DECRET nr. 425 din 31 decembrie 1981privind stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 118 din 31 decembrie 1981  Consiliul de Stat al R.S.R. decretează:  +  Capitolul 1 Impozitul pe clădiri  +  Articolul 1Clădirile proprietatea persoanelor fizice sînt supuse impozitului anual prin aplicarea următoarelor cote asupra valorii de asigurare prin efectul legii: a) 1 la suta pentru clădirile situate în municipii şi oraşe, precum şi în localităţile componente ale acestora. Pentru clădirile proprietate personală a micilor mestesugari, a liber-profesionistilor şi a altor persoane care desfăşoară activităţi pe cont propriu cota este de 1,50 la suta; b) 0,75 la suta pentru clădirile situate în satele apartinatoare municipiilor şi oraşelor, precum şi în comune, inclusiv în comunele suburbane.  +  Articolul 2Cotele de impozit majorate, prevăzute la art. 11 din Legea nr. 25/1981 privind impozitele şi taxele locale, pentru camerele care depăşesc numărul membrilor de familie sînt următoarele: a) 1,30 la suta pentru personalul muncitor, asimilaţi acestora şi pensionari; b) 2 la suta pentru micii mestesugari, liber-profesionisti şi alte persoane care realizează venituri din activităţi desfăşurate pe cont propriu.  +  Articolul 3În cazul modificării numărului membrilor de familie ori a numărului camerelor de locuit impozitul se recalculează în mod corespunzător, începînd cu trimestrul următor celui în care s-au produs asemenea modificări.  +  Articolul 4Pentru clădirile proprietatea persoanelor juridice altele decît unităţile socialiste cota de impozit este de 1,50 la suta la valoarea de inventar. În cazul în care valoarea de inventar este mai mica decît valoarea care rezultă din aplicarea normelor privind asigurarea prin efectul legii, impozitul se calculează pe baza valorii de asigurare.  +  Articolul 5Pentru clădirile proprietate de stat, a organizaţiilor cooperatiste şi a celorlalte organizaţii obşteşti supuse amortizarii, potrivit legii, impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 0,75 la suta asupra valorii de inventar, indiferent unde sînt situate.Pentru clădirile folosite ca locuinţe cota de impozit este de 0,50 la suta.În valoarea de inventar a clădirilor se include şi valoarea elementelor de construcţii şi a instalaţiilor aferente care servesc clădirile, şi anume: scări, ascensoare, holuri, terase, instalaţii interioare pentru lumina, apa, canal, gaze, încălzire, telefonie şi alte asemenea.  +  Articolul 6Pentru clădirile proprietate de stat date în folosinţă organizaţiilor cooperatiste sau a celorlalte organizaţii obşteşti impozitul se datorează de aceste organizaţii.  +  Articolul 7Clădirile prevăzute în anexa nr. 1 nu sînt supuse impozitului pe clădiri. Pentru locuintele cumpărate din fondul locativ de stat sau construite cu sprijinul statului, care au fost transmise altor persoane, scutirea de impozit prevăzută de reglementările în vigoare se aplică, în continuare, pînă la împlinirea termenului stabilit de lege.Locuintele proprietate personală a militarilor în termen, a sotiilor şi copiilor lor, locuite de aceştia, nu sînt supuse plăţii impozitului pe clădiri pe durata satisfacerii serviciului militar, dacă în aceste locuinţe nu sînt camere închiriate.  +  Articolul 8Declaraţia de impunere prevăzută de lege cuprinde, în cazul persoanelor juridice, datele necesare identificarii clădirii, valoarea de inventar, cota de impozit şi impozitul de plată, în cazul persoanelor fizice date referitoare la suprafaţa construită, numărul camerelor de locuit, numărul persoanelor care compun familia. Declaraţia va fi însoţită de copia actului de proprietatea şi schita clădirii.Organele financiare au obligaţia sa verifice datele înscrise în declaraţiile de impunere, calculul impozitului datorat şi să efectueze cercetări pe teren cu privire la modificările intervenite în situaţia clădirii supuse plăţii impozitului.  +  Articolul 9Comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare în a căror rază teritorială se afla clădiri proprietatea persoanelor fizice care îşi au domiciliul în alte localităţi sînt obligate sa comunice datele cu privire la proprietarul şi clădirea comitetului sau biroul executiv al consiliului popular în raza căruia domiciliază proprietarul clădirii.  +  Articolul 10Clădirile noi date în exploatare, cele care au fost date în folosinţă sau au fost dobîndite în cursul anului se impun cu începere de la 1 ale lunii următoare celei în care s-au produs aceste situaţii.  +  Articolul 11Clădirile demolate în condiţiile legii, clădirile distruse şi cele transmise în administrarea sau, după caz, în proprietatea altor unităţi sau altor persoane în cursului anului, se scad de la impunere cu începere de la 1 ale lunii următoare celei în care s-a produs una din aceste situaţii, pe baza declaraţiei depuse în condiţiile prevăzute de art. 8.Scăderea de la impunere se acordă numai pentru partea de clădire demolata, distrusa sau transmisă în administrarea sau proprietatea altor unităţi sau persoane.  +  Articolul 12Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice altele decît unităţile socialiste se stabileşte de organele financiare, pe baza declaraţiei de impunere a proprietarului, prin proces-verbal de impunere care constituie titlul executor. Prin procesul-verbal de impunere, care tine loc şi de înştiinţare de plată, se comunică proprietarului şi prima de asigurare prin efectul legii pentru clădiri.  +  Articolul 13Impozitul anual pe clădiri se plăteşte semestrial, în rate egale, pînă la 31 martie şi 30 septembrie.  +  Capitolul 2 Impozitul pe terenuri  +  Articolul 14Impozitul pe terenurile din municipii şi oraşe precum şi din localităţile componente ale acestora, prevăzute de art. 13 din legea privind impozitele şi taxele locale, se stabileşte anual astfel: a) oraşe 0,40 lei/m². b) municipii 0,50 lei/m².  +  Articolul 15Impozitul de terenuri se stabileşte, se modifica şi se încasează potrivit prevederilor capitolului 1 din prezentul decret.  +  Capitolul 3 Taxe asupra mijloacelor de transport  +  Articolul 16Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică aparţinînd persoanelor fizice altele decît unităţile socialiste se stabileşte în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, de fiecare 500 cmc sau fracţiuni de capacitate sub 500 cmc, după cum urmează:
         
