LEGE nr. 316 din 28 iunie 2004pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 16 noiembrie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul capitolului I va avea următorul cuprins:"Dispoziţii generale"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei: a) absenţa avizului sanitar pentru proiecte şi documentaţii tehnice privind sistematizarea centrelor populate şi a teritoriului, amplasarea obiectivelor economice şi social-culturale, construirea, transformarea, extinderea, schimbarea destinaţiei sau sistematizarea obiectivelor industriale şi a oricăror obiective cu impact asupra sănătăţii publice şi care sunt supuse procedurii de avizare sanitară conform reglementărilor în vigoare; b) nesolicitarea avizului, absenţa notificării şi nerespectarea prevederilor specifice de notificare sau avizare pentru produsele care sunt supuse acestei proceduri."3. La articolul 2, partea introductivă şi literele a), b) şi d) vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei: a) nerespectarea cerinţelor generale şi specifice privind conformitatea produselor, în vederea asigurării protecţiei sănătăţii publice; b) funcţionarea obiectivelor, din domeniile care necesită autorizare, fără autorizaţie sanitară de funcţionare, precum şi funcţionarea după emiterea, în condiţiile legii, a deciziei de suspendare a activităţii sau, după caz, de retragere a autorizaţiei sanitare de funcţionare;...................................................................... d) lipsa certificatului de instruire profesională privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, a personalului care lucrează în categoriile de unităţi prevăzute în reglementările în vigoare;"4. La articolul 2, după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:"e) neacceptarea controlului igienico-sanitar sau refuzul colaborării cu organele de control în efectuarea acestuia."5. La articolul 3, litera a) va avea următorul cuprins:"a) neaplicarea măsurilor corespunzătoare pentru prevenirea emanării de substanţe dăunătoare sănătăţii, peste limitele maxime admise, stabilite de normele în vigoare, precum şi a producerii de ape uzate sau deşeuri rezultate atât din activităţi cu caracter industrial, comercial, prestări de servicii sau din activitatea persoanelor fizice, în zonele locuite, cât şi din depozitarea sau prelucrarea de materiale care produc asemenea substanţe;"6. La articolul 3, literele e) şi h) se abrogă.7. La articolul 5, partea introductivă şi literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 4.000.000 lei la 20.000.000 lei:...................................................................... c) neanunţarea direcţiei de sănătate publică teritorială despre producerea de avarii la nivelul uzinelor sau staţiilor de producere a apei pentru consum uman, despre intervenţiile la nivelul reţelelor de distribuţie a apei, oprirea sau intermitenţa distribuţiei apei în reţea, precum şi neinformarea populaţiei despre programul de furnizare a apei; d) neîntocmirea şi nerespectarea programului de exploatare a instalaţiilor, avizat de direcţia de sănătate publică teritorială, privind întreţinerea acestora, precum şi controlul de calitate a apei pentru consum uman, îmbuteliată de către producători."8. La articolul 5, după litera d) se introduc literele e)-h) cu următorul cuprins:"e) neasigurarea monitorizării de control şi de audit a calităţii apei potabile; f) neasigurarea conformării la parametrii de calitate a apei potabile; g) nerespectarea termenelor etapelor planului de conformare, aprobat de către autoritatea teritorială de sănătate publică; h) neefectuarea, de către producătorii şi distribuitorii de apă pentru consum uman în sistem public, a controlului de laborator al calităţii apei, conform reglementărilor legale în vigoare."9. La articolul 6, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 6.000.000 lei la 18.000.000 lei."10. La articolul 7, partea introductivă şi litera a) vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei; a) neefectuarea, de către producătorii de alimente, de băuturi alcoolice şi nealcoolice, de produse culinare şi de gheaţă, a controlului de laborator al potabilităţii apei, conform normelor în vigoare;"11. La articolul 7, literele b) şi g) se abrogă.12. La articolul 7, literele h), j), m) şi n) vor avea următorul cuprins:"h) utilizarea, de către producătorii şi/sau distribuitorii de apă pentru consum uman, a materialelor de construcţie, a tehnologiilor de tratare a reactivilor, a produselor, a conductelor, a ţevilor, a accesoriilor şi a dispozitivelor, precum şi a aparatelor de măsurare, fără respectarea reglementărilor legale în vigoare;.................................................................... j) utilizarea materialelor de construcţie, a reactivilor şi a substanţelor folosite în instalaţiile de producere şi îmbuteliere a apei pentru consum uman, fără respectarea reglementărilor în vigoare;..................................................................... m) utilizarea de recipiente returnabile sau din materiale neavizate, conform reglementărilor în vigoare, pentru îmbutelierea apei pentru consum uman; n) neutilizarea, la transportul apei pentru consum uman, a containerelor fabricate din materiale avizate, conform reglementărilor legale în vigoare."13. La articolul 8, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 8.000.000 lei la 40.000.000 lei:"14. La articolul 11, partea introductivă şi litera l) vor avea următorul cuprins:"Art. 11. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:................................................................. l) lipsa dotării cu grup sanitar a locuinţelor şi a unităţilor de orice fel;"15. La articolul 12, litera d) va avea următorul cuprins:"d) nedotarea, de către proprietar sau administrator, a grupurilor sanitare publice sau din unităţile de folosinţă publică, cu materiale şi mijloace adecvate pentru igiena individuală a utilizatorilor, precum şi neîntreţinerea acestora."16. La articolul 13, partea introductivă şi literele a), c), i), k) şi n) vor avea următorul cuprins:"Art. 13. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 8.000.000 lei la 24.000.000 lei: a) neasigurarea, în unităţile furnizoare de servicii de igienă personală, a lenjeriei curăţate, dezinfectate şi călcate, schimbată după fiecare persoană, precum şi nerespectarea circuitului acesteia;................................................................... c) neasigurarea, în încăperile de dormit ale colectivităţilor temporare, a suprafeţei şi cubajului de aer pentru un pat, prevăzute de normele în vigoare;................................................................... i) neefectuarea curăţării şi dezinfecţiei, după fiecare client, a instrumentarului utilizat în unităţile de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură şi cosmetică sau refolosirea instrumentarului de unică folosinţă;................................................................... k) lipsa, din dotarea unităţilor de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură şi cosmetică, a substanţelor dezinfectante pentru instrumentarul utilizat;................................................................... n) neasigurarea, în orice fel de unităţi şi în anexele aferente, a curăţeniei permanente, a efectuării operaţiunilor de dezinfecţie, precum şi a îndepărtării reziduurilor solide, în condiţiile stabilite prin normele de igienă în vigoare;"17. La articolul 13, după litera p) se introduc literele q)-t) cu următorul cuprins:"q) nerespectarea condiţiilor igienico-sanitare, prevăzute în normele de igienă în vigoare, pentru manipularea, transportul, desfacerea şi depozitarea produselor cosmetice, care să permită menţinerea stabilităţii parametrilor calitativi şi a salubrităţii acestora; r) expunerea, spre vânzare sau utilizare, a produselor cosmetice, fără date de identificare sau cu termen de valabilitate expirat; s) nedotarea unităţilor de folosinţă publică cu grupuri sanitare accesibile publicului; t) neasigurarea apei calde curente şi în cantităţi suficiente, în condiţiile stabilite prin reglementările în vigoare."18. La articolul 15, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 6.000.000 lei la 18.000.000 lei:"19. La articolul 16, litera b) va avea următorul cuprins:"b) neasigurarea, în unităţile sanitare de orice tip, a dotărilor cu obiecte sanitare în număr corespunzător normativului în vigoare;"20. La articolul 16, după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:"d) nerespectarea condiţiilor tehnice şi funcţionale prevăzute în normele privind serviciile de spălătorie pentru unităţile medicale."21. La articolul 17, litera f) va avea următorul cuprins:"f) utilizarea aparaturii de sterilizare, neautorizate de Ministerul Sănătăţii, precum şi nerespectarea prevederilor cuprinse în cartea tehnică a fiecărui aparat;"22. La articolul 20, litera f) se abrogă.23. La articolul 22, partea introductivă şi litera d) vor avea următorul cuprins:"Art. 22. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei:.................................................................... d) depozitarea, chiar şi provizorie, a ambalajelor de transport al produselor de panificaţie şi de cofetărie, a laptelui şi produselor lactate, a cărnii şi preparatelor din carne, a semipreparatelor culinare şi a gheţii artificiale, în condiţii care pot determina contaminarea sau impurificarea acestora;"24. La articolul 22, litera i) se abrogă.25. La articolul 23, partea introductivă şi literele b), c) şi e) vor avea următorul cuprins:"Art. 23. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei:.................................................................. b) transportarea, depozitarea sau expunerea alimentelor sub formă de materii prime sau semifabricate, împreună cu produse finite, care se consumă fără prelucrare termică şi fără asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru fiecare categorie; c) nerespectarea, de către conducătorul unităţii alimentare, a obligaţiei privind verificarea zilnică a stării de igienă individuală şi de sănătate a personalului din subordine, precum şi primirea, în unitate, a angajaţilor bolnavi sau convalescenţi de boli transmisibile;................................................................. e) folosirea gheţii naturale la păstrarea alimentelor, cu excepţia peştelui, în unităţile alimentare;"26. La articolul 23, litera m) se abrogă.27. La articolul 23, literele n), p) şi s) vor avea următorul cuprins:"n) neasigurarea funcţionării, în permanenţă, a spaţiilor frigorifice din unităţile alimentare, neasigurarea controlului şi înregistrării temperaturii şi neîntreţinerea acestor spaţii prin efectuarea periodică a reparaţiilor şi igienizării;.................................................................. p) depozitarea produselor alimentare şi a ambalajelor în spaţiile de vânzare, producţie sau preparare, în spaţiile de circulaţie, vestiare sau pe trotuarele aferente;.................................................................. s) neetichetarea produselor alimentare, în conformitate cu normele în vigoare;"28. La articolul 24, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 60.000.000 lei:"29. La articolul 24, litera i) se abrogă.30. La articolul 24, literele m) şi r) vor avea următorul cuprins:"m) neasigurarea, în unităţile alimentare, a operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie, precum şi neasigurarea dotării şi aprovizionării unităţii alimentare cu utilaje, ustensile şi materiale specifice pentru spălare şi dezinfecţie;.................................................................. r) refolosirea şi/sau comercializarea veselei, paharelor şi a altor materiale de unică folosinţă în unităţile de alimentaţie publică;"31. La articolul 24, după litera r) se introduce litera s) cu următorul cuprins:"s) utilizarea de către persoanele fizice şi juridice autorizate, la prepararea produselor alimentare, a băuturilor alcoolice şi nealcoolice, a produselor culinare, a gheţii, a unor surse de apă, fără a respecta indicatorii de calitate a apei potabile."32. La articolul 25, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei:"33. La articolul 25, punctul IX al literei a) va avea următorul cuprins:"IX. conţinut de micotoxine, peste limitele admise pentru seminţe şi făinuri de cereale, leguminoase uscate, seminţe oleaginoase, arahide, miez de nucă, alune, concentrate şi izolate proteice de vegetale şi alte grupe de produse alimentare;"34. La articolul 29, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 6.000.000 lei:"35. La articolul 29, după litera c) se introduc literele d) şi e) cu următorul cuprins:"d) neasigurarea, de către angajatori, a condiţiilor necesare efectuării examenului medical la angajare, controlului medical periodic şi a examenului medical la reluarea activităţii; e) neasigurarea, de către angajatori, a supravegherii stării de sănătate şi a expunerii profesionale prin servicii medicale de medicina muncii."36. La articolul 32, după litera f) se introduc literele g)-i) cu următorul cuprins:"g) neasigurarea, de către unităţile de alimentaţie colectivă din colectivităţile de copii şi tineri, a necesarului zilnic de calorii şi substanţe nutritive, corespunzător vârstei şi stării de sănătate; h) neefectuarea triajului epidemiologic şi a examenelor medicale de bilanţ al stării de sănătate în unităţile pentru ocrotirea, educarea copiilor şi tinerilor şi neraportarea acestuia la direcţiile de sănătate publică teritoriale, conform instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii; i) neefectuarea, periodică sau după necesitate, a lucrărilor de igienizare şi revizuire a instalaţiilor, precum şi a lucrărilor de recondiţionare a clădirilor unităţilor de învăţământ."37. La articolul 33, litera j) se abrogă.38. La articolul 34, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei:"39. La articolul 35, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 35. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 12.000.000 lei la 24.000.000 lei:"40. La articolul 36, litera b) va avea următorul cuprins:"b) personalul încadrat în funcţii asimilate celor prevăzute la lit. a) din direcţiile, serviciile şi unităţile medicale ale ministerelor şi ale altor organe centrale cu reţea medicală proprie, prevăzute în Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu completările ulterioare, în cazul contravenţiilor săvârşite în cadrul unităţilor subordonate acestor ministere sau organe centrale;"41. La articolul 36, literele c)-e) se abrogă.42. La articolul 38, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) agentul constatator, pentru contravenţiile constatate de inspectorii sanitari de stat; b) persoanele prevăzute la art. 36 lit. b)."43. La articolul 38, literele c) şi d) se abrogă.44. Articolul 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) În cazul contravenţiilor prevăzute de prezenta lege, plângerea se soluţionează de judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenţia. (2) Plângerea depusă la organul din care face parte agentul constatator, însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei, împreună cu dosarul cauzei, se trimite de îndată judecătoriei în drept să o soluţioneze."45. Articolul 43 va avea următorul cuprins:"Art. 43. - (1) În cazul în care condiţiile de funcţionare constituie un risc iminent pentru sănătatea populaţiei sau a salariaţilor unităţii, inspectorii sanitari de stat împuterniciţi aplică măsuri de suspendare a activităţii, până la remedierea deficienţelor. (2) Neacceptarea controlului igienico-sanitar sau refuzul colaborării cu organele de control în efectuarea acestuia impune decizia de închidere a unităţii. (3) Neremedierea deficienţelor constatate şi care pot aduce atingere sănătăţii publice, funcţionarea în alte condiţii decât cele existente la data autorizării, neîndeplinirea condiţiilor asumate prin declaraţia pe propria răspundere, precum şi funcţionarea unităţilor de orice fel cu încălcarea repetată a normelor legale de igienă atrage anularea autorizaţiei sanitare de