LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004privind cazierul judiciar
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 30 iunie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În scopul prevenirii şi combaterii faptelor prevăzute şi pedepsite de legea penală se organizează cazierul judiciar, ca mijloc de cunoaştere şi identificare operativă a persoanelor care au comis infracţiuni contra persoanei şi a libertăţii acesteia, a patrimoniului şi, în general, a ordinii de drept.  +  Articolul 2În cazierul judiciar se ţine evidenţa persoanelor condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal sau administrativ.  +  Articolul 3Comunicarea datelor din cazierul judiciar se face în condiţiile prezentei legi şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, ale Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, în cazul datelor de interes operativ.  +  Capitolul II Organizarea cazierului judiciar  +  Articolul 4Cazierul judiciar se organizează de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi se ţine de unităţile Poliţiei Române, prin structuri specializate în acest domeniu.  +  Articolul 5 (1) Cazierul judiciar informatizat se organizează şi funcţionează în cadrul Poliţiei Române, care asigură coordonarea activităţilor desfăşurate în domeniul evidenţei persoanelor aflate în bazele de date automatizate constituite în acest scop. (2) Activitatea cazierului judiciar va fi condusă, la nivel central, de Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar-statistică şi evidenţe operative.  +  Articolul 6 (1) La Inspectoratul General al Poliţiei Române funcţionează cazierul judiciar central în care se ţine evidenţa persoanelor care fac obiectul cazierului judiciar, al evidenţei operative şi al evidenţelor speciale ale Poliţiei şi care au comis infracţiuni pe teritoriul României şi au fost condamnate la pedepse privative de libertate sau la pedepse cu amendă penală sau administrativă, precum şi a celor aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (2). (2) În cazierul judiciar central se ţine, de asemenea, şi evidenţa persoanelor despre care s-au primit comunicări de luare în evidenţă din partea organelor competente ale altor state.  +  Articolul 7 (1) La inspectoratele de poliţie judeţene şi la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti este organizat şi funcţionează cazierul judiciar local, în care se ţine evidenţa persoanelor născute în raza administrativ-teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) În structura inspectoratelor de poliţie judeţene şi a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti vor funcţiona servicii specializate în domeniu, care vor asigura la nivelul unităţilor teritorial-administrative activităţile pe linie de cazier judiciar, evidenţă operativă şi evidenţe speciale ale Poliţiei Române.  +  Articolul 8 (1) Înregistrarea în cazierul judiciar se face nominal, prin înscrierea datelor de stare civilă şi judiciare, şi dactiloscopic, în cazurile prevăzute în prezenta lege, prin luarea impresiunilor digitale, necesare pentru identificarea dactiloscopică a persoanelor înregistrate şi cunoaşterea exactă a situaţiei lor juridice. (2) În acest scop, în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia cazier judiciar-statistică şi evidenţă operativă funcţionează un serviciu de specialitate pe probleme de dactiloscopie decadactilară, cu compartimente distincte la nivelul serviciilor judeţene de profil şi al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.  +  Capitolul III Înscrierea datelor în cazierul judiciar şi procedura de scoatere din evidenţă  +  Articolul 9În cazierul judiciar se înscriu date privind: a) pedepsele, măsurile de siguranţă şi educative, pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive; b) începerea, întreruperea şi încetarea executării pedepsei închisorii, a măsurilor de siguranţă şi educative, liberarea condiţionată şi revocarea acesteia, achitarea amenzii penale; c) amnistia, graţierea, prescripţia executării pedepsei, reabilitarea; d) pedepsele şi măsurile pronunţate prin hotărâri penale definitive de instanţele judecătoreşti din străinătate, precum şi măsurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din străinătate, dacă aceste hotărâri au fost recunoscute de organele române competente; e) hotărârile definitive care impun modificări în cazierul judiciar; f) extrădarea.  +  Articolul 10În evidenţa unităţilor de poliţie prevăzute la art. 6 şi 7 se notează în mod provizoriu în cazierul judiciar, până la soluţionarea definitivă a cauzei, când se şterg din evidenţă, date privind persoanele faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale sau arestarea preventivă. Aceste date nu se înscriu în certificatul de cazier judiciar eliberat persoanei fizice.  +  Articolul 11Înscrierea datelor prevăzute la art. 9 sau notările provizorii menţionate la art. 10 se fac în baza: a) extraselor de pe hotărârile judecătoreşti definitive, precum şi de pe încheierile de extindere a procesului penal, trimise de instanţa judecătorească; b) comunicărilor de începere, întrerupere ori încetare a executării pedepsei închisorii, a măsurii arestării preventive, de executare a măsurilor de siguranţă şi a celor educative, trimise de unitatea unde acestea se execută sau de unitatea locală de poliţie în cazurile prevăzute la art. 12 alin. (3); c) comunicării privind ducerea la îndeplinire a hotărârii de extrădare, trimisă de organul care a pus în executare această măsură; d) comunicărilor de punere în mişcare a acţiunii penale, a extraselor de pe ordonanţele de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a acesteia, trimise de organul de urmărire penală care a luat măsura; e) comunicării privind achitarea amenzii penale.  +  Articolul 12 (1) Extrasele, comunicările şi celelalte acte prevăzute la art. 11 se trimit unităţilor de poliţie competente potrivit art. 6 şi 7, în termen de cel mult 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, a luării măsurii, pronunţării soluţiei sau săvârşirii faptului juridic ce trebuie luat în evidenţă. (2) În cazurile de începere a executării pedepsei într-un loc de detenţie sau la locul de muncă, a arestării preventive, a internării minorului într-un centru de reeducare sau institut medical-educativ şi a internării medicale, comunicările vor fi însoţite de fişa dactiloscopică decadactilară. Aceste comunicări se trimit atât cazierului judiciar de la locul de naştere al persoanei în cauză, cât şi cazierului judiciar central din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. (3) Pentru persoanele internate în centre de reeducare sau în institute medical-educative, fişa dactiloscopică decadactilară se întocmeşte de unitatea locală de poliţie, care trimite şi comunicarea.  +  Articolul 13 (1) Persoanele înscrise în cazierul judiciar sau cu privire la care s-au făcut notări provizorii se scot din evidenţă dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt prevăzute de lege ca infracţiuni; b) a intervenit reabilitarea judecătorească sau de drept; c) a intervenit amnistia; d) au fost condamnate la pedeapsa amenzii sau la o pedeapsă privativă de libertate de cel mult 3 ani şi au trecut 20 de ani de la data rămânerii definitive a condamnării; e) au decedat; f) au fost scoase de sub urmărire, s-a dispus faţă de ele încetarea urmăririi penale ori s-a pronunţat o hotărâre definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal; g) au executat măsura educativă a libertăţii supravegheate, a internării într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ; h) a trecut un an de la data aplicării măsurii educative a mustrării. (2) În cazul când în cazierul judiciar al persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) şi f) există şi alte menţiuni, se şterg numai menţiunile care impun scoaterea din evidenţă.  +  Capitolul IV Conţinutul certificatului de cazier judiciar  +  Articolul 14În certificatul de cazier judiciar se înscriu sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive.  +  Articolul 15În certificatul de cazier judiciar nu se înscriu: a) sancţiunile penale pronunţate pentru fapte săvârşite în timpul minorităţii; b) măsurile de siguranţă luate fără aplicarea unei pedepse, cu excepţia internării medicale, interzicerii de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, o meserie ori o altă ocupaţie, interzicerii de a se afla în anumite localităţi şi a expulzării.  +  Articolul 16 (1) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune efectuarea identificării dactiloscopice a unei persoane în cazurile în care aceasta nu prezintă un act de identitate sau există suspiciuni asupra autenticităţii actului prezentat, uzează de nume sau acte de identitate false ori există indicii temeinice că a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală. (2) Identificarea dactiloscopică decadactilară se face la cazierul judiciar central din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, precum şi la cel local organizat la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a cărui rază teritorială se află locul de naştere al persoanei în cauză.  +  Capitolul V Comunicarea datelor din cazierul judiciar  +  Secţiunea 1 Modul şi condiţiile cerute pentru obţinerea copiei de pe cazierul judiciar  +  Articolul 17Organele de urmărire penală sau instanţele de judecată pot solicita, ori de câte ori este necesar, copie de pe cazierul judiciar al persoanei aflate în curs de urmărire penală sau de judecată. De asemenea, instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie pot cere o copie de pe cazierul persoanei supuse obligaţiilor militare ori pentru care se efectuează verificări specifice.  +  Articolul 18În copia de pe cazierul judiciar se trec datele înscrise în cazier şi notările provizorii care nu au fost şterse.  +  Articolul 19 (1) Cererea pentru obţinerea copiilor de pe cazierul judiciar trebuie să fie motivată şi să cuprindă datele complete de stare civilă, inclusiv codul numeric personal al persoanei în cauză. (2) Cererea se adresează unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se cere copia de pe cazierul judiciar, iar în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (2), Inspectoratului General al Poliţiei Române. (3) Unităţile de poliţie prevăzute la alin. (2) vor trimite de îndată copia de pe cazierul judiciar al persoanei faţă de care s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracţiuni flagrante ori măsura arestării preventive; în celelalte cazuri copia se va trimite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea cererii.  +  Articolul 20 (1) Trimiterea în străinătate a copiilor de pe cazierul judiciar se face potrivit înţelegerilor internaţionale la care România este parte. (2) În statele faţă de care România nu are angajamente rezultate din înţelegerile internaţionale la care este parte, comunicarea copiilor de pe cazierul judiciar se face, pe bază de reciprocitate, de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, la cererea acestor state, transmisă pe cale diplomatică, ori prin intermediul altor instituţii abilitate.  +  Secţiunea a 2-a Modul şi condiţiile cerute pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar de către persoanele fizice  +  Articolul 21 (1) Persoanele fizice care au un interes legitim pot obţine propriul certificat de cazier judiciar. (2) Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor fizice în cel mult 10 zile de la data solicitării şi este valabil 30 de zile de la data întocmirii şi numai în scopul pentru care a fost eliberat. (3) Cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, se depune personal la unitatea de poliţie de la locul de naştere ori de domiciliu sau, după caz, la orice unitate ori subunitate de poliţie conectată la Sistemul Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar. (4) Pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice, instituţiile abilitate în acest domeniu vor percepe o taxă extrajudiciară, prin aplicarea unui timbru fiscal pe cererea respectivă. (5) Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. (6) Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează: a) în ţară, numai pe baza unei procuri autentificate de către un notar public; b) în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila. (7) Conţinutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului. (8) Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunerea la dosarul de graţiere individuală, acesta poate fi solicitat de persoana condamnată, copii, apărătorul ori reprezentantul legal al acestuia, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului acestuia. (9) În vederea eliberării certificatului de cazier judiciar către persoanele prevăzute la alin. (8), cu excepţia persoanei condamnate, se vor solicita acestora prezentarea în original şi depunerea unei copii a documentelor ce fac dovada calităţii.  +  Capitolul VI Rectificarea înscrierilor sau a notărilor din cazierul judiciar  +  Articolul 22 (1) Persoana care figurează în evidenţa cazierului judiciar poate cere rectificarea datelor înscrise sau a notărilor provizorii dacă acestea nu corespund situaţiei reale sau dacă înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale. (2) Cererea de rectificare trebuie motivată şi însoţită de actele doveditoare şi se adresează unităţii de poliţie care a emis certificatul de cazier judiciar, care este obligată să verifice susţinerile petiţionarului, iar în cazul în care constată că în cazierul judiciar s-a înscris o menţiune greşită, procedează la rectificarea datelor şi comunică sau eliberează un nou act în locul celui contestat. (3) Certificatul de cazier judiciar eliberat în condiţiile alin. (2) este scutit de taxa de timbru şi de cheltuielile efectuate pentru eliberarea documentului. (4) Unitatea de poliţie va comunică petiţionarului modul de soluţionare a cererii, în termen de cel mult 20 de zile de la depunerea acesteia.  +  Articolul 23 (1) Persoana căreia i s-a respins cererea de rectificare a cazierului judiciar poate introduce contestaţie, inclusiv pentru situaţia în care eroarea înregistrării în cazierul judiciar nu se datorează unităţii de poliţie, în termen de 30 de zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială de competenţă domiciliază. (2) Contestaţia este scutită de taxa de timbru, iar hotărârea pronunţată este definitivă şi irevocabilă. (3) În caz de admitere a contestaţiei, instanţa va trimite copie de pe hotărâre unităţii de poliţie care a eliberat actul contestat, în vederea rectificării cazierului judiciar, atât la nivelul cazierului local, cât şi central.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 24 (1) În scopul creării bazelor de date automatizate privind persoanele aflate în evidenţa cazierului judiciar, în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor se realizează Sistemul Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar. (2) În vederea utilizării acestor evidenţe, la sistemul informatizat vor fi conectate toate unităţile şi subunităţile de poliţie, precum şi celelalte structuri şi instituţii din sistemul de ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie. (3) Organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 25Până la realizarea Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar, structurile de poliţie îşi desfăşoară activitatea de evidenţă nominală a cazierului judiciar conform sistemului în vigoare.  +  Articolul 26 (1) Comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate provizoriu în evidenţa unităţilor de poliţie, precum şi cererile pentru obţinerea certificatelor şi copiilor de pe cazierul judiciar se vor face pe formulare-tip, conform modelului stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile prevăzute de art. 24 alin. (3). (2) Certificatele de cazier judiciar eliberate prin Sistemul Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar vor cuprinde obligatoriu elemente de securizare a documentului. Modelul certificatului de cazier judiciar se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 27Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată la care se abrogă Legea nr. 7/1972 privind cazierul judiciar, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 43 din 29 aprilie 1972.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 24 iunie 2004.Nr. 290.------