NORME METODOLOGICE din 10 iunie 2004de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 1 iulie 2004  Lege:Art. 1 - Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru luarea unor măsuri de pregătire prealabilă a executării lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Norme metodologice:  +  Articolul 1Domeniul de aplicare prevăzut la art. 1 din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, denumită în continuare lege, este stabilit numai pentru realizarea lucrărilor publice de interes naţional de autostrăzi şi drumuri naţionale prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr. 82/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Lege:Art. 3 - Expropriatorul întocmeşte o documentaţie tehnico-economică pentru fiecare lucrare. Documentaţia tehnico-economică cuprinde şi date privind încadrarea lucrării în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, planuri cu amplasamentul lucrării, care conţin delimitarea suprafeţelor şi a construcţiilor propuse spre expropriere, cu indicarea numelor proprietarilor, precum şi a ofertelor de despăgubire pe categorii de imobile stabilite de către persoane autorizate în evaluare. Planurile cu amplasamentul lucrării se vizează de către Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie*).________ Notă *) Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, s-a înfiinţat Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin reorganizarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie.Norme metodologice:  +  Articolul 2 (1) Conţinutul documentaţiei tehnico-economice este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. (2) Documentaţia cadastrală tehnică pentru fiecare corp de proprietate afectat de expropriere se avizează şi se recepţionează, cu prioritate, de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, la solicitarea expropriatorului sau a proprietarului. (3) În vederea realizării documentaţiilor cadastrale tehnice, în cazul în care proprietarii nu au putut fi identificaţi sau refuză predarea actelor necesare acestei operaţiuni, oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară şi consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale implicate vor furniza expropriatorului datele cu privire la identitatea proprietarilor rezultaţi în urma aplicării legislaţiei în vigoare, precum şi copii ale titlurilor de proprietate emise potrivit legii sau, în lipsa acestor titluri, copii ale proceselor-verbale de punere în posesie. (4) Orice documentaţie tehnică sau de evaluare realizată anterior intrării în vigoare a Legii nr. 198/2004, întocmită în temeiul Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, se consideră valabilă.Lege:Art. 4 - (1) Pe baza documentaţiei tehnico-economice prevăzute la art. 3, Guvernul aprobă, prin hotărâre, amplasamentul lucrării, declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor care constituie amplasamentul, suma globală estimată a despăgubirilor, termenul în care aceasta se virează într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului şi sursa de finanţare. (2) Planul cu amplasamentul lucrării, întocmit conform prevederilor art. 3 pe fiecare teritoriu administrativ, se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv şi va rămâne afişat până la finalizarea procedurii de despăgubire. Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat şi într-un ziar local. (3) Suma globală a despăgubirilor nu poate fi mai mică decât cuantumul total al despăgubirilor determinat de către un evaluator autorizat şi se virează la dispoziţia expropriatorului în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1).Norme metodologice:  +  Articolul 3 (1) La sediul consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia se află imobilele supuse exproprierii se afişează şi vor rămâne afişate până la finalizarea procedurilor de acordare a despăgubirilor: a) lista imobilelor propuse spre expropriere, cuprinzând datele de identificare a acestora, conform pct. 10 din anexă, document care va constitui anexă la hotărârea Guvernului emisă în condiţiile art. 4 alin. (1) din lege; b) planul cu amplasamentul lucrării, realizat pe baza datelor din documentaţiile cadastrale aferente imobilelor propuse spre expropriere, elaborat la scara 1: 1.000, având obligatoriu anexat coordonate ale punctelor de contur, în sistem de proiecţie Stereografică 1970; c) anunţul conform căruia titularii dreptului de proprietate şi ai celorlalte drepturi reale au dreptul ca în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului să depună cererea prevăzută de art. 5 din lege şi actele ce fac dovada dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale. (2) Expropriatorul va face publice, printr-un anunţ într-un ziar local, unităţile administrativ-teritoriale afectate de traseul lucrării, precum şi data de la care lista şi planul menţionate mai sus vor fi afişate la sediile consiliilor locale pentru consultare. (3) Expropriatorul poate notifica fiecare titular de drepturi reale, în scris, cu privire la imobilul propus spre a fi expropriat, precum şi cu privire la propunerea cuantumului despăgubirilor ce urmează a fi acordate, cu respectarea legislaţiei în vigoare.Lege:Art. 5 - (1) Plata despăgubirilor pentru imobilele expropriate în baza prevederilor art. 4 alin. (1) se face în baza cererilor adresate de către titularii drepturilor reale, precum şi de către orice persoană care justifică un interes legitim. (2) Cererea pentru plata despăgubirilor va conţine numele şi prenumele titularilor drepturilor reale, adresa de domiciliu, actele doveditoare referitoare la existenţa drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat. Cererea, împreună cu documentele doveditoare, originale şi/sau copii legalizate, va fi depusă, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (1), la sediul consiliului local pe raza căruia se află imobilul. (3) Dovada dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale asupra imobilelor expropriate se face prin mijloace de probă admise de lege, în funcţie de modalitatea de dobândire a drepturilor - convenţională, judiciară, legală, succesorală, înţelegând prin dobândire şi constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate în baza unor legi speciale. (4) În cazul în care titularii drepturilor reale nu depun cererea şi/sau documentele doveditoare, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), expropriatorul va notifica acestora sumele propuse pentru plata despăgubirilor şi le va consemna într-un cont bancar deschis pe numele expropriatului. Despăgubirile vor fi eliberate în condiţiile prezentei legi. (5) În cazul în care despăgubirile referitoare la acelaşi imobil sunt cerute în concurs sau în contradictoriu de mai multe persoane îndreptăţite, despăgubirile se vor consemna pe numele tuturor, urmând să fie împărţite potrivit legii civile. Despăgubirea va fi eliberată numai titularilor drepturilor dovedite prin hotărâri definitive şi irevocabile. Eventualele litigii amână plata despăgubirilor, dar nu suspendă transferul dreptului de proprietate către expropriator. (6) În situaţia în care imobilele ce urmează a fi expropriate fac obiectul unei succesiuni, iar succesorii nu sunt cunoscuţi sau nu pot prezenta certificat de moştenitor, dacă procedura succesorală este deschisă, despăgubirea se va consemna pe seama succesiunii. În ipoteza în care procedura succesorală nu este deschisă, un reprezentant al expropriatorului este îndreptăţit să solicite deschiderea succesiunii, iar suma reprezentând despăgubirile va fi consemnată într-un cont distinct, pe seama succesiunii. Despăgubirile vor fi plătite numai succesorilor care îşi vor dovedi calitatea cu certificatul de moştenitor. (7) În cazul altor situaţii litigioase decât cele prevăzute la alin. (5) şi (6), sumele aferente exproprierii se consemnează pe numele persoanelor aflate în litigiu, urmând a fi plătite în condiţiile prezentei legi.Art. 6 - (1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (1), expropriatorul numeşte o comisie care verifică dreptul de proprietate ori alt drept real în temeiul căruia cererea a fost formulată şi se pronunţă asupra cuantumului despăgubirii, de comun acord cu proprietarul sau cu titularii altor drepturi reale. (2) La solicitarea comisiei, petentul are obligaţia să completeze documentaţia depusă privind calitatea de titular al dreptului real pentru care solicită despăgubirea în termen de 15 zile. În caz contrar, comisia va consemna despăgubirea pe numele solicitantului, însă plata acesteia se va face numai la data la care solicitantul îşi va dovedi dreptul în condiţiile prezentei legi.Art. 7 - Hotărârea de stabilire a despăgubirilor, în condiţiile prevăzute la art. 6, se comunică petentului şi se afişează, în extras, la sediul consiliului local în raza căruia se află situat imobilul expropriat, precum şi la sediul expropriatorului.Norme metodologice:  +  Articolul 4 (1) Cererea pentru plata despăgubirilor va cuprinde cel puţin următoarele menţiuni:- numele, prenumele, adresa de domiciliu şi indicarea calităţii celui care semnează cererea (de titular al dreptului de proprietate sau al altui drept real ori mandatar al acestuia);- elementele de identificare a imobilului propus spre expropriere (numărul cadastral, suprafaţa, unitatea