LEGE nr. 277 din 23 iunie 2004privind constituirea, recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice şi piscicole
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 30 iunie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Producătorii agricoli, silvici şi piscicoli, la libera lor iniţiativă, se pot asocia şi constitui în grupuri de producători, cu personalitate juridică, bazate pe unitatea de interes şi acţiune a grupului, pentru comercializarea produselor agricole, silvice şi piscicole.  +  Articolul 2Grupurile de producători sunt persoane juridice cu scop lucrativ şi gestiune economică proprie, având dimensiunile şi criteriile stabilite prin normele metodologice.  +  Articolul 3 (1) Grupurile de producători se conduc pe baza unui statut propriu aprobat de adunarea generală. (2) Statutul-cadru al grupului de producători se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 4 (1) Statul sprijină activitatea de constituire şi funcţionare a grupurilor de producători, prin surse financiare interne şi externe, în condiţiile legii. (2) Grupurile de producători nu pot beneficia de dublă finanţare publică pentru aceeaşi activitate.  +  Articolul 5Obiectul de activitate al grupului de producători este: a) stabilirea unei strategii de piaţă, în scopul echilibrării raportului cerere-ofertă, al eliminării marilor variaţii de preţ al produselor de piaţă, precum şi al garantării unor venituri certe şi echitabile producătorilor; b) adaptarea în comun a structurii producţiei la cerinţele pieţei; c) stabilirea unor reguli unitare de producţie, obligatorii pentru toţi membrii producători ai grupului, prin care să se asigure un nivel de calitate a produselor, potrivit cerinţelor pieţei, precum şi protecţia şi conservarea calităţii mediului; d) elaborarea şi aplicarea unitară a unor reguli comerciale specifice fiecărei categorii de produs sau grupe de produse; e) comercializarea producţiei membrilor grupului de producători.  +  Articolul 6Produsele agricole, silvice şi piscicole, pentru care se pot constitui grupuri de producători potrivit prezentei legi, se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 7 (1) Calitatea de membru al unui grup de producători poate fi dobândită de către orice producător agricol, silvic sau piscicol, care este deţinător legal al bazei de producţie şi îşi declară în scris intenţia de a comercializa producţia agricolă, silvică ori piscicolă proprie, ca grup de producători, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al acestuia. (2) Producătorii care au dobândit calitatea de membru al grupului de producători se pot retrage din grup, renunţând la calitatea de membru, cu respectarea unui termen de preaviz a cărui durată, pentru a conferi stabilitate grupului, se stabileşte în funcţie de produs sau grupa de produse, prin actul constitutiv al grupului de producători.  +  Articolul 8Membrii grupului de producători au următoarele îndatoriri: a) să respecte şi să aplice regulile adoptate de grupul de producători cu privire la producţie şi măsurile luate pentru protecţia mediului; b) să comercializeze, prin intermediul grupului de producători, întreaga producţie destinată valorificării; c) să achite obligaţia financiară faţă de grupul de producători; d) să fie penalizaţi pentru neplata obligaţiilor prevăzute prin statut.  +  Articolul 9 (1) Pentru recunoaştere, grupul de producători solicită un aviz, după caz, direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală, direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare sau filialelor teritoriale ale Inspecţiei Piscicole din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în a căror rază de competenţă îşi au sediul administrativ. (2) Avizele de recunoaştere pentru grupurile de producători se înregistrează într-un registru special deschis de către autoritatea desemnată să le elibereze, conform specificului activităţii. (3) Documentele necesare pentru obţinerea avizului de recunoaştere se stabilesc prin normele metodologice.  +  Articolul 10Grupurile de producători care valorifică două sau mai multe produse pot fi recunoscute dacă realizează cumulativ dimensiunile şi criteriile stabilite.  +  Articolul 11Grupurile de producători pot fuziona sau se pot diviza păstrându-şi recunoaşterea ca grup de producători, cu respectarea dimensiunilor şi criteriilor stabilite.  +  Articolul 12Avizul de recunoaştere a grupului de producători poate fi retras de către autoritatea emitentă, printr-o decizie de retragere a recunoaşterii grupului de producători, în următoarele cazuri: a) nu mai are dimensiunea şi nu mai sunt îndeplinite criteriile de recunoaştere; b) avizul de recunoaştere a fost obţinut prin prezentarea de date neconforme realităţii; c) în activitatea sa, grupul de producători nu respectă dimensiunile şi criteriile care au stat la baza eliberării avizului de recunoaştere; d) nu îşi respectă obligaţiile faţă de membrii grupului de producători.  +  Articolul 13Modelul avizului de recunoaştere şi cel al deciziei de retragere a recunoaşterii grupului de producători sunt aprobate prin normele metodologice.  +  Articolul 14Grupul de producători care a beneficiat, conform art. 4, de sprijin financiar şi a utilizat acest sprijin în alt scop decât cel pentru care i-a fost acordat este obligat la restituirea integrală a sprijinului financiar de care a beneficiat, inclusiv a dobânzilor legale aferente.  +  Articolul 15 (1) Responsabilitatea verificării îndeplinirii condiţiilor de recunoaştere a grupului de producători, precum şi a modului de utilizare a sprijinului financiar revine personalului autorităţilor emitente desemnate pentru eliberarea avizului de recunoaştere. (2) Activitatea personalului menţionat la alin. (1) este controlată periodic de Direcţia de inspecţii din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 16Grupurile de producători dispun de conducere, infrastructură şi toate condiţiile necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute prin actul constitutiv.  +  Articolul 17În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor emite normele metodologice de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 23 iunie 2004.Nr. 277.---------