LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004privind piaţa de capital
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 29 iunie 2004    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Titlul I DISPOZIŢII GENERALE  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementează înfiinţarea şi funcţionarea pieţelor de instrumente financiare, cu instituţiile şi operaţiunile specifice acestora, precum şi a organismelor de plasament colectiv, în scopul mobilizării disponibilităţilor financiare prin intermediul investiţiilor în instrumente financiare. (2) Prezenta lege se aplică activităţilor şi operaţiunilor prevăzute la alin. (1), desfăşurate pe teritoriul României. (3) Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, denumita în continuare C.N.V.M., este autoritatea competentă care aplica prevederile prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul sau. (4) Prevederile prezentei legi nu se aplică instrumentelor pieţei monetare, care sunt reglementate de Banca Naţionala a României, şi titlurilor de stat care sunt emise de Ministerul Finanţelor Publice, dacă emitentul alege pentru tranzacţionarea acestora o alta piaţa decât cea reglementată, definită conform art. 125. (5) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul administrării datoriei publice în care sunt implicate Banca Naţionala a României, băncile centrale ale statelor membre şi alte entităţi naţionale din statele membre cu funcţii similare acestora, Ministerul Finanţelor Publice, precum şi alte entităţi publice.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:1. acţionar semnificativ - persoana fizica, persoana juridică sau grupul de persoane care acţionează în mod concertat şi care deţine direct sau indirect o participaţie de cel puţin 10% din capitalul social al unei societăţi comerciale sau din drepturile de vot, ori o participaţie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administraţie, după caz;2. compensarea - înlocuirea creanţelor şi obligaţiilor rezultând din ordine de transfer pe care unul sau mai mulţi participanţi le emit în favoarea altui participant sau altor participanţi, sau pe care le primesc de la aceştia, cu o creanta sau o obligaţie neta unica, astfel încât aceasta unica creanta neta să fie pretinsa, respectiv aceasta unica obligaţie neta să fie datorată;3. cont comun de investiţii - investiţie realizată în contul a doua sau mai multor persoane sau asupra căreia doua sau mai multe persoane au drepturi care pot fi exercitate prin semnatura uneia sau mai multor persoane dintre cele menţionate;4. emitent - entitatea cu sau fără personalitate juridică ce a emis, emite sau intenţionează sa emita instrumente financiare;5. entităţi reglementate - persoanele fizice şi juridice, precum şi entitatile fără personalitate juridică a căror activitate este reglementată şi/sau supravegheată de către C.N.V.M.;6. filiala - societate comercială în cadrul căreia exista un asociat sau un acţionar aflat într-una dintre situaţiile prevăzute la pct. 27;7. fond de investiţii - organism de plasament colectiv fără personalitate juridică;8. fond deschis de investiţii - organism de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, ale cărui unităţi de fond fac obiectul unei emisiuni şi rascumparari continue;9. grup - reprezintă un ansamblu de societăţi comerciale compus dintr-o societate-mama, filialele sale şi entităţi în care societatea-mama sau filialele sale deţin o participare, precum şi societăţile comerciale legate una de alta printr-o relaţie care face necesară consolidarea conturilor şi consolidarea raportului anual;10. instituţie de credit - entitate definită conform art. 1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare;11. instrumente financiare înseamnă: a) valori mobiliare; b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv; c) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţa mai mica de un an şi certificate de depozit; d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala în fonduri; e) contracte forward pe rata dobânzii, denumite în continuare FRA; f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb şi pe acţiuni; g) optiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a) - d), inclusiv contracte similare cu decontare finala în fonduri; această categorie include şi optiuni pe curs de schimb şi pe rata dobânzii; h) instrumente financiare derivate pe mărfuri; i) orice alt instrument admis la tranzactionare pe o piaţa reglementată într-un stat membru sau pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piaţa;12. instrumente financiare derivate - instrumentele definite la pct. 11 lit. d), g), h), combinatii ale acestora, precum şi alte instrumente calificate astfel prin reglementări ale C.N.V.M.;13. instrumente ale pieţei monetare - instrumente financiare care se tranzactioneaza de regula în cadrul pieţei monetare;14. intermediari - societăţi de servicii de investiţii financiare autorizate de C.N.V.M., instituţii de credit autorizate de Banca Naţionala a României, în conformitate cu legislaţia bancară aplicabilă, precum şi entităţi de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre sa presteze servicii de investiţii financiare de natura celor prevăzute la art. 5;15. investitor calificat: a) entităţi autorizate sa opereze pe pieţe financiare, precum instituţiile de credit, societăţile de servicii de investiţii financiare, alte instituţii financiare autorizate şi reglementate, societăţile de asigurări, organismele de plasament colectiv, societăţile de administrare a investiţiilor, fondurile de pensii, precum şi alte entităţi ce nu sunt autorizate ori reglementate şi al căror unic obiect de activitate este investiţia în valori mobiliare; b) autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţii de credit centrale, organisme internaţionale şi regionale, precum: Fondul Monetar Internaţional, Banca Centrala Europeană, Banca Europeană de Investiţii sau alte organisme similare; c) entităţi legale care îndeplinesc doua din următoarele trei criterii:1. număr mediu de angajaţi pe perioada unui exerciţiu financiar mai mare de 250;2. active totale în valoare mai mare de echivalentul sumei de 43.000.000 euro;3. cifra de afaceri anuală neta mai mare de echivalentul sumei de 50.000.000 euro; d) anumite persoane fizice, subiect al recunoaşterii reciproce C.N.V.M. poate decide sa autorizeze persoane fizice rezidente în România, care solicită în mod expres să fie considerate ca investitori calificaţi, dacă aceste persoane îndeplinesc cel puţin două din următoarele criterii:1. investitorul a efectuat tranzacţii de o mărime semnificativă pe o piaţa reglementată cu o frecventa medie de cel puţin 10 tranzacţii pe trimestru în ultimele patru trimestre calendaristice;2. valoarea portofoliului de valori mobiliare al unui investitor depăşeşte 500.000 euro;3. investitorul a lucrat sau lucrează în sectorul financiar cel puţin de un an, având o poziţie care necesita cunoştinţe privind investiţiile în valori mobiliare; e) anumite societăţi mici şi mijlocii, subiect al recunoaşterii reciproce C.N.V.M. poate decide sa autorizeze societăţi mici şi mijlocii cu sediul în România, care solicită în mod expres să fie considerate investitori calificaţi. În înţelesul prezentei legi, societăţi mici şi mijlocii sunt acele societăţi comerciale care, în conformitate cu ultimele situaţii financiare raportate, nu îndeplinesc doua din cele trei criterii prevăzute la lit. c);16. legături strânse - situaţia în care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin: a) participare, care înseamnă deţinerea în mod direct sau indirect a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăţi comerciale; b) control, care înseamnă relaţia dintre societatea-mama şi o filiala sau o relaţie similară între orice persoană fizica sau juridică şi o societate comercială; orice filiala a unei filiale va fi considerată o filiala a societăţii-mama, care este în fapt entitatea care controlează aceste filiale; se considera legătură strânsă şi situaţia în care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una şi aceeaşi persoana printr-o relaţie de control;17. ofertant sau persoana care iniţiază o ofertă - persoana juridică sau fizica ce oferă valori mobiliare publicului sau se oferă sa cumpere valori mobiliare;18. oferta publică de valori mobiliare - înseamnă comunicarea adresată unor persoane, facuta sub orice formă şi prin orice mijloace, care prezintă informaţii suficiente despre termenii ofertei şi despre valorile mobiliare oferite, astfel încât să permită investitorului sa adopte o decizie cu privire la vânzarea, cumpărarea sau subscrierea respectivelor valori mobiliare. Aceasta definiţie se va aplica, de asemenea, şi în situaţia plasamentului de valori mobiliare prin intermediari financiari;19. oferta publică de preluare - oferta publică de cumpărare care are ca rezultat, pentru cel care o promovează, dobândirea a mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societăţi comerciale;20. organisme de plasament colectiv - entităţi organizate, cu sau fără personalitate juridică, denumite în continuare O.P.C., care atrag în mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice şi/sau juridice, în scopul investirii acestora, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi şi reglementările C.N.V.M.;21. persoana - orice persoană fizica sau juridică;22. persoane implicate: a) persoane care controlează sau sunt controlate de către un emitent sau care se găsesc sub un control comun; b) persoane care participa direct sau indirect la încheierea unor acorduri în vederea obţinerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot, dacă acţiunile, obiect al acordului, pot conferi o poziţie de control; c) persoane fizice din cadrul societăţii emitente care au atribuţii de conducere sau control; d) sotii, rudele şi afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice menţionate la lit. a) - c); e) persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administraţie în cadrul unui emitent;23. persoane care acţionează în mod concertat - doua sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a infaptui o politica comuna în legătură cu un emitent. Până la proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate ca acţionează în mod concertat: a) persoanele implicate; b) societatea-mama împreună cu filialele sale, precum şi oricare dintre filialele aceleiaşi societăţi-mama între ele; c) o societate comercială cu membrii consiliului sau de administraţie şi cu persoanele implicate, precum şi aceste persoane între ele; d) o societate comercială cu fondurile ei de pensii şi cu societatea de administrare a acestor fonduri;24. procedura de insolvabilitate - procedura colectivă prevăzută de Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plati şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare sau de legislaţia străină, care urmăreşte fie lichidarea unui participant, fie reorganizarea sa, dacă această măsură implica suspendarea sau limitarea transferurilor sau plăţilor;25. programul de oferta - un plan care ar permite emiterea, în mod continuu sau repetat în decursul unei perioade de timp determinate, a valorilor mobiliare, altele decât cele de tipul titlurilor de capital;26. sistem alternativ de tranzactionare - un sistem care pune în prezenta mai multe părţi care cumpara şi vand instrumente financiare, într-un mod care conduce la încheierea de contracte, denumit şi sistem multilateral de tranzactionare;27. societate-mama - persoana juridică, acţionar sau asociat al unei societăţi comerciale care se afla în una din următoarele situaţii: a) deţine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot la aceasta; b) poate să numească sau sa revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori alte persoane cu putere de decizie în societatea respectiva; c) poate exercita o influenţa semnificativă asupra entitatii la care este acţionar sau asociat, în virtutea unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu entitatea respectiva sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acestei entităţi; d) este acţionar sau asociat al unei entităţi şi:1. a numit singur, ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor filialei în ultimele doua exercitii financiare, sau2. controlează singur, în baza unui acord încheiat cu ceilalţi acţionari sau asociaţi, majoritatea drepturilor de vot;28. state membre - statele membre ale Uniunii Europene şi celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European;29. stat membru de origine: a) statul membru în care este situat sediul social al societăţii care prestează servicii de investiţii financiare sau de administrare de investiţii; dacă, în conformitate cu legea naţionala, societatea nu are un sediu social, statul membru, de origine este acela în care este situat sediul central; b) statul membru în care este situat sediul social al societăţii care administrează un sistem de tranzactionare; dacă, în conformitate cu legea naţionala, societatea nu are un sediu social, statul membru de origine este acela în care este situat sediul central; c) statul membru în care societatea de administrare a unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare constituit ca fond deschis de investiţii îşi are sediul social, precum şi statul membru în care se afla sediul social al societăţii de investiţii, în cazul unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare constituit ca societate de investiţii;30. stat membru gazda: a) statul membru în care o societate de servicii de investiţii financiare sau o societate de administrare a investiţiilor are o sucursala sau îşi desfăşoară activitatea; b) statul membru, altul decât statul membru de origine al respectivului organism de plasament colectiv în valori mobiliare, în care sunt comercializate titluri de participare emise de acesta;31. sucursala - structura organizată, fără personalitate juridică separată a unei societăţi comerciale, care prestează unul sau toate serviciile pentru care societatea a fost autorizata, în conformitate cu mandatul dat de aceasta. Toate sediile înfiinţate în România de către o societate cu sediul social sau central situat într-un stat membru vor fi tratate ca fiind o singura sucursala;32. titluri de participare - unităţi de fond sau acţiuni emise de organisme de plasament colectiv, în funcţie de modul de constituire al acestora;33. valori mobiliare: a) acţiuni emise de societăţi comerciale şi alte valori mobiliare echivalente ale acestora, negociate pe piaţa de capital; b) obligaţiuni şi alte titluri de creanta, inclusiv titlurile de stat cu scadenţa mai mare de 12 luni, negociabile pe piaţa de capital; c) orice alte titluri negociate în mod obişnuit, care dau dreptul de a achizitiona respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb, dând loc la o decontare în bani, cu excepţia instrumentelor de plată;34. titluri de capital - acţiuni şi alte valori mobiliare asimilabile acţiunilor, precum şi orice alt tip de valori mobiliare, conferind dreptul de a le dobândi ca urmare a unei conversii sau a exercitării acestui drept, în măsura în care valorile din a doua categorie sunt emise de acelaşi emitent sau de către o entitate care aparţine grupului din care face parte respectivul emitent;35. titluri, altele decât cele de tipul titlurilor de capital - toate valorile mobiliare care nu sunt titluri de capital;36. valori mobiliare emise în mod continuu sau repetat - valori mobiliare de acelaşi tip şi/sau clasa emise continuu ori în cel puţin două transe distincte pe o perioadă de 12 luni. (2) C.N.V.M. poate emite, din oficiu sau la cererea unei părţi interesate, acte administrative care să cuprindă aprecieri motivate în legătură cu calificarea unei persoane, instituţii, situaţii, informaţii, operaţiuni, acte juridice ori instrumente negociabile cu privire la includerea în, sau excluderea din sfera termenilor şi expresiilor cu semnificatia stabilită la alin. (1). (3) Orice persoană fizica sau juridică, dacă se considera vătămată în drepturile sale recunoscute de lege printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al C.N.V.M. de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, se poate adresa în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti. (4) Se considera refuz nejustificat de rezolvare a cererii referitoare la un drept recunoscut de lege şi faptul de a nu răspunde petitionarului în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, de la data înregistrării cererii. (5) În scopul exercitării activităţii de supraveghere, C.N.V.M. poate: a) sa verifice modul de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor legale şi statutare ale administratorilor, directorilor, directorilor executivi, precum şi ale altor persoane în legătură cu activitatea entitatilor reglementate sau supravegheate; b) să solicite consiliului de administraţie al entitatilor reglementate, prevăzute la lit. a), întrunirea membrilor acestuia sau, după caz, convocarea adunării generale a acţionarilor, stabilind problemele ce trebuie înscrise pe ordinea de zi; c) să solicite tribunalului competent sa dispună convocarea de adunări generale ale acţionarilor, în cazul în care nu sunt respectate prevederile de la lit. b); d) să solicite informaţii şi documente emitenţilor ale căror valori mobiliare fac obiectul unor oferte publice sau au fost admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată sau tranzacţionate într-un sistem alternativ de tranzactionare; e) să efectueze controale la sediul entitatilor reglementate şi supravegheate de C.N.V.M.; f) sa audieze orice persoană în legătură cu activităţile entitatilor reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. (6) Registrul C.N.V.M., ţinut în conformitate cu prevederile prezentei legi, are caracter public. (7) Prestarea neautorizata a oricăror activităţi care cad sub incidenţa prezentei legi, utilizarea neautorizata a sintagmelor servicii de investiţii financiare, societate de servicii de investiţii financiare, agent pentru servicii de investiţii financiare, societate de administrare a investiţiilor, societate de investiţii, fond deschis de investiţii, piaţa reglementată şi bursa de valori, asociate cu oricare din instrumentele financiare definite la alin. (2) pct. 11, cu mărfuri, sau a oricărei combinatii între acestea, fără respectarea condiţiilor legale, atrage răspunderea potrivit legii.  +  Titlul II INTERMEDIARI  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 3 (1) Serviciile de investiţii financiare prevăzute la art. 5, privind instrumentele financiare definite la art. 2 alin. (1) pct. 11, pot fi prestate cu titlu profesional numai de intermediarii definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 14. (2) Intermediarii care prestează servicii de investiţii financiare în România vor fi înscrişi în registrul ţinut de C.N.V.M., după cum urmează: a) societăţile de servicii de investiţii financiare şi intermediarii din statele nemembre, în baza autorizaţiei acordate de C.N.V.M.; b) instituţiile de credit, autorizate de Banca Naţionala a României; c) echivalentul instituţiilor de credit şi al societăţilor de servicii de investiţii financiare, autorizate de către autorităţile competente din statele membre. (3) În toate actele oficiale, intermediarul trebuie să precizeze, pe lângă datele sale de identificare, numărul şi data înscrierii în Registrul C.N.V.M. (4) Drepturile conferite de prevederile prezentului titlu nu pot fi extinse asupra serviciilor prestate în calitate de contraparte a statului, a Băncii Naţionale a României sau a altor instituţii şi autorităţi publice care îndeplinesc funcţii similare în legătură cu politica monetara, cursul de schimb, datoria publică şi administrarea rezervelor statului. (5) Prevederile capitolelor V şi IX, precum şi cele ale art. 23 alin. (4), art. 24, art. 25 şi art. 42 alin. (1) şi (2) se aplică corespunzător şi instituţiilor de credit, supravegherea respectării acestora fiind asigurata de C.N.V.M. (6) Respectarea condiţiilor de autorizare şi a cerinţelor de adecvare a capitalului instituţiilor de credit este supravegheată de către Banca Naţionala a României.  +  Articolul 4 (1) Serviciile de investiţii financiare se realizează prin persoane fizice, actionand ca agenţi pentru servicii de investiţii financiare. Aceştia îşi desfăşoară activitatea exclusiv în numele intermediarului ai cărui angajaţi sunt şi nu pot presta servicii de investiţii financiare în nume propriu. (2) Nici o persoană fizica sau juridică nu poate presta servicii de investiţii financiare fără a fi înscrisă în Registrul C.N.V.M. (3) C.N.V.M. stabileşte proceduri privind înscrierea agenţilor pentru servicii de investiţii financiare în registrul ţinut de C.N.V.M., precum şi privind situaţiile de incompatibilitate ale acestora.  +  Capitolul II Servicii de investiţii financiare  +  Articolul 5 (1) Serviciile de investiţii financiare reglementate de prezenta lege sunt:1. servicii principale: a) preluarea şi transmiterea ordinelor primite de la investitori în legătură cu unul sau mai multe instrumente financiare; b) executarea ordinelor în legătură cu unul sau mai multe instrumente financiare, altfel decât pe cont propriu; c) tranzacţionarea instrumentelor financiare pe cont propriu; d) administrarea portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe baza discretionara, cu respectarea mandatului dat de aceştia, atunci când aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare; e) subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm şi/sau plasamentul de instrumente financiare;2. servicii conexe: a) custodia şi administrarea de instrumente financiare; b) închirierea de casete de siguranţă; c) acordarea de credite sau împrumuturi de instrumente financiare unui investitor, în vederea executării unor tranzacţii cu instrumente financiare, în care respectiva societate de servicii de investiţii financiare este implicata în tranzacţii; d) consultanţa acordată societăţilor cu privire la orice probleme legate de structura de capital, strategie industriala, precum şi consultanţa şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile de societăţi; e) alte servicii privind subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm; f) consultanţa de investiţii cu privire la instrumentele financiare; g) servicii de schimb valutar în legătură cu activităţile de servicii de investiţii financiare prestate. (2) C.N.V.M. va emite reglementări privind serviciile prestate conform art. 5 alin. (1).  +  Capitolul III Societăţile de servicii de investiţii financiare  +  Articolul 6Societăţile de servicii de investiţii financiare, denumite în continuare S.S.I.F., sunt persoane juridice, constituite sub forma unor societăţi pe acţiuni, emitente de acţiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990, care au obiect exclusiv de activitate prestarea de servicii de investiţii financiare şi care funcţionează numai în baza autorizaţiei C.N.V.M.  +  Secţiunea 1 Capitalul iniţial  +  Articolul 7 (1) Capitalul iniţial al unei S.S.I.F. va fi determinat cu respectarea reglementării C.N.V.M., emise în conformitate cu legislaţia comunitara, şi va fi de cel puţin: a) echivalentul în lei a 50.000 euro, calculat la cursul de referinţa comunicat de Banca Naţionala a României, dacă S.S.I.F. prestează serviciile de investiţii financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 1 lit. a), b) şi d), nu deţine fondurile şi/sau instrumentele financiare aparţinând investitorilor, nu tranzactioneaza instrumente financiare pe cont propriu şi nu subscrie în cadrul emisiunilor de valori mobiliare în baza unui angajament ferm; b) echivalentul în lei a 125.000 euro, calculat la cursul de referinţa comunicat de Banca Naţionala a României, dacă S.S.I.F. prestează serviciile de investiţii financiare prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. a), b) şi d) şi pct. 2 lit. a), b), d), f) şi g), nu tranzactioneaza instrumente financiare pe cont propriu şi nu subscrie în cadrul emisiunilor de valori mobiliare în baza unui angajament ferm; c) echivalentul în lei a 730.000 euro, pentru S.S.I.F. autorizate sa presteze toate serviciile de investiţii financiare prevăzute la art. 5 alin. (1). (2) Până la data de 31 decembrie 2004, S.S.I.F. prevăzute la alin. (1) lit. b) au obligaţia să-şi majoreze capitalul iniţial cel puţin până la nivelul echivalentului în lei a 85.000 euro, iar S.S.I.F. prevăzute la alin. (1) lit. c) au obligaţia să-şi majoreze capitalul iniţial cel puţin până la nivelul echivalentului în lei a 315.000 euro, calculat la cursul de referinţa comunicat de Banca Naţionala a României. (3) Până la data de 31 decembrie 2005, S.S.I.F. prevăzute la alin. (1) lit. b) au obligaţia să-şi majoreze capitalul iniţial cel puţin până la nivelul echivalentului în lei a 105.000 euro, iar S.S.I.F. prevăzute la alin. (1) lit. c) au obligaţia să-şi majoreze capitalul iniţial cel puţin până la nivelul echivalentului în lei a 530.000 euro, calculat la cursul de referinţa comunicat de Banca Naţionala a României. (4) Până la data de 31 decembrie 2006, S.S.I.F. prevăzute la alin. (1) lit. b) au obligaţia să-şi majoreze capitalul iniţial cel puţin până la nivelul echivalentului în lei a 125.000 euro, iar S.S.I.F. prevăzute la alin. (1) lit. c) au obligaţia să-şi majoreze capitalul iniţial cel puţin până la nivelul echivalentului în lei a 730.000 euro, calculat la cursul de referinţa comunicat de Banca Naţionala a României. (5) Capitalul iniţial va fi considerat ca parte din fondurile proprii, incluzând capitalul social subscris şi vărsat, precum şi alte componente ale bilanţului contabil, calculat conform metodologiei prevăzute în reglementările C.N.V.M., cu respectarea legislaţiei comunitare aplicabile. (6) În scopul respectării cerinţelor prevăzute de legislaţia comunitara, C.N.V.M. va modifica, prin ordin al preşedintelui, nivelul capitalului iniţial al S.S.I.F. (7) Cursul de referinţa la care se face referire în acest articol este cel din ziua pentru care se face raportarea. (8) S.S.I.F. prevăzut la alin. (1) lit. b) poate deţine instrumente financiare în cont propriu, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) deţinerea instrumentelor financiare în cont propriu a apărut numai ca urmare a unei erori a S.S.I.F. privind executarea corecta a ordinelor clienţilor; b) valoarea totală de piaţa a instrumentelor financiare deţinute în cont propriu reprezintă maximum 15% din capitalul iniţial al respectivei societăţi; c) S.S.I.F. respecta cerinţele referitoare la adecvarea capitalului în conformitate cu legislaţia comunitara; d) detinerile de instrumente financiare în cont propriu au caracter accidental şi provizoriu şi sunt strict limitate la timpul necesar finalizarii respectivelor tranzacţii.  +  Secţiunea a 2-a Autorizarea, suspendarea şi retragerea autorizaţiei  +  Articolul 8 (1) S.S.I.F. va fi autorizata de C.N.V.M. sa presteze servicii de investiţii financiare, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) societatea este constituită sub forma juridică a unei societăţi comerciale pe acţiuni; b) sediul social şi sediul central, după caz, reprezentând locul unde se afla centrul principal de conducere şi de administrare a activităţii, sunt situate în România; c) obiectul de activitate este exclusiv prestarea de servicii de investiţii financiare; d) calificarea, experienta profesională şi integritatea administratorilor, conducătorilor, auditorilor şi persoanelor din cadrul compartimentului de control intern corespund prevederilor reglementărilor C.N.V.M.; e) dovada existenţei capitalului iniţial minim, subscris şi integral vărsat în numerar, în funcţie de serviciile de investiţii financiare ce vor fi prestate; f) prezentarea planului de afaceri, descrierea structurii organizatorice şi a regulilor de ordine interna; g) prezentarea contractului încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) şi care îndeplineşte criteriile comune stabilite de C.N.V.M. şi Camera Auditorilor Financiari din România; h) prezentarea structurii actionariatului, a identităţii şi integrităţii acţionarilor semnificativi; i) alte cerinţe prevăzute în reglementările C.N.V.M. (2) Autorizaţia acordată de C.N.V.M. unei S.S.I.F. va menţiona expres serviciile de investiţii financiare pe care aceasta le poate presta conform prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 1 şi 2 şi nu poate cuprinde exclusiv serviciile conexe menţionate la art. 5 alin. (1) pct. 2. (3) În situaţia în care S.S.I.F. se afla în legături strânse cu o altă persoană fizica sau juridică, C.N.V.M. acorda autorizaţia de a presta servicii de investiţii financiare acestei S.S.I.F., numai dacă aceste legături strânse nu împiedica realizarea atribuţiilor de supraveghere, potrivit prezentei legi. (4) C.N.V.M. acorda autorizaţia S.S.I.F., în termen de maximum 6 luni de la data transmiterii documentaţiei complete prevăzute de reglementările în vigoare sau emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivată care poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la data comunicării ei. (5) S.S.I.F. poate începe activitatea la data acordării autorizaţiei, sub condiţia dobândirii calităţii de membru al Fondului de compensare a investitorilor.  +  Articolul 9S.S.I.F. are obligaţia să respecte condiţiile de autorizare, cerinţele prudentiale şi de adecvare a capitalului stabilite prin prezenta lege şi prin reglementările C.N.V.M., pe toată durata desfăşurării activităţii, şi va notifica sau va supune în prealabil autorizării, după caz, orice modificare în modul ei de organizare şi funcţionare, în conformitate cu prevederile reglementărilor C.N.V.M.  +  Articolul 10C.N.V.M. este în drept sa nu acorde autorizaţia pentru prestarea de servicii de investiţii financiare unei societăţi comerciale, dacă: a) se afla în procedura de insolvabilitate, potrivit legii; b) oricare dintre actionarii săi semnificativi, membri ai consiliului de administraţie sau conducătorii societăţii:1. se afla în situaţiile de incompatibilitate prevăzute de reglementările C.N.V.M. sau deţine o poziţie semnificativă într-o societate comercială care se încadrează în prevederile lit. a);2. a fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni de natura economică;3. a fost sancţionat de C.N.V.M., Banca Naţionala a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de alte autorităţi de reglementare a pieţelor financiare cu interzicerea exercitării oricărei activităţi profesionale, pentru perioada în care aceasta interdicţie rămâne în vigoare; c) C.N.V.M. constata ca dispoziţiile legale, reglementările emise în aplicarea acestora sau cele administrative, existente în statul nemembru care guvernează statutul persoanelor având legături strânse cu S.S.I.F., ori dificultăţile în implementarea acestor dispoziţii împiedica realizarea unei supravegheri prudentiale eficiente ori ca supravegherea din statul nemembru al unui intermediar străin care a solicitat autorizarea unei sucursale este insuficienta; d) C.N.V.M. nu a fost informată cu privire la identitatea acţionarilor persoane fizice şi/sau juridice care deţin în mod direct sau indirect poziţii semnificative în S.S.I.F. sau cu privire la mărimea detinerilor acestor acţionari; e) C.N.V.M. constata ca actionarii, persoane fizice sau juridice, care deţin în mod direct sau indirect poziţii semnificative în S.S.I.F., nu corespund cerinţelor asigurării unei gestiuni sanatoase şi prudente a S.S.I.F. şi realizării unei supravegheri prudentiale eficiente potrivit prezentei legi; f) societatea solicitanta nu dispune de capitalul iniţial, prevăzut în reglementările C.N.V.M.; g) deşi cerinţele stipulate la art. 8 alin. (1) sunt îndeplinite, se dovedeşte că nu se poate asigura o administrare sanatoasa şi prudenta a S.S.I.F.  +  Articolul 11C.N.V.M. este în drept sa suspende autorizaţia S.S.I.F. pentru o perioadă cuprinsă între 5 şi 90 de zile, în caz de nerespectare a prevederilor prezentei legi sau ale reglementărilor C.N.V.M., numai dacă nu sunt întrunite condiţiile pentru retragerea autorizaţiei sau pentru alte sancţiuni mai grave prevăzute de lege. Suspendarea poate fi prelungită la expirarea termenului iniţial, dar nu mai mult de 30 de zile peste termenul maxim stabilit în prezentul articol.  +  Articolul 12 (1) C.N.V.M. este în drept sa retragă autorizaţia de a presta servicii de investiţii financiare unei S.S.I.F., în următoarele situaţii: a) S.S.I.F. nu a început sa presteze serviciile de investiţii pentru care a fost autorizata, în termen de 12 luni de la primirea autorizaţiei sau nu a prestat nici unul din serviciile autorizate de C.N.V.M., prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 1, pe o perioadă mai mare de 6 luni, cu excepţia situaţiei în care C.N.V.M. a suspendat autorizaţia pe această perioadă; b) S.S.I.F. nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei; c) S.S.I.F. nu respecta reglementările privind adecvarea capitalului, stabilite de C.N.V.M.; d) S.S.I.F. sau agenţii săi pentru servicii de investiţii financiare nu respecta reglementările C.N.V.M. şi/sau ale pieţelor reglementate; e) dacă evenimente ulterioare acordării autorizaţiei creează incompatibilitate în prestarea de servicii de investiţii financiare; f) alte cazuri prevăzute de reglementările C.N.V.M. (2) La solicitarea expresă a unei S.S.I.F., în baza unei declaraţii de renunţare, C.N.V.M. retrage autorizaţia de a presta servicii de investiţii financiare, în conformitate cu reglementările emise în acest sens. (3) C.N.V.M. anulează autorizaţia unei S.S.I.F. în cazul în care aceasta a fost obţinută pe baza unor declaraţii sau informaţii false ori care au indus în eroare.  +  Articolul 13 (1) C.N.V.M. va solicita informaţii şi se va consulta cu autorităţile competente ale unui stat membru înaintea autorizării unei S.S.I.F., atunci când aceasta este: a) o filiala a unui intermediar autorizat în acel stat membru; b) o filiala a societăţii-mama a unui intermediar autorizat în acel stat; c) este controlată de aceleaşi persoane fizice sau juridice care controlează un intermediar autorizat în acel stat membru. (2) Autorităţile competente din statele membre, responsabile cu supravegherea instituţiilor de credit sau a societăţilor de asigurare, vor fi consultate înainte de acordarea autorizaţiei unui S.S.I.F., care este: a) filiala unei instituţii de credit sau a unei societăţi de asigurare autorizate într-un stat membru; b) filiala societăţii-mama a unei instituţii de credit sau a unei societăţi de asigurare autorizate într-un stat membru; c) controlată de aceleaşi persoane fizice sau juridice ce controlează o instituţie de credit sau o societate de asigurare autorizata într-un stat membru.  +  Secţiunea a 3-a Conducătorii, administratorii, controlul intern şi actionarii semnificativi  +  Articolul 14 (1) Conducerea S.S.I.F. trebuie să fie asigurată de cel puţin două persoane. Conducătorii trebuie să fie angajaţi ai S.S.I.F. cu contract individual de muncă şi pot fi membri ai consiliului de administraţie. (2) Conducătorii sunt persoanele care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii organelor statutare ale S.S.I.F., sunt împuternicite sa conducă şi sa coordoneze activitatea zilnica a acesteia şi sunt investite cu competenţa de a angaja răspunderea intermediarului; în această categorie nu se includ persoanele care asigura conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul S.S.I.F., a sucursalelor şi a altor sedii secundare. În cazul sucursalelor intermediarilor, persoane juridice străine care prestează servicii de investiţii financiare pe teritoriul României, conducătorii sunt persoanele împuternicite de intermediarul, persoana juridică străină, sa conducă activitatea sucursalei şi sa angajeze legal în România intermediarul, persoana juridică străină. (3) Conducătorii trebuie să asigure efectiv conducerea curenta a activităţii S.S.I.F., sa exercite exclusiv funcţia pentru care au fost numiţi şi cel puţin unul dintre aceştia sa ateste cunoaşterea limbii române. Ei trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licenţă în unul dintre domeniile economic, juridic ori în alt domeniu care să se circumscrie activităţii financiare sau sa fi absolvit cursuri post-universitare în unul dintre aceste domenii şi să aibă o experienta de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar sau al pieţei de capital.  +  Articolul 15Administrarea unei S.S.I.F. poate fi asigurata numai de către persoane fizice.  +  Articolul 16S.S.I.F. va organiza un compartiment de control intern specializat pentru supravegherea respectării de către societate şi personalul acesteia a legislaţiei în vigoare incidente pieţei de capital, precum şi a normelor interne.  +  Articolul 17Condiţiile privind autorizarea personalului, organizarea şi funcţionarea compartimentului de control intern vor fi prevăzute prin reglementările C.N.V.M.  +  Articolul 18 (1) Orice persoană care îşi propune sa achizitioneze, direct sau indirect, acţiuni la o S.S.I.F., prin care ar dobândi o poziţie semnificativă, trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M., indicând mărimea poziţiei avute în vedere. (2) Orice acţionar semnificativ care îşi propune să-şi mărească participaţia, astfel încât aceasta sa atinga sau să depăşească 20%, 33% sau 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot, ori care intenţionează ca respectiva S.S.I.F. sa devină o filiala a sa, trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M. (3) C.N.V.M. se va pronunţa în termen de 90 de zile de la data notificării şi, dacă este cazul, poate interzice, prin decizie, dobândirea unei asemenea poziţii. În cazul aprobării, decizia C.N.V.M. va stabili şi termenul maxim în care trebuie să se realizeze dobândirea poziţiei notificate. (4) Orice persoană care îşi propune să-şi diminueze, direct sau indirect, poziţia semnificativă din cadrul unei S.S.I.F. trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M., indicând mărimea poziţiei avute în vedere. (5) Orice acţionar semnificativ care îşi propune să-şi diminueze, direct sau indirect, participaţia, care reprezintă mai puţin de 20%, 33% sau 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot, ori care are ca rezultat pierderea de către S.S.I.F. a calităţii de filiala a sa, trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M. (6) Dacă persoana prevăzută la alin. (1) şi (2) este o S.S.I.F., o instituţie de credit sau o societate de asigurare autorizata în alt stat, societatea-mama a unei S.S.I.F., a unei instituţii de credit sau a unei societăţi de asigurare autorizate în alt stat, o persoană fizica sau juridică ce controlează o S.S.I.F., o instituţie de credit ori o societate de asigurare autorizata în alt stat, şi dacă, urmare a acelei achiziţii, S.S.I.F.-ul în care persoana care intenţionează sa achizitioneze acţiuni va deveni filiala acesteia sau va fi controlată de aceasta, intenţia de dobândire a acţiunilor va face obiectul unei consultări prealabile, asa cum a fost prevăzută la art. 13. (7) S.S.I.F. va informa C.N.V.M., de îndată ce va lua la cunoştinţa, cu privire la orice achiziţie sau înstrăinare a acţiunilor sale, care ar conduce la depăşirea sau situarea sub nivelurile prevăzute la alin. (1), (2), (4) şi (5). (8) Periodic, cel puţin anual, S.S.I.F. va comunică C.N.V.M. identitatea acţionarilor ei semnificativi şi mărimea participatiilor acestora şi, după caz, orice alte date şi informaţii cu privire la aceste persoane, solicitate prin reglementările C.N.V.M.  +  Articolul 19 (1) C.N.V.M. poate interzice unei persoane dobândirea unei poziţii prevăzute la art. 18 alin. (1) şi (2) dacă, ţinând seama de necesitatea de a garanta administrarea prudenta a societăţii, apreciază ca persoana care ar ocupa o astfel de poziţie poate prejudicia funcţionarea în bune condiţii a societăţii sau o buna supraveghere a acesteia. (2) În scopul verificării integrităţii unui acţionar al unei S.S.I.F. sau a unei persoane care intenţionează sa achizitioneze, direct sau indirect, acţiuni ale unei S.S.I.F., C.N.V.M. poate solicita furnizarea datelor de identificare a oricărui acţionar, persoana fizica şi/sau juridică, ce deţine, în mod direct sau indirect, o poziţie semnificativă.  +  Articolul 20 (1) În situaţia în care actionarii semnificativi, membrii consiliului de administraţie, conducătorii sau personalul compartimentului de control intern nu asigura administrarea prudenta a S.S.I.F., C.N.V.M. va dispune măsurile necesare pentru remedierea situaţiei, care se pot referi, printre altele, la interdicţii, sancţiuni împotriva administratorilor şi/sau a conducerii, precum şi împotriva persoanelor din cadrul compartimentului de control intern. (2) Măsuri similare pot fi aplicate şi persoanelor vinovate de nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) şi (2). (3) În cazul în care dobândirea sau majorarea unei poziţii semnificative a fost efectuată fără acordul C.N.V.M., drepturile de vot aferente sunt nule de drept, iar eventualele voturi deja exprimate vor fi anulate corespunzător.  +  Articolul 21În cazul în care influenţa exercitată de către persoanele la care se face referire la art. 18 alin. (1) şi (2) şi art. 20 risca sa prejudicieze administrarea unei S.S.I.F., C.N.V.M. va adopta măsuri pentru suspendarea exercitării drepturilor de vot aferente acţiunilor deţinute de respectivii acţionari.  +  Capitolul IV Reguli prudentiale  +  Articolul 22În scopul protecţiei investitorilor, asigurării stabilitatii, competitivitatii şi bunei funcţionari a pieţelor, C.N.V.M. va emite reglementări privind cerinţele prudentiale şi de adecvare a capitalului pentru evaluarea corecta a riscurilor, în scopul prevenirii şi limitării efectelor acestora.  +  Articolul 23 (1) Intermediarii autorizaţi de C.N.V.M. au obligaţia să prezinte situaţiile lor financiare, precum şi rapoarte periodice. (2) C.N.V.M va emite reglementări privind conţinutul, forma şi termenele de transmitere a rapoartelor menţionate la alin. (1). (3) C.N.V.M. poate verifica veridicitatea datelor înscrise în situaţiile financiare şi în raportarile periodice, prin inspecţii. (4) Intermediarii sunt obligaţi sa păstreze, pe o perioadă de cel puţin 5 ani, informaţiile şi datele privind serviciile de investiţii financiare prestate în conformitate cu prevederile art. 5, în legătură cu un instrument financiar tranzactionat, indiferent dacă aceste tranzacţii s-au desfăşurat pe o piaţa reglementată sau nu.  +  Articolul 24 (1) Intermediarii vor respecta în orice moment, pe parcursul desfăşurării activităţii lor, regulile de prudentialitate stabilite de C.N.V.M. Aceste reguli prudentiale se vor referi, fără a se limita la: a) proceduri administrative şi contabile corespunzătoare, de control şi siguranţa pentru procesarea electronică a datelor, precum şi mecanisme adecvate de control intern, inclusiv reguli referitoare la tranzacţiile personale ale salariaţilor; b) proceduri adecvate care să asigure separarea instrumentelor financiare aparţinând investitorilor de cele aparţinând intermediarului, în scopul protejării drepturilor lor de proprietate, în special în situaţia insolventei intermediarului, precum şi împotriva folosirii acestor instrumente financiare de către intermediari, în tranzacţiile pe cont propriu, în afară situaţiei în care investitorii consimt în mod expres; c) proceduri adecvate care să asigure separarea fondurilor investitorilor cu scopul protejării dreptului de proprietate, cu excepţia instituţiilor de credit, care să prevină folosirea acestor fonduri în interesul firmei; d) păstrarea înregistrărilor tranzacţiilor desfăşurate, pentru a permite C.N.V.M. sa supravegheze respectarea regulilor prudentiale, regulilor de conduita în afaceri, precum şi a altor cerinţe legislative şi reglementare; e) existenta unei structuri organizatorice care trebuie să minimizeze riscul unui conflict de interese între investitor şi intermediar ori între investitorii aceluiaşi intermediar. În situaţia infiintarii unei sucursale, structura organizatorică a acesteia nu trebuie să contravină regulilor de conduita pentru evitarea conflictului de interese, stabilite de către statul membru gazda. (2) Creditorii unui intermediar nu pot apela, în nici o situaţie, la activele investitorilor, inclusiv în cazul procedurii de insolvabilitate. Un intermediar nu poate folosi activele unui client în scopul garantarii tranzacţiilor încheiate pe cont propriu sau în contul altui client, cu excepţia cazului în care clientul îşi da acordul în scris.  +  Articolul 25Înaintea prestării de servicii de investiţii financiare, intermediarii vor informa investitorii cu privire la fondurile sau schemele de compensare a investitorilor.  +  Capitolul V Reguli de conduita  +  Articolul 26 (1) Intermediarii şi agenţii pentru servicii de investiţii financiare sunt obligaţi să respecte regulile de conduita emise de C.N.V.M., precum şi regulile emise de pieţele reglementate pe care aceştia tranzactioneaza. (2) Implementarea şi supravegherea respectării regulilor de conduita de către toţi intermediarii care prestează servicii de investiţii financiare pe teritoriul României vor fi asigurate de către C.N.V.M.  +  Articolul 27 (1) Reglementările C.N.V.M. vor implementa principii, care vor lua în considerare calitatea persoanei pentru care este prestat serviciul. Conform acestor principii, intermediarul trebuie, cel puţin: a) sa acţioneze onest, impartial şi cu diligenta profesională în scopul protejării intereselor investitorilor şi a integrităţii pieţei; b) sa angajeze toate resursele, sa elaboreze şi sa utilizeze eficient procedurile interne necesare prestării serviciilor de investiţii financiare; c) să solicite de la investitori informaţii referitoare la situaţia lor financiară, experienta investitionala şi obiectivele cu privire la serviciile solicitate; d) sa transmită investitorilor toate informaţiile relevante privind tranzacţiile în care contrapartea este intermediarul; e) sa incerce sa evite conflictele de interese, iar în cazul în care acestea nu pot fi evitate, să asigure investitorilor un tratament impartial; f) sa desfăşoare activitatea în conformitate cu reglementările C.N.V.M. aplicabile administrării activităţii, în scopul protejării intereselor investitorilor şi a integrităţii pieţei. (2) În cazul în care un intermediar executa un ordin, în vederea aplicării regulilor prevăzute la alin. (1), va fi evaluată natura profesională a investitorului, pornind de la persoana care a dat ordinul, indiferent dacă acest ordin a fost plasat direct de investitor sau indirect printr-un alt intermediar.  +  Articolul 28 (1) Prestarea de servicii de investiţii financiare, în contul investitorilor, se va face pe baza unui contract, redactat în doua exemplare, dintre care unul va fi remis clientului. (2) Reglementările C.N.V.M. vor stipula conţinutul şi clauzele minime ale contractelor încheiate cu investitorii, inclusiv pentru contractele la distanta. (3) Prin contract la distanta se înţelege orice contract, referitor la servicii de investiţii financiare, încheiat între un intermediar, în calitate de ofertant, şi un investitor, în calitate de beneficiar de servicii de investiţii financiare, în cadrul unui sistem de vânzări sau prestări de servicii de investiţii financiare la distanta, organizat de către ofertant, care, pentru derularea contractului, foloseşte exclusiv unul sau mai multe mijloace de comunicare la distanta, începând cu momentul încheierii contractului, până la expirarea acestuia. (4) Reglementările prevăzute la alin. (2) vor cuprinde modalităţile prin care pot fi furnizate servicii de investiţii financiare la distanta, în baza unui contract la distanta, precizând expres mijloacele de comunicare la distanta, inclusiv cele de comunicare electronică, precum şi perioada pentru care acesta a fost încheiat. (5) Reglementările prevăzute la alin. (2) vor cuprinde, în plus, prevederi referitoare la obligaţia intermediarului de a informa investitorul, precum şi consimţământul acestuia de a încheia un astfel de contract, care să-i permită intermediarului sa presteze servicii de investiţii financiare la distanta. (6) Prin mijloace de comunicare la distanta se înţelege orice mijloc care, fără a necesita prezenta fizica simultană a ofertantului şi a beneficiarului de servicii de investiţii financiare, poate fi utilizat pentru realizarea acordului de voinţa între părţi şi a obiectului contractului. (7) Investitorul va avea o perioadă de 14 zile, de la încheierea contractului, pentru a rezilia unilateral contractul încheiat la distanta, fără a-i fi percepute acestuia comisioane penalizatoare sau fără a-şi motiva decizia de retragere. În cazul în care investitorul reziliază unilateral contractul, el va putea fi obligat sa plătească serviciile prestate în concordanta cu clauzele contractului. Derularea contractului se va realiza numai după ce investitorul şi-a exprimat acordul. (8) Dreptul de a rezilia unilateral un astfel de contract nu se va aplica serviciilor de investiţii financiare al căror preţ depinde de fluctuatiile de pe pieţele financiare care pot aparea în timpul perioadei de retragere din contract şi sunt independente de prestatorii de servicii de investiţii financiare, fiind legate de: a) operaţiuni de schimb valutar; b) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţa mai mica de un an şi certificate de depozit; c) valori mobiliare; d) titluri de participare la organismele de plasament colectiv; e) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala în fonduri; f) contracte forward pe rata dobânzii (FRA); g) swap-uri pe rata dobânzii, curs de schimb şi acţiuni; h) optiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. b) - c), inclusiv contracte similare cu decontare finala în fonduri; această categorie include şi optiuni pe curs de schimb şi pe rata dobânzii. (9) Reglementările prevăzute la alin. (2), (4) şi (5) pot prevedea, pentru crearea şi dezvoltarea unui sistem eficient şi adecvat, procedura plângerii prealabile şi proceduri de consiliere a litigiilor privind serviciile de investiţii financiare.  +  Capitolul VI Traderi  +  Articolul 29Traderii sunt persoane juridice care efectuează exclusiv în nume şi pe cont propriu tranzacţii cu instrumente financiare derivate, de natura contractelor futures şi cu optiuni.  +  Articolul 30 (1) Traderii vor fi autorizaţi în condiţiile prevăzute prin reglementările C.N.V.M. şi vor fi înscrişi în Registrul C.N.V.M. (2) Cerinţele privind capitalul traderilor vor fi stabilite prin reglementările C.N.V.M.  +  Articolul 31Traderii pot opera numai cu acordul operatorului de piaţa şi în conformitate cu reglementările respectivei pieţe reglementate.  +  Articolul 32 (1) Compensarea şi decontarea tranzacţiilor efectuate de traderi se realizează numai prin intermediari, actionand în cadrul aceleiaşi pieţe reglementate, ca membri compensatori. (2) Responsabilitatea cu privire la obligaţiile ce decurg din derularea tranzacţiilor efectuate de traderi revine şi membrilor compensatori cu care aceştia au încheiate contracte de compensare.  +  Articolul 33Traderilor le este interzis: a) să deţină fonduri sau instrumente financiare ale altor persoane; b) sa negocieze şi sa încheie tranzacţii, în numele şi în contul altor persoane; c) sa încheie cu alte persoane înţelegeri exprese sau tacite, cu scopul de a acţiona concertat pe pieţele reglementate; d) să se afle în relaţii de muncă cu un alt intermediar sau cu un operator de piaţa.  +  Articolul 34Prevederile art. 4 alin. (3), art. 23, art. 24 alin. (1) lit. d) şi ale art. 26 vor fi aplicate corespunzător şi traderilor, conform reglementărilor emise de C.N.V.M.  +  Capitolul VII Consultanţii de investiţii şi agenţiile de rating  +  Articolul 35 (1) Prestarea, cu titlu profesional a serviciilor de consultanţa de investiţii, cu privire la instrumentele financiare, se efectuează de către consultanţii de investiţii, persoane fizice sau juridice, înscrise în Registrul C.N.V.M. (2) Prin consultanţa de investiţii se înţelege recomandarea personală data unui client, în legătură cu una sau mai multe tranzacţii cu instrumente financiare. (3) C.N.V.M. va emite reglementări privind: a) condiţiile pentru obţinerea autorizaţiei de a presta servicii de consultanţa privind instrumentele financiare, de către persoane fizice sau juridice, altele decât intermediarii, incluzând şi cerinţele de capital pentru desfăşurarea acestei activităţi; b) procedurile referitoare la condiţiile de funcţionare, supraveghere, raportare şi verificare a consultantilor de investiţii; c) suspendarea şi retragerea autorizaţiei de consultant de investiţii. (4) Prestarea de servicii de consultanţa de investiţii exclude preluarea sau executarea ordinelor investitorilor pentru achiziţionarea sau înstrăinarea de instrumente financiare, administrarea portofoliilor investitorilor, precum şi decontarea tranzacţiilor, inclusiv deţinerea de disponibilitati băneşti sau instrumente financiare în contul investitorilor. (5) Consultanţii de investiţii sunt subiect al regulilor de conduita, adoptate de către C.N.V.M., în conformitate cu prevederile art. 27.  +  Articolul 36 (1) C.N.V.M. va emite reglementări privind criteriile de agreere a agentiilor de rating care evalueaza şi noteaza emitentii admişi la tranzactionare şi instrumentele financiare tranzacţionate pe pieţele reglementate. (2) Agenţiile de rating vor informa C.N.V.M. cu privire la orice rating realizat în legătură cu entitatile şi instrumentele menţionate la alin. (1).  +  Capitolul VIII Operaţiuni transfrontaliere  +  Secţiunea I Sucursale ale societăţilor de servicii de investiţii financiare, persoane juridice române şi libera circulaţie a serviciilor  +  Articolul 37S.S.I.F. poate presta servicii de investiţii financiare: a) într-un stat membru, în conformitate cu prevederile art. 38; b) într-un stat nemembru, în baza autorizaţiei acordate de C.N.V.M., conform reglementărilor emise în acest sens.  +  Articolul 38 (1) S.S.I.F., persoana juridică română, care intenţionează sa deschidă o sucursala într-un stat membru, va comunică acest lucru C.N.V.M., împreună cu următoarele informaţii: a) un plan de afaceri, care va cuprinde serviciile de investiţii financiare ce urmează a fi prestate prin intermediul sucursalei şi structura organizatorică a acesteia; b) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei; c) adresa sediului sucursalei; d) schemele de compensare a investitorilor, aplicabile pentru protecţia investitorilor sucursalei. (2) În termen de 3 luni de la primirea comunicării, C.N.V.M. va transmite autorităţii competente din statul membru gazda informaţiile primite sau, după caz, va refuza transmiterea acestora şi va informa S.S.I.F. în consecinţa, împreună cu motivele refuzului. (3) C.N.V.M. poate emite o decizie privind respingerea cererii de aprobare a deschiderii unei sucursale într-un stat membru de către o S.S.I.F., persoana juridică română, dacă pe baza informaţiilor deţinute şi a documentaţiei prezentate de S.S.I.F., constata ca: a) S.S.I.F. nu dispune de capacitate administrativă sau de o situaţie financiară adecvată, în raport cu serviciile de investiţii financiare ce urmează a fi prestate prin intermediul sucursalei; b) S.S.I.F. înregistrează o evoluţie necorespunzătoare a situaţiei financiare. (4) În cazul modificării conţinutului uneia dintre informaţiile prevăzute la alin. (1), S.S.I.F. va comunică, în scris, aceasta modificare C.N.V.M. şi autorităţii competente din statul membru gazda, cu cel puţin o luna înainte de implementarea schimbării. (5) C.N.V.M. va comunică autorităţii competente din statul membru gazda orice modificare a informaţiilor comunicate anterior, în conformitate cu alin. (2).  +  Articolul 39 (1) Orice S.S.I.F. care intenţionează sa presteze servicii de investiţii financiare pe teritoriul unui stat membru, pentru prima data, în temeiul liberei circulatii a serviciilor, va comunică C.N.V.M. următoarele informaţii: a) statul membru în care intenţionează sa opereze; b) un plan de afaceri, precizând, în special, serviciul sau serviciile de investiţii pe care intenţionează să le presteze. (2) În termen de o luna de la primirea informaţiilor menţionate la alin. (1), C.N.V.M. va transmite aceste informaţii autorităţilor competente din statul membru gazda. După expirarea acestui termen, S.S.I.F. poate începe sa presteze serviciile de investiţii financiare în cauza, în statul membru gazda. (3) În situaţia în care se modifica conţinutul informaţiilor transmise în conformitate cu alin. (1) lit. b), S.S.I.F. va comunică aceasta modificare, în scris, C.N.V.M. şi statului membru gazda, înainte de aplicarea acesteia, în vederea transmiterii, dacă este necesar, a oricărei modificări sau completări ce trebuie aduse informaţiilor comunicate.  +  Articolul 40 (1) Supravegherea prudentiala a serviciilor de investiţii financiare prestate de S.S.I.F., în statele membre şi nemembre, fie direct, fie prin înfiinţarea de sucursale, va fi asigurata de C.N.V.M., fără a prejudicia atribuţiile autorităţilor competente din statele gazda. (2) În vederea exercitării atribuţiilor sale de supraveghere, C.N.V.M. va coopera cu autorităţile competente din statele membre în cadrul cărora S.S.I.F. prestează direct servicii de investiţii financiare sau îşi înfiinţează sucursale. (3) În situaţia în care dispune sancţiuni, restrictii sau retragerea autorizaţiei unei S.S.I.F., C.N.V.M. va notifica, imediat, autoritatea competentă din statul membru în care respectiva societate prestează servicii de investiţii financiare. (4) Prevederile speciale din legislaţia bancară referitoare la operaţiunile transfrontaliere vor fi aplicabile instituţiilor de credit autorizate în România, ce intenţionează sa presteze servicii de investiţii financiare, principale şi conexe, în străinătate, precum şi prevederile referitoare la prestarea unor asemenea servicii de investiţii în România, de către instituţii de credit din state membre sau din state nemembre.  +  Secţiunea a 2-a Intermediari din state membre  +  Articolul 41 (1) Intermediarii autorizaţi şi supravegheati de autoritatea competentă dintr-un stat membru pot presta în România, în limita autorizaţiei acordate de statul membru de origine, servicii de investiţii financiare, conform art. 5 alin. (1), în mod direct sau printr-o sucursala, în baza principiului liberei circulatii a serviciilor, fără a fi necesară obţinerea unei autorizaţii din partea C.N.V.M. (2) Intermediarii prevăzuţi la alin. (1) vor avea sediul central în statul membru care le-a acordat autorizaţia şi în care îşi desfăşoară activitatea. (3) Intermediarii prevăzuţi la alin. (1) îşi pot promova serviciile prin toate mijloacele de comunicare disponibile în România, cu respectarea regulilor de publicitate stabilite de C.N.V.M. (4) În termen de 2 luni de la primirea comunicării din partea autorităţii competente din statul membru de origine, privind prestarea de servicii prin intermediul unei sucursale, cuprinzând informaţiile prevăzute la art. 38 alin. (1), C.N.V.M. va comunică intermediarului în cauza, dacă este necesar, condiţiile, regulile de conduita, în conformitate cu care, în scopul protejării interesului general, sucursala din România urmează să îşi desfăşoare activitatea. (5) Sucursala îşi poate începe activitatea la data comunicării C.N.V.M. sau la data expirării termenului prevăzut la alin. (4). (6) Orice intenţie de modificare a informaţiilor cuprinse în comunicarea primită de C.N.V.M., potrivit alin. (4), trebuie să fie notificată de către intermediarul în cauza, cu cel puţin o luna înainte de data la care modificarea respectiva urmează să fie efectuată. (7) C.N.V.M. va emite reglementări pentru aplicarea prezentei secţiuni, cu respectarea legislaţiei comunitare aplicabile.  +  Articolul 42 (1) Intermediarii autorizaţi în statele membre pot avea acces pe o piaţa reglementată din România sa presteze servicii de natura celor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi c), precum şi în sistemele de compensare-decontare aferente acestor pieţe, fie: a) direct, în baza liberei circulatii a serviciilor sau prin înfiinţarea de sucursale; b) indirect, prin înfiinţarea de filiale ori achiziţionarea unei S.S.I.F. care este deja membra sau are acces pe o piaţa reglementată sau într-un sistem de compensare-decontare. (2) Accesul pe o piaţa reglementată sau într-un sistem de compensare-decontare al intermediarilor prevăzuţi la alin. (1) este condiţionat de respectarea reglementărilor emise de operatorul de piaţa şi de sistemele de compensare-decontare, aprobate de C.N.V.M., a regulilor de conduita şi a standardelor profesionale impuse persoanelor care desfăşoară activităţi în numele acestor intermediari.  +  Secţiunea a 3-a Intermediari din state nemembre  +  Articolul 43Înfiinţarea de sucursale pe teritoriul României de către intermediarii din statele nemembre va fi supusă autorizării C.N.V.M. Condiţiile de autorizare sunt: a) satisfacerea de către sucursala a cerinţelor prevăzute la art. 8; b) autorizaţia societăţii şi prevederile legale din ţara de origine, în legătură cu serviciile de investiţii financiare pe care societatea de servicii de investiţii financiare intenţionează să le presteze pe teritoriul României, prin intermediul sucursalei; c) existenta în ţara de origine a unor prevederi legale de autorizare, supraveghere, precum şi structura organizatorică, similare cu cele din România; d) existenta unui acord de cooperare între C.N.V.M. şi autoritatea competentă din ţara de origine; e) îndeplinirea condiţiilor de reciprocitate în ţara de origine, în limitele permise de acordul internaţional.  +  Capitolul IX Fondul de compensare a investitorilor  +  Articolul 44 (1) Fondul de compensare a investitorilor, denumit în continuare Fond, este persoana juridică, constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, în baza actului constitutiv, aprobat în prealabil de C.N.V.M. (2) Actionarii Fondului sunt intermediarii şi societăţile de administrare a investiţiilor, care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiţii. Pot fi acţionari ai Fondului operatorii de piaţa, depozitarul central şi alte entităţi reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. (3) C.N.V.M. va stabili, prin reglementări, principiile privind organizarea şi funcţionarea Fondului, procedura de compensare, inclusiv cu privire la termene, şi obligaţii de transparenta.  +  Articolul 45 (1) Intermediarii autorizaţi sa presteze servicii de investiţii financiare şi societăţile de administrare a investiţiilor, care administrează portofolii individuale de investiţii, trebuie să fie membri ai Fondului. (2) Entitatile menţionate la alin. (1) au obligaţia ca, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, sa înfiinţeze şi sa supună autorizării C.N.V.M., S.C. Fondul de compensare a investitorilor - S.A.  +  Articolul 46 (1) Scopul Fondului este de a compensa investitorii, în condiţiile prezentei legi şi ale reglementărilor C.N.V.M., în situaţia incapacităţii membrilor Fondului de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare datorate sau aparţinând investitorilor, care au fost deţinute în numele acestora, cu ocazia prestării de servicii de investiţii financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investiţii. (2) În sensul prezentului capitol, prin investitor se înţelege orice persoană care a încredinţat fonduri băneşti sau instrumente financiare unui membru al Fondului, în scopul prestării de servicii de investiţii financiare. (3) Valoarea creanţei unui investitor va fi calculată conform dispoziţiilor legale şi contractuale, luând în considerare compensarea şi creanţele reciproce de compensat, care sunt aplicabile pentru stabilirea, la data constatării sau a hotărârii menţionate la art. 47 alin. (1), a sumei de bani sau a valorii, determinate, dacă este posibil, la valoarea de piaţa a instrumentelor financiare aparţinând investitorilor, pe care membrul Fondului nu le poate plati sau returna, în condiţiile prevăzute la art. 47 alin. (1) şi (2). (4) Fondul compensează, în mod egal şi nediscriminatoriu, investitorii, în limita unui plafon stabilit anual, prin ordin al preşedintelui C.N.V.M. (5) Sunt exceptate de la compensare următoarele categorii de investitori: a) investitorii calificaţi; b) administratorii, inclusiv conducătorii, directorii, cenzorii, auditorii financiari ai membrilor Fondului, actionarii acestora cu detineri mai mari de 5% din capitalul social, precum şi investitorii cu statut similar în cadrul altor societăţi din acelaşi grup cu membrii Fondului; c) sotii, rudele şi afinii până la gradul I, precum şi persoanele care acţionează în numele investitorilor menţionaţi la lit. b); d) persoanele juridice din cadrul aceluiaşi grup cu membrii Fondului; c) investitorii, persoane fizice sau juridice, care sunt direct răspunzători pentru fapte care au agravat dificultăţile financiare ale membrului sau au contribuit la deteriorarea situaţiei financiare a acestuia. (6) Fondul va suspenda orice plata pentru investitorii care se afla în cercetare penală, în legătură cu o acţiune decurgând din sau având legătură cu spalarea banilor, până la pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile de către instanţa competenţa.  +  Articolul 47 (1) Fondul va compensa investitorii, în oricare din următoarele situaţii: a) C.N.V.M. a constatat ca, pentru moment, din punctul ei de vedere, un intermediar sau o societate de administrare a investiţiilor care administrează portofolii individuale de investiţii, din motive ce sunt legate direct de situaţia financiară, nu este în măsura să-şi îndeplinească obligaţiile rezultate din creanţele investitorilor şi nici nu exista perspectiva de a-şi onora aceste obligaţii în cel mai scurt timp; b) autoritatea judiciară competenţa, pentru motive legate direct sau indirect de situaţia financiară a unui membru al Fondului, a emis o hotărâre definitivă, având ca efect suspendarea posibilităţii investitorilor de a-şi exercită drepturile cu privire la valorificarea creanţelor asupra respectivei societăţi. (2) Compensaţia va fi asigurata pentru drepturile decurgând din incapacitatea unui membru al Fondului de a: a) returna fondurile băneşti aparţinând investitorilor şi deţinute în numele acestora, în legătură cu activităţile lor de investiţii; b) returna investitorilor orice instrument financiar ce le aparţine şi este deţinut şi administrat în numele lor, în legătură cu activitatea lor de investiţii. (3) În cazul în care intermediarul este o instituţie de credit, orice situaţie similară celei prevăzute la alin. (1) va fi transmisă C.N.V.M., de către Banca Naţionala a României. (4) În cazul în care compensaţia este asigurata de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, nici un investitor nu are dreptul la o dubla compensaţie.  +  Articolul 48 (1) În situaţiile prevăzute la art. 47, Fondul va publică pe website-ul propriu, la sediul tuturor unităţilor teritoriale ale membrului aflat în imposibilitatea de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare aparţinând investitorilor, precum şi în cel puţin două cotidiane de difuzare naţionala, informaţii privind: incapacitatea membrului de a-şi onora obligaţiile faţă de investitori, locul, modul şi perioada de timp în care se pot inregistra cererile de despăgubire, precum şi data începerii plăţii compensaţiilor către investitori. (2) Fondul se subroga de drept în drepturile investitorilor, pentru o sumă egala cu plăţile pe care le-a efectuat pentru compensarea fondurilor băneşti şi/sau instrumentelor financiare. Fondul se va înscrie în tabloul creditorilor pentru respectiva suma, în cazul lichidării judiciare a membrilor săi.  +  Articolul 49 (1) Fondul va avea următoarele resurse financiare: a) contribuţia iniţială a membrilor, plătită în conformitate cu reglementările C.N.V.M.; b) contribuţia anuală şi/sau specială plătită de membri; c) venituri din investirea resurselor Fondului; d) venituri din recuperarea creanţelor compensate de Fond; e) împrumuturi pe termen scurt care să acopere în exclusivitate nevoi cu caracter temporar generate de acordarea compensărilor; f) alte venituri stabilite prin reglementări de către C.N.V.M. (2) Cheltuielile legate de administrarea şi funcţionarea Fondului vor fi acoperite pe seama veniturilor din investirea resurselor Fondului, precum şi din alte venituri stabilite prin reglementări de către C.N.V.M. (3) Resursele financiare aflate la dispoziţia Fondului nu vor putea fi investite decât în titluri de stat sau în alte instrumente cu venit fix, garantate integral de stat până la 31 decembrie 2004, urmând ca ulterior, aceste plasamente să se diversifice în active cu risc scăzut, în conformitate cu reglementările emise de C.N.V.M. (4) Fondul nu distribuie dividende şi nu poate acorda împrumuturi.  +  Articolul 50C.N.V.M. va stabili anual, prin ordin al preşedintelui, plafoanele sumelor prevăzute la art. 46 alin. (3).  +  Articolul 51Contribuţiile plătite de membrii Fondului nu se restituie, inclusiv în cazul lichidării judiciare sau al dizolvării membrilor Fondului.  +  Articolul 52Fondul va prezenta C.N.V.M. un raport anual de activitate, cel mai târziu până la data de 30 aprilie.  +  Titlul III ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV  +  Capitolul I Societăţile de administrare a investiţiilor  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 53 (1) Societatea de administrare a investiţiilor, denumita în continuare S.A.I., este persoana juridică, constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi funcţionează numai în baza autorizaţiei C.N.V.M. (2) S.A.I. va fi înscrisă în Registrul C.N.V.M., la data autorizării. (3) În toate actele oficiale, S.A.I. trebuie să precizeze, pe lângă datele sale de identificare, numărul şi data înscrierii în Registrul C.N.V.M.  +  Secţiunea a 2-a Servicii prestate de societăţi de administrare a investiţiilor  +  Articolul 54 (1) S.A.I. va avea ca obiect de activitate administrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, denumite în continuare O.P.C.V.M., autorizate conform prevederilor prezentei legi. (2) S.A.I. poate administra, sub condiţia autorizării C.N.V.M., alte organisme de plasament colectiv, denumite în continuare A.O.P.C, pentru care aceasta este subiect al supravegherii prudentiale. (3) S.A.I., prin derogare de la alin. (1) şi (2), poate desfăşura şi următoarele activităţi: a) administrarea portofoliilor individuale de investiţii, inclusiv a celor deţinute de către fondurile de pensii, pe baza discretionara, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin. (1) pct. 11; b) servicii conexe: consultanţa de investiţii privind unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin. (1) pct. 11. (4) S.A.I. poate fi autorizata sa desfăşoare activităţile prevăzute la alin. (3), numai dacă este autorizata în prealabil sa desfăşoare activităţile menţionate la alin. (1) sau (2), şi poate fi autorizata sa desfăşoare activităţile prevăzute la alin. (3) lit. b), numai dacă desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (3) lit. a).  +  Articolul 55 (1) Activitatea de administrare a portofoliului colectiv se referă cel puţin la: a) administrarea investiţiilor; b) desfăşurarea de activităţi privind:1. servicii juridice şi de contabilitate aferente administrării de portofolii;2. cercetarea de piaţa;3. evaluarea portofoliului şi determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele fiscale;4. monitorizarea conformitatii cu reglementările în vigoare;5. menţinerea unui registru al deţinătorilor de titluri de participare;6. distribuţia veniturilor;7. emiterea şi răscumpărarea titlurilor de participare;8. ţinerea evidentelor; c) marketing şi distribuţie. (2) Sub condiţia avizării prealabile a C.N.V.M., S.A.I. poate să delege către terţi exercitarea activităţilor menţionate la alin. (1), în conformitate cu reglementările emise de C.N.V.M. (3) Delegarea prevăzută la alin. (2) poate fi acordată S.A.I. situate în România sau în alte state, numai cu condiţia asigurării posibilităţii administrării prudentiale a investiţiilor şi cu condiţia existenţei unor acorduri de cooperare în domeniul schimbului de informaţii, încheiate între C.N.V.M. şi autorităţile competente de supraveghere din statele respective. (4) S.A.I. nu va fi exonerată de răspundere ca urmare a delegării funcţiilor sale către terţi. (5) Prevederile art. 28 se vor aplica corespunzător S.A.I. (6) Activităţile delegate către terţi, în condiţiile prezentului articol, sunt desfăşurate cu respectarea aceluiaşi regim aplicabil S.A.I.  +  Articolul 56 (1) Administrarea portofoliilor individuale de investiţii, menţionate la art. 54 alin. (3) lit. a), trebuie realizată conform regulilor prudentiale, regulilor de conduita în afaceri şi cerinţelor de adecvare a capitalului prevăzute la art. 22, art. 24, art. 27 şi art. 57. (2) S.A.I. care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 54 alin. (3) va putea să investească întregul portofoliu de investiţii administrat sau o parte din acesta în titluri de participare ale O.P.C. aflate în administrarea sa, numai cu acordul prealabil al investitorului.  +  Secţiunea a 3-a Capitalul iniţial  +  Articolul 57 (1) Capitalul iniţial al unei S.A.I. va fi determinat în conformitate cu reglementările C.N.V.M. şi este de cel puţin echivalentul în lei a 125.000 euro, calculat la cursul de referinţa comunicat de Banca Naţionala a României. (2) Până la data de 31 decembrie 2004, S.A.I. sunt obligate să-şi majoreze şi sa menţină capitalul iniţial cel puţin la nivelul echivalentului în lei a 50.000 euro, calculat la cursul de referinţa comunicat de Banca Naţionala a României. (3) Până la data de 31 decembrie 2005, S.A.I. sunt obligate să-şi majoreze şi sa menţină capitalul iniţial cel puţin la nivelul echivalentului în lei a 90.000 euro, calculat la cursul de referinţa comunicat de Banca Naţionala a României. (4) Până la data de 31 decembrie 2006, S.A.I. sunt obligate să-şi majoreze şi sa menţină capitalul iniţial cel puţin la nivelul echivalentului în lei a 125.000 euro, calculat la cursul de referinţa comunicat de Banca Naţionala a României. (5) Capitalul iniţial va fi considerat ca parte din fondurile proprii, incluzând capitalul social subscris şi vărsat, precum şi alte componente ale bilanţului contabil, calculate conform metodologiei prevăzute în reglementările C.N.V.M., cu respectarea legislaţiei comunitare aplicabile. (6) Dacă valoarea portofoliului administrat de S.A.I. depăşeşte 250.000.000 euro, S.A.I. trebuie să-şi suplimenteze fondurile proprii cu o cota de 0,02% din suma cu care valoarea portofoliilor administrate de aceasta depăşeşte suma de 250.000.000 euro, astfel încât totalul dintre capitalul iniţial şi suma suplimentară sa nu depăşească 10.000.000 euro. C.N.V.M. va emite reglementări în aplicarea prezentului alineat, cu respectarea legislaţiei comunitare aplicabile. (7) În scopul respectării cerinţelor prevăzute de legislaţia comunitara, C.N.V.M. va modifica, prin ordin al preşedintelui, nivelul capitalului iniţial al unei S.A.I. (8) Cursul de referinţa la care se face referire în acest articol este cel din ziua pentru care se face raportarea.  +  Secţiunea a 4-a Autorizarea, suspendarea şi retragerea autorizaţiei  +  Articolul 58 (1) S.A.I. poate fi autorizata de C.N.V.M., dacă îndeplineşte cumulativ cel puţin următoarele condiţii: a) societatea este constituită ca o societate comercială pe acţiuni şi include în numele societăţii sintagma societate de administrare a investiţiilor sau abrevierea S.A.I.; b) sediul social şi sediul central, după caz, reprezentând sediul principal de desfăşurare a activităţii S.A.I., sunt situate în România; c) pregătirea, experienta şi integritatea profesională a membrilor consiliului de administraţie, a conducerii executive, a auditorilor interni care nu au calitatea de membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România şi ale personalului compartimentului de control intern sunt conforme cu cerinţele impuse de reglementările C.N.V.M.; d) prezintă structura actionariatului şi fac dovada identităţii şi integrităţii acţionarilor semnificativi; e) fac dovada existenţei capitalului iniţial, subscris şi integral vărsat în numerar, stabilit de reglementările C.N.V.M.; f) prezintă planul de afaceri, descrierea structurii organizatorice şi a reglementărilor interne ale societăţii; g) prezintă contractul încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, şi care îndeplineşte criteriile comune stabilite de C.N.V.M. şi Camera Auditorilor Financiari din România. (2) În cazul în care S.A.I. se afla în legături strânse cu alte persoane fizice sau juridice, C.N.V.M. este în drept sa acorde autorizaţia, numai dacă aceste legături nu împiedica exercitarea atribuţiilor sale de supraveghere. (3) C.N.V.M. nu va acorda autorizaţia, dacă legile, reglementările sau prevederile administrative ale unui stat nemembru al Uniunii Europene, care guvernează una sau mai multe persoane fizice sau juridice cu care S.A.I. are legături strânse, împiedica exercitarea atribuţiilor sale de supraveghere. (4) Acordarea autorizaţiei poate fi refuzată în cazul în care, deşi sunt îndeplinite condiţiile menţionate la alin. (1), se considera ca administrarea prudentiala nu poate fi asigurata. (5) C.N.V.M. va acorda autorizaţia de funcţionare, în termen de maximum 6 luni de la data depunerii întregii documentaţii prevăzute de reglementările în vigoare, sau va emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia. (6) S.A.I. îşi poate începe activitatea la data acordării autorizaţiei, cu excepţia activităţii menţionate la art. 54 alin. (3) lit. a), care este condiţionată şi de dobândirea calităţii de membru al Fondului de compensare a investitorilor. (7) S.A.I. are obligaţia să respecte condiţiile de autorizare, cerinţele prudentiale şi de adecvare a capitalului, stabilite prin prezenta lege şi prin reglementările C.N.V.M., pe toată durata desfăşurării activităţii, şi va notifica sau va supune în prealabil autorizării, după caz, orice modificare în modul ei de organizare şi funcţionare, în conformitate cu prevederile reglementărilor C.N.V.M. (8) Prevederile art. 13 se vor aplica corespunzător şi S.A.I.  +  Articolul 59C.N.V.M. este în drept sa retragă autorizaţia acordată S.A.I. în următoarele condiţii: a) nu îşi începe activitatea, în termen de 12 luni de la obţinerea autorizaţiei, sau nu desfăşoară nici o activitate autorizata de C.N.V.M., pe o perioadă mai mare de 6 luni; b) solicita expres retragerea autorizaţiei; c) nu respecta reglementările C.N.V.M. privind adecvarea capitalului; d) nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei; e) autorizaţia a fost obţinută pe baza unor declaraţii sau informaţii false ori care au indus în eroare; f) a încălcat grav şi/sau sistematic prevederile prezentei legi şi/sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia; g) alte cazuri prevăzute de reglementările C.N.V.M.  +  Secţiunea a 5-a Conducerea, actionarii semnificativi şi controlul intern  +  Articolul 60 (1) Conducerea efectivă a activităţii unei S.A.I. trebuie să fie asigurată de cel puţin două persoane fizice. Numele acestor persoane, precum şi ale celor care le înlocuiesc vor fi comunicate C.N.V.M. (2) Persoanele menţionate la alin. (1) trebuie să îndeplinească condiţiile de buna reputaţie şi experienta, în raport cu tipul de O.P.C. administrat de S.A.I.  +  Articolul 61Prevederile art. 18-20 se aplică în mod corespunzător şi S.A.I.  +  Articolul 62S.A.I. are obligaţia de a organiza un compartiment de control intern, specializat în supravegherea respectării de către societate şi personalul acesteia a legislaţiei în vigoare incidente pieţei de capitul, precum şi a reglementărilor interne.  +  Articolul 63Condiţiile privind autorizarea personalului, organizarea şi funcţionarea compartimentului de control intern vor fi stabilite prin reglementările C.N.V.M.  +  Capitolul II Reguli prudentiale  +  Articolul 64S.A.I. vor respecta, în orice moment, pe parcursul desfăşurării activităţii lor, regulile prudentiale stabilite de C.N.V.M. Aceste reguli se vor referi, fără a se limita la: a) proceduri administrative şi contabile corespunzătoare, de control şi siguranţa pentru procesarea electronică a datelor, precum şi mecanisme adecvate de control intern, inclusiv reguli referitoare la tranzacţiile personale ale salariaţilor şi ale S.A.I.; b) proceduri adecvate care să asigure separarea instrumentelor financiare aparţinând investitorilor între ele şi de cele ale S.A.I., în scopul protejării drepturilor de proprietate ale acestora, precum şi împotriva folosirii acestor instrumente financiare de către S.A.I. în tranzacţiile pe cont propriu; c) proceduri adecvate care să asigure posibilitatea ca operaţiunile efectuate de S.A.I. să fie reconstituite, inclusiv în ceea ce priveşte părţile implicate, timpul şi locul unde au fost efectuate; d) păstrarea înregistrărilor tranzacţiilor desfăşurate, pentru a permite C.N.V.M. sa supravegheze respectarea regulilor prudentiale, regulilor de conduita în afaceri, precum şi a altor cerinţe legislative şi de reglementare; e) existenta unei structuri organizatorice care să minimizeze riscul unui conflict de interese între S.A.I. şi investitori, între aceştia, între investitori şi O.P.C.V.M. sau între O.P.C.V.M.