administrativ-teritorială în care se situează);- lista documentelor anexate ce fac dovada dreptului de proprietate şi/sau a altor drepturi reale;- data şi semnătura. (2) În cazul în care există mai mulţi titulari de drepturi reale cu privire la imobilul supus exproprierii, atunci cererea poate fi semnată de către toţi, personal sau prin mandatar împuternicit cu procură specială autentică, iar procura se va ataşa cererii. (3) Se consideră cerere în înţelesul art. 5 alin. (1) din lege şi orice manifestare de voinţă scrisă a titularului dreptului de proprietate sau al altor drepturi reale ori a persoanelor care justifică un interes legitim, făcută în temeiul Legii nr. 33/1994, precum şi răspunsul la notificările trimise deja de expropriator în temeiul acestei legi, din care să rezulte acordul acestuia cu privire la cuantumul despăgubirii propuse. (4) Cererea se va depune la sediul consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale însoţită de documentele originale şi/sau copiile legalizate ale documentelor ce probează dreptul de proprietate sau alte drepturi reale. (5) Consiliile locale vor constitui registre şi arhive speciale în care se vor înregistra şi se vor păstra cererile pentru plata despăgubirilor formulate în condiţiile art. 5 din lege şi copiile certificate ale documentelor ataşate acestora. Registrele vor cuprinde menţiuni privitoare la: a) data înregistrării cererii; b) numele şi prenumele titularului/titularilor cererii; c) elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită despăgubirea (numărul cadastral, suprafaţa, unitatea administrativ-teritorială în care se situează, proprietarul sau titularul altui drept real); d) actele care însoţesc cererea. (6) Membrii comisiei constituite conform art. 6 din lege au acces nelimitat la registre şi arhive. (7) După finalizarea procedurilor de acordare a despăgubirilor, registrele şi arhivele vor fi transmise expropriatorului pentru a fi păstrate de acesta, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 5Dovada dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale asupra imobilelor expropriate se va face prin orice mijloace de probă admise de lege, în funcţie de modalitatea de dobândire a drepturilor - convenţională, judiciară, legală, succesorală -, prin dobândire înţelegându-se şi constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate în baza unor legi speciale.  +  Articolul 6 (1) În situaţia în care titularul dreptului de proprietate sau al altui drept real care este cunoscut - a fost identificat pe baza documentaţiei tehnico-cadastrale, a titlului de proprietate, a procesului-verbal de punere în posesie, a posesiei de fapt, a registrului agricol şi a altor acte/fapte similare care produc efecte juridice potrivit legii nu face cererea sau nu depune actele doveditoare în termenul de 30 de zile prevăzut la art. 5 alin. (2) din lege, după expirarea acestui termen comisia va face menţiune despre aceasta într-un proces-verbal şi va adopta hotărârea conform art. 7 din lege. Suma aferentă despăgubirilor va fi consemnată pe numele persoanei/ persoanelor astfel identificate. (2) Persoana îndreptăţită se poate adresa expropriatorului cu o cerere însoţită de actele doveditoare, în condiţiile art. 5 alin. (3) din lege ori în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, solicitând eliberarea despăgubirii, potrivit legii.  +  Articolul 7 (1) În situaţia în care coproprietarii aflaţi în concurs sunt de acord cu cuantumul despăgubirii propuse, între aceştia şi comisia prevăzută la art. 6 alin. (1) din lege se va încheia un proces-verbal în care se va consemna acest fapt. Pe baza acestui proces-verbal comisia prevăzută la art. 6 alin. (1) din lege va emite hotărârea, care va avea conţinutul indicat la art. 10 alin. (1) din prezentele norme metodologice, şi va plăti coproprietarilor despăgubirea în contul indicat de aceştia sau în numerar. (2) În situaţia în care coproprietarii aflaţi în concurs nu sunt de acord cu cuantumul despăgubirii propuse sau unii dintre aceştia nu se prezintă în faţa comisiei prevăzute la art. 6 alin. (1) din lege, între coproprietarii prezenţi şi comisie se va încheia un proces-verbal în care se va consemna acest fapt. În cazul în care coproprietarii prezenţi refuză semnarea procesului-verbal, se va face menţiune despre aceasta în cuprinsul acestuia. În temeiul procesului-verbal comisia va emite hotărârea pe baza căreia expropriatorul va consemna despăgubirea pe numele tuturor. (3) În situaţia în care aceeaşi despăgubire este cerută în contradictoriu de către mai multe persoane ce se pretind deopotrivă îndreptăţite