ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 15 iunie 2004pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 29 iunie 2004    Având în vedere caracterul de urgenţă ce constă atât în necesitatea stringentă de reducere imediată a arieratelor din economie şi prevenirea acumulării de noi arierate, de aplicare urgentă a măsurilor de restructurare în vederea redresării economice şi financiare a societăţilor comerciale aflate în dificultate, cât şi în necesitatea trecerii în proprietate privată a acestora, în scopul acordării României a statutului de economie funcţională de piaţă,având în vedere caracterul excepţional ce rezidă în necesitatea finalizării privatizării ultimelor societăţi comerciale mari aflate în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum şi în necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de Guvernul României faţă de organismele financiare internaţionale, respectiv stabilirea unor programe de reducere a arieratelor şi măsuri concrete pentru diminuarea acestora până la sfârşitul lunii iunie 2004, în scopul încheierii cu Fondul Monetar Internaţional a Aranjamentului stand-by de tip preventiv,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICDupă articolul 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:"Art. 10^1. - (1) În scopul reducerii volumului arieratelor din economie, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului poate acorda împrumuturi unor societăţi comerciale din portofoliul său, pentru plata unei părţi din consumul de energie electrică şi gaze naturale. (2) Societăţile care beneficiază de împrumuturile prevăzute la alin. (1), precum şi condiţiile în care se acordă aceste împrumuturi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Împrumuturile se acordă din veniturile obţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, potrivit legii."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Preşedintele Autorităţii pentruValorificarea Activelor Statului,Mircea UrsacheMinistru de stat,ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 15 iunie 2004.Nr. 49.------------