LEGE nr. 282 din 23 iunie 2004privind protecţia dobanditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durata limitată a unor bunuri imobiliare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 30 iunie 2004    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează protecţia dobanditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor ce au ca obiect dobândirea unui drept de folosinţă pe durata limitată a unor bunuri imobiliare.  +  Articolul 2 (1) Dispoziţiile prezentei legi reglementează următoarele: a) informaţiile cu privire la conţinutul contractelor şi la modalităţile de comunicare a acestor informaţii; b) procedurile şi modalităţile de anulare, reziliere, rezolutiune sau denunţare unilaterala a contractului. (2) Regimul juridic al contractelor încheiate în baza prezentei legi se completează cu dispoziţiile din dreptul comun sau din legi speciale aplicabile, după caz.  +  Articolul 3În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificatii: a) contract privind dobândirea unui drept de utilizare pe durata limitată a unor bunuri imobiliare, denumit în continuare contract - contractul sau grupul de contracte încheiat pentru o durată minima de 3 ani, cu plata unui preţ global, prin care, direct ori indirect, un drept real sau orice alt drept care priveşte folosinţă unuia ori mai multor bunuri imobiliare, pentru o perioadă determinata sau determinabilă a anului care nu poate fi mai mica de o săptămâna, este constituit ori face obiectul unui transfer sau al unui angajament de transfer al unui astfel de drept; b) bun imobiliar - orice imobil sau parte a acestuia, cu destinaţie de locuit, asupra căruia poarta dreptul care face obiectul contractului; c) vânzător - orice persoană fizica sau juridică care, în cadrul activităţii sale profesionale şi actionand în raporturile contractuale reglementate de prezenta lege, constituie, transfera sau se angajează sa transfere dreptul reglementat ca obiect al contractului; d) dobanditor - orice persoană fizica actionand în scopuri ce pot fi considerate că nu intră în sfera activităţii sale profesionale, căreia îi este transferat dreptul care face obiectul contractului sau în beneficiul căreia este constituit acest drept.  +  Articolul 4 (1) Vânzătorul este obligat sa furnizeze oricărei persoane care solicită informaţii despre bunul imobiliar un document care, în afară descrierii generale a bunului imobiliar, va oferi informaţii concise şi precise cel puţin asupra elementelor prevăzute la lit. a)-g), i) şi l) din anexa care face parte integrantă din prezenta lege, precum şi asupra modului de obţinere a unor informaţii complementare. (2) Informaţiile cuprinse în documentul prevăzut la alin. (1) sunt parte integrantă a contractului. (3) Fără acordul expres al părţilor, modificarea informaţiilor conţinute în documentul prevăzut la alin. (1) este permisă numai în situaţia în care aceasta rezultă din cauze independente de voinţa vânzătorului. (4) Orice modificare a informaţiilor prevăzute la alin. (1) va fi adusă la cunoştinţa dobânditorului înaintea momentului încheierii contractului. În contract vor fi menţionate în mod expres orice modificări ale informaţiilor respective. (5) Orice publicitate referitoare la bunul imobiliar în cauza va indica posibilitatea obţinerii documentului prevăzut la alin. (1), precum şi locul de unde acesta poate fi obţinut.  +  Articolul 5 (1) Contractul se încheie în forma scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, şi va cuprinde cel puţin elementele obligatorii prevăzute în anexa. Acţiunea în constatarea nulităţii poate fi introdusă de orice persoană interesată şi se soluţionează de instanţa civilă competenţa. (2) Contractul şi documentul prevăzut la art. 4 alin. (1) se redactează, în mod obligatoriu, în limba română. Dacă dobanditorul este cetăţean străin sau are reşedinţa în străinătate, contractul se va redacta şi în limba sau în una dintre limbile oficiale ale statului pe teritoriul căruia îşi are reşedinţa ori al cărui cetăţean este dobanditorul, la alegerea acestuia, în cazul în care aceasta este o limbă oficială a Comunităţii Europene. (3) Atunci când contractul nu a fost redactat, potrivit prevederilor alin. (2), în limba statului în care este situat bunul imobiliar, vânzătorul trebuie să furnizeze dobânditorului o traducere autorizata a contractului în limba sau în una dintre limbile oficiale ale acestui stat, în cazul în care aceasta este o limbă oficială a Comunităţii Europene.  +  Articolul 6 (1) Complementar optiunilor aflate la dispoziţia dobânditorului potrivit dreptului comun, referitoare la nulitatea sau anulabilitatea contractelor, acesta are dreptul: a) sa denunţe unilateral contractul, fără a fi necesară invocarea vreunui motiv, în termen de 10 zile calendaristice de la data semnării lui de ambele părţi contractante sau de la data la care părţile au semnat un antecontract, după caz. Termenul de 10 zile se calculează potrivit dreptului comun; b) în cazul în care contractul sau antecontractul nu conţine informaţiile prevăzute la lit. a)-c), lit. d) pct. 1 şi 2, lit. h), i), k), l) şi m) din anexa în momentul semnării de către cele doua părţi, să solicite anularea contractului, respectiv a antecontractului, în termen de 3 luni de la acest moment. Dacă în perioada celor 3 luni sunt furnizate aceste informaţii, termenul în care dobanditorul poate denunta contractul prevăzut la lit. a) curge de la data la care ultima informaţie i-a fost comunicată. (2) Dacă la împlinirea termenului de 3 luni prevăzut la alin. (1) lit. b) dobanditorul nu şi-a exercitat dreptul de a solicita anularea contractului şi contractul încheiat nu include informaţiile prevăzute la lit. a)-c), lit. d) pct. 1 şi 2, lit. h), i), k), l) şi m) din anexa, termenul de denunţare unilaterala a contractului prevăzut la alin. (1) lit. a) va curge din ziua următoare zilei în care a expirat termenul respectiv. (3) În situaţia în care dobanditorul doreşte să îşi exercite drepturile prevăzute la alin. (1), acesta trebuie, înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. (1), sa notifice în scris persoana ale carei date de identificare apar în contract, potrivit dreptului comun şi procedurilor specificate în contract, conform lit. l) din anexa. Termenul limita va fi considerat respectat dacă notificarea scrisă este transmisă înaintea implinirii acestuia. (4) În situaţia în care dobanditorul îşi exercită dreptul prevăzut la alin. (1) lit. a), i se poate solicita sa achite, atunci când este cazul, numai cheltuielile care, potrivit dispoziţiilor dreptului comun, sunt rezultate ca urmare a încheierii şi denunţării unilaterale a contractului şi care corespund formalităţilor legale ce trebuie să fie finalizate înainte de împlinirea termenului respectiv. Acest tip de cheltuieli trebuie să fie menţionate în mod expres în contract. (5) În situaţia în care dobanditorul îşi exercită dreptul de anulare prevăzut la alin. (1) lit. b), acesta nu este obligat sa achite sau sa ramburseze cheltuielile ocazionate.  +  Articolul 7Clauzele contractuale prin care este solicitată dobânditorului plata în avans a oricărei sume, înainte de împlinirea termenului în care acesta îşi poate exercita dreptul de denunţare unilaterala a contractului, sunt nule de drept.  +  Articolul 8În situaţia în care preţul contractului este acoperit în tot sau în parte de un credit acordat dobânditorului de către vânzător sau de un terţ, în baza unui contract încheiat între terţ şi vânzător, contractul de creditare va fi reziliat fără penalităţi şi dobânzi pentru dobanditor, în situaţia în care acesta îşi exercită dreptul de denunţare unilaterala a contractului prevăzut la art. 6.  +  Articolul 9Dreptul dobânditorului de denunţare unilaterala a contractului nu poate fi limitat de nici o clauza contractuală sau înţelegere între părţi, acestea fiind considerate nule de drept. Orice clauza prin care dobanditorul renunţa la drepturile pe care i le conferă prezenta lege sau prin care vânzătorul este exonerat de răspunderile ce îi revin potrivit prevederilor prezentei legi este nulă de drept.  +  Articolul 10Atunci când bunul imobiliar asupra căruia poarta dreptul care face obiectul contractului este situat în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, iar legea aplicabilă contractului nu este conformă reglementărilor comunitare privind protecţia dobanditorilor în cazul contractelor cu privire la dreptul real sau orice alt drept privind folosinţă pe durata limitată asupra bunurilor imobile, dobanditorul beneficiază în mod obligatoriu de protecţia conferita de prezenta lege.  +  Articolul 11Drepturile şi obligaţiile rezultate din contractele încheiate în temeiul prezentei legi pot fi înstrăinate către terţi, în condiţiile legii.  +  Articolul 12Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Codului civil, ale Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care acestea nu conţin dispoziţii contrare.  +  Articolul 13Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 14 (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 4 şi art. 5 alin. (2) şi (3) constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei. (2) Sancţiunile se pot aplica şi persoanelor juridice, caz în care amenda este de la 30.000.000 lei la 150.000.000 lei. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Dispoziţiile art. 28 şi 29 nu sunt aplicabile. (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane cu funcţii de control împuternicite din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei legi, articolul 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Controlul respectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe se face de către organele de specialitate ale Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor."  +  Articolul 16Prezenta lege transpune Directiva 94/47/CE privind protecţia dobanditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe timp parţial a unor bunuri imobiliare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L280 din 29 octombrie 1994.  +  Articolul 17Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 23 iunie 2004.Nr. 282.  +  Anexa Elementele obligatorii minime ale contractelor a) numele şi domiciliul şi, după caz, denumirea sau sediul părţilor contractante, inclusiv informaţii specifice referitoare la calitatea juridică pe care vânzătorul o are la momentul încheierii contractului, precum şi identitatea şi domiciliul proprietarului; b) natura exactă a dreptului care reprezintă obiectul contractului şi o clauza prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a acelui drept pe teritoriul statului în care bunul sau bunurile imobiliare în cauza sunt situate şi dacă respectivele condiţii au fost îndeplinite ori, în caz contrar, ce condiţii mai trebuie îndeplinite; c) când bunul imobiliar este determinat, se va face o descriere exactă a acestuia şi a localizarii; d) în situaţia în care bunul imobiliar se afla în construcţie:1. stadiul de realizare a imobilului;2. termenul rezonabil la care se preconizeaza finalizarea bunului imobiliar;3. dacă este vorba de un bun imobiliar determinat, numărul autorizaţiei de construcţie, denumirea şi adresa exactă ale autorităţii emitente;4. stadiul de realizare a lucrărilor de amenajare care fac bunul imobiliar pe deplin funcţional (alimentare cu gaze naturale, electricitate, canalizare, apa şi conexiuni telefonice);5. garanţia privind finalizarea bunului imobiliar sau garanţia privind rambursarea oricărei plati efectuate în situaţia în care imobilul nu este terminat şi modalităţile de aplicare a acestor garanţii, după caz; e) serviciile la care dobanditorul are sau va avea acces şi condiţiile în care îi sunt permise (electricitate, apa, întreţinere, salubritate); f) facilităţi comune, cum sunt: bazine de inot, sauna etc., la care dobanditorul are sau poate avea acces şi, după caz, în ce condiţii îi sunt permise; g) principiile în baza cărora se vor organiza reparaţiile şi întreţinerea proprietăţii imobiliare, administrarea, precum şi gestionarea acesteia; h) perioada exactă în care drepturile rezultate din contract pot fi exercitate şi, după caz, durata contractului; data la care dobanditorul poate începe să îşi exercite drepturile contractuale; i) preţul ce va fi plătit de dobanditor pentru exercitarea drepturilor contractuale; o estimare a sumei ce va fi plătită de către dobanditor pentru folosirea facilităţilor comune şi a serviciilor; baza pentru calcularea valorii taxelor referitoare la ocuparea imobilului, taxele legale obligatorii (taxe şi cotizatii) şi cheltuieli administrative (gestionarea/administrarea, întreţinerea şi reparaţiile imobilului); j) o clauza care reglementează faptul ca din achiziţionarea/administrarea imobilului nu vor rezultă alte costuri, taxe sau obligaţii decât cele specificate în contract; k) dacă este sau nu este posibil a folosi, a participa la un sistem privind schimbul sau revânzarea drepturilor contractuale, precum şi orice costuri pe care le implica un sistem de schimb sau de revânzare care va fi organizat de către vânzător ori de către un terţ desemnat de el în contract; l) informaţii privind dreptul de reziliere, anulare sau denunţare unilaterala a contractului şi indicaţii privind persoana căreia i se va notifica rezilierea, anularea sau denunţarea unilaterala a contractului, specificand, de asemenea, modalităţile în care pot fi făcute asemenea notificări; indicaţii precise asupra naturii şi valorii costurilor pe care dobanditorul va trebui să le plătească conform art. 6 alin. (4) din lege, dacă îşi exercită dreptul de denunţare unilaterala a contractului; dacă este cazul, informaţii privind modalităţile de reziliere a contractului de credit aferent contractului în cauza, în eventualitatea anulării sau denunţării unilaterale a acestuia; m) data şi locul semnării contractului de fiecare parte.-----------