şi între care există un litigiu pe rolul instanţelor judecătoreşti, comisia va solicita părţilor să prezinte un certificat de grefă din care să rezulte existenţa litigiului. Între comisie şi persoanele aflate în litigiu se va încheia un proces-verbal care va atesta situaţia de fapt. Pe baza acestuia comisia va emite hotărârea în temeiul căreia expropriatorul va consemna despăgubirea pe numele părţilor aflate în litigiu. Nu atrag suspendarea procedurii de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale existente şi de stabilire a cuantumului despăgubirilor procesele având ca obiect partajarea bunurilor imobile supuse exproprierii. (4) În situaţia în care titularul dreptului de proprietate a înstrăinat imobilul prin simpla tradiţiune a titlului sau prin tradiţiunea titlului însoţită de acte sub semnătură privată, comisia, împreună cu cel puţin una dintre părţi, va încheia un proces-verbal în care se va consemna situaţia de fapt existentă şi se va indica părţilor să procedeze la întocmirea formalităţilor legale de înstrăinare. Pe baza acestui proces-verbal comisia va emite hotărârea şi expropriatorul va consemna despăgubirea pe numele părţilor.  +  Articolul 8 (1) În situaţia în care, ca urmare a procesului de identificare, rezultă că titularul dreptului este decedat, iar procedura succesorală nu a fost deschisă sau în cazul în care comisia este sesizată de către o persoană în calitate de succesibil al defunctului, dar care nu deţine certificat de moştenitor, comisia consemnează aceasta în procesul-verbal, iar un reprezentant împuternicit al expropriatorului, în calitate de persoană interesată, se va adresa unui notar din circumscripţia în care şi-a avut ultimul domiciliu defunctul, solicitându-i deschiderea procedurii succesorale. (2) Suma reprezentând despăgubirile se va consemna pe numele notarului care dezbate procedura succesorală, cu menţiunea că suma face parte din masa succesorală. Această sumă va fi eliberată de către notar moştenitorilor, la cererea expropriatorului, pe baza certificatului de moştenitor sau pe baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. (3) Dacă procedura succesorală a fost deja deschisă, expropriatorul va consemna suma în aceleaşi condiţii.  +  Articolul 9 (1) La nivelul fiecărei unităţi administrativteritoriale se va constitui, în condiţiile legii, o comisie care va analiza cererile şi actele depuse în condiţiile art. 5 din lege de titularii de drepturi reale. Prin grija consiliului local se va constitui un secretariat al comisiei, care va asigura arhivarea şi înregistrarea cererilor şi a actelor depuse în baza art. 5 din lege. (2) Comisia care verifică dreptul de proprietate sau alt drept real este formată din 5 membri, după cum urmează: a) primarul unităţii administrativ-teritoriale sau, în lipsa acestuia, viceprimarul; b) un reprezentant al prefecturii; c) un reprezentant al oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară; d) 2 reprezentanţi ai expropriatorului, având calificare juridică. (3) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale asigură secretariatul comisiei. (4) Comisia se va întruni pe baza convocării trimise de expropriator. Comisia îşi va desfăşura activitatea la sediul consiliului local, în spaţii corespunzătoare, puse la dispoziţie prin grija autorităţilor locale. (5) Şedinţele comisiei se vor ţine săptămânal sau ori de câte ori va fi necesar, până la data la care toate sumele reprezentând despăgubirile imobilelor supuse exproprierii vor fi plătite titularilor de drepturi reale sau vor fi consemnate pe numele acestora, în condiţiile legii. (6) Comisia este legal întrunită şi îşi poate desfăşura lucrările în prezenţa a cel puţin 3 membri, prezenţa reprezentanţilor expropriatorului fiind obligatorie. La fiecare şedinţă a comisiei membrii prezenţi vor desemna un preşedinte care va conduce lucrările acesteia. (7) În termen de 10 zile de la data înregistrării cererii depuse în condiţiile art. 5 din lege, comisia va analiza cererea şi actele anexate acesteia şi va transmite, prin reprezentantul expropriatorului, titularului/titularilor cererii o convocare scrisă, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (8) Convocarea va cuprinde data, ora şi locul şedinţei în cadrul căreia va fi discutată cererea depusă în baza art. 5 din lege, elementele de identificare a imobilului propus spre expropriere, valoarea despăgubirii, determinată pe baza raportului de evaluare, şi eventualele acte pe care titularul cererii trebuie să le depună în termenul legal la secretariatul comisiei în completarea celor anexate cererii. (9) În cazul în care titularul dreptului real a făcut cererea, a depus în termen actele care fac dovada calităţii sale şi este de acord cu suma propusă cu titlu de despăgubire, după verificarea actelor care atestă dreptul real, între comisie şi acesta/aceştia se încheie un proces-verbal în care se menţionează acordul titularului dreptului real, document care se semnează de către membrii comisiei şi de către titular. (10) În situaţia în care titularul dreptului real nu este de acord cu cuantumul despăgubirii, se face menţiune despre această situaţie în procesul-verbal, arătându-se că titularul dreptului real este îndreptăţit să se adreseze instanţei de judecată în condiţiile prevederilor art. 21-27 din Legea nr. 33/1994. Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei şi de către titular sau se menţionează faptul că acesta nu poate semna sau refuză să semneze. (11) În cazul în care titularul dreptului real a făcut cererea, dar nu a depus în termen actele care fac dovada calităţii sale, comisia va face menţiune despre acesta într-un proces-verbal şi va adopta hotărârea prevăzută de art. 7 din lege. (12) În toate cazurile procesele-verbale se consemnează şi se păstrează într-un registru unic, numerotat şi sigilat.  +  Articolul 10 (1) În toate cazurile prevăzute de lege şi în prezentele norme metodologice, comisia va emite o hotărâre de stabilire a despăgubirilor, care va cuprinde menţiuni privitoare la: a) data emiterii şi componenţa comisiei; b) elementele de identificare a imobilului afectat (număr cadastral, suprafaţa, unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia este situat); c) datele de identificare a titularului cererii (dacă a fost formulată cererea) şi numele şi prenumele persoanelor îndreptăţite să primească despăgubiri sau menţiunea conform căreia nu a fost depusă nici o cerere întemeiată pe dispoziţiile art. 5 din lege; d) poziţia titularului cererii/persoanelor îndreptăţite să primească despăgubiri cu privire la cuantumul despăgubirilor, exprimată în cuprinsul procesului-verbal, sau menţiunea referitoare la neprezentarea acestuia în faţa comisiei; e) valoarea despăgubirilor şi modul de plată a acestora; f) actele avute în vedere la emiterea hotărârii; g) concluzia comisiei şi textul de lege pe care se întemeiază; h) calea de atac împotriva hotărârii şi termenul în care poate fi exercitată. (2) Hotărârile comisiei vor fi emise în 4 exemplare originale şi vor purta semnăturile membrilor prezenţi. Hotărârea va avea ca anexă procesul-verbal întocmit în condiţiile art. 9 din prezentele norme metodologice. (3) Hotărârea comisiei poate fi revocată pentru motive temeinice. În acest caz titularul cererii va fi notificat. (4) Hotărârea se comunică în original titularului cererii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau poate fi ridicată personal de titularul cererii ori de mandatarul acestuia cu procură specială autentică, cu semnătură de primire. (5) Hotărârile care se vor emite în aplicarea art. 5 din lege, cuprinzând şi cuantumul despăgubirilor, se vor afişa la sediile consiliilor locale ale unităţilor administrativteritoriale, se vor afla spre consultare la sediul expropriatorului şi, după caz, vor fi comunicate birourilor de carte funciară în a căror rază teritorială de activitate sunt situate imobilele ce fac obiectul exproprierii, care vor proceda la notarea imediată a hotărârilor şi la înscrierea interdicţiei legale de înstrăinare şi grevare a imobilelor supuse exproprierii, respectiv a interdicţiei de construire, conform legislaţiei în vigoare. (6) În cazul în care expropriatorul a consemnat despăgubirile într-un cont bancar, atunci un exemplar al hotărârii se va comunică unităţii bancare la care s-a deschis contul pe numele titularului/titularilor de drepturi reale.Lege:Art. 8 - În termen de 5 zile, dar nu mai târziu de 15 zile de la data emiterii hotărârii comisiei prevăzute la art. 6, expropriatorul efectuează, prin transfer bancar sau numerar, plata despăgubirilor către titularii drepturilor reale asupra imobilelor expropriate sau consemnarea acestora în condiţiile art. 5 alin. (4)-(6) şi ale art. 6 alin. (2).Norme metodologice:  +  Articolul 11 (1) În cazul în care plata se va face în numerar, persoanele îndreptăţite se vor prezenta la sediul expropriatorului sau în alt loc indicat de acesta pentru ridicarea despăgubirilor. Eliberarea în numerar a despăgubirilor se face pe baza actului de identitate şi a hotărârii comisiei, în original sau în copie legalizată. (2) În cazul în care există mai multe persoane îndreptăţite să primească despăgubiri, eliberarea sumei în numerar se va face tuturor titularilor de drepturi reale sau