HOTĂRÂRE nr. 862 din 3 iunie 2004privind aprobarea instrucțiunilor de metrologie legală
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 28 iunie 2004  În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă instrucțiunile de metrologie legală, prevăzute în anexele nr. 1-7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 4 din Instrucțiunile de metrologie legală IML 2-04 și ale art. 18 alin. (2) lit. c) din Instrucțiunile de metrologie legală I.M.L. 3-04, care intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 3(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 318/1998 privind aprobarea instrucțiunilor de metrologie legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 23 iunie 1998.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), activitățile de metrologie legală în curs de desfășurare în baza documentelor legale depuse de către agenții economici la Biroul Român de Metrologie Legală pot fi finalizate în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit instrucțiunilor de metrologie legală aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 318/1998.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul de stat,
  ministrul economiei și comerțului,
  Andrei Grigorescu,
  secretar de stat
  București, 3 iunie 2004.Nr. 862.  +  Anexa nr. 1INSTRUCȚIUNI DE METROLOGIE LEGALĂI.M.L. 1-04 - "Etaloane naționale"  +  Anexa nr. 2INSTRUCȚIUNI DE METROLOGIE LEGALĂI.M.L. 2-04 - "Aprobarea de model"  +  Anexa nr. 3INSTRUCȚIUNI DE METROLOGIE LEGALĂI.M.L. 3-04 - "Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsuraresupuse controlului metrologic legal"  +  Anexa nr. 4INSTRUCȚIUNI DE METROLOGIE LEGALĂI.M.L. 4-04 - "Marcaje metrologice"  +  Anexa nr. 5INSTRUCȚIUNI DE METROLOGIE LEGALĂI.M.L. 5-04 - "Autorizarea persoanelor fizice și juridice care efectuează verificări metrologice"  +  Anexa nr. 6INSTRUCȚIUNI DE METROLOGIE LEGALĂI.M.L. 6-04 - "Avize"  +  Anexa nr. 7INSTRUCȚIUNI DE METROLOGIE LEGALĂI.M.L. 7-04 - "Inspecția și testarea inopinată. Supravegherea metrologică a utilizăriimijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal"