ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 1 iulie 2004  În vederea atragerii tinerilor profesionişti bine pregătiţi în administraţia publică din România se urmăreşte crearea unei noi funcţii publice specifice cu statut special, denumită manager public, care să beneficieze de un sistem de promovare specială şi un nivel de salarizare motivant,în cadrul procesului de reformă a administraţiei publice a cărui componentă esenţială o reprezintă înfiinţarea şi dezvoltarea unui corp profesionist de funcţionari publici, neutru şi comparabil cu cel existent în ţările Uniunii Europene,în vederea creării unui corp de funcţionari publici profesionist, România a primit fonduri în valoare de 4 milioane euro din partea Uniunii Europene pentru derularea Proiectului PHARE RO 0106.03, denumit "Crearea unui corp profesionist de manageri publici în administraţia publică - Proiectul tinerilor profesionişti", proiect cu o importantă componentă de instruire a tinerilor funcţionari publici în ţară şi în străinătate, a cărui primă promoţie va absolvi în luna august 2004,în vederea evitării riscului de a nu finaliza proiectul, de a pierde fondurile U.E. alocate, în valoare de 4 milioane euro, şi de a pierde finanţarea unui al doilea ciclu al proiectului, în valoare de 3,5 milioane euro, ca urmare a absenţei unui cadru normativ special,în vederea redactării în timp util a Termenilor de referinţă şi având în vedere condiţia cerută de Comisia Europeană de a se crea baza legală necesară Proiectului tinerilor profesionişti până la data de 30 iunie 2004,având în vedere necesitatea reglementării statutului juridic pentru absolvenţii Proiectului PHARE RO 0106.03 în termenul prevăzut în Planul de măsuri urgente pentru integrare europeană al Guvernului României (To Do List),având în vedere respectarea calendarului prevăzut de Foaia de parcurs pentru România a Comisiei Europene privind încheierea capitolelor de negociere cu Uniunea Europeană, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează statutul special al funcţionarilor publici numiţi într-o funcţie publică specifică de manager public. (2) În exercitarea funcţiei publice specifice, managerul public are rolul de a contribui la asigurarea eficienţei şi continuităţii reformei în administraţia publică şi la implementarea acquisului comunitar.  +  Articolul 2Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte reguli specifice privind recrutarea, formarea, numirea, evaluarea, remunerarea şi promovarea rapidă în categoria funcţionarilor publici de conducere, precum şi modalitatea de acces în categoria înalţilor funcţionari publici a managerilor publici.  +  Capitolul II Cadrul instituţional  +  Articolul 3 (1) Comisia pentru managerii publici, denumită în continuare Comisia, ca organism independent, urmăreşte şi asigură aplicarea prevederilor referitoare la modalităţile de acces la funcţia de manager public şi la mecanismele de promovare rapidă, reglementate prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin normele de aplicare a acesteia. (2) Denumirea Comisiei pentru bursa specială "Guvernul României", înfiinţată prin Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public, se modifică şi se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea Comisia pentru managerii publici. (3) În cadrul prezentei ordonanţe de urgenţă, Comisia îndeplineşte atribuţii în domeniul evaluării, încadrării în trepte, repartizării, promovării, soluţionării contestaţiilor şi al excluderii din categoria managerilor publici, asigurând transparenţa, imparţialitatea, reprezentativitatea şi obiectivitatea. Comisia îndeplineşte atribuţiile conferite prin dispoziţiile Legii nr. 157/2004, referitoare la participanţii la programul de burse speciale "Guvernul României", şi pe cele conferite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 4 (1) Institutul Naţional de Administraţie asigură organizarea următoarelor forme de pregătire destinate instruirii persoanelor care doresc să acceadă într-o funcţie publică de manager public: a) programe de formare specializată cu durata de 2 ani; b) programe de formare specializată specifice pentru tineri funcţionari publici, cu durata de un an. (2) Pentru realizarea atribuţiei prevăzute la alin. (1) Institutul Naţional de Administraţie poate beneficia de programe cu asistenţă externă.  +  Articolul 5Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are următoarele atribuţii principale: a) colaborează cu Comisia şi cu Institutul Naţional de Administraţie în vederea stabilirii numărului maxim de funcţii publice care pot fi ocupate de managerii publici; b) stabileşte anual, în condiţiile legii, funcţiile publice rezervate managerilor publici, conform planului de ocupare a funcţiilor publice; c) propune conducătorului autorităţii sau al instituţiei publice în al cărei stat de funcţii este prevăzută funcţia publică, în urma rezultatelor evaluării finale realizate de Comisie, numirea managerilor publici; d) asigură transferul managerilor publici, în colaborare cu autorităţile şi instituţiile publice; e) alte atribuţii stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 6 (1) Autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală înfiinţează, cu avizul sau la solicitarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, posturile corespunzătoare funcţiilor publice specifice de manager public. (2) Posturile corespunzătoare funcţiilor publice specifice de manager public pot fi înfiinţate şi de către autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice locale, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (3) Posturile prevăzute la alin. (1) şi (2) se înfiinţează prin transformarea funcţiilor publice de execuţie vacante în funcţii publice specifice de manager public, ale căror grade sunt echivalate funcţiilor publice de conducere, sau prin crearea de noi posturi, în condiţiile legii. (4) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să colaboreze cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea asigurării transferului managerilor publici.  +  Capitolul III Cariera în funcţia publică de manager public  +  Articolul 7 (1) Selecţia pentru programele de formare specializată se realizează de către Institutul Naţional de Administraţie în colaborare cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi este monitorizată de către Comisie. (2) Participanţii declaraţi admişi la unul dintre programele prevăzute la art. 4 alin. (1) semnează un angajament cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin care se obligă să lucreze în administraţia publică timp de 5 ani după încheierea programelor de formare, sub sancţiunea rambursării cheltuielilor efectuate cu formarea lor în condiţiile prevăzute prin angajament.  +  Articolul 8 (1) Participanţii la programul de formare specializată cu durata de un an, organizat de Institutul Naţional de Administraţie, destinat tinerilor funcţionari publici, se numesc stagiari, iar participanţii la programul de formare specializată cu durata de 2 ani, organizat de Institutul Naţional de Administraţie, destinat absolvenţilor învăţământului superior, se numesc cursanţi. Pe perioada formării stagiarii şi cursanţii sunt obligaţi să respecte Regulamentul de ordine interioară şi regulamentele de studii ale Institutului Naţional de Administraţie. (2) Participanţii la programele de formare specializată prevăzute la art. 4 alin. (1), care anterior selecţiei aveau statutul de funcţionar public, îşi păstrează acest statut, fiind suspendaţi din funcţia publică pe durata desfăşurării programului de formare. (3) Participanţii la programele de formare specializată prevăzute la art. 4 alin. (1), care anterior selecţiei nu aveau statutul de funcţionar public, dobândesc, pe perioada formării, calitatea de cursant la Institutul Naţional de Administraţie. (4) Posturile din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice în care şi-au desfăşurat activitatea stagiarii şi cursanţii selectaţi, devenite vacante sau, după caz, temporar vacante, pot fi ocupate în condiţiile legii. (5) Pe perioada stagiilor în administraţia publică din România cursanţii şi stagiarii nu beneficiază de drepturi băneşti din partea autorităţilor şi instituţiilor publice la care acestea se desfăşoară.  +  Articolul 9 (1) Participanţii la programele de formare specializată prevăzute la art. 4 alin. (1) sunt excluşi de la acestea în următoarele situaţii: a) absenţă nemotivată de la programele sau de la activităţile de formare; b) cererea cursantului sau a stagiarului de a renunţa la programele de formare; c) abateri disciplinare, stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă; d) obţinerea unor rezultate nesatisfăcătoare în cadrul studiilor şi stagiilor în străinătate sau în cazul nerevenirii în România la încheierea perioadei de studii şi de stagii în străinătate. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) stagiarii şi cursanţii sunt obligaţi să ramburseze cheltuielile de formare efectuate cu instruirea lor. Modalităţile de calcul se stabilesc prin angajamentul prevăzut la art. 7 alin. (2).  +  Articolul 10 (1) Pot ocupa funcţia publică de manager public, în urma unei evaluări finale realizate de Comisie, următoarele categorii de persoane, după cum urmează: a) absolvenţii programului de formare specializată cu durata de 2 ani, organizat de Institutul Naţional de Administraţie; b) absolvenţii programului de formare specializată specific pentru tineri funcţionari publici, cu durata de un an, organizat de Institutul Naţional de Administraţie; c) absolvenţii programului de burse speciale "Guvernul României", cu condiţia să urmeze un program intensiv de formare specializată în administraţia publică, în România, organizat de Institutul Naţional de Administraţie sau de alte instituţii de formare continuă. (2) Pentru a ocupa o funcţie publică specifică de manager public, absolvenţii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicată.  +  Articolul 11 (1) Funcţia publică specifică de manager public se împarte în 3 trepte profesionale de încadrare, definite astfel: a) manager public treapta 1, corespunzător sistemului de promovare foarte rapidă; b) manager public treapta 2, corespunzător sistemului de promovare rapidă; c) manager public treapta 3, corespunzător sistemului de promovare accelerată. (2) Funcţia publică specifică de manager public este structurată pe grade profesionale, după cum urmează: a) asistent, echivalent cel puţin funcţiei publice de şef birou; b) special, echivalent cel puţin funcţiei publice de şef serviciu; c) principal, echivalent cel puţin funcţiei publice de director adjunct; d) superior, echivalent cel puţin funcţiei publice de director; e) general, echivalent funcţiei publice de director general adjunct. (3) Promovarea managerilor publici treapta 1 începe cu gradul de manager public special, iar pentru celelalte trepte începe cu gradul de manager public asistent.  +  Articolul 12 (1) Persoanele prevăzute la art. 10 alin. (1) sunt evaluate la finalizarea programelor de formare specializată de către Comisie, care decide treapta profesională de încadrare ca manager public. În această evaluare se vor lua în considerare rezultatele evaluării de la absolvirea programelor de formare, în proporţie de 70%, şi propria evaluare finală a Comisiei, în proporţie de 30%. (2) În funcţie de clasamentul final realizat de Comisie şi de opţiunile absolvenţilor programelor prevăzute la art. 10 alin. (1), Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici întocmeşte, cu contrasemnătura Comisiei, în termenul prevăzut prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, schema de repartizare a absolvenţilor pe funcţiile publice de manager public prevăzute în Planul anual de ocupare a funcţiilor publice. (3) Numirea în funcţia de manager public se face prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau al instituţiei publice în cadrul căreia urmează să-şi desfăşoare activitatea, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  +  Articolul 13 (1) Managerul public îşi desfăşoară activitatea, de regulă, sub directa coordonare a unui înalt funcţionar public din cadrul autorităţii sau al instituţiei publice în care îşi va desfăşura activitatea. (2) În autorităţile sau instituţiile publice în care nu există înalţi funcţionari publici, managerul public îşi desfăşoară activitatea sub directa coordonare a funcţionarului public de conducere situat pe cel mai înalt nivel din cadrul acestora. (3) Pentru posturile de manageri publici, superiorul ierarhic al acestora stabileşte, pe baza atribuţiilor şi responsabilităţilor generale prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu consultarea Comisiei, responsabilităţile corespunzătoare fişei postului. (4) Orice contestaţii cu privire la neconcordanţa dintre atribuţiile stabilite prin fişa postului se aduc în atenţia Comisiei. Comisia poate solicita sporirea sau micşorarea atribuţiilor şi responsabilităţilor sau, după caz, în situaţii temeinic justificate, transferul managerului public.  +  Articolul 14 (1) Managerii publici promovează succesiv în gradele profesionale, pe baza vechimii în gradul profesional deţinut şi în urma deciziei Comisiei. (2) Decizia Comisiei este bazată pe evaluarea performanţelor profesionale individuale, efectuată de către superiorul ierarhic al managerului public evaluat, şi pe propria evaluare a acesteia. (3) Evaluarea managerilor publici poate fi iniţiată la solicitarea acestora, a superiorului ierarhic sau a Comisiei. (4) În urma evaluării Comisiei managerii publici pot obţine următoarele rezultate, detaliate în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă: a) reconfirmarea sau pierderea statutului de manager public; b) promovarea, reconfirmarea în grad sau retrogradarea managerului public; c) încadrarea pe o treaptă superioară sau inferioară, în cazuri extraordinare. (5) În urma evaluării Comisiei managerii publici pot promova în gradele superioare, după cum urmează: a) conform sistemului de promovare foarte rapidă, managerii publici treapta 1 pot promova după cel puţin 8 luni; b) conform sistemului de promovare rapidă, respectiv de promovare accelerată, managerii publici treapta 2 şi treapta 3 pot promova după cel puţin 12 luni. (6) Managerii publici sunt evaluaţi obligatoriu de către Comisie la încheierea termenelor maxime prevăzute la lit. a)-c), iar managerii publici reconfirmaţi pe treapta profesională promovează automat în gradele profesionale, în funcţie de rezultatele obţinute, după cum urmează: a) conform sistemului de promovare foarte rapidă, managerii publici treapta 1 promovează în termen de 16 luni; b) conform sistemului de promovare rapidă, managerii publici treapta 2 promovează în termen de 24 de luni; c) conform sistemului de promovare accelerată, managerii publici treapta 3 promovează în termen de 36 de luni. (7) Evaluarea fiecărui manager public de către Comisie trebuie să fie efectuată cel puţin o dată pe an, dar nu mai mult de două ori. (8) În urma promovării în grad, în termenul prevăzut în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, superiorul ierarhic al managerului public stabileşte, cu consultarea Comisiei, atribuţiile şi responsabilităţile sporite ale noii funcţii publice, cu respectarea condiţiilor art. 13 alin. (3).  +  Articolul 15 (1) Managerii publici au obligaţia să fi desfăşurat activitate în cadrul a cel puţin două autorităţi sau instituţii publice ca o condiţie necesară pentru a participa la concursul organizat pentru accederea în categoria înalţilor funcţionari publici. (2) În vederea îndeplinirii acestei obligaţii, managerii publici pot solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici transferul în cadrul altei autorităţi sau instituţii publice, pe o funcţie publică de manager public echivalentă. (3) Comisia poate solicita, de asemenea, transferul în cadrul altei autorităţi sau instituţii publice, pe o funcţie publică de manager public echivalentă, în condiţiile legii.  +  Articolul 16 (1) Statutul de manager public se poate pierde în cazul obţinerii unor rezultate nesatisfăcătoare la evaluările performanţelor profesionale individuale periodice, în cazul săvârşirii de abateri disciplinare, precum şi în condiţiile art. 84 din Legea nr. 188/1999, republicată. (2) În cazul pierderii statutului de manager public, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici ia măsurile necesare pentru redistribuirea persoanelor respective pe o funcţie publică generală, în limita funcţiilor publice vacante. (3) În cazul pierderii statutului de manager public, persoanele care au încheiat angajamentul prevăzut la art. 7 alin. (2) au obligaţia să lucreze în administraţia publică până la expirarea duratei prevăzute în angajament.  +  Articolul 17 (1) Managerii publici care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi deţin gradul de manager public superior sau de manager public general pot participa la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici. (2) După intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managerilor publici le sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la înalţii funcţionari publici.  +  Capitolul IV Regimul de salarizare a managerilor publici  +  Articolul 18 (1) Pe perioada derulării programelor de formare specializată în România, inclusiv în timpul vacanţei şi al stagiului, cursanţii şi stagiarii sunt remuneraţi de la bugetul de stat prin bugetul Institutului Naţional de Administraţie. (2) Pentru persoanele prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3) sistemul de remunerare constă într-o bursă egală asigurată de Institutul Naţional de Administraţie, stabilită prin hotărâre a Guvernului. (3) Perioada formării se consideră vechime în muncă, în funcţia publică sau în specialitate, după caz.  +  Articolul 19 (1) Pentru activitatea desfăşurată până la intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici managerii publici au dreptul la un salariu egal funcţiei publice de conducere din minister, echivalentă gradului de manager public, la care se adaugă un spor de manager public, determinat în funcţie de treapta deţinută, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Managerul public care ocupă o funcţie de înalt funcţionar public beneficiază de un spor de manager public, calculat în funcţie de salariul de bază, corespunzător nivelului acestei funcţii, prevăzut în anexă. (3) Managerii publici beneficiază de toate drepturile salariale suplimentare prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată. (4) Pierderea statutului de manager public atrage pierderea sporului de manager public.