mandatarilor acestora, cu procură autentică şi specială, care vor semna de primire. Mai multe persoane pot fi reprezentate de un singur mandatar. (3) Consemnarea despăgubirilor se va face de către expropriator la unităţi bancare, după următoarea procedură: a) în cazul în care există un singur titular de drepturi reale, al cărui drept este recunoscut de comisia constituită de expropriator, atunci expropriatorul va consemna despăgubirile pe numele acestuia; b) în cazul în care există mai mulţi titulari de drepturi reale care nu au convenit asupra despăgubirilor, atunci expropriatorul va consemna despăgubirile pe numele tuturor. La cererea expropriatorului, unitatea bancară va elibera despăgubirile persoanelor care îşi probează dreptul real în faţa expropriatorului, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile sau în temeiul unui alt act autentic prin care se consfinţeşte învoiala tuturor titularilor de drepturi reale cu privire la cuantumul despăgubirilor ce le revin fiecăruia dintre ei; c) în cazul în care există mai multe persoane care pretind în contradictoriu un drept real, atunci expropriatorul va consemna despăgubirile pe numele tuturor părţilor aflate în litigiu. La cererea expropriatorului, unitatea bancară va elibera despăgubirile persoanei care îşi probează dreptul real în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile; d) în cazul în care titularul unic sau unul/unii dintre titularii de drepturi reale este decedat şi procedura succesorală a fost deschisă, expropriatorul va consemna despăgubirile pe seama succesiunii într-un cont deschis pe numele notarului pe rolul căruia se află procedura succesorală, cu menţiunea că suma reprezintă despăgubire în temeiul legii. La cererea expropriatorului, suma va fi eliberată de către notar moştenitorilor, pe bază de certificat de moştenitor sau în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile; e) în cazul în care titularul unic sau unul/unii dintre titularii de drepturi reale este decedat şi succesiunea nu a fost deschisă, expropriatorul va solicita deschiderea succesiunii. În acest caz procedura de consemnare şi de acordare a despăgubirilor va fi aceeaşi ca şi în cazul precedent. (4) La cererea expropriatorului, unitatea bancară va deschide conturi pe numele persoanelor sus-menţionate pe baza informaţiilor furnizate de expropriator cu privire la numele persoanelor şi la elementele de identificare a imobilului ce urmează a fi expropriat. Unitatea bancară va elibera sumele consemnate doar la cererea expropriatorului şi numai persoanei indicate de către acesta.Lege:Art. 9 - Expropriatul nemulţumit de cuantumul despăgubirii prevăzute la art. 8, precum şi orice persoană care se consideră îndreptăţită la despăgubire pentru exproprierea imobilului, se poate adresa instanţei judecătoreşti competente în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (1) sau în termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicată hotărârea comisiei prin care i s-a respins, în tot sau în parte, cererea de despăgubire. Acţiunea formulată în conformitate cu prevederile prezentului articol se soluţionează potrivit dispoziţiilor art. 21-27 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în ceea ce priveşte stabilirea despăgubirii. În acest caz, plata despăgubirii se face de către expropriator în termen de 30 de zile de la data solicitării, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de stabilire a cuantumului acesteia.Norme metodologice:  +  Articolul 12 (1) Cererile întemeiate pe dispoziţiile art. 9 din lege se vor depune la tribunalul în a cărui rază teritorială sunt situate imobilele ce fac obiectul exproprierii. (2) Procesele având ca obiect cererile prevăzute de art. 9 din lege se judecă în contradictoriu cu statul român reprezentat de expropriator.Lege:Art. 13 - (1) Autorizaţia de construire pentru lucrări, în toate cazurile, se emite imediat, potrivit art. 6 alin. (13) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pe terenurile expropriate sunt interzise începerea şi/sau continuarea construcţiilor, cu sau fără autorizaţie, a instalaţiilor sau a altor bunuri imobile de orice natură.Norme metodologice:  +  Articolul 13 (1) Ansamblul de lucrări necesare în vederea începerii execuţiei, constând în delimitarea amprizei, pichetarea, defrişarea, îndepărtarea stratului vegetal şi altele asemenea, constituie măsuri de pregătire prealabilă a executării lucrărilor. (2) Autorizarea executării lucrărilor, în toate cazurile, are ca obiect şi lucrările prevăzute la alin. (1). (3) În situaţia în care autorizarea lucrărilor se solicită pe obiecte/faze de execuţie, emiterea