      - autoturisme200 lei
      - autobuze, microbuze600 lei
      - autocamioane500 lei
      - tractoare rutiere400 lei
      - motociclete150 lei
      - tricicluri150 lei
      - biciclete cu motor si motoare100 lei
  Pentru remorci, remorci uşoare, semiremorci şi rulote se plăteşte 50 lei la suta din taxa datorată pentru autovehiculul care le tracteaza, iar pentru atase 50 la suta datorată pentru mijloacele la care se ataşează.Pentru motociclete cu atas şi triciclurile care aparţin invalizilor şi sînt adaptate invaliditatii acestora se datorează 50 la suta din taxa.
   +  Articolul 17Capacitatea cilindrică a motorului se dovedeşte cu factura de cumpărare a autovehiculului, iar lipsa acesteia cu adeverinta eliberata de o unitate de specialitate de stat sau cooperatista.  +  Articolul 18Taxa asupra mijloacelor de transport pe apa care aparţin persoanelor fizice şi juridice altele decît unităţile socialiste se stabileşte anual, pentru fiecare mijloc de transport în parte, după cum urmează:
         
      - luntre20 lei
      - barci folosite pentru uz personal20 lei
      - barci folosite pentru transportul de persoane35 lei
      - barci folosite in alte scopuri125 lei
      - barci cu motor500 lei
      - poduri plutitoare350 lei
      - salupe700 lei
   +  Articolul 19Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileşte de către organele financiare, prin proces-verbal de impunere, pe baza declaraţiei depuse de persoanele fizice şi juridice altele decît unităţile socialiste, potrivit art. 30 din Legea privind impozitele şi taxele locale. Procesul-verbal, care constituie titlul executor, se comunică celui în cauza şi tine loc de înştiinţare de plată pe toată durata deţinerii mijlocului de transport.  +  Articolul 20Taxa pentru mijloacele de transport dobîndite, înstrăinate sau scoase din evidenta organelor de militie, după caz, a căpităniei portului în timpul anului se datorează, respectiv se da la scădere, cu începere de la 1 ale lunii în care a apărut una din aceste situaţii.Pentru autovehiculele care sînt improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula, taxa se da la scădere cu începere de la 1 ale lunii următoare aceleia în care se prezintă dovada eliberata de o unitate de specialitate de stat sau cooperatista care atesta aceasta situaţie.  +  Articolul 21Taxa anuală datorată pentru mijloacele de transport aflate în evidenta organelor financiare la începutul anului se plăteşte semestrial, în rate egale, pînă la 31 martie şi 30 septembrie.Pentru mijloacele de transport dobîndite în cursul anului, taxa datorată pînă la finele anului se plăteşte în termen de 30 de zile de la procurare, dacă acesta s-a făcut după primul termen de plată.Persoanele fizice şi juridice care, potrivit legii, au obligaţia taxei asupra mijloacelor de transport, vor prezenta organelor de militie, cu ocazia înmatriculării autovehiculelor sau, după caz, a vizei anuale, dovada plăţii anticipate a taxei asupra mijloacelor de transport. La ieşirea din ţara a mijloacelor de transport aparţinînd persoanelor străine, organele vamale vor verifica dacă s-a plătit taxa datorată asupra mijloacelor de transport pentru întreaga perioadă de şedere în ţara.
   +  Capitolul 4 Taxe pentru folosirea locurilor publice de desfacere  +  Articolul 22Taxele pentru folosirea locurilor publice de desfacere de către persoanele fizice, unităţile socialiste de stat, organizaţiile cooperatiste şi obşteşti, precum şi de către celelalte persoane juridice, sînt următoarele:
           
