LEGE nr. 300 din 28 iunie 2004privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Persoanele fizice, cetăţeni români sau cetăţeni străini, care provin din statele membre ale Uniunii Europene şi din statele aparţinând Spaţiului Economic European, pot desfăşura activităţi economice pe teritoriul României, în mod independent, sau pot constitui asociaţii familiale în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (2) Persoanele fizice şi asociaţiile familiale pot fi autorizate să desfăşoare activităţi economice în toate domeniile, meseriile şi ocupaţiile, cu excepţia celor reglementate prin legi speciale.  +  Articolul 2 (1) Asociaţia familială se poate înfiinţa la iniţiativa unei persoane fizice şi se constituie din membrii de familie ai acesteia. (2) Sunt consideraţi membrii unei familii, în sensul prezentei legi, soţul, soţia şi copiii acestora care au împlinit vârsta de 16 ani, la data autorizării asociaţiei familiale, precum şi rudele acestora până la gradul al patrulea inclusiv. (3) În cazul desfăşurării activităţii în contextul dreptului de stabilire, asociaţia familială se constituie din membrii de familie care au domiciliul sau reşedinţa în România. (4) Asociaţia familială este reprezentată în relaţiile cu terţii de persoana din iniţiativa căreia s-a înfiinţat sau de persoana împuternicită de aceasta, în baza unei procuri autentificate.  +  Articolul 3 (1) Persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent, precum şi persoanele fizice care sunt membri ai asociaţiilor familiale au, în sensul prezentei legi, calitatea de angajat propriu. (2) Calitatea de angajat propriu se referă la dreptul de a fi asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, al asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de legile care reglementează aceste domenii. (3) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţiile familiale autorizate în condiţiile prezentei legi nu pot angaja persoane cu contract individual de muncă pentru desfăşurarea activităţilor pentru care s-a obţinut autorizaţia.  +  Articolul 4Persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţia familială trebuie să deţină autorizaţia şi certificatul de înregistrare eliberate în condiţiile prezentei legi.  +  Capitolul II Autorizarea. Procedura de autorizare. Anularea autorizaţiei  +  Articolul 5Pot desfăşura activităţi economice în mod independent sau în cadrul asociaţiilor familiale persoanele fizice care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 18 ani, în cazul persoanelor fizice ce solicită autorizarea pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent şi a persoanelor fizice care au iniţiativa constituirii asociaţiei familiale, respectiv vârsta de 16 ani, în cazul membrilor asociaţiei familiale; b) starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia; c) au calificarea - pregătire profesională sau, după caz, experienţă profesională -, necesară pentru a desfăşura activitatea economică pentru care se solicită autorizaţia; d) nu au fost condamnate penal prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea de fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal; e) îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor şi cerinţele reglementărilor specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată, precum şi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţă.  +  Articolul 6 (1) În vederea emiterii autorizaţiei pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau în cadrul unei asociaţii familiale, trebuie să se asigure la primăria competentă o documentaţie care va cuprinde: a) cerere-tip; în cazul asociaţiei familiale trebuie să conţină semnăturile tuturor membrilor asociaţiei; b) rezervarea denumirii la oficiul registrului comerţului; c) certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante, respectiv al fiecărui membru al asociaţiei familiale, în original. Cetăţenii străini neînregistraţi fiscal în România au obligaţia să prezinte o declaraţie pe propria răspundere autentificată, din care să rezulte că nu au datorii fiscale şi că nu au săvârşit fapte de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal, sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală; d) copii de pe actele de identitate; e) în cazul desfăşurării activităţii în contextul dreptului de stabilire - actele din care să rezulte domiciliul sau reşedinţa; f) certificatul medical pentru persoana fizică, respectiv pentru fiecare membru al asociaţiei familiale, prin care se atestă că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia, eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitară; g) declaraţia-tip pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor, precum şi reglementările specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată şi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţă; h) copii de pe documentele prevăzute la art. 7, care dovedesc pregătirea profesională sau, după caz, experienţa profesională, pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizarea. (2) În cazul în care pentru practicarea unor activităţi economice, ocupaţii sau meserii sunt prevăzute, prin acte normative, cerinţe de pregătire profesională şi/sau de atestare specifice, persoana fizică sau, după caz, reprezentantul asociaţiei familiale trebuie să depună dovada îndeplinirii cerinţelor respective. (3) În cazul în care activitatea economică pentru care se solicită autorizarea nu necesită calificare, persoana fizică nu va prezenta dovada pregătirii sau experienţei profesionale prevăzute la alin. (1) lit. h).  +  Articolul 7 (1) Calificarea prevăzută la art. 5 lit. c), dobândită în România, poate fi dovedită cu următoarele documente, după caz: a) diploma, certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ preuniversitar sau universitar; b) certificatul de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia; c) certificatul de competenţă profesională, eliberat de instituţiile abilitate conform legislaţiei în vigoare; d) cartea de meşteşugar, obţinută în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare la data eliberării acesteia; e) carnetul de muncă al solicitantului, din care să reiasă că acesta a fost încadrat în muncă pe o durată de minimum 2 ani în activitatea, meseria sau ocupaţia pentru care se solicită autorizarea; f) declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit în cazul meseriilor tradiţionale artizanale; g) autorizaţia eliberată în condiţiile Decretului-lege nr. 54/1990 sau ale Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice, cu modificările ulterioare; h) alte dovezi care să ateste experienţa profesională. (2) Persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin. (1) care au dobândit calificarea în străinătate trebuie să depună pentru obţinerea autorizaţiei, după caz: a) atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, pentru documentele prevăzute la alin. 1 lit. a); b) atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, eliberat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European.  +  Articolul 8Autorizaţia pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor activităţi economice în mod independent, precum şi pentru înfiinţarea şi funcţionarea de asociaţii familiale, denumită în continuare autorizaţie, se eliberează, la cerere: a) în cazul desfăşurării activităţii în contextul dreptului de stabilire, de către primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială solicitanţii îşi au domiciliul sau reşedinţa; b) în cazul desfăşurării activităţii în contextul prestării de servicii, de către primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială solicitanţii vor presta activităţile respective.  +  Articolul 9Primăria are obligaţia ca în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de autorizare sau, după caz, de completare a autorizaţiei, să elibereze autorizaţia şi copia certificată a acesteia.  +  Articolul 10Autorizaţia va cuprinde în mod obligatoriu: a) datele de identificare a emitentului autorizaţiei; b) datele de identificare a persoanei fizice care va desfăşura activităţi economice în mod independent sau a persoanei din iniţiativa căreia se înfiinţează asociaţia familială şi a membrilor acesteia; c) activitatea principală şi, după caz, activităţile secundare pentru care se eliberează autorizaţia, codificate conform Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002, clasă de 4 cifre; d) locul de desfăşurare a activităţii principale şi, după caz, a activităţilor secundare; e) data eliberării autorizaţiei şi numărul de înregistrare al acesteia.  +  Articolul 11 (1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) care exercită în mod legal o activitate economică ce face obiectul prezentei legi într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în care sunt stabilite, şi care solicită desfăşurarea activităţii respective în România în contextul prestării de servicii, autorizaţia prevăzută de prezenta lege va fi eliberată de primării în baza cererii şi a documentului care atestă că solicitantul desfăşoară în statul de provenienţă în mod legal activitatea pentru care solicită autorizarea. (2) Actul prevăzut la alin. (1) va fi depus în copie tradusă şi legalizată.  +  Articolul 12 (1) O persoană fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau o asociaţie familială are dreptul de a deţine o singură autorizaţie. (2) Pentru desfăşurarea altei activităţi care nu este prevăzută în autorizaţie este necesară completarea autorizaţiei. (3) Activităţile de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă pot fi realizate, în condiţiile stabilite de dispoziţiile legale în vigoare, fără a fi necesar ca aceste activităţi să fie prevăzute în autorizaţie.  +  Articolul 13 (1) Anularea autorizaţiei se realizează în baza cererii de renunţare sau când una dintre condiţiile de autorizare prevăzute la art. 5 nu mai este îndeplinită. (2) Cererea de renunţare la autorizaţie se adresează în scris autorităţii administraţiei publice locale emitente de către persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau de către reprezentantul asociaţiei familiale şi se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. (3) Emitentul va transmite lunar la oficiul registrului comerţului cazurile de anulare a autorizaţiei, prevăzute în prezenta lege, împreună cu originalul certificatelor de înregistrare şi va comunică aceste cazuri şi organelor fiscale competente aflate pe raza teritorială a autorităţii publice emitente. (4) Anularea autorizaţiei atrage radierea din oficiu din registrul comerţului a persoanei fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau a asociaţiei familiale.  +  Articolul 14Persoanelor fizice, cetăţeni străini, care desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României, autorizate în conformitate cu prevederile prezentei legi, li se aplică regimul valutar stabilit prin reglementările Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 15 (1) Organele de control competente conform dispoziţiilor legale în vigoare vor verifica prin sondaj periodic respectarea condiţiilor de autorizare de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţiile familiale autorizate în condiţiile prezentei legi. (2) În cazul în care se constată că una dintre condiţiile de autorizare nu este îndeplinită, autoritatea care a emis autorizaţia va fi notificată în vederea anulării autorizaţiei. (3) Anularea autorizaţiei în situaţia prevăzută la alin. (2) atrage radierea din registrul comerţului fără plata taxelor prevăzute de lege.  +  Capitolul III Procedura de înregistrare în registrul comerţului  +  Articolul 16 (1) În vederea eliberării certificatului de înregistrare, primăriile au obligaţia să ia măsurile necesare pentru a asigura obţinerea cazierului fiscal şi dovada rezervării denumirii firmei necesare pentru eliberarea şi depunerea autorizaţiei, în copie certificată, la oficiul registrului comerţului. (2) Depunerea autorizaţiei în copie certificată de oficiul registrului comerţului se realizează în termen de maximum 3 zile de la eliberarea acesteia. (3) În cazul în care transmiterea documentelor prevăzute la alin. (1) se face prin poştă, taxele poştale aferente sunt suportate din taxa de eliberare a autorizaţiei. (4) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrarea în registrul comerţului a comercianţilor persoane fizice şi asociaţii familiale se face numai pe baza autorizaţiei emise de primari. (5) În termen de 7 zile lucrătoare de la primirea documentelor transmise de primărie, oficiul registrului comerţului va emite şi va transmite către primărie certificatul de înregistrare. (6) Data comunicării certificatului de înregistrare către comerciant va fi transmisă de către primării organelor fiscale competente din structura teritorială a Ministerului Finanţelor Publice, pentru evidenţa fiscală. (7) Transmiterea se face în scris, nominal, în intervalul cuprins între prima şi a cincea zi a fiecărei luni, pentru luna anterioară.  +  Articolul 17Primăriile au obligaţia să notifice instituţiilor abilitate cu supravegherea respectării de către comercianţi a legislaţiei specifice în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionării comercianţilor, despre eliberarea autorizaţiei şi a certificatului de înregistrare.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 18Activităţile economice care fac obiectul prezentei legi sunt prevăzute în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 701 din 17 decembrie 2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 9 ianuarie 2004.  +  Articolul 19Autoritatea competentă să elibereze documentele care atestă experienţa profesională dobândită în România, pentru persoanele care doresc să desfăşoare în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele aparţinând Spaţiului Economic European activităţi economice care fac obiectul prezentei legi, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 20 (1) Respingerea cererii de autorizare şi refuzul înregistrării în registrul comerţului în mod nejustificat, precum şi măsura anulării autorizaţiei pot fi contestate în instanţă, în condiţiile legii. (2) Nerespectarea termenului prevăzut la art. 9 se sancţionează cu amendă de 500.000 lei pentru fiecare zi de întârziere.  +  Articolul 21Constituie contravenţia prevăzută de art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează, potrivit legii, începerea desfăşurării oricărei activităţi comerciale înainte de obţinerea autorizaţiei şi a certificatului de înregistrare, prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 22Persoanele fizice independente şi asociaţiile familiale care s-au înfiinţat în baza Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice sau care şi-au preschimbat autorizaţia emisă în baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative nu au obligaţia de preschimbare a autorizaţiei.  +  Articolul 23În aplicarea prevederilor prezentei legi vor fi elaborate norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea comună a Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Ministerului Justiţiei - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 24 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: a) Legea nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 6 august 2002, cu modificările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 20 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 28 iunie 2004.Nr. 300.________________