autorizaţiei de construire se face pentru toată lucrarea imediat, o dată cu solicitarea autorizării executării măsurilor prevăzute la alin. (1), în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (13) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În condiţiile prevăzute la alin. (3), în vederea simplificării procedurii de autorizare, cererea în vederea emiterii autorizaţiei de execuţie va fi însoţită de următoarele documente: a) hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4 din lege; b) memoriul justificativ, cu descrierea lucrărilor şi încadrarea acestora în documentaţiile de urbanism şi de amenajarea teritoriului aprobate; c) planurile cu amplasamentul lucrării; d) certificatul de urbanism; e) dovada titlului de proprietate a statului asupra imobilelor, care va putea fi făcută până la finalizarea lucrărilor de construcţie, conform reglementărilor în vigoare. (5) Prin autorizaţia de construire emisă în condiţiile alin. (3), autoritatea administraţiei publice emitente va preciza termenele până la care documentaţia în vederea autorizării urmează să fie definitivată, potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Începerea/continuarea oricăror lucrări de construcţii, altele decât cele care fac obiectul prezentei legi, pe terenuri expropriate în acest scop este interzisă. În aceste condiţii, autorităţile competente vor aplica măsurile legale necesare anulării autorizaţiilor de construire emise anterior exproprierii şi orice alte măsuri prevăzute de legislaţia în vigoare.Lege:Art. 14 - (1) Scoaterea, definitivă ori temporară, a terenurilor necesare pentru lucrări de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale din circuitul agricol şi, respectiv, din fondul forestier naţional, se exceptează de la plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a taxelor şi a celorlalte sume datorate potrivit art. 55, 56 şi 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, aprobată şi modificată prin Legea nr. 141/1999, republicată, cu modificările ulterioare. (2) În vederea asigurării continuităţii echilibrului ecologic în ţara noastră prin asigurarea integrităţii fondului forestier naţional, sumele echivalente taxei de scoatere definitivă din circuitul silvic a terenurilor forestiere, contravaloarea pierderii de creştere a arboretului, dacă terenul este acoperit cu pădure, precum şi cheltuielile de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv, prevăzute de lege, se asigură de la bugetul de stat, pe bază de programe anuale. (3) Sumele echivalente taxei de scoatere definitivă din circuitul silvic a terenurilor forestiere se varsă în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică aflat la dispoziţia autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. (4) Sumele echivalente contravalorii pierderii de creştere a arboretului, precum şi cheltuielile de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv se varsă la Fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva.Norme metodologice:  +  Articolul 14Pe bază de programe anuale se asigură de la bugetul de stat sumele echivalente taxei de scoatere definitivă din circuitul silvic a terenurilor forestiere şi contravaloarea pierderii de creştere a arboretului conform prevederilor art. 14 alin. (2)-(4) din lege.Lege:Art. 15 - Transferul imobilelor din proprietatea privată în proprietatea publică a statului şi în administrarea expropriatorului operează de drept la data plăţii despăgubirilor pentru expropriere sau, după caz, la data consemnării acestora, în condiţiile prezentei legi.Norme metodologice:  +  Articolul 15 (1) Dovada trecerii imobilelor supuse exproprierii din proprietatea privată în proprietatea publică a statului şi în administrarea expropriatorului se face cu hotărârea comisiei emisă în condiţiile din prezentele norme metodologice, însoţită de unul dintre următoarele documente: a) dovada plăţii în numerar; b) copia ordinului de transfer al despăgubirilor în contul titularului/titularilor de drepturi reale, în cazul plăţii prin transfer bancar; c) certificat emis de notarul la biroul căruia a fost înregistrată cererea de deschidere a procedurii succesorale formulată de expropriator şi recipisa cu care s-a făcut consemnarea despăgubirii pe numele său, conform art. 11 alin. (2) din prezentele norme metodologice; d) dovada consemnării despăgubirilor la o unitate bancară. (2) Expropriatorul poate intră în posesia terenurilor în termen de 5 zile calendaristice de la data la care a fost făcută plata sau, după caz, consemnarea despăgubirii. (3) Expropriatorul poate intră în posesia terenurilor afectate de construcţii cu destinaţia de locuinţă în termen de 10 zile calendaristice de la data la care se vor îndeplini următoarele condiţii: a) obligaţia de plată a despăgubirilor a fost îndeplinită; b) titularului dreptului real i-a fost pusă la dispoziţie o altă locuinţă, în condiţiile legii. (4) Intabularea dreptului de proprietate publică a statului se face în baza cererii expropriatorului, în conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în registrele speciale deschise la birourile de Carte funciară.Lege:Art. 17 - Serviciile privind avizarea şi înregistrarea documentaţiilor cadastral-juridice sunt scutite de la plata taxelor, iar taxele aferente procedurii de intabulare pentru terenurile necesare realizării lucrărilor de construire de autostrăzi şi drumuri naţionale, precum şi orice alte taxe datorate bugetului de stat sau bugetelor locale sunt scutite de la plată.Norme metodologice:  +  Articolul 16Taxele scutite/exceptate de la plată conform legislaţiei în vigoare sunt următoarele:1. taxele aferente următoarelor activităţi administrative, specific autorizate, desfăşurate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi de unităţile subordonate, potrivit legii: a) taxa pentru eliberarea avizului de începere a execuţiei lucrărilor datorată oficiilor de cadastru, oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară; b) taxa de avizare a planurilor cadastrale (în cazul terenurilor cu o suprafaţă mai mare de 1 ha în intravilan şi 10 ha în extravilan); c) taxa pentru obţinerea de planuri şi coordonate puncte geodezice; d) taxa de atribuire a numărului cadastral; e) taxa de timbru pentru dezbaterea succesiunii în vederea exproprierii pentru lucrările de construcţii de autostrăzi şi drumuri naţionale;2. taxele percepute de birourile de carte funciară din cadrul oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară pentru deschiderea şi operarea în cuprinsul cărţilor funciare şi taxele judiciare de timbru aferente;3. taxele pentru eliberarea certificatului de urbanism, a avizelor şi a autorizaţiei de construire, precum şi orice alte taxe prevăzute pentru începerea execuţiei lucrărilor, conform prevederilor legale;4. orice alte taxe prevăzute de lege şi datorate bugetului de stat şi bugetelor locale în legătură cu operaţiunile efectuate în baza Legii nr. 198/2004.  +  Anexa la normele metodologiceCONŢINUTULdocumentaţiei tehnico-economice1. Date generale:- denumirea lucrării;- amplasarea în teritoriu a lucrării;- numărul contului bancar aferent lucrării, deschis de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, din care se vor plăti despăgubirile aferente procedurii de expropriere prevăzute de lege.2. Memoriu justificativ, care va conţine:- descrierea lucrării;- date care să justifice avantajele economico-sociale, ecologice sau de orice altă natură, care susţin necesitatea lucrării;- date care să descrie inconvenientele de ordin economic, social, ecologic sau de orice altă natură ale realizării lucrării.3. Extras din documentaţia de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobată, în ale cărei prevederi se înscrie lucrarea, însoţită de copia actului de aprobare conform legii a respectivei documentaţii4. Modul de stabilire a ofertelor de despăgubire pe categorii de imobile de către persoane autorizate, cu precizarea sumelor oferite5. Evaluarea costurilor lucrării (mii lei):- total: ....................., din care costuri legate de realizarea exproprierii ...............................6. Evaluarea duratei de realizare a lucrării (luni):- total: .................., din care durata procedurii de expropriere ...............................................7. Planul de situaţie al lucrării, vizat de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară8. Evidenţierea imobilelor propuse pentru expropriere, cu indicarea titularului /titularilor dreptului de proprietate sau a altui drept real, aşa cum rezultă din documentaţiile tehnico-cadastrale întocmite pentru fiecare imobil9. Documentaţiile cadastrale, care vor fi regularizate de către expropriator pe baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, cu respectarea reglementărilor în vigoare10. Datele de identificare a imobilelor supuse exproprierii, care vor face obiectul unei anexe la hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4 alin. (1) din lege, cuprinzând:
  Nr. Judeţul Unitatea Nr. Suprafaţa terenuluiSuprafaţaNumele
  crt. administrativ-cadastralconstruc-proprie-
  teritorială SuprafaţaSuprafaţa ţiilor tarului
  rezultatărezultată conform
  din acte din documen-
  măsură- taţiilor
  tori tehnico-
  cadas-
  trale
  1. 2 3 4 5 6 7 8
  1.
  2.
  3.
  -----