LEGE nr. 315 din 28 iunie 2004privind dezvoltarea regională în România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 29 iunie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prin prezenta lege se stabilesc cadrul instituţional, obiectivele, competenţele şi instrumentele specifice politicii de dezvoltare regională în România.  +  Articolul 2 (1) Politica de dezvoltare regională reprezintă ansamblul politicilor elaborate de Guvern, prin organele administraţiei publice centrale, de autorităţile administraţiei publice locale şi organismele regionale specializate, cu consultarea partenerilor socioeconomici implicaţi, în scopul asigurării creşterii economice şi dezvoltării sociale echilibrate şi durabile ale unor arii geografice constituite în regiuni de dezvoltare, al îmbunătăţirii competitivităţii internaţionale a României şi al reducerii decalajelor economice şi sociale existente între România şi statele membre ale Uniunii Europene. (2) Aplicarea politicilor de dezvoltare regională se realizează în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile generale de dezvoltare a României, precum şi cu obiectivele Uniunii Europene în domeniul coeziunii economice şi sociale. (3) Principiile care stau la baza realizării politicii de dezvoltare regională sunt:- subsidiaritatea;- descentralizarea;- parteneriatul.  +  Articolul 3Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională în România sunt următoarele: a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin stimularea dezvoltării echilibrate, recuperarea accelerată a întârzierilor în domeniul economic şi social a zonelor mai puţin dezvoltate, ca urmare a unor condiţii istorice, geografice, economice, sociale, politice, precum şi preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre; b) corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor prin stimularea iniţiativelor şi prin valorificarea resurselor locale şi regionale, în scopul dezvoltării economico-sociale durabile şi al dezvoltării culturale a acestora; c) stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, transfrontaliere, inclusiv în cadrul euroregiunilor, precum şi participarea regiunilor de dezvoltare la structurile şi organizaţiile europene care promovează dezvoltarea economico-socială şi instituţională a acestora, în scopul realizării unor proiecte de interes comun, în conformitate cu acordurile internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 4Obiectivele prevăzute la art. 3 se realizează prin programe care se finanţează din Fondul naţional pentru dezvoltare regională şi din Fondul pentru dezvoltare regională, care se constituie potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Capitolul II Regiunile de dezvoltare  +  Articolul 5 (1) În aplicarea prezentei legi, în concordanţă cu obiectivele de coeziune economică şi socială ale României, precum şi ale Uniunii Europene în domeniul politicilor de dezvoltare regională, pe teritoriul României sunt constituite opt regiuni de dezvoltare. (2) Regiunile de dezvoltare nu sunt unităţi administrativ-teritoriale şi nu au personalitate juridică. (3) Denumirile şi componenţa regiunilor de dezvoltare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 6 (1) Regiunile de dezvoltare sunt zone care cuprind teritoriile judeţelor în cauză, respectiv ale municipiului Bucureşti, constituite în baza unor convenţii încheiate între reprezentanţii consiliilor judeţene şi, după caz, ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, şi funcţionează în baza prevederilor prezentei legi. (2) Regiunile de dezvoltare constituie cadrul de elaborare, implementare şi evaluare a politicilor de dezvoltare regională, precum şi de culegere a datelor statistice specifice, în conformitate cu reglementările europene emise de EUROSTAT pentru nivelul al doilea de clasificare teritorială NUTS 2, existent în Uniunea Europeană. (3) Regiunile, judeţele şi/sau localităţile din judeţe care fac parte din regiuni diferite se pot asocia în scopul realizării unor obiective de interes comun, interregionale şi/sau interjudeţene.  +  Capitolul III Structuri teritoriale pentru dezvoltarea regională  +  Articolul 7 (1) Consiliul pentru dezvoltare regională este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională. (2) În concordanţă cu obiectivele politicii regionale, consiliul pentru dezvoltare regională are următoarele atribuţii principale: a) analizează şi aprobă strategia şi programele de dezvoltare regională; b) sprijină elaborarea în parteneriat a Planului naţional de dezvoltare; c) aprobă proiectele de dezvoltare regională, selecţionate la nivel regional, în concordanţă cu criteriile, priorităţile şi metodologia elaborate de instituţia naţională cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale, împreună cu organismele regionale