    Nr. crt.Modul de folosire a locului public- lei/zi -
    1.Pentru vinzarea produselor  
      a)de pe animale de povara sau din vehicule cu un tragator5
      b)din vehicule cu tractiune animala cu doi tragatori8
      c)din autovehicule15
    2.Pentru folosirea:  
      a)platourile, de fiecare m.p.2
      b)meselor si tarabelor, de fiecare m.p.4
      c)meselor acoperite, de fiecare m.p.4
    3.Pentru animale si pasari aduse spre vinzare, de fiecare animal sau pasare:  
      a)bovine, bubaline, cabaline si porci peste 6 luni10
      b)porcine pina la 6 luni, ovine si caprine3
    4.Pentru ocuparea locurilor necesare vinzarii produselor rezultate din exercitarea meseriilor si altor indeletniciri autorizate, de fiecare m.p.6
    5.Pentru ocuparea locurilor necesare vinzarii obiectelor de ocazie si ocuparea platourilor cu mijloace de transport goale, de fiecare m.p.8
    6.Intrarea in tirgurile in care se vind obiecte de ocazie2
  Pentru alte produse, bunuri sau servicii, decît cele prevăzute în prezentul articol, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti pot stabili taxe zilnice în limitele taxelor prevăzute la alineatul precedent.Pentru produsele şi bunurile care se vînd în faţa magazinelor proprii de către unităţi socialiste de stat, organizaţiile cooperatiste şi obşteşti, alte persoane juridice, precum şi de către persoanele fizice nu se percep taxe pentru folosirea locurilor publice.
   +  Articolul 23Pentru folosirea locurilor publice, altele decît cele prevăzute la art. 22, se percep, pe zi, următoarele taxe:
      - lei/mp -
     
      a)pentru depozitarea de diverse materiale1 - 3
      b)pentru vinzarea de produse sau prestari de servicii diverse3 - 5
      c)pentru confectionarea de produse1 - 3
  Taxele prevăzute la alineatul precedent pentru ocuparea trotuarelor, strazilor şi altor locuri publice se stabilesc de comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, după caz. Ocuparea locurilor publice se face cu aprobarea comitetului sau biroului executiv al consiliului popular, după caz, cu plata anticipata a taxei. Taxele nu se datorează în cazul ocupării trotuarului din faţa locuinţei sau a sediului, pe timp de pînă la 5 zile, pentru reparaţiile de clădiri, aprovizionarea cu combustibil sau alte materiale necesare gospodăriei.
   +  Articolul 24Taxele pentru folosirea locurilor publice de desfacere prevăzute la art. 22 pot fi majorate cu pînă la 30 la suta de către comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în funcţie de asigurarea cu apa curenta pentru spalarea produselor, iluminat, spaţii acoperite, împrejmuiri, suprafeţe asfaltate precum şi de gradul de amenajare şi dotare a pieţelor.  +  Articolul 25Taxele prevăzute la art. 22 şi 23 nu se datorează în cazul în care, pentru folosirea locurilor publice de desfacere, se plăteşte chirie.  +  Articolul 26Încasarea taxelor pentru folosirea locurilor publice de desfacere se face de către organele administraţiei pieţelor, tirgurilor şi oboarelor, ori alte organe împuternicite în acest scop de către comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, după caz.
   +  Capitolul 5 Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor în domeniul construcţiilor  +  Articolul 27Pentru eliberarea autorizaţiilor în domeniul construcţiilor, prevăzute la art. 22 legea privind impozitele şi taxele locale, se datorează următoarelor taxe:1. Autorizaţia de construire, transformare, modificare şi reparare a construcţiilor, instalaţiilor sau pentru amenajări, precum şi pentru împărţirea sau înstrăinarea construcţiilor:
           
