raza cărora au reşedinţa."7. Alineatul (2) al articolului 26 va avea următorul cuprins:"(2) Pierderea, deteriorarea sau distrugerea paşaportului simplu ori a altui document de călătorie se declară la serviciul public comunitar pe raza căruia domiciliază titularul, iar a celui de serviciu sau diplomatic, la Ministerul Afacerilor Externe."  +  Articolul IXAlineatul (3) al articolului 13 şi articolul 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002 se abrogă.  +  Articolul X (1) În cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor se înfiinţează Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date Privind Evidenţa Persoanelor, la nivel de direcţie, în limita numărului de posturi aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu atribuţii în gestionarea şi administrarea la nivel naţional a bazelor de date privind evidenţa persoanei, cărţilor de identitate, paşapoartelor, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi a altor documente necesare persoanei în relaţiile cu statul. (2) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Centrului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul XIDe la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, următoarele denumiri din actele normative în vigoare se înlocuiesc după cum urmează: a) Direcţia de paşapoarte - Direcţia generală de paşapoarte; b) Direcţia de evidenţă a populaţiei - Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor; c) Direcţia Generală de Evidenţă Informatizată a Persoanei - Direcţia generală de paşapoarte, Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor sau Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, după caz; d) formaţiune de evidenţă informatizată a persoanei - serviciu public comunitar de evidenţă a persoanei, serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor sau serviciu public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, după caz.  +  Articolul XIIGuvernul va modifica în mod corespunzător hotărârile adoptate în temeiul actelor normative modificate şi completate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003 şi Hotărârea Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 4 iulie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Eugen BejinariuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 15 iunie 2004.Nr. 50.--------------