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 20 (1) Pe durata derulării proiectelor din domeniul administraţiei publice, finanţate prin Programul PHARE, numărul de locuri pentru cele două programe prevăzute la art. 4 alin. (1) se stabileşte de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Institutul Naţional de Administraţie şi Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice, cu consultarea echipelor de asistenţă tehnică ale acestor proiecte. (2) Selecţia pentru programele de formare specializată, derulate cu asistenţa tehnică din partea proiectelor PHARE prevăzute la alin. (1), se face de către echipele de asistenţă tehnică ale acestor proiecte, în colaborare cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Institutul Naţional de Administraţie şi cu Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice.  +  Articolul 21 (1) Absolvenţii programelor de formare organizate cu asistenţa Proiectului PHARE RO 0106.03, componentele "Stagiari 2003-2004" şi "Cursanţi 2003-005", sunt consideraţi ca făcând parte din categoriile prevăzute la art. 8 alin. (1) şi beneficiază de drepturile băneşti prevăzute pe perioada formării. (2) Prin excepţie de la prevederile art. 3 şi 12, evaluarea finală şi clasamentul final ale absolvenţilor componentei "Stagiari 2003-2004", candidaţi pentru funcţia de manager public, sunt stabilite de către o comisie interimară înfiinţată prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (3) Prin excepţie, absolvenţii proiectului prevăzut la alin. (1), componenta "Stagiari 2003-2004", pot fi numiţi ca manageri publici după maximum un an de la evaluarea finală. (4) Absolvenţii proiectului prevăzut la alin. (1), componentele "Stagiari 2003-2004" şi "Cursanţi 2003-2005", selectaţi, sunt numiţi pe posturile de manager public potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, cu condiţia să fi semnat angajamentul prevăzut la art. 7 alin. (2), beneficiind de drepturile corespunzătoare din prima zi în care ocupă poziţia de manager public.  +  Articolul 22 (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată. (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, normele metodologice de aplicare a acesteia, prin care se stabilesc: a) mecanismul de gestionare a funcţiei publice de manager public: procesul de selecţie, evaluare, numire, plasare, transfer, promovare; b) atribuţiile îndeplinite de autorităţile şi instituţiile publice, precum şi de structurile care aplică prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi modalităţile de colaborare dintre acestea; c) modalităţile de pierdere a statutului de manager public; d) cazurile de întrerupere a programelor de formare; e) atribuţiile şi responsabilităţile specifice minimale ale managerilor publici; f) modalităţile de creare a funcţiilor publice de manager public; g) nivelul bursei şi mecanismele de remunerare ale stagiarilor şi cursanţilor.  +  Articolul 23Numărul funcţiilor publice de manager public nu se ia în calcul la stabilirea procentului de 12% prevăzut de lege pentru funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici şi categoriei funcţionarilor publici de conducere.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Nicolae Berechet,secretar de statMinistrul delegat pentruadministraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 25 iunie 2004.Nr. 56.  +  Anexa Sporurile salariale corespunzătoare gradelor de managerpublic echivalente funcţiilor publicede conducere (% din salariul de bază)
    Funcţia publicăGradulFuncţia echivalentăSpor de manager public (procent)
    Manager public treapta 1Manager public treapta 2Manager public treapta 3
    Manager publicGeneralDirector general adjunct60%55%25%
    Manager publicSuperiorDirector60%55%25%
    Manager publicPrincipalDirector adjunct60%55%25%
    Manager publicSpecialŞef serviciu60%55%25%
    Manager publicAsistentŞef birou60%55%25%
       Sporurile salariale corespunzătoare funcţiilor publice din     categoria înalţilor funcţionari publici cu statut de manager              public (% din salariul de bază)
    Funcţia publicăStatutulSpor de manager public (procent)
    Secretar generalManager public50%
    Secretar general adjunctManager public50%
    Director generalManager public60%
  --------