    Valoarea lucrarii sau a constructiei  - lei -Taxa  - lei -
      a)pina la 50 000200
      b)de la 50 001 pina la 100 000300
      c)de la 100 001 pina la 150 000400
      d)de la 150 001 pina la 200 000500
      e)peste 200 000600
  2. Autorizaţii de demolare-desfiinţare parţială sau totală de construcţii, instalaţii sau amenajări:
           
    Valoarea constructiei, a instalatiei, sau a amenajarii  - lei -Taxa  - lei -
      a)pina la 50 000100
      b)de la 50 001 pina la 200 000130
      c)de la 200 001 pina la 250 000160
      d)peste 250 000200
  3. Certificate de aliniere şi regim de construcţii:
           
    Suprafata terenului pentru care se solicita certificatul - m. p. -Taxa - lei -
      a)pina la 250150
      b)de la 251 pina la 500250
      c)de la 501 pina la 750350
      d)de la 751 pina la 1 000450
      e)peste 1 000600
  4. Autorizaţii de preluare a terenurilor de către moştenitori sau de împărţire a terenurilor, cîte 50 lei pentru fiecare autorizaţie eliberata.5. Autorizaţiile pentru lucrările de instalatie de apa, gaz, canal, de de fiecare instalatie 50 lei6. Copii heliografice de pe planuri cadastrale sau alte asemenea planuri deţinute de consiliile populare, de fiecare m². de plan:- la scara 1/500 1.000 lei - la scara 1/1000 1.250 lei - la scara 1/2000 1.500 lei 7. Avize tehnice necesare obţinerii de credite pentru locuinţe, după valoarea creditului:- pînă la 5.000 lei 30 lei - pînă la 10.000 lei 50 lei - de fiecare 10.000 lei sau fracţiune de 10.000 lei în plus, cîte 50 lei8. Eliberarea sau viza anuală a autorizaţiilor ce dau dreptul de a executa proiecte în sectorul particular 300 lei9. Alte lucrări: a) ridicari topografice, pentru fiecare punct 15 lei b) parcelari de terenuri - calcule şi proiectari- exclusiv ridicările şi aplicarea pe teren, de fiecare parcela 30 lei c) pichetarea de terenuri pentru delimitarea parcelelor, pentru fiecare punct 10 leiTaxele prevăzute la punctele 1 şi 2 se calculează pentru clădirile existente în funcţie de valoarea la care se face asigurarea prin efectul legii şi după valoarea de deviz pentru clădirile, instalaţiile şi amenajările care urmează a se executa.
   +  Articolul 28Taxele prevăzute la art. 27 se datorează de către persoanele juridice altele decît unităţile socialiste şi se plătesc înainte de eliberarea autorizaţiilor sau certificatelor. Dovada plăţii taxei se păstrează de organul care a eliberat autorizaţia sau certificatul.
   +  Capitolul 6 Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj şi reclama  +  Articolul 29Persoanele fizice şi persoanele juridice altele decît unităţile socialiste care folosesc mijloacele de publicitate prin presa, afisaj şi reclama datorează taxe:1. Pentru afisele şi biletele de publicitate sau reclama tiparita, precum şi pentru vitrinele şi panourile de reclama confectionate din orice material se datorează, de fiecare exemplar, în funcţie de dimensiune, următoarele taxe:
               