specializate; d) transmite Consiliului naţional pentru dezvoltare regională, spre aprobarea finanţării, portofoliul propus de proiecte pentru care se aplică o procedură de selecţie la nivel naţional; e) aprobă criteriile, priorităţile, alocarea şi destinaţiile resurselor Fondului pentru dezvoltare regională; f) prezintă Consiliului naţional pentru dezvoltare regională propuneri privind alocarea de resurse la Fondul pentru dezvoltare regională; g) urmăreşte utilizarea fondurilor alocate din Fondul naţional pentru dezvoltare regională; h) propune Consiliului naţional pentru dezvoltare regională cuantumul contribuţiilor anuale, în limita sumelor aprobate prin bugetele judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, alocate pentru Fondul pentru dezvoltare regională, pentru finanţarea obiectivelor politicilor regionale, precum şi destinaţia şi eşalonările de plată ale acestora; i) atrage alte contribuţii financiare, locale şi regionale, în vederea realizării obiectivelor regionale; sursele atrase se constituie ca venituri la Fondul pentru dezvoltare regională; j) aprobă rapoartele de activitate semestriale întocmite de agenţiile pentru dezvoltare regională; k) coordonează şi sprijină dezvoltarea parteneriatelor regionale; l) elaborează şi aprobă regulamentul propriu de funcţionare, în conformitate cu regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regională; m) avizează contractele, convenţiile, acordurile, protocoalele, precum şi alte documente similare, încheiate de către agenţia pentru dezvoltare regională cu terţii în domeniul specific de activitate, inclusiv cu instituţiile similare din cadrul Uniunii Europene, şi informează corespunzător Consiliul naţional pentru dezvoltare regională; n) aprobă statutul de organizare şi funcţionare a agenţiei pentru dezvoltare regională, precum şi organigrama acesteia; o) coordonează activităţile de mediatizare la nivel regional a politicilor şi obiectivelor de dezvoltare regională, a programelor regionale finanţate de Uniunea Europeană, precum şi pe cele privind utilizarea, la nivelul regiunii, a fondurilor, asigurând transparenţa şi informarea corectă, rapidă şi în timp util a cetăţenilor, în special a întreprinzătorilor. (3) Sumele reprezentând contribuţiile financiare ale consiliilor judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, stabilite în condiţiile prezentei legi, se prevăd în bugetele anuale proprii ale acestora, în cadrul unei poziţii distincte, denumită Dezvoltare şi promovare regională. (4) Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, adoptă hotărâri în aplicarea hotărârilor consiliilor pentru dezvoltare regională, în termen de maximum 60 de zile de la primirea comunicării privind cuantumul contribuţiilor anuale, stabilite conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. h). (5) Contribuţiile anuale, astfel stabilite, sunt vărsate trimestrial în Fondul pentru dezvoltare regională, administrat de agenţiile pentru dezvoltare regională. (6) Consiliul pentru dezvoltare regională este alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale din fiecare judeţ al regiunii; în cazul regiunii de dezvoltare Bucureşti - Ilfov, consiliul pentru dezvoltare regională este alcătuit din preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, primarul general al municipiului Bucureşti, din câte un reprezentant al fiecărui consiliu local de sector şi din reprezentanţi ai consiliilor locale din judeţul Ilfov, la paritate cu reprezentanţii sectoarelor municipiului Bucureşti. (7) Consiliul pentru dezvoltare regională alege un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ; aceste funcţii sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de către preşedinţii consiliilor judeţene. (8) În funcţie de problematica supusă dezbaterii, la lucrările consiliului pentru dezvoltare regională pot participa, fără drept de vot, prefecţii judeţelor, reprezentanţi ai consiliilor locale, municipale, orăşeneşti şi comunale, ai instituţiilor şi organizaţiilor cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale, reprezentanţi ai societăţii civile şi parteneri socioeconomici relevanţi.  +  Articolul 8 (1) În fiecare regiune de dezvoltare funcţionează câte o agenţie pentru dezvoltare regională, organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale. Acestea se organizează şi funcţionează în condiţiile prezentei legi şi ale statutului de organizare şi funcţionare, aprobat de consiliul pentru dezvoltare regională. (2) Schimbarea sediului agenţiei pentru dezvoltare regională în cadrul aceleiaşi localităţi în care funcţionează se aprobă de consiliul pentru dezvoltare regională, la propunerea directorului agenţiei pentru dezvoltare regională; schimbarea sediului agenţiei pentru dezvoltare regională în altă localitate, precum şi schimbarea denumirii regiunilor şi/sau a denumirii agenţiei se pot face numai cu aprobarea Consiliului naţional pentru dezvoltare regională. (3) În fiecare judeţ component al regiunii de dezvoltare, cu excepţia judeţului de reşedinţă a agenţiei, funcţionează un birou al agenţiei pentru dezvoltare regională. (4) Consiliile judeţene asigură spaţii adecvate pentru sediile şi spaţiile agenţiilor pentru dezvoltare regională şi ale birourilor acestora, în judeţele în care acestea îşi au reşedinţa sau funcţionează. (5) Coordonarea activităţilor agenţiilor pentru dezvoltare regională în domeniul implementării politicilor de dezvoltare regională, precum şi ale obiectivelor acestora se face de către instituţia naţională cu atribuţii şi responsabilităţi în acest domeniu. (6) Directorul agenţiei pentru dezvoltare regională este numit prin concurs şi este eliberat din funcţie de către consiliul pentru dezvoltare regională. (7) În elaborarea structurii organizatorice a agenţiei pentru dezvoltare regională, directorul acesteia aplică principiile definirii clare a funcţiilor şi competenţelor, precum şi al separării de atribuţii. (8) În cadrul fiecărei agenţii pentru dezvoltare regională se constituie o unitate de audit intern, subordonată directorului agenţiei şi care are ca scop: a) asigurarea obiectivă şi consilierea, destinate să îmbunătăţească sistemele şi activităţile agenţiei; b) sprijinirea îndeplinirii obiectivelor agenţiei printr-o abordare sistematică şi metodică, prin care se evaluează şi se îmbunătăţeşte eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare. (9) Capacitatea instituţională şi administrativă a agenţiilor pentru dezvoltare regională de a îndeplini aceste activităţi, precum şi atribuţiile delegate de instituţia/instituţiile naţionale sunt verificate prin unităţile de audit intern din cadrul fiecărei autorităţi naţionale de management şi gestionare a programului respectiv. (10) În scopul implementării programelor de dezvoltare regională, instituţia naţională cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale şi, după caz, instituţiile naţionale care implementează, la nivel regional, prin agenţiile pentru dezvoltare regională, programe naţionale, precum şi oricare alte instituţii naţionale care deleagă prin contract atribuţii acestora prevăd, cu prioritate, sume în bugetele lor, într-o poziţie distinctă denumită Asistenţă tehnică pentru implementarea programelor de dezvoltare regională. (11) Cuantumul sumelor cu care sunt finanţate activităţile contractate cu agenţiile pentru dezvoltare regională se stabileşte de comun acord între părţi, în limita sumelor de la bugetul de stat cu această destinaţie sau, după caz, a programelor negociate cu Uniunea Europeană. (12) Transferul acestor sume în contul agenţiilor pentru dezvoltare regională se realizează conform clauzelor contractuale convenite între părţi. (13) Sumele astfel transferate sunt utilizate de agenţiile pentru dezvoltare regională exclusiv pentru realizarea activităţilor prevăzute prin contract.  +  Articolul 9Agenţia pentru dezvoltare regională are următoarele atribuţii principale: a) elaborează şi propune consiliului pentru dezvoltare regională, spre aprobare, strategia, planul şi programele de dezvoltare regională, precum şi planurile de gestionare a fondurilor; b) asigură realizarea programelor de dezvoltare regională şi a planurilor de gestionare a fondurilor, în conformitate cu hotărârile adoptate de consiliul pentru dezvoltare regională, cu respectarea legislaţiei în vigoare, şi răspunde faţă de acesta pentru realizarea lor; c) solicită instituţiei naţionale cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale sume din Fondul naţional pentru dezvoltare regională, pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare aprobate; d) acţionează, împreună cu consiliul pentru dezvoltare regională, pentru atragerea de resurse, în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale; e) asigură managementul tehnic şi financiar al Fondului pentru dezvoltare regională, în scopul realizării obiectivelor prevăzute în programele de dezvoltare regională; f) răspunde faţă de consiliul pentru dezvoltare regională, faţă de instituţia/instituţiile naţionale cu care are încheiate contracte, precum şi faţă de organele abilitate prin lege pentru corecta gestionare a fondurilor încredinţate; g) transmite, spre aprobare, consiliului pentru dezvoltare regională proiectele selectate în cadrul programelor de dezvoltare regională în baza priorităţilor, criteriilor şi a metodologiei elaborate de instituţia naţională responsabilă pentru dezvoltarea regională, împreună cu organismele regionale specializate; în cazul licitaţiilor organizate la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, proiectele aprobate de consiliul pentru dezvoltare regională vor fi trimise spre avizare Consiliului naţional pentru dezvoltare regională; în cazul licitaţiilor de proiecte organizate la nivel naţional, proiectele selectate vor fi avizate de consiliul pentru dezvoltare regională şi aprobate de Consiliul naţional pentru dezvoltare regională; h) asigură şi răspunde, pe baza contractelor încheiate cu instituţiile naţionale, de implementarea, monitorizarea tehnică şi financiară şi controlul execuţiei proiectelor finanţate de Uniunea Europeană în cadrul programelor de dezvoltare regională şi/sau, după caz, a proiectelor din cadrul programelor naţionale, care se implementează la nivel regional prin agenţia pentru dezvoltare regională; pentru atribuţiile delegate agenţiilor pentru dezvoltare regională de către instituţiile aparţinând administraţiei publice centrale sau locale, monitorizarea şi controlul unor astfel de activităţi se fac de către instituţia care a delegat aceste atribuţii; i) întocmeşte rapoarte semestriale, precum şi raportul anual de implementare referitor la activităţile derulate conform contractelor cu instituţia naţională cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale; j) evidenţiază stadiul, dificultăţile de implementare, precum şi impactul programelor/proiectelor de dezvoltare regională şi propune măsuri de îmbunătăţire; rapoartele se aprobă în prealabil de către consiliul pentru dezvoltare regională şi sunt transmise instituţiei naţionale cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale; k) realizează şi asigură, în baza contractelor, mediatizarea/publicitatea la nivel regional a programelor şi proiectelor de dezvoltare regională; l) organizează şi dezvoltă, cu sprijinul şi sub coordonarea consiliului pentru dezvoltare regională, parteneriatele regionale şi promovează la nivel regional cunoaşterea politicilor şi practicilor Uniunii Europene, precum şi a principiilor care stau la baza politicilor de dezvoltare regională; m) identifică şi promovează, în parteneriat, proiecte de interes regional şi local, precum şi proiecte de cooperare intraregională; promovează, cu sprijinul consiliului pentru dezvoltare regională, regiunea şi atragerea de investiţii străine; dezvoltă colaborări cu organisme şi instituţii similare din Uniunea Europeană şi participă la implementarea proiectelor internaţionale de interes regional şi local; n) elaborează propunerile anuale ale bugetelor proprii de venituri şi cheltuieli destinate desfăşurării activităţilor prevăzute prin prezenta lege şi le supune aprobării consiliului pentru dezvoltare regională; o) asigură, printr-o structură de audit intern proprie, subordonată directorului agenţiei, desfăşurarea unei activităţi independente şi obiective, care dă asigurare şi consiliere conducerii agenţiei, pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor, perfecţionând activităţile agenţiei, ajutând-o să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe analiza riscului, a controlului şi a proceselor de administrare; p) încheie şi supune spre avizare consiliului pentru dezvoltare regională contracte, convenţii, acorduri şi protocoale, precum şi alte documente similare încheiate cu terţii în domeniul specific de activitate, inclusiv cu instituţii similare din cadrul Uniunii Europene; q) îndeplineşte obligaţiile contractuale şi răspunde pentru realizarea acestora, în conformitate cu criteriile şi indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractele încheiate în acest scop; r) asigură, prin personal specializat, secretariatul consiliului pentru dezvoltare regională; s) participă în structurile parteneriale stabilite la nivel naţional, în comitetele şi subcomitetele naţionale, precum şi în grupurile de lucru organizate de instituţiile naţionale responsabile pentru managementul şi gestionarea programelor finanţate de Uniunea Europeană; t) elaborează propriul statut de organizare şi funcţionare şi îl supune spre aprobare consiliului pentru dezvoltare regională; u) îndeplineşte atribuţiile privind elaborarea în parteneriat a Planului naţional de dezvoltare; v) asigură, împreună cu organismele regionale specializate, colectarea şi centralizarea datelor la nivel regional, cu privire la utilizarea fondurilor nerambursabile alocate regiunii, în scopul implementării programelor de dezvoltare regională.  +  Articolul 10 (1) Programele de dezvoltare regională şi cheltuielile de funcţionare a agenţiilor pentru dezvoltare regională se finanţează din Fondul pentru dezvoltare regională, care se constituie din: a) alocări de la Fondul naţional pentru dezvoltare regională; b) contribuţii din bugetele proprii ale judeţelor sau al municipiului Bucureşti, după caz, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin bugetele respective; c) surse financiare atrase din sectorul privat, de la bănci, investitori străini, Uniunea Europeană şi de la alte organizaţii internaţionale. (2) Pentru managementul şi implementarea programelor de dezvoltare regională, precum şi pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor delegate de instituţia naţională cu atribuţii în acest domeniu, finanţarea se realizează în baza unor contracte negociate şi încheiate pentru managementul tehnic şi financiar al programelor de dezvoltare regională. (3) Pentru implementarea programelor naţionale prin agenţiile pentru dezvoltare regională şi/sau pentru îndeplinirea unor atribuţii delegate acestora de instituţiile naţionale, finanţarea se realizează în baza unor contracte negociate şi încheiate cu instituţiile respective pentru implementarea programelor naţionale. (4) Operaţiunile financiare privind executarea programelor şi/sau proiectelor finanţate din fonduri publice se derulează de către agenţiile pentru dezvoltare regională, prin unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului. (5) Fondul pentru dezvoltare regională nu poate avea altă destinaţie decât cea prevăzută de prezenta lege. (6) Disponibilităţile înregistrate la finele exerciţiului financiar la Fondul pentru dezvoltare regională se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.  +  Capitolul IV Structuri naţionale pentru dezvoltare regională  +  Articolul 11 (1) Consiliul naţional pentru dezvoltare regională este structura naţională de tip partenerial, cu rol decizional privind elaborarea şi implementarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională. (2) Preşedintele Consiliului naţional pentru dezvoltare regională este conducătorul instituţiei naţionale cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale şi poate delega această funcţie. (3) Consiliul naţional pentru dezvoltare regională are în componenţa sa preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor pentru dezvoltare regională şi, la paritate cu numărul acestora, reprezentanţi ai Guvernului, desemnaţi prin hotărâre a Guvernului, inclusiv preşedintele. (4) Înlocuirea unui membru al Consiliului naţional pentru dezvoltare regională se comunică, în timp util, instituţiei care asigură preşedinţia Consiliului naţional pentru dezvoltare regională.  +  Articolul 12Consiliul naţional pentru dezvoltare regională are următoarele atribuţii: a) avizează politicile şi strategia naţională pentru dezvoltare regională, precum şi Planul naţional de dezvoltare, care conţine priorităţile şi măsurile multianuale de finanţare a obiectivelor naţionale ale coeziunii economice şi sociale; b) aprobă criteriile şi priorităţile privind utilizarea Fondului naţional pentru dezvoltare regională; c) prezintă Guvernului, spre aprobare, programele prioritare finanţate din Fondul naţional pentru dezvoltare regională; d) analizează utilizarea fondurilor alocate agenţiilor pentru dezvoltare regională din Fondul naţional pentru dezvoltare regională, pe baza rapoartelor de monitorizare elaborate şi transmise de către consiliile pentru dezvoltare regională; e) propune modul de utilizare a fondurilor de preaderare pentru dezvoltarea regională alocate României de către Uniunea Europeană în perioada de preaderare; f) urmăreşte realizarea obiectivelor dezvoltării regionale, inclusiv în cadrul activităţilor de cooperare externă a regiunilor de dezvoltare, de tip transfrontalier, interregional, la nivelul euroregiunilor; g) avizează proiectele propuse de agenţiile pentru dezvoltare regională şi aprobate de consiliul pentru dezvoltare regională pentru finanţarea acestora din programele de dezvoltare regională, în cazul licitaţiilor de proiecte organizate la nivel regional; h) aprobă proiectele propuse de agenţiile pentru dezvoltare regională şi aprobate de consiliul pentru dezvoltare regională, pentru finanţarea acestora din programele de dezvoltare regională, în cazul licitaţiilor de proiecte organizate la nivel naţional; i) analizează şi aprobă rapoartele de activitate prezentate de către Comitetul Naţional de Coordonare a Programelor PHARE - componenta de coeziune economică şi socială, constituit în baza prevederilor Memorandumului de finanţare PHARE, precum şi propunerile înaintate de acest comitet.  +  Articolul 13 (1) Ministerul Integrării Europene, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în subordinea Guvernului, este instituţia care exercită, la nivel naţional, atribuţiile şi responsabilitatea elaborării, promovării, coordonării, gestionării, implementării şi monitorizării politicilor şi strategiilor de dezvoltare regională din România, precum şi a programelor de coeziune economică şi socială. (2) Ministerul Integrării Europene asigură secretariatul Consiliului naţional pentru dezvoltare regională.  +  Articolul 14 (1) Programele multianuale de dezvoltare regională se finanţează din Fondul naţional pentru dezvoltare regională, constituit din sumele care se alocă, anual, prin bugetul de stat, ca poziţie distinctă pentru politica de dezvoltare regională. (2) Fondul naţional pentru dezvoltare regională, administrat de Ministerul Integrării Europene, este gestionat prin conturi distincte, deschise la Trezoreria Statului. (3) Fondul naţional pentru dezvoltare regională se constituie din: a) sumele de la bugetul de stat, care sunt prevăzute într-o poziţie distinctă şi care se alocă, prin hotărâre a Guvernului, pentru programele de dezvoltare regională finanţate numai de la bugetul de stat; b) asistenţă financiară nerambursabilă din partea unor guverne, organizaţii internaţionale, bănci. (4) Disponibilităţile înregistrate la finele exerciţiului financiar la Fondul naţional pentru dezvoltare regională se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. (5) Pentru finanţarea cheltuielilor de asistenţă tehnică necesare în vederea selecţiei şi monitorizării programelor şi proiectelor de dezvoltare regională finanţate exclusiv de la bugetul de stat, instituţia naţională cu atribuţii în domeniul managementului tehnic şi financiar al acestor programe alocă un anumit procent din bugetele programelor şi proiectelor respective.  +  Articolul 15 (1) Institutul Naţional de Statistică colectează din regiunile de dezvoltare datele statistice specifice, necesare fundamentării şi monitorizării politicilor de dezvoltare regională. (2) Agenţiile pentru dezvoltare regională colaborează cu direcţiile regionale de statistică, care le transmit lunar, cu titlu gratuit, datele statistice specifice necesare fundamentării şi monitorizării politicilor de dezvoltare regională.  +  Articolul 16Utilizarea pentru alte destinaţii decât cea pentru care au fost acordate a fondurilor alocate din Fondul naţional pentru dezvoltare regională, pentru proiectele de dezvoltare regională şi, după caz, a celor din Fondul pentru dezvoltare regională, inclusiv a sumelor de la bugetele instituţiilor naţionale şi locale, care finanţează activităţile agenţiilor conform prevederilor din prezenta lege, se constată şi se sancţionează de către organele de control abilitate, potrivit legii.  +  Articolul 17 (1) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, Guvernul aprobă, prin hotărâre, regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regională. (2) În termen de 60 de zile de la publicarea regulamentului-cadru prevăzut la alin. (1), consiliile pentru dezvoltare regională îşi elaborează şi aprobă propriul regulament de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 18Regulamentele de organizare şi funcţionare ale consiliilor pentru dezvoltare regională se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 19Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional pentru dezvoltare regională se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 20În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, agenţiile pentru dezvoltare regională îşi modifică corespunzător statutele proprii de organizare şi funcţionare şi le transmit spre aprobare consiliilor pentru dezvoltare regională.  +  Articolul 21 (1) Directorul agenţiei pentru dezvoltare regională dispune măsurile necesare pentru respectarea reglementărilor legale în vigoare, referitoare la independenţa auditorilor interni, care îşi desfăşoară activitatea în structurile agenţiei; acesta nu poate delega această funcţie altor salariaţi; auditorii interni din cadrul agenţiilor îşi exercită activităţile în conformitate cu legislaţia naţională, armonizată cu standardele internaţionale în domeniul auditului intern. (2) Structura de audit intern, precum şi auditorii nu pot fi implicaţi în nici una dintre activităţile manageriale, de control sau de execuţie, din cadrul agenţiei pentru dezvoltare regională.  +  Articolul 22 (1) Personalul de decizie din cadrul agenţiilor pentru dezvoltare regională nu poate fi implicat şi nu poate desfăşura activităţi care constituie conflict de interese cu atribuţiile de serviciu şi nu poate fi asociat şi deţine acţiuni sau părţi sociale într-o societate comercială care beneficiază, sub orice formă, de sprijin financiar sau de alte servicii furnizate de agenţii; în toate situaţiile, personalul agenţiei este obligat să respecte, indiferent de funcţia pe care o ocupă, actele normative în vigoare privind conflictul de interese. (2) Personalul agenţiei, inclusiv personalul din birourile judeţene, indiferent de funcţia pe care o ocupă, nu poate exercita activităţi în cadrul agenţiei şi nu poate fi numit sau reconfirmat în funcţii de decizie în cadrul acesteia, dacă a suferit condamnări penale definitive.  +  Articolul 23Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 24Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUIVALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 28 iunie 2004.Nr. 315.-----------