funcţionare. (4) Punerea pe piaţă a substanţei/substanţelor sau a produsului/produselor avizate sanitar ori notificate, neconforme cu specificaţiile din dosarul tehnic, conduce la retragerea avizului sanitar."46. Articolul 44 va avea următorul cuprins:"Art. 44. - Nerespectarea conformităţilor stabilite prin avizul sanitar pentru proiecte privind amplasarea, construirea, transformarea sau extinderea obiectivelor economice şi social-culturale şi a oricăror obiective cu impact asupra sănătăţii publice atrage anularea acestuia."47. Articolul 45, prevăzut la punctul 44 din Legea nr. 344/2002, va avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Produsele alimentare care nu corespund normelor în vigoare şi care constituie risc pentru sănătatea consumatorilor vor fi oprite de la consumul uman. (2) Produsele nealimentare care nu corespund normelor în vigoare vor fi interzise comercializării şi utilizării."48. Articolul 45 devine articolul 49 cu acelaşi cuprins.49. Articolul 49 devine articolul 50 cu acelaşi cuprins.50. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 1    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII    Instituţia ..........                                PROCES-VERBAL                         de constatare a contravenţiei                                 Nr. ....    Încheiat astăzi ................... la ................                    (ziua, luna, anul)    Subsemnatul/subsemnata .........., în calitate de ..... la ..., am  constatat că ......, cu domiciliul în ....., str. ..... nr. ...., bl. ...,  sc. ..., ap. ..., în calitate de ..... la punctul de lucru ...., str. ....  nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., pendinte de ....., cu sediul în ...,  str. ... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., nr. de înmatriculare la  registrul comerţului ..., codul fiscal nr. ...., ASF nr. ..., CNP ........,  posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria ..... nr. ...,  emis/emisă de ........ la data de ....., se face vinovat/vinovată de  următoarea/următoarele faptă/fapte: ........................................  ............................................................................  ...........................................................................,  săvârşită/săvârşite la data de ...., ora ....., în următoarele împrejurări:  .........., contravenind prin aceasta dispoziţiilor Legii nr. 98/1994, cu  modificările şi completările ulterioare, care atrag sancţionarea cu amendă:    conform art. ... lit. ..., de la ... la ... lei;    conform art. ... lit. ..., de la ... la ... lei;    conform art. ... lit. ..., de la ... la ... lei.            Agent constatator,           ................... Am primit copia de pe procesul-verbal.                                                 Contravenient,                                                .................Obiecţiunile contravenientului şi mijloacele de probă de care se va servi în cauză:.....................................................................Observaţiile agentului constatator: .................................Contravenientul nu este de faţă, refuză sau nu poate semna.Martor: Numele ....... prenumele ........, domiciliat/domiciliată în ......., str. ........ nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., CNP ......, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria .... nr. ...., emis/emisă de ..... la data de ...........................(semnătura)Martor: Numele ....... prenumele ......., domiciliat/domiciliată în ......, str. ....... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., CNP ........, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria .... nr. ....., emis/emisă de ..... la data de .........................(semnătura)Rezoluţia de aplicare a sancţiunii şi înştiinţarea de platăSubsemnatul/subsemnata ........., în calitate de ...... la ........, aplic contravenientului/contravenientei ...... sus-numit/sus-numite o amendă de ..... lei, conform prezentului proces-verbal de constatare a contravenţiei nr. ...., pe care o va achita la .... în termen de 15 zile de la data comunicării, urmând ca în acelaşi termen să predea sau să trimită recomandat prin poştă chitanţa de plată la ........În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul se poate angaja sub semnătură să achite la ......, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fapta săvârşită.În caz de neachitare a amenzii la termenul fixat, se va proceda la executarea silită, conform Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.Împotriva procesului-verbal de constatare şi a rezoluţiei de aplicare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestora, care va fi depusă împreună cu copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei la organul care a aplicat sancţiunea.Prezentul proces-verbal conţine două pagini şi a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul se lasă în primire la ............./(semnătura organului care a aplicat sancţiunea)Am luat cunoştinţă.Contravenient,....................."  +  Articolul IIPrezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată la care orice dispoziţie contrară se abrogă.  +  Articolul IIILegea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 16 noiembrie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 28 iunie 2004.Nr. 316.-------------