-uri. În situaţia infiintarii unei sucursale, structura organizatorică a acesteia nu trebuie să contravină regulilor de conduita pentru evitarea conflictului de interese, stabilite de către statul membru gazda.  +  Articolul 65 (1) S.A.I. va opera în conformitate cu regulile fondului sau cu actul constitutiv al societăţii de investiţii şi nu va efectua operaţiuni de pe urma cărora ar beneficia unele dintre conturile individuale, A.O.P.C. ori O.P.C.V.M., în detrimentul celorlalte. (2) S.A.I. nu poate efectua tranzacţii cu O.P.C.V.M.-urile şi A.O.P.C.-urile pe care le administrează.  +  Articolul 66 (1) O societate comercială nu poate îndeplini în acelaşi timp funcţiile unei S.A.I. şi ale unui depozitar. (2) S.A.I. şi depozitarul trebuie să acţioneze independent una faţă de cealaltă şi exclusiv în interesul deţinătorilor de titluri de participare.  +  Articolul 67S.A.I. are obligaţia de a transmite depozitarului toate informaţiile cu privire la operaţiunile O.P.C.V.M., cel mai târziu până la ora 24:00 a zilei lucrătoare, următoare celei în care acestea au fost încheiate.  +  Capitolul III Reguli de conduita  +  Articolul 68 (1) S.A.I. sunt obligate să respecte, pe toată durata de funcţionare, regulile de conduita emise de C.N.V.M. (2) S.A.I. are, cel puţin, obligaţia: a) sa acţioneze cu onestitate, corectitudine şi diligenta profesională, în scopul protejării interesului investitorilor O.P.C.V.M.-urilor pe care le administrează şi a integrităţii pieţei; b) sa angajeze şi sa folosească eficient toate resursele, sa elaboreze şi sa utilizeze eficient procedurile necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii; c) sa evite conflictele de interese, iar în cazul în care acestea nu pot fi evitate, să se asigure ca O.P.C.V.M. pe care le administrează, beneficiază de un tratament corect şi impartial; d) sa desfăşoare activitatea, în conformitate cu reglementările C.N.V.M. aplicabile, în scopul promovării intereselor investitorilor şi a integrităţii pieţei.3) Drepturile de vot aferente instrumentelor financiare aparţinând O.P.C.V.M.-urilor vor fi exercitate de către S.A.I., în interesul deţinătorilor de titluri de participare.  +  Capitolul IV Depozitarul  +  Articolul 69Depozitarul reprezintă acea instituţie de credit din România, autorizata de Banca Naţionala a României, în conformitate cu legislaţia bancară, sau sucursala din România a unei instituţii de credit, autorizata într-un stat membru, avizată de C.N.V.M. pentru activitatea de depozitare, în conformitate cu prevederile prezentei legi, căreia îi sunt încredinţate spre păstrare, în condiţii de siguranţă, toate activele unui O.P.C.V.M.  +  Articolul 70Depozitarul trebuie: a) să se asigure ca vânzarea, emiterea, răscumpărarea sau anularea titlurilor de participare sunt efectuate de către S.A.I. sau o alta entitate, în numele O.P.C.V.M., în conformitate cu prezenta lege, reglementările C.N.V.M. şi cu regulile fondului/actului constitutiv al societăţii de investiţii; b) să se asigure ca valoarea titlurilor de participare este calculată în conformitate cu regulile fondului/actului constitutiv al societăţii de investiţii şi cu prevederile prezentei legi; c) sa îndeplinească instrucţiunile S.A.I. sau ale societăţilor de investiţii autoadministrate, cu excepţia cazului în care acestea sunt contrare legislaţiei în vigoare ori regulilor fondului/actului constitutiv al societăţii de investiţii; d) să se asigure ca, în tranzacţiile având ca obiect activele O.P.C.V.M., orice suma este achitată în termenul stabilit; e) să se asigure ca veniturile O.P.C.V.M. sunt administrate şi calculate în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu reglementările C.N.V.M. şi cu regulile fondului/actului constitutiv al societăţii de investiţii.  +  Articolul 71În vederea obţinerii avizului C.N.V.M., instituţia de credit trebuie să prezinte C.N.V.M. documente şi evidente din care să rezulte ca: a) dispune de suficiente resurse financiare, impuse de reglementările C.N.V.M.; b) are o structura de conducere adecvată; c) dispune de capacitatile profesionale necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor de depozitare.  +  Articolul 72 (1) Depozitarul răspunde faţă de S.A.I., faţă de societatea de investiţii şi faţă de deţinătorii de titluri de participare, pentru orice pierdere suferită de aceştia, ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare sau neîndeplinirii obligaţiilor sale. (2) Răspunderea depozitarului faţă de investitori poate fi invocată de către deţinătorii de titluri de participare, direct sau indirect, prin intermediul S.A.I., în funcţie de natura relaţiilor între cele trei părţi. (3) Un depozitar poate transfera unei terţe persoane, în calitate de subdepozitar, păstrarea unei părţi din activele unui O.P.C.V.M., în conformitate cu reglementările emise de către C.N.V.M. (4) Activităţile delegate către terţi, în condiţiile alin. (3), sunt desfăşurate cu respectarea aceluiaşi regim aplicabil depozitarului. (5) Obligaţiile depozitarului, la care se face referire la alin. (3), nu vor fi afectate de faptul ca a încredinţat unei terţe părţi toate sau o parte din activele pe care le are în păstrare.  +  Articolul 73 (1) Este interzisă publicarea şi folosirea altor marimi sau exprimari pentru valoarea activului net, valoarea unitară a activului net şi numărul deţinătorilor de titluri de participare, în afară celor certificate de depozitar. (2) Activele entitatilor depozitate trebuie evidentiate în conturi separate între ele şi de cele ale depozitarului.  +  Articolul 74Condiţiile privind înlocuirea depozitarului şi regulile care să asigure protecţia deţinătorilor de titluri de participare vor fi prevăzute în regulile fondului, respectiv în actul constitutiv al societăţii de investiţii, în conformitate cu reglementările C.N.V.M.  +  Articolul 75Depozitarul este obligat sa informeze, imediat, C.N.V.M., cu privire la orice abuz al S.A.I., în raport cu activele O.P.C.V.M. depozitate.  +  Capitolul V Organisme de plasament colectiv în valuri mobiliare  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 76 (1) O.P.C.V.M. sunt fondurile deschise de investiţii şi societăţile de investiţii, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au ca unic scop efectuarea de investiţii colective, plasand resursele băneşti în instrumente financiare lichide la care se face referire în art. 101 alin. (1), şi operand pe principiul diversificării riscului şi administrării prudentiale; b) titlurile de participare sunt, la cererea deţinătorilor, rascumparabile continuu din activele respectivelor organisme. Activitatea O.P.C.V.M. de a se asigura ca valoarea titlurilor sale de participare pe o piaţa nu variaza semnificativ în raport cu valoarea activului net unitar, poate fi considerată echivalenta a operaţiunii de răscumpărare. (2) O.P.C.V.M. sunt înfiinţate fie sub forma de fonduri deschise de investiţii, pe bază de contract civil, fie sub forma de societăţi de investiţii, prin act constitutiv.  +  Articolul 77O.P.C.V.M. nu se pot transforma în alte tipuri de organisme de plasament colectiv.  +  Articolul 78Orice organism de plasament colectiv se poate transforma într-un O.P.C.V.M., cu respectarea prevederilor prezentei legi şi a reglementărilor emise de C.N.V.M.  +  Articolul 79Societăţile de investiţii autoadministrate, S.A.I. şi depozitarul care acţionează în numele unui O.P.C.V.M. nu pot efectua vânzări, în lipsa de valori mobiliare sau alte instrumente financiare la care se face referire la art. 101 alin. (1) lit. d), f) şi g).  +  Articolul 80 (1) Nici o societate de investiţii autoadministrata, S.A.I. sau depozitar care acţionează în numele unui O.P.C.V.M. nu poate contracta împrumuturi în contul acestora. (2) Prin derogare, C.N.V.M. poate autoriza un O.P.C.V.M. sa contracteze împrumuturi, până la concurenta a maximum 10% din valoarea activelor sale. (3) Un O.P.C.V.M. poate achizitiona moneda străină sau devize, inclusiv în sistemul împrumuturilor reciproc acoperite (back to back). (4) Fără a prejudicia aplicarea art. 101 şi art. 103, o societate de investiţii, o S.A.I. sau un depozitar, care acţionează în numele unui O.P.C.V.M., nu pot acorda împrumuturi sau nu pot garanta în folosul unui terţ astfel de împrumuturi. (5) Prevederile alin. (4) nu împiedica achiziţionarea, de către organismele în cauza, de valori mobiliare sau alte instrumente financiare menţionate la art. 101 alin. (1) lit. d), f) şi g), care nu sunt plătite integral.  +  Articolul 81 (1) Titlurile unui O.P.C.V.M. vor fi emise numai la momentul în care contravaloarea acestora, la preţul net de emisiune, este înregistrată în contul O.P.C.V.M. (2) Preţul de răscumpărare a titlurilor de participare la un O.P.C.V.M. va fi calculat la data primirii cererii de răscumpărare. Plata va fi efectuată într-un termen rezonabil, dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.  +  Articolul 82Creditorii unei S.A.I., ai depozitarilor sau subdepozitarilor nu pot institui proceduri împotriva activelor unui O.P.C.V.M., inclusiv în cazul procedurii de insolvabilitate.  +  Secţiunea a 2-a Autorizarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare  +  Articolul 83 (1) O.P.C.V.M. îşi desfăşoară activitatea, în baza autorizaţiei C.N.V.M., în conformitate cu prezenta lege şi cu reglementările emise în aplicarea ei. (2) Un O.P.C.V.M. va fi autorizat după ce, în prealabil, C.N.V.M. a autorizat S.A.I., regulile fondului sau, după caz, actul constitutiv al societăţii de investiţii, alegerea depozitarului şi prospectul de emisiune. (3) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la conţinutul regulilor unui fond deschis de investiţii şi al actului constitutiv al unei societăţi de investiţii, care vor avea în vedere cel puţin următoarele: a) modalităţile de emitere, vânzare, răscumpărare şi anulare a titlurilor de participare; b) calculul valorii activului unitar net; c) identitatea S.A.I., a depozitarului şi relaţia dintre aceste părţi şi investitori; d) condiţiile de înlocuire a S.A.I., a depozitarului şi reguli pentru asigurarea protecţiei investitorilor în astfel de situaţii; e) comisioanele de administrare percepute de S.A.I. şi cheltuielile pe care S.A.I. este imputernicita să le efectueze pentru O.P.C.V.M., precum şi metodele de calcul al acestora. (4) C.N.V.M. este în drept sa nu acorde autorizaţia unui O.P.C.V.M., dacă persoanele din conducerea efectivă a activităţii de depozitare nu au bonitatea sau experienta necesară pentru a desfăşura activităţi specifice pentru respectivul tip de O.P.C.V.M. Identitatea acestor persoane, precum şi a celor care le succed în funcţie, trebuie comunicată imediat C.N.V.M. (5) Acordarea autorizaţiei poate fi refuzată, în cazul în care se considera ca administrarea prudentiala nu poate fi asigurata.  +  Articolul 84Condiţiile care au stat la baza autorizaţiei emise de C.N.V.M. trebuie menţinute pe toată durata de existenta a unui O.P.C.V.M. Orice modificare a acestora este supusă în prealabil autorizării C.N.V.M.  +  Articolul 85 (1) C.N.V.M. va acorda autorizaţia unui O.P.C.V.M., precum şi autorizaţia pentru iniţierea şi derularea ofertei publice continue de titluri de participare, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii documentaţiei complete prevăzute de reglementările în vigoare sau va emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivată. (2) Fondurile deschise de investiţii şi societăţile de investiţii care au fost autorizate vor fi înscrise în Registrul C.N.V.M. (3) S.A.I. are obligaţia de a menţiona numărul de înscriere în registrul prevăzut la alin. (2) în toate actele, documentele şi corespondenta pe care S.A.I. le emite sau le iniţiază, în numele O.P.C.V.M. pe care îl administrează.  +  Articolul 86 (1) Prospectul şi prospectul simplificat trebuie să conţină informaţiile necesare, pentru ca investitorii să poată aprecia în deplina cunoştinţa de cauza investiţia care le este propusă şi, în special, riscurile pe care aceasta le implica. Prospectul include o descriere clara şi uşor de înţeles a profilului de risc al fondului, indiferent de instrumentele în care acesta investeste. (2) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la conţinutul minim şi formatul prospectului şi al prospectului simplificat. Nu este obligatorie inserarea în prospect a informaţiilor cuprinse în regulile fondului sau în actul constitutiv, anexate la prospect. (3) Prospectul simplificat este parte a prospectului şi poate fi detaşat de acesta. (4) Prospectul simplificat trebuie oferit gratuit subscriitorilor, înainte de încheierea contractului. În plus, prospectul şi ultimele raportări anuale şi semestriale, publicate în conformitate cu art. 107, sunt furnizate gratuit investitorilor, la cererea acestora. (5) Orice persoană care subscrie titluri de participare va da o declaraţie, prin care confirma faptul ca a primit, a citit şi a înţeles prospectul. (6) Elementele esenţiale ale prospectului de emisiune şi ale prospectului simplificat ale O.P.C.V.M. vor fi actualizate, cu toate modificările care apar, în conformitate cu reglementările emise de C.N.V.M.  +  Articolul 87Pentru a asigura informarea corecta a publicului, C.N.V.M. poate cere, în orice moment, unui O.P.C.V.M. sa modifice informaţia din prospect şi din prospectul simplificat.  +  Secţiunea a 3-a Fondurile deschise de investiţii  +  Articolul 88Regulile fondului deschis de investiţii sunt parte integrantă a prospectului de emisiune, fiind anexa la acesta.  +  Articolul 89 (1) Unităţile de fond emise de fondurile deschise de investiţii vor fi de un singur tip, înregistrate, dematerializate şi vor conferi deţinătorilor lor drepturi egale. Unităţile de fond vor fi plătite integral la momentul subscrierii. (2) Participarea la un fond deschis de investiţii este atestata printr-un certificat ce confirma deţinerea de unităţi de fond.  +  Articolul 90Fondurile deschise de investiţii nu emit alte instrumente financiare în afară unităţilor de fond.  +  Articolul 91 (1) Unităţile de fond se cumpara la preţul de emisiune. Preţul de emisiune este stabilit pe baza valorii activului net, certificată de către depozitar şi valabilă pentru ziua în care se efectuează cumpărarea. (2) Unităţile de fond pot fi răscumpărate, la preţul stabilit pe baza valorii activului net, certificată de către depozitar şi valabilă pentru ziua în care a fost depusa cererea de răscumpărare. (3) Valoarea activului net şi valoarea unităţii de fond ale unui fond deschis de investiţii vor fi publicate zilnic de către S.A.I., pentru fiecare zi lucrătoare, în baza datelor certificate de depozitar. (4) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la modalitatea de calcul a activului net şi a activului net unitar.  +  Secţiunea a 4-a Societăţile de investiţii  +  Articolul 92 (1) O societate de investiţii va emite acţiuni nominative, plătite integral la momentul subscrierii. (2) O societate de investiţii nu poate desfăşura alte activităţi, în afară celor prevăzute la art. 76 alin. (1). (3) Societăţile de investiţii pot administra numai activele proprii, şi nu pot, în nici o situaţie, să fie mandatate pentru administrarea de active în favoarea unei terţe părţi.  +  Articolul 93O societate de investiţii este administrată de o S.A.I. autorizata în conformitate cu prevederile prezentei legi sau de un consiliu de administraţie, în conformitate cu actele constitutive.  +  Articolul 94 (1) Capitalul iniţial al unei societăţi de investiţii care se autoadministreaza va fi calculat, în conformitate cu reglementările C.N.V.M. şi este de cel puţin echivalentul a 300.000 euro, calculat la cursul de referinţa comunicat de Banca Naţionala a României. (2) Până la data de 31 decembrie 2004, societăţile de investiţii care se autoadministreaza au obligaţia de a-şi majoră şi menţine capitalul iniţial cel puţin la nivelul echivalentului în lei a 100.000 euro, calculat la cursul de referinţa comunicat de Banca Naţionala a României. (3) Până la data de 31 decembrie 2005, societăţile de investiţii care se autoadministreaza au obligaţia de a-şi majoră şi menţine capitalul iniţial cel puţin la nivelul echivalentului în lei a 200.000 euro, calculat la cursul de referinţa comunicat de Banca Naţionala a României. (4) Până la data de 31 decembrie 2006, societăţile de investiţii care se autoadministreaza au obligaţia de a-şi majoră şi menţine capitalul iniţial cel puţin la nivelul echivalentului în lei a 300.000 euro, calculat la cursul de referinţa comunicat de Banca Naţionala a României. (5) În scopul respectării cerinţelor prevăzute de legislaţia comunitara, C.N.V.M. va modifica periodic, prin ordin al preşedintelui, nivelul capitalului iniţial al unei societăţi de investiţii autoadministrate. (6) Cursul de referinţa la care se face referire în acest articol este cel din ziua pentru care se face raportarea.  +  Articolul 95Modificările survenite ca urmare a emisiunilor şi rascumpararilor de acţiuni, din timpul fiecărui exerciţiu financiar, se efectuează, prin derogare de la Legea nr. 31/1990, şi se înregistrează la oficiul registrului comerţului, o dată pe an, în maximum 30 de zile de la aprobarea situaţiilor financiare.  +  Articolul 96 (1) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la condiţiile ce trebuie îndeplinite şi procedurile de autoritare a unei societăţi de investiţii, conţinutul minim al actului constitutiv şi al contractului de administrare. (2) Actul constitutiv al societăţii de investiţii este parte integrantă a prospectului, fiind anexat la acesta.  +  Articolul 97 (1) Societăţile de investiţii care se autoadministreaza vor respecta corespunzător prevederile prezentei legi aplicabile S.A.I., la care se face referire în art. 55, art. 58 alin. (1) lit. b), c), e), f), g), h) şi alin. (2) şi (3), art. 59 - 61, art. 66, art. 69, art. 83 alin. (2) şi (4), precum şi condiţiile stabilite prin reglementările C.N.V.M. (2) Prin derogare de la art. 85 alin. (1), C.N.V.M. va acorda autorizaţia în termen de 6 luni de la data primirii documentaţiei complete prevăzute de reglementări sau va emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivată, care poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia. (3) Autorizaţia poate fi refuzată sau retrasă dacă, deşi sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi în reglementările C.N.V.M., administrarea prudentiala nu poate fi asigurata. (4) C.N.V.M. este în drept sa retragă autorizaţia unei societăţi de investiţii, în condiţiile prevăzute la art. 59.  +  Articolul 98Prevederile art. 23, art. 64 şi art. 68 se aplică corespunzător şi societăţilor de investiţii autoadministrate, în conformitate cu reglementările C.N.V.M.  +  Articolul 99 (1) Societăţile de investiţii vor solicita, în mod obligatoriu, admiterea la tranzactionare pe o piaţa reglementată, în termen de 90 de zile lucrătoare de la data obţinerii autorizaţiei. (2) Acţiunile unei societăţi de investiţii pot fi răscumpărate, în orice moment, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 81 şi art. 91 alin. (2).  +  Articolul 100 (1) Adunarea generală a acţionarilor se va desfăşura potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, ale prezentei legi şi ale reglementărilor C.N.V.M. (2) Prin derogare de la prevederile art. 121^1 din legea nr. 31/1990, actionarii unei societăţi de investiţii pot vota şi prin corespondenta sau pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor de persoane, altele decât actionarii, cu excepţia administratorilor, pe baza unei procuri speciale autentificate, C.N.V.M. va emite reglementări privind aceasta procedura. (3) În situaţia în care votul este transmis prin posta, convocatorul adunării generale a acţionarilor va cuprinde întregul text al rezoluţiei propuse spre aprobare. Convocatorul trebuie publicat, cu cel puţin 30 de zile înaintea adunării generale a acţionarilor şi într-un cotidian de circulaţie naţionala. (4) Voturile trimise prin posta şi anulate datorită nerespectării procedurii elaborate de C.N.V.M. nu vor fi luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este adoptat, dar vor fi luate în calculul cvorumului adunării generale a acţionarilor. (5) Rezoluţia supusă aprobării adunării generale a acţionarilor va fi redactată şi supusă votului, în timpul desfăşurării adunării generale a acţionarilor, în mod identic cu întregul text al rezoluţiei publicate, conform prevederilor alin. (2) şi (3).  +  Secţiunea a 5-a Politica de investiţii a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare  +  Articolul 101 (1) Investiţiile unui O.P.C.V.M. se efectuează exclusiv în: a) valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare înscrise sau tranzacţionate pe o piaţa reglementată, astfel cum este definită la art. 125, din România sau dintr-un stat membru; b) valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piaţa reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca alegerea bursei sau a pieţei reglementate să fie aprobată de C.N.V.M. ori să fie prevăzută în regulile fondului sau în actele constitutive ale societăţii de investiţii, aprobate de C.N.V.M.; c) valori mobiliare nou emise, cu condiţia ca:1. condiţiile de emisiune sa includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzactionare, într-o bursa sau pe o alta piaţa reglementată care operează regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca, alegerea bursei sau a pieţei reglementate să fie aprobată de C.N.V.M., ori să fie prevăzută în regulile fondului sau în actele constitutive ale societăţii de investiţii aprobate de C.N.V.M.;2. aceasta admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune; d) titluri de participare ale O.P.C.V.M. şi/sau A.O.P.C. cu caracteristicile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. a) şi b), autorizate în state membre sau nemembre, cu îndeplinirea cumulativa a următoarelor condiţii:1. A.O.P.C. sunt autorizate, conform unei legislaţii care prevede că acestea sunt subiectul unei supravegheri considerate de C.N.V.M. ca fiind echivalente cu aceea prevăzută de legislaţia comunitara, iar cooperarea dintre C.N.V.M. şi autoritatea competentă din statul de origine este suficient asigurata;2. nivelul de protecţie a investitorilor în respectivele A.O.P.C. este echivalent cu acela al investitorilor în O.P.C.V.M. şi, în special, regulile referitoare la segregare, împrumuturi şi vânzări pe poziţia descoperită a valorilor mobiliare şi instrumentelor pieţei monetare sunt similare prevederilor prezentei legi;3. activităţile A.O.P.C. fac obiectul unor rapoarte semestriale şi anuale, care permit o evaluare a activului şi a pasivului, a veniturilor şi a operaţiunilor din perioada de raportare;4. maximum 10% din activele totale ale celorlalte O.P.C.V.M. şi/sau A.O.P.C., în care se intenţionează să se investeasca, pot, în conformitate cu regulile fondului sau a actelor constitutive ale acestora, să fie investite în titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. şi A.O.P.C.; e) depozite constituite la instituţii de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o scadenta care nu depăşeşte 12 luni, cu condiţia ca sediul social al instituţiei de credit să fie situat în România ori într-un stat membru sau, în situaţia în care acesta se afla în afară Uniunii Europene, să fie supuse unor reguli prudentiale evaluate de către C.N.V.M. ca fiind echivalente acelora emise de către Uniunea Europeană; f) instrumente financiare derivate, incluzând şi pe cele care implica decontarea finala a unor fonduri băneşti, tranzacţionate pe o piaţa reglementată în sensul lit. a) şi b) şi/sau instrumente financiare derivate, negociate în afară pieţei reglementate, cu îndeplinirea cumulativa a următoarelor condiţii:1. activul suport consta în instrumentele prevăzute în prezentul alineat, indici financiari, rata dobânzii şi cursul de schimb, în care O.P.C.V.M. poate investi, în conformitate cu obiectivele sale de investiţii, asa cum sunt prevăzute în regulile fondului sau în actele constitutive;2. contrapartile, în cadrul negocierii derulate în afară pieţei reglementate, sunt instituţii, subiect al supravegherii prudentiale, care aparţin categoriilor aprobate de C.N.V.M.;3. instrumentele financiare derivate negociate în afară pieţei reglementate fac obiectul unei evaluări zilnice, de încredere şi verificabile, şi pot fi, la iniţiativa O.P.C.V.M., vândute, lichidate sau poziţia poate fi închisă, în orice moment, la valoarea lor justa, printr-o tranzacţie de sens contrar; g) instrumente ale pieţei monetare, altele decât cele tranzacţionate pe o piaţa reglementată, care sunt lichide şi au o valoare care poate fi precis determinata în orice moment, cu condiţia ca emisiunea sau emitentul să fie supuse reglementărilor referitoare la protecţia investitorilor şi a economiilor acestora, cu condiţia ca acestea:1. să fie emise sau garantate de o autoritate administrativă, centrala, locală sau regionala, de o banca centrala dintr-un stat membru, de Banca Centrala Europeană, de Uniunea Europeană sau de Banca Europeană de Investiţii, de un stat nemembru sau, în situaţia statelor federale, de unul dintre membrii componenţi ai federaţiei, sau de un organism public internaţional, din care fac parte unul sau mai multe state membre, sau2. să fie emise de un organism ale cărui titluri sunt negociate pe pieţele reglementate, menţionate la lit. a) şi b), sau3. să fie emise sau garantate de o entitate, subiect al supravegherii prudentiale, în conformitate cu criteriile definite de legislaţia comunitara, sau de o entitate care este subiect al unor reguli prudentiale şi se conformează acestora, reguli considerate de C.N.V.M. ca fiind cel puţin la fel de stricte precum cele prevăzute de legislaţia comunitara, sau4. să fie emise de alte entităţi care aparţin categoriilor aprobate de C.N.V.M., cu condiţia ca investiţiile în astfel de instrumente să fie subiect al unei protecţii a investitorilor, echivalente cu aceea prevăzută la pct. 1, 2 şi 3, şi ca emitentul să fie o societate al carei capital şi rezerve să se ridice la cel puţin 10.000.000 Euro, care îşi prezintă şi îşi publică conturile anuale, conform legislaţiei comunitare aplicabile, sau o entitate care, în cadrul unui grup de societăţi care conţine una sau mai multe societăţi listate, are rolul de a finanta grupul sau este o entitate dedicata finanţării vehiculelor de securitizare care beneficiază de o linie bancară de finanţare. (2) Instrumentele pieţei monetare la care se face referire la alin. (1) sunt lichide, iar valoarea lor poate fi determinata cu precizie în orice moment. (3) Limitele cu privire la tipul de instrumente în care se va investi şi ponderea maxima a investiţiilor pentru o anumită categorie vor fi stabilite prin reglementări emise de C.N.V.M. (4) Distribuirea sau reinvestirea veniturilor unui O.P.C.V.M. se va realiza potrivit prevederilor prezentei legi, ale regulilor fondului sau ale actului constitutiv al societăţii de investiţii. (5) Atunci când un O.P.C.V.M. investeste în titlurile altor O.P.C.V.M. şi/sau A.O.P.C. care sunt administrate, direct sau prin delegare, de aceeaşi S.A.I. sau de către orice alta societate de care S.A.I. este legată, prin conducere sau control comun, sau printr-o deţinere substantiala, directa sau indirecta, respectiva S.A.I. sau cealaltă societate nu poate percepe comisioane de cumpărare sau răscumpărare în contul investiţiei O.P.C.V.M. în titlurile altor O.P.C.V.M. şi/sau A.O.P.C. Un O.P.C.V.M. care investeste un procent substanţial al activelor sale în alte O.P.C.V.M. şi/sau A.O.P.C. va indica în prospectul sau de emisiune nivelul maxim al comisioanelor de administrare, care pot fi percepute O.P.C.V.M. în cauza şi celorlalte O.P.C.V.M. şi/sau A.O.P.C. în care intenţionează să investească. În raportul sau anual va indica comisionul maxim de administrare, perceput asupra activelor sale, cat şi asupra activelor O.P.C.V.M. şi/sau A.O.P.C. în care investeste.  +  Articolul 102 (1) Prin derogare de la prevederile art. 101: a) un O.P.C.V.M. poate investi cel mult 10% din activele sale în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare, altele decât cele menţionate la art. 101; b) o societate de investiţii poate achizitiona numai acele bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii sale; c) un O.P.C.V.M. nu poate investi în metale preţioase sau înscrisuri care atesta deţinerea acestora. (2) Un O.P.C.V.M. poate deţine lichiditati în numerar şi în cont curent, temporar, şi în limitele prevăzute prin reglementările C.N.V.M.  +  Articolul 103 (1) S.A.I. şi societatea de investiţii autoadministrata trebuie să utilizeze un sistem de administrare a riscului, care să le permită: a) să monitorizeze şi sa cuantifice, în orice moment, riscul asociat poziţiilor şi influenţa acestora la profilul de risc general al portofoliului; b) să asigure o evaluare corecta şi independenta a valorii instrumentelor financiare derivate, negociate în afară pieţei reglementate. (2) S.A.I. şi societatea de investiţii trebuie să comunice C.N.V.M., în mod regulat, şi în conformitate cu regulile detaliate pe care şi le vor defini, tipurile de instrumente financiare derivate, riscul activelor suport, limitele cantitative şi metodele alese pentru a estima riscul asociat tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate, pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat. (3) C.N.V.M. poate autoriza un O.P.C.V.M. sa folosească tehnici şi instrumente aferente valorilor mobiliare şi instrumentelor pieţei monetare, în condiţiile şi limitele stabilite prin reglementări, cu condiţia ca tehnicile şi instrumentele respective să fie folosite pentru o administrare eficienta şi prudentiala a portofoliului sau. Atunci când aceste operaţiuni presupun utilizarea instrumentelor financiare derivate, condiţiile şi limitele vor fi conforme prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor C.N.V.M. (4) În nici o situaţie, operaţiunile prevăzute la alin. (3) nu vor determina un O.P.C.V.M. să se abata de la obiectivele sale de investiţii prevăzute în regulile fondului, actul constitutiv sau prospect. (5) Un O.P.C.V.M. se va asigura de faptul ca expunerea sa globală legată de instrumentele financiare derivate nu depăşeşte valoarea totală a activului sau net. (6) Expunerea este calculată luându-se în considerare valoarea curenta a activului suport, riscul contrapartii, evoluţia pieţei şi durata de timp rămasă până la lichidarea poziţiei. (7) Un O.P.C.V.M. poate investi, ca parte a politicii sale investitionale şi în limitele permise prin reglementările C.N.V.M. cu privire la investiţiile în valori mobiliare şi în instrumentele pieţei monetare, în instrumente financiare derivate, cu condiţia ca expunerea la risc a activului suport sa nu depăşească limitele agregate, stabilite prin reglementările C.N.V.M., în raport cu legislaţia comunitara.  +  Articolul 104 (1) O.P.C.V.M. nu va fi obligat să respecte limitele stabilite prin reglementările C.N.V.M., în cazul exercitării drepturilor de subscriere aferente instrumentelor financiare care sunt incluse în activul sau. (2) Dacă limitele de deţinere sunt depăşite, din motive independente de controlul unui O.P.C.V.M. sau ca rezultat al exercitării drepturilor de subscriere, acesta trebuie să adopte, ca obiectiv prioritar al tranzacţiilor sale de vânzare, măsuri de remediere în cel mai scurt timp a situaţiei, în conformitate cu reglementările C.N.V.M. şi cu respectarea intereselor deţinătorilor de titluri de participare.  +  Secţiunea a 6-a Reguli privind transparenta şi publicitatea  +  Articolul 105Difuzarea oricărui material publicitar în legătură cu un O.P.C.V.M. este permisă numai în conformitate cu reglementările C.N.V.M. privind conţinutul şi structura materialului publicitar, cu scopul asigurării transparenţei şi corectitudinii informatiei.  +  Articolul 106Orice material publicitar trebuie să menţioneze existenta prospectelor, precum şi modalităţile prin care acestea pot fi obţinute.  +  Articolul 107 (1) S.A.I., pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat, şi societăţile de investiţii autoadministrate, trebuie să publice şi sa transmită către C.N.V.M., următoarele documente: a) prospectele de emisiune; b) prospectele simplificate; c) raportul anual; d) raportul semestrial; e) rapoartele periodice privind valoarea activului net şi valoarea unitară a activului net, conform reglementărilor C.N.V.M. (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt transmise gratuit, la cererea investitorilor. Toate rapoartele vor fi depuse la C.N.V.M., în termenele şi condiţiile stabilite prin reglementări. (3) Rapoartele anuale şi semestriale trebuie să fie publicate în următoarele termene, care încep să curgă de la sfârşitul perioadei la care acestea se referă: a) 4 luni pentru raportul anual; b) 2 luni pentru raportul semestrial. (4) Rapoartele anuale şi semestriale sunt furnizate gratuit, la cererea investitorilor în titluri de participare, şi vor fi puse la dispoziţia acestora, în locurile determinate şi în condiţiile specificate, sau prin alte mijloace aprobate de C.N.V.M., prevăzute în prospect şi în prospectul simplificat. (5) Raportul anual trebuie să conţină un bilanţ sau o situaţie a activelor şi pasivelor, un cont detaliat de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar, un raport asupra activităţilor din anul financiar curent, precum şi alte informaţii semnificative, care să sprijine investitorii în aprecierea, în cunoştinţa de cauza, a activităţii O.P.C.V.M. şi a rezultatelor acestuia, prevăzute în reglementările C.N.V.M. (6) Raportul semestrial trebuie să includă informaţiile prevăzute în reglementările C.N.V.M., emise cu respectarea legislaţiei comunitare aplicabile.  +  Articolul 108Situaţiile financiare şi cele cu privire la operaţiunile prevăzute în raportul anual trebuie să fie auditate de către auditori financiari, potrivit prevederilor art. 258.  +  Secţiunea a 7-a Dispoziţii speciale aplicabile O.P.C.V.M.-urilor din statele membre care distribuie titluri de participare în România  +  Articolul 109 (1) O.P.C.V.M. dintr-un stat membru poate oferi public titluri de participare în România, cu informarea prealabilă a C.N.V.M. şi cu respectarea regulilor privind publicitatea, prevăzute la art. 105 şi art. 106. (2) Simultan, aceste O.P.C.V.M.-uri trebuie să transmită către C.N.V.M. următoarele documente: a) un atestat emis de autorităţile competente din statul membru de provenienţă, prin care să se certifice faptul ca îndeplineşte condiţiile legislaţiei naţionale a acestuia, armonizata cu legislaţia comunitara; b) regulile fondului sau actul constitutiv; c) prospectul şi prospectul simplificat; d) ultimul raport anual şi semestrial; e) detalii cu privire la modalităţile de oferire a titlurilor de participare şi la procedurile de plată către deţinătorii de titluri de participare, de răscumpărare a unităţilor de fond şi să prezinte informaţiile pe care O.P.C.V.M. sunt obligate să le furnizeze. (3) Un O.P.C.V.M. poate să înceapă să-şi comercializeze titlurile de participare în România, în termen de 2 luni de la informarea prealabilă prevăzută la alin. (1), cu excepţia cazului în care C.N.V.M. şi autoritatea competentă din statul membru de origine stabilesc ca modalităţile prevăzute pentru distribuirea titlurilor de participare nu sunt conforme cu prevederile alin. (1). (4) O.P.C.V.M.-urile care distribuie titluri de participare în România trebuie să se supună legilor, reglementărilor şi prevederilor administrative în vigoare, altele decât cele prevăzute de prezenta lege. (5) Un O.P.C.V.M. care oferă titluri de participare în România poate utiliza aceeaşi denumire generica pe care o foloseşte în statul membru de origine. În cazul în care C.N.V.M. considera ca denumirea risca sa genereze confuzii, poate dispune ca aceasta să fie însoţită de o menţiune explicativa.  +  Articolul 110 (1) Un O.P.C.V.M. care oferă titluri de participare în România trebuie să pună la dispoziţia investitorilor şi C.N.V.M., în conformitate cu procedurile aplicabile în ţara de origine, prospectul şi prospectul simplificat, regulile fondului sau actul constitutiv, actualizate, raportul anual şi rapoartele semestriale. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) şi la art. 109 trebuie furnizate în limba română sau într-o limbă de circulaţie internationala, agreată de C.N.V.M. (3) C.N.V.M. poate autoriza oferirea de titluri de participare ale O.P.C, dintr-un stat membru, care nu fac obiectul recunoaşterii reciproce, stabilind condiţiile relevante în raport cu legislaţia comunitara.  +  Secţiunea a 8-a Libera circulaţie a serviciilor  +  Articolul 111S.A.I. pot desfăşura activităţi de administrare a investiţiilor: a) într-un stat membru, în conformitate cu prevederile art. 112; b) într-un stat nemembru, în conformitate cu reglementările C.N.V.M. aplicabile.  +  Articolul 112 (1) S.A.I.-urilor menţionate la art. 111 lit. a) li se aplică corespunzător prevederile art. 38 alin. (1), alin. (2), alin. (3) lit. a) şi alin. (4), art. 39 şi art. 40 alin. (1)-(3). (2) Societăţilor de administrare din statele membre li se aplică corespunzător prevederile art. 41 şi art. 42. (3) Societăţilor de administrare din statele nemembre li se aplică corespunzător prevederile art. 43. (4) C.N.V.M. va emite reglementări în aplicarea prezentei secţiuni.  +  Articolul 113 (1) Un O.P.C.V.M. care distribuie titlurile de participare pe piaţa unui stat membru trebuie să se supună legilor, reglementărilor şi prevederilor administrative în vigoare în acel stat, care nu intră în domeniile pe care le acoperă legislaţia aplicabilă O.P.C.V.M. (2) Orice O.P.C.V.M. poate face publicitate titlurilor sale în statul membru în care acestea sunt distribuite, cu respectarea legislaţiei naţionale privind publicitatea. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) trebuie aplicate fără discriminare. (4) În situaţiile la care se face referire la alin. (1)-(3), O.P.C.V.M. trebuie, între altele, în conformitate cu legile, reglementările şi prevederile administrative în vigoare în statul membru în care se distribuie titlurile, sa ia măsurile necesare pentru a se asigura ca facilităţile privind plăţile către deţinătorii de titluri, răscumpărarea titlurilor şi transmiterea informaţiilor pe care O.P.C.V.M. este obligat să le furnizeze, sunt disponibile şi în acel stat.  +  Capitolul VI Organisme de plasament colectiv, altele decât O.P.C.V.M.  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 114 (1) Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile A.O.P.C care atrag în mod public resurse financiare ale persoanelor fizice şi/sau juridice şi care se constituie sub forma: a) fondurilor închise de investiţii, care sunt înfiinţate pe bază de contract de societate civilă şi care au obligaţia de a rascumpara titlurile de participare la intervale de timp prestabilite sau la anumite date, în conformitate cu documentele de constituire; b) societăţile de investiţii de tip închis care sunt înfiinţate prin act constitutiv emit un număr limitat de acţiuni şi sunt tranzacţionate pe o piaţa. (2) A.O.P.C. prevăzute la alin. (1) sunt obligate să se înregistreze la C.N.V.M. şi să respecte regulile prevăzute în prezentul capitol. (3) A.O.P.C. înregistrate la C.N.V.M. vor incredinta activele spre păstrare unui depozitar, în conformitate cu prevederile capitolului IV al prezentului titlu. (4) Prevederile art. 64, art. 65 alin. (2), art. 68, art. 70 lit. b)-d), art. 72, art. 74 şi art. 82 se vor aplica corespunzător A.O.P.C. (5) Se interzice A.O.P.C. să ofere public titluri de participare, dacă nu respecta prevederile alin. (2).  +  Articolul 115 (1) A.O.P.C. care atrag în mod privat resurse financiare şi care sunt administrate de o S.A.I. se supun prevederilor art. 114 alin. (2). (2) A.O.P.C. care fac apel privat la resurse financiare şi care nu sunt administrate de o S.A.I. vor stabili prin documentele constitutive reguli privind politica de investiţii, conduita în afaceri şi transparenta. (3) Documentele emise de A.O.P.C, prevăzute la alin. (2), trebuie să conţină în mod expres un avertisment cu privire la faptul ca acestor organisme nu le sunt aplicabile dispoziţiile prezentului titlu. (4) A.O.P.C. menţionate la alin. (2), care sunt tranzacţionate pe o piaţa reglementată, sunt supuse prevederilor titlului VI.  +  Articolul 116 (1) C.N.V.M. va emite reglementări specifice fiecărui tip de A.O.P.C., cu privire la: a) conţinutul minim al documentelor de constituire; b) investiţiile permise şi limitarile aplicabile acestora; c) valoarea de emisiune sau valoarea nominală a unui titlu de participare, după caz, sau/şi valoarea investiţiei individuale a unui investitor; d) regulile de tranzactionare a titlurilor de participare; e) cerinţe privind calificarea, experienta profesională şi integritatea membrilor organelor de conducere ale unui A.O.P.C. autoadministrat. (2) C.N.V.M. va emite reglementări comune fondurilor închise de investiţii şi societăţilor de investiţii de tip închis, cu privire la: a) obligaţiile de transparenta, informare şi raportare; b) regulile de conduita; c) regulile de distribuire pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv nearmonizate din state membre şi nemembre; d) modalitatea de calcul al valorii activului net.  +  Secţiunea a 2-a Fondurile închise de investiţii  +  Articolul 117 (1) Fondurile închise de investiţii înregistrate la C.N.V.M. sunt administrate de o S.A.I. (2) Prevederile art. 89 şi art. 90 se vor aplica corespunzător fondurilor închise de investiţii.  +  Secţiunea a 3-a Societăţile de investiţii de tip închis  +  Articolul 118O societate de investiţii de tip închis înregistrată la C.N.V.M. este administrată de o S.A.I. sau de un consiliu de administraţie.  +  Articolul 119 (1) Societăţilor de investiţii de tip închis li se vor aplica în mod corespunzător prevederile art. 92 alin. (1) şi alin. (3), art. 99 alin. (1) şi art. 100. (2) Societăţile de investiţii de tip închis îşi pot rascumpara propriile acţiuni, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 şi cu respectarea reglementărilor C.N.V.M.  +  Secţiunea a 4-a Societăţile de investiţii financiare  +  Articolul 120 (1) Prevederile prezentului capitol, referitoare la societăţile de investiţii de tip închis înregistrate la C.N.V.M., se aplică corespunzător şi societăţilor de investiţii financiare, constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare, denumite în continuare S.I.F. (2) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la conţinutul minim al actului constitutiv al unei S.I.F., care vor include cel puţin următoarele: a) reguli privind emisiunea, deţinerea şi vânzarea acţiunilor; b) modalitatea de calcul a activului net; c) reguli prudentiale privind politica de investiţii; d) condiţii de înlocuire a depozitarului şi reguli de asigurare a protecţiei acţionarilor în astfel de situaţii; e) reguli privind remunerarea administratorilor şi dimensionarea cheltuielilor de administrare, în situaţia S.I.F.-urilor care nu se autoadministreaza; f) identitatea, cerinţele privind calificarea, experienta profesională şi integritatea membrilor organelor de conducere. (3) Acţiunile unei S.I.F. sunt tranzacţionate pe o piaţa reglementată. (4) Prin derogare de la prevederile art. 114 alin. (1) lit. b), referitoare la emiterea unui număr limitat de acţiuni, majorarea capitalului social al unei S.I.F. se va realiza numai prin oferta publică de acţiuni, pe baza unui prospect aprobat de C.N.V.M., în conformitate cu prevederile titlului V al prezentei legi şi ale Legii nr. 31/1990.  +  Capitolul VII Protecţia deţinătorilor de titluri de participare  +  Articolul 121 (1) În situaţii excepţionale şi numai pentru protejarea interesului deţinătorilor de titluri de participare, societăţile de investiţii autoadministrate şi S.A.I. care acţionează în numele unui O.P.C.V.M. pot suspenda temporar răscumpărarea titlurilor de participare, cu respectarea prevederilor regulilor fondului, actului constitutiv al societăţii de investiţii şi a reglementărilor C.N.V.M. (2) Pentru protecţia interesului public şi a investitorilor, C.N.V.M. poate decide temporar suspendarea sau limitarea emisiunii şi/sau răscumpărării titlurilor de participare ale unui O.P.C. (3) Actul de suspendare va specifică termenii şi motivul suspendării. Suspendarea poate fi prelungită şi după ce termenul stabilit iniţial a expirat, în cazul în care motivele suspendării se menţin. (4) În situaţiile menţionate la alin. (1), O.P.C.V.M. trebuie să comunice, fără întârziere, decizia sa C.N.V.M. şi autorităţilor competente din statele membre în care îşi distribuie titlurile de participare.  +  Articolul 122 (1) Prevederile art. 21 se aplică în mod corespunzător A.O.P.C., S.A.I. şi societăţilor de investiţii autoadministrate. (2) C.N.V.M. este în drept sa suspende un administrator, în situaţia în care se constată că influenţa exercitată de către acesta poate prejudicia administrarea A.O.P.C., S.A.I. sau a societăţii de investiţii, autorizate de C.N.V.M.  +  Articolul 123C.N.V.M. va elabora reglementări privind fuziunea şi divizarea unui S.A.I., O.P.C.V.M. şi A.O.P.C.  +  Titlul IV PIEŢELE REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE ŞI DEPOZITARUL CENTRAL  +  Capitolul I Pieţele reglementate  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 124 (1) Pieţele reglementate de instrumente financiare se organizează şi se administrează de către o persoană juridică, constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, emitenta de acţiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990, autorizata şi supravegheată de C.N.V.M., denumita în continuare operator de piaţa. (2) C.N.V.M. va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, orice decizie privind acordarea/retragerea autorizaţiei unui operator de piaţa. (3) Operatorii de piaţa autorizaţi sa funcţioneze în România vor fi înscrişi în Registrul C.N.V.M. (4) Lista pieţelor reglementate autorizate va fi comunicată statelor membre, precum şi Comisiei Europene, împreună cu regulamentele, instrucţiunile şi procedurile privind operaţiunile pe aceste pieţe, precum şi orice modificări ulterioare ale acestora. (5) Societatea care administrează o piaţa reglementată are legitimitate procesuala activa, respectiv pasiva, pentru orice drepturi şi obligaţii, pretenţii şi reclamaţii legate de activitatea pieţelor administrate.  +  Articolul 125O piaţa reglementată este un sistem pentru tranzacţionarea instrumentelor financiare, asa cum au fost definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 şi care: a) funcţionează regulat; b) este caracterizată de faptul ca reglementările emise şi supuse aprobării C.N.V.M. definesc condiţiile de funcţionare, de acces pe piaţa, condiţiile de admitere la tranzactionare a unui instrument financiar; c) respecta cerinţele de raportare şi transparenta în vederea asigurării protecţiei investitorilor stabilite de prezenta lege, precum şi reglementările emise de C.N.V.M., în conformitate cu legislaţia comunitara.  +  Secţiunea a 2-a Autorizarea, funcţionarea şi retragerea autorizaţiei operatorilor de piaţa  +  Articolul 126 (1) Condiţiile şi documentaţia ce trebuie să însoţească cererea de autorizare, precum şi procedura de autorizare a operatorului de piaţa vor fi stabilite prin reglementări C.N.V.M. şi se vor referi în principal la: a) capitalul social minim al societăţii pe acţiuni şi resursele financiare necesare pentru desfăşurarea activităţii; b) obiectul exclusiv de activitate, constând în administrarea pieţelor reglementate de instrumente financiare precum şi a activităţilor conexe în legătură cu aceasta; c) structura actionariatului, identitatea şi integritatea acţionarilor detinand 5% din drepturile de vot; d) planul de afaceri, structura organizatorică şi regulile de ordine interioară; e) condiţiile de calificare şi experienta profesională ce trebuie îndeplinite de administratori şi de personalul cu funcţii de conducere din cadrul operatorului de piaţa; f) dotarea tehnica şi resursele; g) contractul încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi care îndeplineşte criteriile comune stabilite de C.N.V.M. şi Camera Auditorilor Financiari din România. (2) Condiţiile care stau la baza acordării autorizaţiei trebuie respectate pe toată durata de funcţionare a operatorului de piaţa. Orice modificare a acestora trebuie supusă, în prealabil, autorizării C.N.V.M. (3) Operatorul de piaţa nu poate limita numărul persoanelor cu drept de acces pe piaţa reglementată administrată.  +  Articolul 127Cererea de autorizare a operatorului de piaţa va fi respinsă, după caz, dacă: a) documentaţia prezentată nu este întocmită în conformitate cu reglementările în vigoare sau datele furnizate sunt incomplete ori incorecte; b) documentaţia prezentată este insuficienta pentru a se stabili dacă operatorul de piaţa îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu reglementările în vigoare; c) administratorii şi personalul cu funcţii de conducere ai operatorului de piaţa nu au calificarea şi experienta profesională adecvate funcţiei lor, conform reglementărilor C.N.V.M.; d) transparenta pieţei, buna desfăşurare a tranzacţiilor şi protecţia investitorilor nu sunt asigurate; c) nu sunt respectate prevederile prezentei legi sau ale reglementărilor C.N.V.M.  +  Articolul 128C.N.V.M. este în drept sa retragă autorizaţia unui operator de piaţa: a) dacă operatorul de piaţa nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza autorizării; b) dacă operatorul de piaţa nu şi-a exercitat obiectul de activitate pentru care a fost autorizat, pe o perioadă mai mare de 6 luni; c) dacă autorizaţia a fost obţinută pe baza unor declaraţii sau informaţii false ori care au indus în eroare; d) dacă operatorul de piaţa a încălcat prevederile prezentei legi ori ale reglementărilor emise de C.N.V.M.; e) în caz de fuziune sau divizare; f) la cererea acestuia.  +  Articolul 129 (1) Nici un acţionar al unui operator de piaţa nu va putea deţine, direct sau indirect, mai mult de 5% din totalul drepturilor de vot. (2) Orice achiziţie de acţiuni ale operatorului de piaţa, care conduce la o deţinere de 5% din totalul drepturilor de vot, va fi notificată operatorului de piaţa în termenul stabilit prin reglementările C.N.V.M. şi supusă în prealabil aprobării C.N.V.M. (3) Orice înstrăinare de acţiuni ale operatorului de piaţa va fi notificată acestuia şi C.N.V.M., în termenul prevăzut de reglementările emise de C.N.V.M. (4) În cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele cu privire la integritatea acţionarilor sau se omite obţinerea aprobării C.N.V.M., dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute cu nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) este suspendat de drept, urmând a se aplică procedura stabilită la art. 291.  +  Articolul 130 (1) Membrii consiliului de administraţie al operatorului de piaţa sunt validati individual de C.N.V.M., înainte de începerea exercitării mandatului de către fiecare dintre aceştia. (2) Personalul din conducerea executivă, soţul/sotia sau rudele acestora, precum şi afinii până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi acţionari, administratori, cenzori, angajaţi, agenţi pentru servicii de investiţii financiare, reprezentanţi ai compartimentului de control intern la un intermediar sau persoane implicate cu acesta. (3) Membrii consiliului de administraţie al operatorului de piaţa sunt obligaţi sa notifice în scris acestuia natura şi întinderea interesului sau a relaţiilor materiale, dacă: a) este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piaţa; b) este administrator al unei persoane juridice care este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piaţa; c) se afla în legături strânse sau are o relaţie materială cu o persoană care este parte într-un contract încheiat cu operatorul de piaţa; d) se afla în situaţia care ar putea influenţa adoptarea deciziei în cadrul şedinţelor consiliului de administraţie.  +  Articolul 131Operatorul de piaţa trebuie să identifice şi sa prevină, prin reglementări proprii, orice conflicte de interese între el, actionarii săi, administratorii şi piaţa reglementată, în scopul asigurării bunei funcţionari a acesteia.  +  Articolul 132C.N.V.M. va stabili, prin reglementări, condiţiile generale în care se vor desfăşura tranzacţiile cu instrumente financiare admise la tranzactionare pe pieţele reglementate din România, procedurile de efectuare a tranzacţiilor şi termenele în care intermediarii implicaţi vor raporta respectivele tranzacţii.  +  Articolul 133 (1) Operatorii de piaţa vor asigura respectarea normelor privind transparenta şi protecţia investitorilor, conform reglementărilor emise de C.N.V.M. (2) Reglementările, cotatiile pieţelor reglementate, precum şi volumele de tranzactionare sunt informaţii de interes public şi trebuie făcute accesibile publicului, cel puţin pe paginile de internet ale operatorului de piaţa. (3) În scopul evaluării de către investitori, în orice moment, a termenilor unei tranzacţii pe care intenţionează sa o efectueze şi sa verifice după aceea condiţiile în care aceasta tranzacţie a fost executată, operatorul de piaţa trebuie să pună la dispoziţia acestora informaţiile prevăzute în reglementările C.N.V.M. care vor stabili mijloacele, forma şi termenul în care trebuie să fie furnizate aceste informaţii, în funcţie de natura, dimensiunea şi nevoile pieţei reglementate în cauza şi ale investitorilor care operează pe aceasta piaţa. (4) Operatorul de piaţa trebuie să respecte cerinţele C.N.V.M. cu privire la prevenirea şi depistarea abuzului pe piaţa.  +  Secţiunea a 3-a Reglementările emise de operatorul de piaţa  +  Articolul 134 (1) Modul de organizare şi funcţionare a pieţei reglementate este stabilit prin reglementări proprii, emise de către operatorul de piaţa, adoptate de către adunarea generală a acţionarilor şi aprobate de către C.N.V.M., în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale legislaţiei comunitare aplicabile. (2) Reglementările prevăzute la alin. (1) vor stabili, cel puţin următoarele: a) condiţiile şi procedurile de admitere, excludere şi suspendare a intermediarilor la şi de la tranzactionare; b) condiţiile şi procedurile de admitere, excludere şi suspendare a instrumentelor financiare la şi de la tranzactionare; c) condiţiile, procedurile de tranzactionare, precum şi obligaţiile intermediarilor şi emitenţilor admişi la tranzactionare; d) standardele profesionale impuse persoanelor care efectuează operaţiuni pe piaţa reglementată; e) procedurile privind modul de determinare şi publicare a preţurilor şi a cotatiilor; f) tipurile de contracte şi operaţiuni permise; g) administrarea şi diseminarea informaţiilor către public; h) standardele contractuale şi sistemul de compensare-decontare utilizat; i) mecanisme de securitate şi control al sistemelor informatice, pentru asigurarea păstrării în siguranţa a datelor şi informaţiilor stocate, a fisierelor şi bazelor de date, inclusiv în situaţia unor evenimente deosebite. (3) Competenţa privind aprobarea reglementărilor stabilite la alin. (1) şi alin. (2) lit. b)-g) poate fi delegată consiliului de administraţie al operatorului de piaţa. (4) Consiliul de administraţie are obligaţia de a notifica C.N.V.M. în legătură cu orice încălcare a prezentei legi, a reglementărilor C.N.V.M. şi a regulilor pieţei, precum şi măsurile adoptate în acest sens. (5) Nivelul comisioanelor şi al tarifelor practicate de operatorul de piaţa vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor şi notificate C.N.V.M. (6) Operatorul de piaţa poate stabili un sistem de arbitraj pentru rezolvarea disputelor între intermediari şi/sau emitentii ale căror instrumente financiare sunt admise la tranzactionare pe pieţele administrate de către operatorul respectiv.  +  Secţiunea a 4-a Supravegherea pieţelor reglementate  +  Articolul 135 (1) C.N.V.M. supraveghează pieţele reglementate în scopul asigurării transparenţei, funcţionarii corespunzătoare a activităţii de tranzactionare şi a protecţiei investitorilor. (2) C.N.V.M. stabileşte reguli pentru înregistrarea şi arhivarea datelor cu privire la tranzacţionarea instrumentelor financiare pe pieţele reglementate, precum şi termenele şi condiţiile de păstrare a acestor informaţii. (3) în exercitarea prerogativelor sale de supraveghere şi control ale pieţelor reglementate, C.N.V.M. poate numi un inspector ale cărui principale atribuţii sunt: a) urmăreşte respectarea reglementărilor legale incidente; b) participa, fără drept de vot, la adunarea generală a acţionarilor şi la şedinţele consiliului de administraţie al operatorului de piaţa, putând formula observaţii şi putând cere ca acestea să fie incluse în procesul-verbal al şedinţei; c) are acces liber în toate incintele, la toate documentele, informaţiile şi evidentele operatorului de piaţa; d) informează şi propune C.N.V.M. măsuri pentru orice situaţie constatată. (4) Operatorul de piaţa va asigura mijloacele şi condiţiile necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor inspectorului, prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 136 (1) C.N.V.M. poate solicita operatorului de piaţa transmiterea de date, informaţii şi documente, în mod periodic sau în orice alt mod, stabilind şi termenul în care acestea vor fi transmise. (2) C.N.V.M. poate solicita modificarea reglementărilor emise de operatorul de piaţa. (3) C.N.V.M. poate efectua inspecţii şi poate adopta măsurile necesare în ceea ce priveşte operatorul de piaţa respectiv.  +  Articolul 137 (1) C.N.V.M. poate suspenda o parte sau toate operaţiunile cu instrumente financiare, în cazul în care constata că nu sunt respectate prevederile legale şi/sau apreciază ca este imposibila menţinerea unei pieţe ordonate, putând fi afectate interesele investitorilor. (2) Orice decizie de suspendare, luată conform alin. (1), precum şi motivele care au stat la baza acesteia vor fi aduse imediat la cunoştinţa publicului şi vor fi publicate în Buletinul C.N.V.M.  +  Articolul 138În cazul retragerii autorizaţiei unui operator de piaţa, începând cu data precizată în decizie nu vor mai putea fi efectuate operaţiuni cu instrumente financiare pe acea piaţa, iar ordinele de tranzactionare înregistrate de intermediari şi încă neexecutate până la acea data devin nule de drept, dând loc la restituirea valorilor mobiliare şi sumelor depozitate, respectiv a comisioanelor încasate, operaţiunile încheiate până la această dată urmând a fi finalizate la scadentele lor, intermediarii fiind ţinuţi să respecte clauzele contractelor încheiate cu investitorii acestora. Aceleaşi măsuri vor fi aplicate şi în situaţia prevăzută la art. 137 alin. (1).  +  Capitolul II Sisteme alternative de tranzactionare  +  Articolul 139 (1) Sistemul alternativ de tranzactionare poate fi administrat, prin derogare de la art. 6, de către intermediarii autorizaţi sau de către operatorul de piaţa, denumiţi în continuare operatori de sistem. (2) Valorile mobiliare care nu îndeplinesc cerinţele de admitere la tranzactionare pe o piaţa reglementată pot fi tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare. (3) Operatorii de sistem supun avizării C.N.V.M. intenţia de constituire a sistemului alternativ de tranzactionare şi solicita aprobarea acesteia. (4) Se supun aprobării C.N.V.M. administrarea sistemului, descrierea completa a caracteristicilor acestuia şi regulile de funcţionare. (5) Regulile de funcţionare a sistemului alternativ de tranzactionare vor cuprinde cel puţin următoarele: a) procedurile de tranzactionare; b) procedurile referitoare la informaţiile puse la dispoziţia participanţilor şi publicului, înainte şi după tranzactionare; c) tipul şi numărul participanţilor, precum şi condiţiile de acces la sistemul alternativ de tranzactionare; d) instrumentele financiare tranzacţionate. (6) C.N.V.M. poate solicita modificarea procedurilor emise de operatorul sistemului alternativ de tranzactionare.  +  Articolul 140 (1) Sistemul alternativ de tranzactionare trebuie să fie astfel structurat încât: a) să asigure derularea ordonată şi corecta a operaţiunilor; b) să asigure intermediarilor acces nediscriminatoriu la sistemul alternativ de tranzactionare şi un tratament egal participanţilor; c) sa garanteze ca procedurile aplicabile sistemului sunt în măsura să asigure posibilitatea de a obţine cel mai bun preţ, la un moment dat; d) să asigure suficiente informaţii cu privire la ordinele date şi tranzacţiile încheiate, în conformitate cu standarde minime de transparenta; e) să respecte cerinţele C.N.V.M. cu privire la prevenirea şi detectarea abuzurilor pe piaţa, prevenirea spalarii banilor şi a finanţării de acte de terorism. (2) Participanţii la sistemul alternativ de tranzactionare vor fi informati de către operatorul de sistem cu privire la obligaţiile lor de compensare-decontare a tranzacţiilor în cadrul sistemului  +  Articolul 141Operatorul de sistem monitorizează respectarea de către participanţi a contractelor încheiate de aceştia.  +  Articolul 142 (1) C.N.V.M. va emite norme generale privind constituirea, supravegherea şi funcţionarea sistemelor alternative de tranzactionare. (2) C.N.V.M. poate numi un inspector pentru delegarea puterilor de supraveghere şi control ale sistemelor alternative de tranzactionare.  +  Capitolul III Compensarea şi decontarea tranzacţiilor cu instrumente financiare altele decât cele derivate  +  Articolul 143 (1) Condiţiile generale privind operaţiunile de compensare şi decontare, precum şi cele de decontare bruta pentru tranzacţiile cu instrumente financiare, altele decât cele derivate, care pot avea loc în cadrul sistemului de compensare-decontare, sunt stabilite de către C.N.V.M. împreună cu Banca Naţionala a României şi cu alte autorităţi competente, după caz. (2) Prevederile din prezentul capitol nu se aplică sistemelor de compensare şi decontare a operaţiunilor cu instrumente ale pieţei monetare şi nici celor cu titluri de stat efectuate în afară pieţei reglementate definite de prezenta lege, precum şi celor derulate în sistemele de tranzactionare autorizate de Banca Naţionala a României şi organizate de instituţiile de credit.  +  Articolul 144 (1) Autorizarea şi supravegherea sistemului la care se face referire la art. 143 şi a societăţii ce administrează acest sistem se va face de către C.N.V.M. împreună cu Banca Naţionala a României şi cu alte autorităţi competente, după caz. (2) În acest scop, C.N.V.M. va putea solicita administratorilor sistemului de compensare-decontare, angajaţilor societăţii ce administrează sistemul de compensare-decontare şi participanţilor la sistemul de compensare-decontare sa furnizeze informaţiile necesare referitoare la compensarea şi decontarea tranzacţiilor. (3) C.N.V.M. poate efectua inspecţii la sediul societăţii care administrează sistemul de compensare şi decontare a tranzacţiilor.  +  Articolul 145Transferul dreptului de proprietate privind instrumentele financiare, altele decât cele derivate, are loc la data decontării, în cadrul sistemului de compensare decontare, pe baza principiului livrare contra plata.  +  Capitolul IV Depozitarul central  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 146 (1) Depozitarul central este acea persoana juridică, constituită sub forma societăţii pe acţiuni, emitenta de acţiuni nominative, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, autorizata şi supravegheată de C.N.V.M., care efectuează operaţiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum şi orice operaţiuni în legătură cu acestea. (2) Depozitarul central va efectua operaţiuni de compensare-decontare a tranzacţiilor cu valori mobiliare, în conformitate cu prevederile art. 143. (3) Prevederile prezentului titlu nu se aplică depozitarului titlurilor de stat. (4) Emitentii pentru care se efectuează operaţiuni de depozitare, încheie contracte cu depozitarul central, care efectuează şi operaţiuni de registru pentru aceştia, furnizand informaţii, în conformitate cu prevederile prezentului articol sau la solicitarea acestora. (5) Depozitarul central va furniza emitenţilor informaţiile necesare pentru exercitarea drepturilor aferente valorilor mobiliare depozitate, putând presta servicii pentru îndeplinirea obligaţiilor emitentului faţade deţinătorii de valori mobiliare. (6) În vederea determinării structurii actionariatului unui emitent, la o anumită data de referinţa, intermediarii vor raporta depozitarului central titularii subconturilor individualizate deţinute de aceştia. (7) Raportarea prevăzută la alin. (6) se va efectua astfel: a) pentru o anumită valoare mobiliară, în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării depozitarului central; b) pentru toate valorile mobiliare, în termen de 3 zile lucrătoare de la datele de 30 iunie şi 31 decembrie.  +  Articolul 147Toate clasele de valori mobiliare tranzacţionate pe o piaţa reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare vor fi depozitate, în mod obligatoriu, la depozitarul central autorizat, în vederea efectuării în mod centralizat a operaţiunilor cu valori mobiliare şi asigurării unei evidente unitare a acestor operaţiuni.  +  Secţiunea a 2-a Înfiinţarea şi funcţionarea depozitarului central  +  Articolul 148 (1) Condiţiile, documentaţia ce trebuie să însoţească cererea de autorizare, precum şi procedura de autorizare a depozitarului central vor fi stabilite prin reglementări emise de către C.N.V.M. şi se vor referi cel puţin la: a) capitalul social minim al societăţii pe acţiuni; b) obiectul principal de activitate şi activităţile conexe ce pot fi prestate; c) structura actionariatului; d) condiţiile de integritate, calificare şi experienta profesională ce trebuie îndeplinite de administratori şi de personalul cu funcţii de conducere din cadrul societăţii; e) dotarea tehnica şi resursele; f) calitatea acţionarilor; g) auditorii financiari ai societăţii. (2) Condiţiile care stau la baza acordării autorizaţiei trebuie respectate pe toată durata de funcţionare a societăţii. Orice modificare a acestora trebuie supusă, în prealabil, autorizării C.N.V.M. (3) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, depozitarul central nu va distribui dividende, profitul obţinut fiind utilizat, în principal, pentru dezvoltarea propriilor sisteme de operare.  +  Articolul 149 (1) Reglementările privind organizarea şi funcţionarea depozitarului central vor fi supuse aprobării C.N.V.M., înaintea intrării în vigoare a acestora. (2) Nivelul comisioanelor şi al tarifelor percepute de depozitarul central va fi aprobat de adunarea generală a acţionarilor acestuia şi notificat C.N.V.M. (3) Membrii consiliului de administraţie al depozitarului central sunt validati individual de C.N.V.M., înainte de începerea exercitării mandatului de către fiecare dintre aceştia.  +  Articolul 150 (1) Actionarii depozitarului central nu pot deţine mai mult de 5% din drepturile de vot, excepţie făcând operatorii de piaţa, care pot deţine până la 75% din drepturile de vot, cu aprobarea C.N.V.M. (2) Orice achiziţie de acţiuni ale depozitarului central, care va duce la o deţinere de 5% din totalul drepturilor de vot, va fi supusă în prealabil aprobării C.N.V.M. (3) Orice înstrăinare de acţiuni va fi notificată C.N.V.M., în termenul prevăzut de reglementările emise de către aceasta. (4) În cazul în care nu se respecta cerinţele cu privire la integritatea acţionarilor sau se omite obţinerea aprobării C.N.V.M., drepturile de vot aferente acţiunilor deţinute cu nerespectarea cerinţelor menţionate sunt suspendate de drept, aplicându-se procedura stabilită la art. 283.  +  Articolul 151 (1) Conturile de valori mobiliare deschise la depozitarul central, în numele intermediarilor, vor fi evidentiate astfel încât să se asigure separarea valorilor mobiliare deţinute în nume propriu, de cele deţinute în contul investitorilor. (2) Intermediarii au obligaţia de a tine subconturi individualizate de valori mobiliare deţinute în contul investitorilor şi de a inregistra zilnic în registrul propriu detinerile, pe fiecare investitor, pentru fiecare clasa de valori mobiliare. (3) Depozitarul central va fi direct răspunzător pentru asigurarea zilnica a concordanţei dintre cantitatea de valori mobiliare înregistrată în conturile de valori mobiliare şi cantitatea de valori mobiliare emise. (4) Constituirea de garanţii reale asupra valorilor mobiliare depozitate se face prin efectuarea inscrierilor referitoare la garanţie în contul proprietarului valorilor mobiliare. Înscrierile vor indica cantitatea de valori mobiliare date în garanţie, obligaţia garantată şi identitatea creditorului. (5) Garanţia financiară asupra valorilor mobiliare se va constitui prin indisponibilizarea acestora la depozitarul central, dacă părţile nu stabilesc altfel prin contractul de garanţie. (6) Garanţiile menţionate la alin. (4) îndeplinesc condiţia de publicitate pentru opozabilitate şi stabilirea gradului de prioritate a creditorilor, din momentul înregistrării acestora la depozitarul central.  +  Articolul 152C.N.V.M. va emite reglementări privind operaţiunile desfăşurate de depozitarul central şi entitatile pentru care efectuează aceste operaţiuni.  +  Secţiunea a 3-a Supravegherea depozitarului central  +  Articolul 153 (1) C.N.V.M. supraveghează activitatea depozitarului central pentru a asigura transparenta operaţiunilor, buna desfăşurare a activităţii şi protecţia investitorilor. (2) C.N.V.M. poate solicita modificarea reglementărilor emise de depozitarul central.  +  Articolul 154C.N.V.M. poate solicita depozitarului central sa transmită periodic date, informaţii şi documente, poate organiza inspecţii la sediul depozitarului central şi poate cere sa i se pună la dispoziţie toate documentele necesare, cu precizarea procedurilor şi termenelor de transmitere a acestora.  +  Articolul 155 (1) Valorile mobiliare păstrate în conturile deschise la depozitarul central nu vor putea fi considerate ca aparţinând patrimoniului acestuia şi nu vor putea face obiectul nici unei pretenţii din partea creditorilor depozitarului. (2) Prevederile alin. (1) se aplică inclusiv în cazul falimentului sau lichidării administrative a depozitarului central.  +  Articolul 156În cadrul declanşării procedurii de faliment împotriva depozitarului central, judecătorul-sindic va numi lichidatorul, cu acordul C.N.V.M.  +  Capitolul V Compensarea şi decontarea tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate şi serviciile contrapartii centrale  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 157 (1) Operaţiunile de compensare şi decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate, precum şi orice operaţiuni în legătură cu acestea vor fi efectuate de casa de compensare autorizata de C.N.V.M., în conformitate cu reglementările emise de aceasta. (2) Casa de compensare este o entitate responsabilă de calcularea poziţiilor nete ale intermediarilor, ale unei posibile contraparti centrale şi/sau ale unui posibil agent de decontare. (3) Agentul de decontare este entitatea care deschide pentru intermediarii autorizaţi şi/sau pentru o contraparte centrala care participa la sistem, conturi de decontare prin care, pe baza ordinelor de transfer din sistem, sunt decontate tranzacţiile cu instrumente financiare sau, după caz, acorda credite respectivilor intermediari şi/sau contrapartii centrale, în scopul decontării. (4) Contrapartea centrala este o entitate care se interpune între intermediarii din sistem şi care acţionează ca o contraparte exclusiva a acestora, în ceea ce priveşte ordinele lor de transfer. (5) Casa de compensare pentru instrumente financiare derivate acţionează ca şi contraparte centrala. (6) Aceeaşi entitate poate fi autorizata sa acţioneze ca o contraparte centrala, atât pentru instrumentele financiare derivate, cat şi pentru instrumentele financiare, altele decât cele derivate.  +  Articolul 158C.N.V.M. va emite reglementări în conformitate cu legislaţia comunitara, referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească membrii compensatori, precum şi procedura pentru deţinerea, colectarea garanţiilor financiare, denumite în continuare marje, compensarea şi garantarea poziţiilor deţinute de membrii compensatori, inclusiv în nume propriu, precum şi criteriile de administrare a fondurilor băneşti ale casei de compensare şi ale contrapartii centrale.  +  Secţiunea a 2-a Înfiinţarea şi funcţionarea casei de compensare şi a contrapartii centrale  +  Articolul 159 (1) Casa de compensare şi contrapartea centrala sunt persoane juridice, constituite sub forma unor societăţi pe acţiuni, emitente de acţiuni nominative, plătite integral în numerar, la momentul depunerii cererii de autorizare. (2) C.N.V.M. reglementează înfiinţarea şi funcţionarea casei de compensare şi/sau contrapartii centrale, pentru a garanta siguranţa tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate şi cu alte instrumente financiare decât cele derivate. (3) Prevederile art. 148 şi art. 149 se vor aplica în mod corespunzător casei de compensare şi contrapartii centrale autorizate de C.N.V.M.  +  Articolul 160 (1) Orice achiziţie de acţiuni ale casei de compensare/contrapartii centrale, care va duce la o deţinere ce ar atinge sau ar depăşi 10%, 20%, 33%, 50% din totalul drepturilor de vot, va fi supusă aprobării C.N.V.M. (2) Prevederile art. 150 alin. (3) şi (4) se vor aplica corespunzător casei de compensare şi contrapartii centrale autorizate de C.N.V.M.  +  Articolul 161 (1) Contrapartea centrala va deschide şi va deţine un cont de marja pentru fiecare membru compensator, în care va colecta marjele pentru poziţiile deschise. Marjele nu pot fi folosite în alt scop decât acela specificat în reglementările la care se face referire în art. 158. (2) Marjele constituite în numele membrilor compensatori nu vor putea fi considerate ca aparţinând activelor casei de compensare/contrapartii centrale şi nu vor putea face obiectul cererii sau plăţii creditorilor casei de compensare/contrapartii centrale. (3) Prevederile alin. (2) se aplică inclusiv în cazul falimentului sau lichidării administrative a casei de compensare/contrapartii centrale.  +  Secţiunea a 3-a Reglementări referitoare la activitatea casei de compensare şi a contrapartii centrale  +  Articolul 162 (1) Reglementările casei de compensare/contrapartii centrale vor fi supuse aprobării C.N.V.M. şi se vor referi cel puţin la: a) organizarea şi funcţionarea sistemului; b) relaţiile dintre casa de compensare/contrapartea centrala şi membrii compensatori, inclusiv normele privind lipsa fondurilor de compensare; c) marjele/garanţiile financiare, metodologia de calcul şi modalitatea de plată, inclusiv normele privind reevaluarea poziţiilor deschise, folosind preţurile curente ale pieţei; d) procedurile privind marcarea la piaţa; e) procedurile ce vor fi folosite în cazul în care un membru compensator nu îşi îndeplineşte obligaţiile de a constitui marjele sau de a plati orice alta suma; f) administrarea riscului de sistem. (2) Competenţa privind aprobarea reglementărilor stabilite la alin. (1) poate fi delegată consiliului de administraţie.  +  Articolul 163 (1) Casa de compensare şi contrapartea centrala trebuie să respecte principiul evidenţierii separate a înregistrărilor lor de cele ale membrilor compensatori. (2) Casa de compensare şi contrapartea centrala trebuie să îndeplinească cerinţele de interes public, sa promoveze obiectivele deţinătorilor şi utilizatorilor şi să permită un acces corect şi deschis, pentru a facilita ieşirea ordonată din sistem a participanţilor care nu mai îndeplinesc criteriile de a fi membri, criterii ce sunt făcute publice. (3) Casa de compensare şi contrapartea centrala trebuie să pună la dispoziţia participanţilor suficiente informaţii pentru a identifica şi a evalua corect riscurile şi costurile asociate serviciilor casei de compensare şi contrapartii centrale.  +  Secţiunea a 4-a Supravegherea casei de compensare şi a contrapartii centrale  +  Articolul 164Casa de compensare şi contrapartea centrala trebuie să asigure desfăşurarea activităţii în mod ordonat, transparenta operaţiunilor, precum şi raportarea periodică şi corecta.  +  Articolul 165C.N.V.M. va supraveghea activitatea casei de compensare şi a contrapartii centrale şi va putea solicita acestora sa comunice date, informaţii şi documente, va putea organiza inspecţii la sediul acestora şi va putea cere sa i se pună la dispoziţie toate documentele necesare, cu precizarea procedurilor şi termenelor de transmitere a acestora.  +  Articolul 166C.N.V.M. poate solicita modificarea reglementărilor emise de casa de compensare şi contrapartea centrala.  +  Articolul 167Prevederile art. 156 se aplică în mod corespunzător casei de compensare/contrapartii centrale autorizate de către C.N.V.M.  +  Capitolul VI Finalitatea transferurilor în sistemul de compensare-decontare  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 168 (1) În înţelesul prezentului capitol: a) participant este un intermediar autorizat, o contraparte centrala, un agent de decontare sau o casa de compensare. Conform regulilor de funcţionare a sistemului, acelaşi participant poate să acţioneze în calitate de contraparte centrala, de casa de compensare sau de agent de decontare ori să execute toate aceste sarcini, sau numai o parte din ele; b) participant indirect este o instituţie de credit care poate să transmită ordine de transfer în sistem, în temeiul unei relaţii contractuale cu o instituţie participanta în sistem care executa ordine de transfer în cadrul acestuia. (2) Dispoziţiile prezentului capitol se aplică sistemului de compensare-decontare, definit la alin. (3), tuturor participanţilor la sistemele de decontare şi tuturor garanţiilor financiare constituite în cadrul participării la un sistem de compensare-decontare. (3) Sistemul de compensare-decontare este un contract încheiat între 3 sau mai mulţi participanţi, fără a lua în considerare un posibil agent de decontare, o posibila contraparte centrala, o posibila casa de compensare sau un posibil participant indirect, cu reguli comune şi contracte standardizate pentru execuţia ordinelor de transfer a instrumentelor financiare între participanţi, autorizat de C.N.V.M. sau alta autoritate competentă a statelor membre, după caz.  +  Secţiunea a 2-a Decontarea şi ordinele de transfer  +  Articolul 169 (1) Ordinele de transfer sunt irevocabile, producand efecte juridice între participanţi şi sunt opozabile terţilor din momentul introducerii lor în sistemul de compensare-decontare, moment stabilit de regulile sistemului. (2) Ordinele de transfer şi compensarea sunt valabile, îşi produc efectele juridice şi sunt opozabile terţilor chiar şi în cazul deschiderii procedurii de insolvabilitate asupra unui participant, cu condiţia ca respectivele ordine de transfer sa fi fost introduse în sistem înaintea momentului deschiderii procedurii de insolvabilitate. (3) Prin excepţie, dacă ordinele de transfer sunt introduse în sistem după momentul deschiderii procedurii de insolvabilitate şi sunt executate în ziua deschiderii procedurii de insolvabilitate, aceste ordine de transfer şi compensarea îşi produc efectele juridice şi sunt opozabile terţilor, cu condiţia ca agentul de decontare, contrapartea centrala sau casa de compensare să poată dovedi, după momentul decontării, că nu au cunoscut şi nu erau ţinute sa cunoască faptul ca s-a deschis procedura de insolvabilitate. (4) Nici o norma juridică, regula, dispoziţie sau practica vizând anularea unor contracte şi tranzacţii încheiate înaintea momentului deschiderii procedurii de insolvabilitate nu pot conduce la anularea ordinelor de transfer, a compensărilor, a plăţilor şi transferurilor ulterioare, menţionate la alin. (1) şi (2).  +  Secţiunea a 3-a Dispoziţii privind procedurile de insolvabilitate  +  Articolul 170 (1) În înţelesul prezentei legi, momentul deschiderii procedurilor de insolvabilitate este momentul în care autoritatea competentă pronunţa hotărârea de deschidere a procedurii respective. (2) Autoritatea competenţa care a pronunţat hotărârea de deschidere a procedurii de insolvabilitate va comunică imediat decizia sa către C.N.V.M., prin fax sau posta electronică, cu confirmare de primire.  +  Articolul 171 (1) Procedurile de insolvabilitate nu au efect retroactiv cu privire la drepturile şi obligaţiile participanţilor, drepturile şi obligaţiile care reies din/sau sunt în legătură cu participarea lor la sistemul de compensare-decontare, emise înainte de momentul deschiderii procedurilor respective. (2) După deschiderea procedurilor de insolvabilitate, agentul de decontare, în numele şi pe contul participantului, în scopul îndeplinirii obligaţiilor contractate în legătură cu participarea la sistem, încheiate înainte de începerea procedurilor de insolvabilitate, poate folosi: a) fonduri şi instrumente financiare disponibile în contul de decontare al participantului; b) garanţii financiare destinate sa îndeplinească obligaţiile participantului în legătură cu participarea la sistem. (3) Garanţiile financiare şi depozitele constituite în sistemul de compensare-decontare de către un participant împotriva căruia s-au declansat procedurile de insolvabilitate nu vor fi afectate de deschiderea acestora. Drepturile patrimoniale ale participantului rămase după executarea obligaţiilor contractate în legătură cu participarea la sistem, înainte de începerea procedurilor de insolvabilitate, vor putea fi folosite în cadrul procedurii. (4) În cazul deschiderii procedurilor de insolvabilitate împotriva unui participant, instrumentele financiare şi/sau fondurile băneşti deţinute în numele şi pe contul investitorilor săi nu vor putea face obiectul cererii sau plăţii creditorilor respectivului participant.  +  Articolul 172Executarea contractelor de garanţie financiară încheiate de entităţi reglementate de C.N.V.M., în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată prin Legea nr. 222/2004, se va face cu respectarea reglementărilor emise de C.N.V.M.  +  Titlul V OPERAŢIUNI DE PIATA  +  Capitolul I Ofertele publice  +  Secţiunea 1 Dispoziţii comune  +  Articolul 173 (1) Orice persoană care intenţionează să facă o ofertă publică va inainta C.N.V.M. o cerere de aprobare a prospectului, în cazul ofertei publice de vânzare, sau a documentului de oferta, în cazul ofertei publice de cumpărare, însoţită de un anunţ, în conformitate cu reglementările emise de C.N.V.M. (2) După aprobarea prospectului/documentului de oferta, acesta trebuie să fie disponibil publicului, cel mai târziu la data iniţierii derulării ofertei publice.  +  Articolul 174 (1) Oferta publică derulata fără aprobarea prospectului/documentului de oferta ori cu nerespectarea condiţiilor stabilite prin decizia de aprobare este nulă de drept şi atrage pentru cei în culpa aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege. (2) Ofertantul va fi obligat faţă de investitorii de buna-credinţa la restituirea plăţilor şi la daune-interese decurgând din nulitatea tranzacţiilor încheiate pe baza unei astfel de oferte.  +  Articolul 175 (1) Anunţul de oferta publică poate fi lansat în orice moment după emiterea deciziei de aprobare a prospectului/documentului de oferta de către C.N.V.M. şi trebuie publicat în cel puţin două cotidiane de difuzare naţionala. (2) Anunţul de oferta publică va conţine informaţii privind modalităţile prin care prospectul/documentul de oferta este disponibil publicului. (3) Prospectul/documentul de oferta se considera a fi disponibil publicului, într-una din următoarele situaţii: a) este publicat în unul sau mai multe cotidiane de difuzare naţionala; b) poate fi obţinut de un potenţial investitor în mod gratuit, pe suport de hârtie, cel puţin la sediile ofertantului şi intermediarului respectivei oferte, sau la sediul operatorului pieţei reglementate pe care sunt admise la tranzactionare respectivele valori mobiliare; c) este publicat în format electronic pe website-ul ofertantului şi al intermediarului ofertei; d) este publicat în format electronic pe website-ul operatorului de piaţa pe care se intenţionează admiterea la tranzactionare a respectivelor valori mobiliare; e) este publicat în format electronic pe website-ul C.N.V.M., în situaţia în care aceasta a decis să ofere acest serviciu. (4) Dacă prospectul/documentul de oferta a fost făcut disponibil publicului în format electronic, o copie pe suport de hârtie trebuie furnizată, la cererea oricărui investitor, în mod gratuit, la sediul ofertantului sau al intermediarului ofertei.  +  Articolul 176La data publicării anunţului, oferta devine obligatorie, iar prospectul sau documentul de oferta trebuie să fie disponibil publicului, în forma şi având conţinutul în care a fost aprobat de C.N.V.M.  +  Articolul 177Perioada de derulare a ofertei este cea prevăzută în anunţ şi în prospectul sau documentul de oferta, dar nu poate depăşi termenele stabilite prin reglementările C.N.V.M. La expirarea perioadei de derulare, oferta publică devine caducă.  +  Articolul 178 (1) Orice material publicitar aferent ofertei nu va putea fi adus la cunoştinţa publicului decât după aprobarea acestuia de către C.N.V.M. (2) Orice forma de publicitate a ofertei, anterioară emiterii deciziei de aprobare a documentului/prospectului, este interzisă. (3) Informaţiile furnizate în cadrul materialelor publicitare trebuie să fie în concordanta cu cele precizate în cadrul prospectului/documentului de oferta. În cadrul acestor materiale trebuie să se precizeze faptul ca prospectul/documentul de oferta aprobat de C.N.V.M. a fost făcut public, precum şi modalităţile prin care acestea sunt disponibile publicului. (4) Orice forma de publicitate care incita la acceptarea ofertei publice, facuta cu prezentarea ofertei ca beneficiind de avantaje sau de alte calităţi decurgând din decizia C.N.V.M. de aprobare a documentului/prospectului, constituie dol prin publicitate abuzivă sau mincinoasă, care viciaza tranzacţiile probate ca fiind motivate de o asemenea prezentare.  +  Articolul 179 (1) Apariţia oricărui nou eveniment sau modificarea informaţiilor iniţiale prezentate în cadrul prospectului sau a documentului de oferta, de natura a afecta decizia investitionala, pe parcursul derulării ofertei, trebuie să facă obiectul unui amendament. (2) Acest amendament va fi aprobat de C.N.V.M. în maximum 7 zile lucrătoare şi va fi adus la cunoştinţa publicului printr-un anunţ, în condiţiile prevăzute la art. 175 alin. (1).  +  Articolul 180În situaţia în care C.N.V.M. este solicitată cu privire la aprobarea unui prospect/document de oferta, aceasta poate: a) sa ceara ofertantului sa insereze informaţii suplimentare în prospectul/documentul de oferta necesare protecţiei investitorilor; b) sa ceara ofertantului şi persoanelor care îl controlează sau sunt controlate de acesta, informaţii şi documente; c) sa ceara auditorilor şi conducerii ofertantului şi intermediarilor, informaţii şi documente necesare în vederea protecţiei investitorilor; d) sa dispună suspendarea derulării unei oferte de câte ori considera necesar, pe o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare pentru fiecare suspendare, dacă exista indicii temeinice privind încălcarea prevederilor prezentei legi şi a reglementărilor emise de C.N.V.M.; e) sa dispună interzicerea sau suspendarea efectuării publicităţii aferente unei oferte publice de câte ori considera necesar, pe o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare pentru fiecare suspendare, dacă exista indicii temeinice privind încălcarea prevederilor prezentei legi şi a reglementărilor emise de C.N.V.M.; f) sa dispună revocarea deciziei de aprobare, dacă constata ca derularea ofertei publice se face cu încălcarea prevederilor prezentei legi, ale reglementărilor emise de C.N.V.M., precum şi în următoarele situaţii:1. dacă apreciază ca circumstanţe ulterioare deciziei de aprobare determina modificări fundamentale ale elementelor şi datelor care au motivat-o;2. când ofertantul informează C.N.V.M. ca retracteaza oferta, înainte de lansarea anunţului de oferta; g) sa dispună anularea deciziei de aprobare, dacă aceasta a fost obţinută pe baza unor informaţii false, ori care au indus în eroare; h) să facă public faptul ca un ofertant nu îşi respecta obligaţiile asumate.  +  Articolul 181 (1) Suspendarea ofertei publice opreşte curgerea perioadei de derulare a acesteia. La ridicarea sau la încetarea suspendării, derularea ofertei publice va fi reluată. (2) Revocarea deciziei de aprobare a documentului/prospectului, pe timpul derulării ofertei publice, lipseşte de efecte subscrierile efectuate până la momentul revocării. (3) Anularea deciziei de aprobare a documentului/prospectului lipseşte de efecte tranzacţiile încheiate până la data anulării, dând loc la restituirea titlurilor, respectiv a fondurilor primite de ofertanţi, voluntar sau în baza unei hotărâri judecătoreşti.  +  Articolul 182 (1) Sunt responsabili pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la realitatea, exactitatea şi acuratetea informaţiilor din prospectul/documentul de oferta şi din anunţ, după caz: a) ofertantul; b) membrii consiliului de administraţie al ofertantului sau administratorul unic; c) emitentul; d) membrii consiliului de administraţie al emitentului; e) fondatorii, în caz de subscripţie publică; f) auditorul financiar care a certificat situaţiile financiare, ale căror informaţii au fost preluate în prospect; g) intermediarii ofertei; h) orice alta entitate care a acceptat în prospect răspunderea pentru orice informaţie, studiu sau evaluare inserată sau menţionată. (2) Sunt răspunzătoare, indiferent de culpa, şi sunt ţinute solidar următoarele persoane: a) ofertantul, dacă oricare dintre entitatile prevăzute la alin. (1) lit. b), g) şi h) este responsabilă; b) emitentul, dacă oricare dintre entitatile prevăzute la alin. (1) lit. d) - f) este responsabilă; c) managerul sindicatului de intermediere, dacă un membru al sindicatului de intermediere este responsabil. (3) Dreptul la despăgubire trebuie exercitat în maximum 6 luni de la data cunoaşterii deficientei prospectului/documentului, dar nu mai târziu de 1 an de la închiderea ofertei publice.  +  Secţiunea a 2-a Oferta publică de vânzare  +  Articolul 183 (1) Nici o ofertă publică de vânzare nu poate fi facuta fără publicarea unui prospect aprobat de C.N.V.M. (2) Oferta publică de vânzare va fi facuta printr-un intermediar autorizat sa presteze servicii de investiţii financiare. (3) Prin derogare de la alin. (1), publicarea unui prospect nu este obligatorie în următoarele cazuri: a) pentru următoarele tipuri de oferta:1. oferta adresată doar către investitori calificaţi;2. oferta adresată la mai puţin de 100 de investitori, persoane fizice sau juridice, alţii decât investitorii calificaţi;3. valoarea totală a ofertei, preţul de emisiune a valorilor mobiliare şi valoarea minima a subscrierilor realizate de un investitor în cadrul ofertei este cel puţin egala cu valorile stabilite prin reglementările C.N.V.M.; b) pentru următoarele tipuri de valori mobiliare:1. oferite, alocate sau care urmează a fi alocate în legătură cu o fuziune, pe baza unui document disponibil care conţine informaţii, considerate de C.N.V.M. ca fiind similare cu cele dintr-un prospect de oferta, în conformitate cu legislaţia comunitara;2. oferite, alocate sau care urmează a fi alocate în mod gratuit acţionarilor existenţi, precum şi în situaţia în care dividendele sunt plătite prin emiterea de noi acţiuni, din aceeaşi clasa cu acţiunile pentru care se plătesc dividendele, cu condiţia să fie făcut disponibil un document ce conţine informaţii despre numărul şi natura acţiunilor, motivele şi detaliile emisiunii;3. acţiuni emise pentru substituirea altor acţiuni, de aceeaşi clasa, deja emise, dacă aceasta noua emisiune de acţiuni nu implica o majorare a capitalului social; c) în alte cazuri specificate prin reglementările emise de C.N.V.M. (4) Orice revânzare ulterioară a valorilor mobiliare, care au făcut anterior obiectul unui tip de oferta prevăzut la alin. (3), va fi considerată o operaţiune distinctă, dispoziţiile art. 2 pct. 18 urmând a fi aplicate în vederea stabilirii măsurii în care respectiva operaţiune de revânzare este o ofertă publică. (5) În cazul O.P.C.V.M.-urilor, prospectul va fi întocmit potrivit prevederilor titlului III.  +  Articolul 184 (1) Prospectul de oferta va conţine informaţiile care, conform caracteristicilor emitentului şi valorilor mobiliare oferite publicului, sunt necesare investitorilor, pentru a realiza o evaluare în cunoştinţa de cauza privind: situaţia activelor şi pasivelor, situaţia financiară, profitul sau pierderea, perspectivele emitentului şi ale entitatii care garantează îndeplinirea obligaţiilor asumate de emitent, dacă este cazul, precum şi a drepturilor aferente respectivelor valori mobiliare. (2) Prospectul de oferta aprobat de C.N.V.M. este valabil 12 luni după publicare, putând fi folosit în cazul mai multor emisiuni de valori mobiliare, în acest interval, cu condiţia actualizării acestuia conform art. 179. (3) Prospectul va include şi un rezumat al informaţiilor precizate în cadrul acestuia. (4) Rezumatul trebuie să prezinte succint şi într-un limbaj non-tehnic principalele caracteristici şi riscuri aferente emitentului, entitatii care garantează îndeplinirea obligaţiilor asumate de emitent, dacă este cazul, precum şi valorilor mobiliare oferite. Rezumatul trebuie să conţină şi o avertizare a potenţialilor investitori, cu privire la faptul ca: a) trebuie citit ca o introducere la prospect; b) orice decizie de investire trebuie să se fundamenteze pe informaţiile cuprinse în prospect, considerat în integralitatea lui; c) înainte de începerea procedurii judiciare, având ca obiect informaţiile cuprinse într-un prospect, reclamantul va trebui sa suporte costurile aferente traducerii prospectului în limba română; d) răspunderea civilă, în situaţia în care rezumatul induce în eroare, este inconsistent sau inexact, sau este contradictoriu faţă de alte părţi ale prospectului, revine persoanelor care au întocmit rezumatul, incluzând şi pe cele care au efectuat traducerea, precum şi persoanele care notifica cu privire la oferte publice transfrontaliere.  +  Articolul 185 (1) Prospectul poate fi întocmit într-o formă unica sau având mai multe componente, şi anume: a) fişa de prezentare a emitentului, conţinând informaţiile referitoare la acesta; b) nota privind caracteristicile valorilor mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată; c) rezumatul prospectului. (2) Fişa de prezentare a emitentului, aprobată de C.N.V.M., este valabilă o perioadă de 12 luni, cu condiţia actualizării acesteia, conform reglementărilor C.N.V.M. (3) Un emitent care are deja aprobată de către C.N.V.M. fişa de prezentare poate întocmi şi transmite spre aprobare numai documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), în situaţia în care intenţionează lansarea unei noi oferte publice. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), nota privind caracteristicile valorilor mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată va conţine şi informaţiile privitoare la emitent, care au apărut de la data ultimei actualizari a fisei de prezentare şi care ar putea afecta decizia investitionala.  +  Articolul 186 (1) În cadrul prospectului se poate face referire la informaţii privind emitentul, ce au fost publicate şi care au fost aprobate de C.N.V.M. sau întocmite cu respectarea prevederilor legale. (2) În situaţia în care, în cadrul prospectului, se face referire la informaţiile prevăzute la alin. (1) va fi întocmit un tabel de corespondenta pentru a da posibilitatea investitorilor sa identifice aceste informaţii. (3) Rezumatul prospectului nu poate face trimitere la informaţiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 187Conţinutul minim al informaţiilor pe care trebuie să le cuprindă prospectul de oferta prezentat în forma unica sau al părţilor componente ale acestuia, forma de prezentare a acestora, în funcţie de tipul de valori mobiliare care fac obiectul ofertei şi documentele ce trebuie să însoţească prospectul, vor fi stabilite prin reglementările C.N.V.M.  +  Articolul 188 (1) C.N.V.M. se va pronunţa în privinta aprobării prospectului de oferta, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. (2) Termenul prevăzut la alin. (1) va putea fi extins la 20 de zile lucrătoare, dacă valorile mobiliare sunt emise de un emitent care solicită pentru prima data admiterea la tranzactionare pe o piaţa reglementată sau care nu a mai oferit public valori mobiliare. (3) Orice cerere de informaţii suplimentare sau de modificare a celor prezentate iniţial în cadrul prospectului, initiata de către C.N.V.M. sau de către ofertant, va întrerupe aceste termene, care vor începe să curgă din nou de la data furnizarii respectivei informaţii sau modificări.  +  Articolul 189 (1) În situaţia în care preţul şi numărul valorilor mobiliare oferite publicului nu pot fi incluse în cadrul prospectului, la data aprobării acestuia, prospectul va conţine: a) criteriile şi/sau condiţiile pe baza cărora preţul şi numărul valorilor mobiliare oferite publicului vor fi determinate, iar în cazul preţului, şi valoarea maxima a acestuia, sau b) posibilitatea retragerii subscrierilor realizate în cel puţin 2 zile lucrătoare de la data când preţul final şi numărul valorilor mobiliare oferite au fost înregistrate la C.N.V.M. şi publicate conform art. 175. (2) Investitorii care şi-au exprimat voinţa de a subscrie valori mobiliare, anterior publicării unui amendament la prospectul de oferta, au dreptul de a-şi retrage subscrierile efectuate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării respectivului amendament.  +  Articolul 190Activităţile de stabilizare a preţului vor fi derulate în conformitate cu reglementările C.N.V.M.  +  Articolul 191Sunt permise activităţile de solicitare a intentiei de investiţie, în scopul evaluării succesului unei viitoare oferte, în condiţiile stabilite de C.N.V.M.  +  Articolul 192C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la ofertele publice transfrontaliere, efectuate în statele membre de emitenti cu sediul în România, sau de nerezidenti în România, în concordanta cu legislaţia comunitara aplicabilă.  +  Secţiunea a 3-a Oferta publică de cumpărare  +  Articolul 193 (1) Oferta publică de cumpărare reprezintă oferta unei persoane de a cumpara valori mobiliare, adresată tuturor deţinătorilor acestora, difuzată prin mijloace de informare în masa sau comunicată pe alte cai, dar sub condiţia posibilităţii egale de receptare din partea deţinătorilor respectivelor valori mobiliare. (2) Oferta publică de cumpărare va fi facuta printr-un intermediar autorizat sa presteze servicii de investiţii financiare. (3) Preţul oferit în cadrul ofertelor de cumpărare va fi stabilit în conformitate cu reglementările C.N.V.M.  +  Articolul 194 (1) C.N.V.M. se va pronunţa cu privire la aprobarea documentului de oferta, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. (2) Orice cerere de informaţii suplimentare sau de modificare a celor prezentate iniţial în cadrul documentului de oferta, initiata de către C.N.V.M. sau de către ofertant, va întrerupe acest termen, care va începe să curgă din nou de la data furnizarii respectivei informaţii sau a modificării.  +  Articolul 195 (1) Oferta publică de cumpărare trebuie să se desfăşoare în condiţii care să asigure egalitate de tratament pentru toţi investitorii. (2) Conţinutul minim de informaţii pe care trebuie să-l cuprindă documentul de oferta va fi stabilit prin reglementările C.N.V.M.  +  Secţiunea a 4-a Oferta publică de preluare voluntara  +  Articolul 196 (1) Oferta publică de preluare voluntara este oferta publică de cumpărare, adresată tuturor acţionarilor, pentru toate detinerile acestora, lansata de o persoană care nu are aceasta obligaţie, în vederea dobândirii a mai mult de 33% din drepturile de vot. (2) Persoana care intenţionează sa deruleze o ofertă publică de preluare voluntara va transmite C.N.V.M. un anunţ preliminar, în vederea aprobării acestuia. Conţinutul minim de informaţii pe care trebuie să le cuprindă anunţul preliminar va fi stabilit prin reglementările C.N.V.M. (3) După aprobarea de către C.N.V.M., anunţul preliminar va fi transmis societăţii, subiect al preluării, pieţei reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare respective şi va fi publicat în cel puţin un cotidian central şi unul local din raza administrativ-teritorială a emitentului.  +  Articolul 197 (1) Consiliul de administraţie al societăţii, subiect al preluării, va transmite C.N.V.M., ofertantului şi pieţei reglementate pe care se tranzactioneaza respectivele valori mobiliare poziţia sa cu privire la oportunitatea preluării, în termen de 5 zile de la primirea anunţului preliminar de oferta. (2) Consiliul de administraţie poate să convoace adunarea generală extraordinară, în vederea informării acţionarilor cu privire la poziţia consiliului de administraţie în ceea ce priveşte respectiva oferta. În cazul în care cererea privind convocarea este formulată de un acţionar semnificativ, convocarea adunării generale este obligatorie, convocatorul urmând a fi publicat în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, adunarea generală se va tine în termen de 5 zile de la publicarea convocării într-un ziar de difuzare naţionala. (3) De la momentul receptionarii anunţului preliminar şi până la închiderea ofertei, consiliul de administraţie al societăţii, subiect al preluării, va informa C.N.V.M. şi piaţa reglementată asupra tuturor operaţiunilor efectuate de către membrii consiliului de administraţie şi ai conducerii executive cu privire la respectivele valori mobiliare.  +  Articolul 198 (1) Consiliul de administraţie al societăţii, subiect al preluării, nu mai poate încheia nici un act şi nu poate lua nici o măsura care să afecteze situaţia patrimonială sau obiectivele preluării, cu excepţia actelor de administrare curenta, de la momentul receptionarii anunţului preliminar. (2) În contextul prezentei secţiuni sunt considerate a afecta situaţia patrimonială, operaţiunile incluzând, dar fără a se limita la acestea, majorări de capital social sau emisiuni de valori mobiliare care dau drept de subscripţie ori conversie în acţiuni, grevarea sau transferul unor active reprezentând cel puţin 1/3 din activul net conform ultimului bilanţ anual al societăţii. (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pot fi efectuate acele operaţiuni derivate din obligaţii asumate înainte de publicarea anunţului de preluare, precum şi acele operaţiuni aprobate expres de adunarea generală extraordinară, convocată special ulterior anunţului preliminar. (4) Ofertantul este răspunzător de toate pagubele cauzate societăţii, subiect al ofertei de preluare, dacă se probează ca aceasta a fost lansata exclusiv în scopul punerii societăţii în situaţia neluării unora dintre măsurile prevăzute la alin. (2) sau al derulării acelor operaţiuni, aprobate expres de adunarea generală extraordinară, convocată special ulterior anunţului.  +  Articolul 199 (1) Publicarea anunţului preliminar obliga ofertantul să depună la C.N.V.M., în maximum 30 de zile, documentaţia aferentă ofertei publice de preluare, în termeni nu mai puţin favorabili decât cei precizati în anunţul preliminar. (2) C.N.V.M. se va pronunţa cu privire la aprobarea documentului de oferta, în termenul prevăzut la art. 194. (3) Preţul oferit în cadrul ofertelor de preluare voluntara va fi stabilit în conformitate cu reglementările C.N.V.M.  +  Articolul 200Ofertantul sau persoanele cu care acţionează în mod concertat nu mai pot lansa, timp de un an de la închiderea ofertei de preluare precedente, o alta oferta publică de preluare vizând acelaşi emitent.  +  Secţiunea a 5-a Oferte publice concurente  +  Articolul 201 (1) Orice persoană poate lansa o contra-oferta, având ca obiect aceleaşi valori mobiliare, în următoarele condiţii: a) să aibă ca obiect cel puţin aceeaşi cantitate de valori mobiliare sau sa vizeze atingerea cel puţin aceleiaşi participatii la capitalul social; b) să ofere un preţ cu cel puţin 5% mai mare decât cel din prima oferta. (2) Lansarea contra-ofertei se va face, prin depunerea la C.N.V.M. a documentaţiei necesare, într-un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data la care prima oferta a devenit publică. (3) C.N.V.M. se va pronunţa în privinta acestor oferte, în conformitate cu prevederile art. 194 alin. (1). (4) Prin decizia de autorizare a contra-ofertelor, C.N.V.M. va stabili o singură dată acelaşi termen de închidere pentru toate ofertele, precum şi o dată limita până la care se pot depune spre autorizare amendamentele privind majorarea preţului în cadrul ofertelor concurente. (5) Termenul unic de închidere a ofertelor concurente nu poate depăşi 60 de zile lucrătoare de la data începerii derulării primei oferte.  +  Secţiunea a 6-a Ofertele publice de preluare obligatorii  +  Articolul 202Prevederile acestei secţiuni se aplică societăţilor comerciale ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţa reglementată.  +  Articolul 203 (1) O persoana care, urmare a achiziţiilor sale sau ale persoanelor cu care acţionează în mod concertat, deţine mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societăţi comerciale este obligată sa lanseze o ofertă publică adresată tuturor deţinătorilor de valori mobiliare şi având ca obiect toate detinerile acestora cat mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2 luni de la momentul atingerii respectivei detineri. (2) Până la derularea ofertei publice menţionate la alin. (1), drepturile aferente valorilor mobiliare depasind pragul de 33% din drepturile de vot asupra emitentului sunt suspendate, iar respectivul acţionar şi persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat nu mai pot achizitiona, prin alte operaţiuni, acţiuni ale aceluiaşi emitent. (3) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, au dobândit poziţia de deţinător a peste 33% din drepturile de vot, cu respectarea prevederilor legale incidente la momentul dobândirii. (4) Persoanele prevăzute la alin. (3) vor derula o ofertă publică obligatorie, în conformitate cu prevederile alin. (1), numai dacă, ulterior intrării în vigoare a prezentei legi îşi majorează detinerile, astfel încât sa atinga sau să depăşească 50% din drepturile de vot ale respectivului emitent. Până la derularea ofertei publice, drepturile aferente acţiunilor achiziţionate care depăşesc 50% vor fi suspendate, iar respectivul acţionar şi persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat nu mai pot achizitiona, prin alte operaţiuni, acţiuni ale aceluiaşi emitent.  +  Articolul 204 (1) Preţul oferit va fi cel puţin egal cu cel mai mare preţ plătit de ofertant sau de persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat în perioada de 12 luni anterioară ofertei. (2) Dacă prevederea de la alin. (1) nu poate fi aplicată, preţul oferit va fi determinat în conformitate cu reglementările C.N.V.M., cu luarea în considerare cel puţin a următoarelor criterii: a) preţul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare derulării ofertei; b) valoarea activului net al societăţii, conform ultimei situaţii financiare auditate; c) valoarea acţiunilor rezultate dintr-o expertiza, efectuată de un evaluator independent, în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare.  +  Articolul 205 (1) Prevederile art. 203 nu se vor aplica în cazul în care poziţia reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului a fost dobandita ca urmare a unei tranzacţii exceptate. (2) În contextul prezentei legi, "tranzacţie exceptată" reprezintă dobândirea respectivei poziţii: a) în cadrul procesului de privatizare; b) prin achiziţionarea de acţiuni de la Ministerul Finanţelor Publice sau de la alte entităţi abilitate legal, în cadrul procedurii executării creanţelor bugetare; c) în urma transferurilor de acţiuni realizate între societatea-mama şi filialele sale sau între filialele aceleiaşi societăţi-mama; d) în urma unei oferte publice de preluare voluntara adresată tuturor deţinătorilor respectivelor valori mobiliare şi având ca obiect toate detinerile acestora. (3) În cazul în care dobândirea poziţiei reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului se realizează în mod neintentionat, deţinătorul unei asemenea poziţii are una dintre următoarele obligaţii alternative; a) sa deruleze o ofertă publică, în condiţiile şi la preţul prevăzute la art. 203 şi art. 204; b) sa înstrăineze un număr de acţiuni, corespunzător pierderii poziţiei dobândite fără intenţie. (4) Executarea uneia dintre obligaţiile prevăzute la alin. (3) se va face în termen de 3 luni de la dobândirea respectivei poziţii. (5) Dobândirea poziţiei reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului se considera neintentionata, dacă s-a realizat ca efect al unor operaţiuni precum: a) reducerea capitalului, prin răscumpărarea de către societate a acţiunilor proprii, urmată de anularea acestora; b) depăşirea pragului, ca rezultat al exercitării dreptului de preferinta, subscriere sau conversie a drepturilor atribuite iniţial, precum şi al convertirii acţiunilor preferenţiale în acţiuni ordinare; c) fuziunea/divizarea sau succesiunea.  +  Secţiunea a 7-a Retragerea acţionarilor dintr-o societate comercială  +  Articolul 206 (1) Urmare a derulării unei oferte publice de cumpărare adresată tuturor acţionarilor şi pentru toate detinerile acestora, ofertantul are dreptul să solicite acţionarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să-i vândă respectivele acţiuni, la un preţ echitabil, dacă acesta se afla în una din următoarele situaţii: a) deţine acţiuni reprezentând mai mult de 95% din capitalul social; b) a achiziţionat, în cadrul ofertei publice de cumpărare adresată tuturor acţionarilor şi pentru toate detinerile acestora, acţiuni reprezentând mai mult de 90% din cele vizate în cadrul ofertei. (2) În situaţia în care societatea a emis mai multe clase de acţiuni, prevederile alin. (1) se vor aplica separat pentru fiecare clasa. (3) Preţul oferit în cadrul unei oferte publice de preluare obligatorii, precum şi în cadrul unei oferte publice de preluare voluntare, în care ofertantul a achiziţionat prin subscrierile din cadrul ofertei, acţiuni reprezentând mai mult de 90% din acţiunile vizate, se considera a fi un preţ echitabil. (4) În situaţia menţionată la alin. (3), prezumţia referitoare la preţul echitabil se aplică numai în situaţia în care ofertantul îşi exercită dreptul precizat la alin. (1), în termen de 3 luni de la data finalizarii respectivei oferte. În caz contrar, preţul va fi determinat de un expert independent, în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare. (5) Preţul determinat de un expert independent se aduce la cunoştinţa publicului prin intermediul pieţei pe care se tranzactioneaza, prin publicare în Buletinul C.N.V.M., pe website-ul C.N.V.M. şi în 2 ziare financiare de circulaţie naţionala, în termen de 5 zile de la întocmirea raportului.  +  Articolul 207 (1) Urmare a unei oferte publice de cumpărare adresată tuturor deţinătorilor şi pentru toate detinerile acestora, un acţionar minoritar are dreptul să solicite ofertantului care deţine mai mult de 95% din capitalul social să-i cumpere acţiunile la un preţ echitabil. (2) În situaţia în care societatea a emis mai multe clase de acţiuni, prevederile alin. (1) se vor aplica separat, pentru fiecare clasa. (3) Preţul va fi determinat în conformitate cu prevederile art. 206 alin. (3). În situaţia în care este necesară numirea unui expert independent, costurile aferente vor fi suportate de către respectivul acţionar minoritar.  +  Articolul 208C.N.V.M. va emite reglementări privind aplicarea prevederilor prezentei secţiuni.  +  Titlul VI EMITENTII  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 209Emitentii de valori mobiliare vor asigura un tratament egal pentru toţi deţinătorii de valori mobiliare, de acelaşi tip şi clasa, şi vor pune la dispoziţia acestora toate informaţiile necesare, pentru ca aceştia să-şi poată exercita drepturile.  +  Articolul 210 (1) Sunt interzise folosirea în mod abuziv a poziţiei deţinute de acţionari sau a calităţii de administrator ori de angajat al societăţii, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare şi a altor instrumente financiare deţinute, precum şi prejudicierea deţinătorilor acestora. (2) Deţinătorii valorilor mobiliare trebuie să îşi exercite drepturile conferite de acestea cu buna-credinţa, cu respectarea drepturilor şi a intereselor legitime ale celorlalţi deţinători şi a interesului prioritar al societăţii comerciale, în caz contrar fiind răspunzători pentru daunele provocate.  +  Capitolul II Prospectul în vederea admiterii la tranzactionare  +  Articolul 211 (1) Admiterea la tranzactionare a unor valori mobiliare pe o piaţa reglementată se va realiza după publicarea unui prospect aprobat de C.N.V.M. (2) C.N.V.M. va emite reglementări privind: a) conţinutul prospectului; b) excepţiile de la obligativitatea publicării unui prospect sau includerii în cadrul acestuia a anumitor informaţii; c) admiterea la tranzactionare pe o piaţa reglementată din România a unor valori mobiliare emise de nerezidenti, în conformitate cu legislaţia comunitara aplicabilă. (3) Prevederile titlului V capitolul I secţiunea I şi secţiunea a 2-a se aplică corespunzător şi în cazul prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzactionare.  +  Articolul 212Valorile mobiliare ale unui emitent nu vor fi admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată, dacă în urma analizarii situaţiei respectivului emitent se apreciază ca aceasta ar prejudicia interesele investitorilor.  +  Capitolul III Condiţii specifice de admitere la tranzactionare pe o piaţa reglementată a acţiunilor  +  Secţiunea 1 Condiţii referitoare la emitent  +  Articolul 213 (1) Pentru ca acţiunile unei societăţi comerciale să fie admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) societatea să fie înfiinţată şi să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b) societatea să aibă o capitalizare anticipata, de cel puţin echivalentul în lei al 1.000.000 euro sau, în măsura în care valoarea capitalizarii nu se poate anticipa, să aibă capitalul şi rezervele, incluzând profitul sau pierderea din ultimul exerciţiu financiar, de cel puţin echivalentul în lei al 1.000.000 euro, calculat potrivit cursului de referinţa comunicat de Banca Naţionala a României, la data cererii privind admiterea la tranzactionare; c) societatea sa fi funcţionat în ultimii 3 ani anterior solicitării de admitere la tranzactionare şi sa fi întocmit şi comunicat situaţiile financiare pentru aceeaşi perioadă, în conformitate cu prevederile legale. (2) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. b) nu se aplică în cazul admiterii la tranzactionare a unor emisiuni suplimentare de acţiuni, din aceeaşi clasa ca şi cele deja admise.  +  Articolul 214Cu aprobarea C.N.V.M., pe piaţa reglementată se pot admite la tranzactionare şi societăţi comerciale care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 213 alin. (1) lit. b) şi c), în condiţiile în care se apreciază ca: a) va exista o piaţa adecvată pentru respectivele acţiuni; b) emitentul este capabil sa îndeplinească cerinţele de informare continua şi periodică ce deriva din admiterea la tranzactionare, iar investitorii dispun de informaţiile necesare pentru a putea evalua în cunoştinţa de cauza societatea şi acţiunile pentru care se solicita admiterea la tranzactionare.  +  Secţiunea a 2-a Condiţii referitoare la acţiuni  +  Articolul 215Acţiunile care fac obiectul admiterii la tranzactionare trebuie să fie liber negociabile şi integral plătite.  +  Articolul 216În situaţia unei emisiuni de acţiuni adresate publicului, care precede admiterea la tranzactionare, admiterea poate avea loc numai după încheierea perioadei de subscriere.  +  Articolul 217 (1) Pentru ca acţiunile unei societăţi să fie admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată, trebuie să existe un număr suficient de acţiuni distribuit publicului. (2) Se considera ca s-a distribuit publicului un număr suficient de acţiuni, în următoarele situaţii: a) acţiunile pentru care s-a solicitat admiterea la tranzactionare sunt distribuite publicului într-o proporţie de cel puţin 25% din capitalul subscris, reprezentat de aceasta clasa de acţiuni; b) este asigurata funcţionarea normală a pieţei, cu un procent mai mic de acţiuni decât cel prevăzut la lit. a), datorită numărului mare de acţiuni existente în circulaţie şi a dispersiei acestora în rândul publicului. (3) Condiţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică dacă acţiunile sunt distribuite publicului prin intermediul tranzacţiilor realizate pe respectiva piaţa reglementată. În acest caz, admiterea la tranzactionare se va realiza dacă C.N.V.M. considera ca un număr suficient de acţiuni va fi distribuit publicului, prin respectiva piaţa reglementată, într-un interval scurt de timp.  +  Articolul 218În situaţia în care solicitarea privind admiterea se realizează pentru un pachet suplimentar de acţiuni, de aceeaşi clasa ca şi cele deja admise, C.N.V.M. poate evalua dacă sunt distribuite publicului un număr suficient de acţiuni, în raport cu toate acţiunile emise, nu numai în raport cu acest pachet suplimentar.  +  Articolul 219Solicitarea de admitere la tranzactionare pe o piaţa reglementată trebuie să acopere toate acţiunile de aceeaşi clasa care au fost deja emise.  +  Capitolul IV Condiţii specifice de admitere la tranzactionare pe o piaţa reglementată a obligaţiunilor emise de societăţile comerciale, autorităţile publice şi organismele internaţionale  +  Articolul 220 (1) Pentru ca obligaţiunile emise de societăţile comerciale, autorităţile publice şi organismele internaţionale să fie admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată, este necesar ca emitentul să fie înfiinţat şi să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Obligaţiunile care fac obiectul admiterii la tranzactionare trebuie să fie liber negociabile şi integral plătite. (3) În situaţia unei emisiuni de obligaţiuni adresată publicului, care precede admiterea la tranzactionare, admiterea poate avea loc numai după încheierea perioadei de subscriere. (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul emisiunilor continue de obligaţiuni, atunci când data de închidere a perioadei de subscriere nu este determinata.  +  Articolul 221Solicitarea de admitere la tranzactionare pe o piaţa reglementată trebuie să acopere toate obligaţiunile de aceeaşi clasa care au fost deja emise.  +  Articolul 222 (1) Valoarea minima a împrumutului nu poate fi mai mica decât echivalentul în lei a 200.000 euro. Aceasta prevedere nu se aplică în cazul emisiunilor continue, dacă suma împrumutului nu este determinata. (2) Cu aprobarea C.N.V.M. se pot admite pe o piaţa reglementată obligaţiuni pentru care nu este îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (1), dacă se apreciază ca pentru respectivele obligaţiuni va exista o piaţa ordonată.  +  Articolul 223 (1) Obligaţiunile convertibile pot fi admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată, numai dacă valorile mobiliare în care pot fi convertite sunt listate la rândul lor pe o piaţa reglementată. (2) Prin excepţie, obligaţiunile convertibile pot fi admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată fără a fi îndeplinită condiţia de la alin. (1), dacă C.N.V.M. apreciază ca investitorii au la dispoziţie toate informaţiile necesare pentru a-şi forma o opinie cu privire la valoarea acţiunilor, obiect al conversiei.  +  Capitolul V Transparenta emitenţilor  +  Secţiunea I Obligaţiile societăţilor comerciale ale căror acţiuni sunt admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată  +  Articolul 224 (1) Societăţile admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată sunt obligate să se înregistreze la C.N.V.M. şi să respecte cerinţele de raportare stabilite prin reglementările C.N.V.M. şi ale pieţelor reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de acestea. (2) Societatea comercială trebuie să asigure un tratament egal pentru toţi actionarii care deţin acţiuni de aceeaşi clasa. (3) Societatea comercială trebuie să asigure toate facilităţile şi informaţiile necesare pentru a permite acţionarilor să-şi exercite drepturile, în special: a) sa informeze actionarii cu privire la organizarea adunărilor generale şi să permită acestora să-şi exercite drepturile de vot; b) sa informeze publicul cu privire la alocarea şi plata dividendelor, emiterea de noi acţiuni, inclusiv operaţiunile de distribuire, subscriere, renunţare şi conversie; c) sa desemneze ca agent de plată o instituţie financiară, prin care actionarii să-şi poată exercita drepturile financiare, cu excepţia cazului în care emitentul asigura el însuşi aceste servicii. (4) În situaţia în care societatea intenţionează să-şi modifice actul sau constitutiv, trebuie să comunice proiectul de modificare C.N.V.M. şi pieţei reglementate, până la data convocării adunării generale care urmează a se pronunţa asupra amendamentului. (5) Societatea trebuie să informeze fără întârziere, în maximum 48 de ore, publicul, cu privire la orice noi evenimente apărute în activitatea acesteia, care nu au fost aduse la cunoştinţa acestuia şi care pot conduce la modificări ale preţului acţiunilor, datorită efectului acestor evenimente asupra situaţiei patrimoniale şi financiare sau asupra activităţii emitentului în ansamblu. (6) C.N.V.M. poate solicita societăţii admise la tranzactionare toate informaţiile pe care aceasta le considera necesare, în vederea protecţiei investitorilor şi asigurării unei funcţionari ordonate a pieţei. (7) C.N.V.M. poate cere unui emitent sa publice informaţiile precizate la alin. (6), stabilind forma şi perioada în care trebuie să se realizeze acest lucru. În situaţia în care emitentul nu publică informaţiile solicitate, C.N.V.M. poate publică aceste informaţii, după audierea emitentului. (8) Un emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată din România şi pe una sau mai multe pieţe reglementate din cadrul statelor membre este obligat sa furnizeze pieţelor informaţii echivalente.  +  Articolul 225 (1) Administratorii societăţilor admise la tranzactionare sunt obligaţi să raporteze, de îndată, orice act juridic încheiat de către societate cu administratorii, angajaţii, actionarii care deţin controlul, precum şi cu persoanele implicate cu aceştia, a cărui valoare cumulată reprezintă cel puţin echivalentul în lei a 50.000 euro. (2) În cazul în care societatea încheie acte juridice, cu persoanele menţionate la alin. (1), vor fi respectate interesele acesteia, în raport cu ofertele de acelaşi tip existente pe piaţa. (3) Rapoartele prevăzute la alin. (1) vor menţiona, într-un capitol special, actele juridice încheiate sau amendamentele la acestea şi vor preciza următoarele elemente: părţile care au încheiat actul juridic, data încheierii şi natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanţele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plată. (4) Rapoartele vor menţiona şi orice alte informaţii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a societăţii.  +  Articolul 226 (1) Orice societate comercială trebuie să informeze publicul şi C.N.V.M., fără întârziere, în legătură cu informaţiile privilegiate ce îl privesc în mod direct. (2) C.N.V.M. va emite reglementări privind modalităţile de informare a publicului, în conformitate cu legislaţia comunitara. (3) Un emitent poate, pe proprie răspundere, sa amâne dezvaluirea publică a informatiei privilegiate, la care se face referire în alin. (1), pentru a nu prejudicia interesele proprii, cu condiţia ca o astfel de amânare sa nu induca în eroare publicul, iar emitentul să poată să asigure confidenţialitatea respectivelor informaţii. (4) Emitentul va informa, fără întârziere, C.N.V.M. asupra deciziei de amânare a dezvaluirii, către public, a respectivei informaţii. C.N.V.M. poate obliga emitentul sa dezvaluie informaţia pentru a asigura transparenta şi integritatea pieţei. (5) Dacă un emitent sau o persoană care acţionează în numele sau în contul emitentului dezvaluie orice informaţie privilegiată către o terta persoana, în exercitarea obişnuită a profesiei, astfel cum este prevăzut în art. 246 lit. a), trebuie să facă publică respectiva informaţie, simultan, în cazul unei dezvaluiri intenţionate şi, fără întârziere, în cazul unei dezvaluiri neintentionate. (6) Prevederile alin. (5) nu vor fi aplicate, dacă persoana care a primit informaţia este obligată sa menţină caracterul confidenţial al acesteia, indiferent dacă aceasta îndatorire se bazează pe o lege, un regulament, un act constitutiv sau pe un contract. (7) Emitentii sau persoanele care acţionează în numele sau în contul emitenţilor sunt obligaţi sa întocmească o lista a persoanelor care lucrează pentru ei, în baza unui contract de muncă sau altfel, care au acces la informaţia privilegiată. Emitentii, precum şi persoanele care acţionează în numele sau în contul acestora vor actualiza cu regularitate aceasta lista şi o vor transmite la C.N.V.M., ori de câte ori va fi solicitată. (8) Prevederile alin. (1) - (7) nu se vor aplica emitenţilor care nu au solicitat sau care nu au primit aprobarea ca instrumentele financiare emise de aceştia să fie tranzacţionate pe o piaţa reglementată din România sau dintr-un stat membru.  +  Articolul 227 (1) Societăţile admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată vor întocmi, vor pune la dispoziţia publicului şi vor transmite C.N.V.M. şi operatorului de piaţa rapoarte trimestriale, semestriale şi anuale. Rapoartele vor fi puse la dispoziţia publicului, în scris, sau în orice alt mod aprobat de C.N.V.M. Societatea va publică un comunicat de presa într-un cotidian de circulaţie naţionala, prin care investitorii vor fi informati cu privire la disponibilitatea acestor rapoarte. Rapoartele vor fi trimise spre publicare în maximum 5 zile de la data aprobării. (2) Raportarea trebuie să includă orice informaţie semnificativă, pentru ca investitorii să facă o evaluare fundamentată privind activitatea societăţii, a profitului sau pierderii, precum şi sa indice orice factor special care a influentat aceste activităţi. Situaţia financiară va fi prezentată comparativ cu situaţia financiară existenta în aceeaşi perioadă a anului financiar precedent. C.N.V.M, va emite reglementări privind conţinutul acestor rapoarte. (3) Dacă societatea admisă la tranzactionare pe o piaţa reglementată întocmeşte atât situaţii financiare individuale cat şi consolidate, acestea vor fi puse la dispoziţia publicului. C.N.V.M. poate permite societăţii comerciale sa pună la dispoziţia publicului fie situaţiile financiare individuale, fie cele consolidate, numai dacă celelalte situaţii financiare nu conţin informaţii suplimentare semnificative. (4) Societatea admisă la tranzactionare pe o piaţa reglementată trebuie să pună la dispoziţia publicului, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar, situaţiile financiare anuale, împreună cu raportul anual, aprobate de adunarea generală a acţionarilor. Raportul anual va include şi raportul auditorului financiar ales, în concordanta cu art. 258, precum şi comentariile integrale ale acestuia. (5) Raportul semestrial trebuie să fie pus la dispoziţia publicului, în termen de cel mult 2 luni de la încheierea perioadei de raportare. Dacă situaţiile financiare semestriale au fost auditate, raportul semestrial va include obligatoriu raportul auditorului financiar.  +  Articolul 228 (1) În cazul operaţiunilor de achiziţie sau vânzare a valorilor mobiliare emise de o societate admisă la tranzactionare pe o piaţa reglementată, care fac ca drepturile de vot deţinute de o persoană sa atinga, să depăşească sau sa scada sub unul din pragurile de 5%, 10%, 20%, 33%, 50%, 75% sau 90% din totalul drepturilor de vot, persoana respectiva are obligaţia sa informeze, în maximum 3 zile lucrătoare de la momentul luării la cunoştinţa a respectivei operaţiuni, în mod concomitent, societatea, C.N.V.M. şi piaţa reglementată pe care sunt tranzacţionate respectivele valori mobiliare. (2) Atunci când pragurile de la alin. (1) sunt atinse sau depăşite de o filiala a unei societăţi-mama, aceasta entitate va fi exceptată de la obligaţia de informare, dacă informarea a fost realizată de societatea-mama. (3) Societatea admisă la tranzactionare pe o piaţa reglementată, care a primit o informare potrivit alin. (1), trebuie să aducă la cunoştinţa publicului respectiva operaţiune, în maximum 3 zile lucrătoare. (4) C.N.V.M. va emite reglementări privind modalitatea de determinare a drepturilor de vot, în vederea aplicării prevederilor alin. (1).  +  Secţiunea a 2-a Obligaţiile societăţilor comerciale ale căror obligaţiuni sunt admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată  +  Articolul 229 (1) Societatea comercială trebuie să asigure un tratament egal pentru toţi deţinătorii de obligaţiuni aferente aceluiaşi împrumut, cu privire la toate drepturile conferite de acestea. Un emitent ale cărui obligaţiuni sunt admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată din România şi pe una sau mai multe pieţe reglementate din cadrul statelor membre este obligat sa furnizeze pieţelor informaţii echivalente. (2) Societatea trebuie să asigure toate facilităţile şi informaţiile necesare, pentru a permite obligatarilor să-şi exercite drepturile, în special: a) sa publice notificări privind organizarea de adunări ale obligatarilor, plata dobânzii, exercitarea eventualelor drepturi de conversie, schimb, subscriere sau rambursare a împrumutului; b) sa desemneze ca agent de plată o instituţie financiară, prin care deţinătorii de obligaţiuni să-şi poată exercita drepturile băneşti, cu excepţia cazului în care emitentul asigura el însuşi aceste servicii.  +  Articolul 230În situaţia în care societatea intenţionează să-şi modifice actul constitutiv, modificare care afectează drepturile deţinătorilor de obligaţiuni, aceasta trebuie să comunice C.N.V.M. şi pieţei reglementate proiectul de modificare, până la data convocării adunării generale, care se va pronunţa asupra amendamentului.  +  Articolul 231 (1) Societatea admisă la tranzactionare pe o piaţa reglementată trebuie să pună la dispoziţia publicului, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar, situaţiile financiare anuale auditate, împreună cu raportul anual. (2) Dacă societatea admisă la tranzactionare pe o piaţa reglementată întocmeşte atât situaţii financiare individuale cat şi consolidate, acestea vor fi puse la dispoziţia publicului. C.N.V.M. poate autoriza societatea sa pună la dispoziţia publicului fie situaţiile financiare individuale, fie cele consolidate, numai dacă celelalte situaţii financiare nu conţin informaţii suplimentare semnificative.  +  Articolul 232Societatea trebuie să informeze publicul, fără întârziere, cu privire la: a) orice noua modificare majoră a activităţii sale care nu a fost facuta public şi care ar putea afecta semnificativ capacitatea societăţii de a-şi îndeplini obligaţiile asumate. C.N.V.M. poate excepta societatea de la aceasta obligaţie, la solicitarea acesteia, dacă dezvaluirea unor anumite informaţii ar prejudicia interesele legitime ale societăţii; b) contractarea unor noi împrumuturi şi garanţiile constituite în vederea obţinerii acestora; c) orice modificare a dreptului obligatarilor care ar rezultă în special din modificarea termenilor împrumuturilor sau a ratei dobânzii; d) modificarea drepturilor aferente acţiunilor, în situaţia în care obligaţiunile sunt convertibile în acţiuni.  +  Secţiunea a 3-a Obligaţiile autorităţilor publice şi organismelor internaţionale emitente de obligaţiuni  +  Articolul 233 (1) Organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi organismele internaţionale trebuie să asigure tratament egal investitorilor privind drepturile conferite de deţinerea respectivelor valori mobiliare. Un emitent ale cărui obligaţiuni sunt admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată din România şi pe una sau mai multe pieţe reglementate din cadrul statelor membre este obligat sa furnizeze pieţelor informaţii echivalente. (2) Organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi organismele internaţionale trebuie să asigure toate condiţiile şi informaţiile necesare investitorilor să-şi exercite drepturile. Aceste autorităţi trebuie: a) sa publice informaţii privind convocarea adunărilor generale ale obligatarilor, plata dobânzilor şi rambursarea împrumutului; b) sa desemneze un agent de plată, prin care obligatarii să-şi poată exercita drepturile financiare.  +  Capitolul VI Dispoziţii speciale privind societăţile admise la tranzactionare  +  Articolul 234Pentru valorile mobiliare admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată, C.N.V.M. poate: a) să solicite emitentului sa furnizeze toate informaţiile care ar putea avea efect asupra evaluării valorilor mobiliare, în vederea asigurării protecţiei investitorilor sau menţinerii unei pieţe ordonate; b) sa suspende sau să solicite operatorului de piaţa suspendarea de la tranzactionare a valorilor mobiliare, dacă considera ca situaţia emitentului este de asa natura încât tranzacţionarea ar fi în detrimentul investitorilor; c) sa ia toate măsurile pentru a se asigura ca publicul este corect informat; d) sa decidă ca valorile mobiliare admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată să fie retrase de la tranzactionare, în condiţiile în care considera ca, datorită unor circumstanţe speciale, nu se mai poate menţine o piaţa ordonată pentru respectivele valori mobiliare.  +  Articolul 235 (1) Membrii consiliului de administraţie al societăţilor admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată pot fi aleşi prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acţionar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu. (2