      a)sub 1/2 m.p. intre10-100 lei
      b)intre 1/2 si 1 m.p., de la50-200 lei
      c)intre 1 si 3 m.p. de la100-400 lei
      d)peste 3 m.p., intre150-1.200 lei
  Cuantumul taxelor se stabileşte de către comitetele executive ale comisiilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.2. Pentru publicitatea prin presa taxa este de 5 la suta din suma încasată pentru publicitate de organul de presa.3. Afisele şi biletele de publicitate netiparite, de fiecare exemplar, 10 lei. Plata taxei se face prin aplicarea de timbre fiscale - virf şi matca - astfel încît sa nu poată fi dezlipite şi refolosite.
   +  Articolul 30Taxele de publicitate, afisaj şi reclama se plătesc anticipat la bugetul consiliului popular în raza căruia se afla unităţile care efectuează tipariturile. În situaţiile în care mijloacele de publicitate sau reclama au o durată mai mare de un an, taxa aferentă se plăteşte în cursul lunii ianuarie a fiecărui an.Taxele pentru publicitate prin presa se vărsa de agenţia de publicitate la bugetul consiliului popular în raza căruia agenţia de publicitate îşi are sediul, pînă la data de 10 ale lunii următoare.Confecţionarea afiselor şi biletelor de publicitate sau reclama de către unităţile socialiste se poate efectua numai după ce se face dovada achitării taxei pentru întregul tiraj. În cuprinsul tipariturii efectuate se face menţiune cu privire la cuantumul taxei de afisaj şi documentul de plată al acesteia.
   +  Capitolul 7 Taxa pentru şederea în staţiunile balneoclimaterice  +  Articolul 31Taxa pentru şederea în staţiunile balneoclimaterice este de 10 lei de persoana, iar pentru elevi şi studenţi taxa este de 5 lei.  +  Articolul 32Taxa pentru şederea în staţiunile balneoclimaterice se încasează prin folosirea de bilete cu valoare fixa tiparita în acest scop.În cazul persoanelor cazate în unităţile de turism şi alte unităţi socialiste pentru tratament balnear şi odihnă, precum şi al persoanelor care beneficiază numai de tratament balnear, taxa se încasează, după caz, de unităţile care au efectuat cazarea sau de cele în cadrul cărora se face tratamentul balnear, o dată cu luarea în evidenta a persoanelor respective.Pentru persoanele venite în staţiunile balneoclimaterice pe cont propriu taxa se încasează de către comitetul sau biroul executiv al consiliului popular, după caz.  +  Capitolul 8 Taxa pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura şi arheologie  +  Articolul 33Pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura şi arheologie se stabilesc taxe de vizitare de 2-5 lei de persoana.  +  Articolul 34Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste va stabili taxele de vizitare în limitele prevăzute de art. 33, în funcţie de valoarea artistică, istorica şi arhitecturala a obiectivelor respective.  +  Capitolul 9 Taxa pentru deţinerea de cîini  +  Articolul 35Persoanele fizice care deţin mai mult de un cîine de paza pe gospodărie precum şi deţinătorii de cîini de agrement şi de vinatoare plătesc anual următoarele taxe:
           
      a)pentru ciinii de paza  
      -pentru cel de al doilea ciine75 lei
      -pentru al treilea ciine si urmatorii, de fiecare ciine600 lei
      b)pentru ciinii de vinatoare  
      -pentru primul ciine225 lei
      -pentru al doilea ciine si urmatorii, de fiecare ciine450 lei
      c)pentru ciinii de agrement  
      -pentru primul ciine300 lei
      -pentru al doilea ciine si urmatorii, de fiecare ciine600 lei
  Prin cîini de agrement, în sensul prezentului decret, se înţeleg ciinii ţinuţi în locuinţe.Pentru ciinii necesari pazei turmelor de animale, pentru ciinii de orice fel de pînă la 6 luni, precum şi pentru ciinii insotitori ai nevazatorilor şi cei folosiţi de echipele de salvamont, nu se datorează taxe.
   +  Articolul 36Persoanele fizice care deţin cîini sînt obligate să-i declare în vederea stabilirii taxei la organele financiare locale în termen de 6 luni de la naştere sau de 15 zile de la dobindirea lor.Taxele de plătesc pînă la 30 aprilie a fiecărui an sau în termen de 15 zile de la înregistrare.În cazul în care deţinerea cîinilor încetează, indiferent de cauza, taxa anuală nu se recalculează.  +  Articolul 37Organele sanitar-veterinare vor verifica, cu ocazia prezentării cîinilor la vaccinare, dovada plăţii taxei prevăzute de prezentul decret.  +  Articolul 38Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 - 1.000 lei încălcarea prevederilor art. 29 alin. 2 din Legea nr. 25/1981 privind impozitele şi taxele locale.  +  Articolul 39Constatarea contravenţiei prevăzută la art. 38 şi aplicarea sancţiunii se face de persoanele împuternicite în acest scop de către comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, după caz.  +  Articolul 40Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plîngere în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.Plîngerea se depune la organul din care face parte agentul constatator şi va fi însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei.  +  Articolul 41Dispoziţiile privind contravenţia prevăzută în prezentul decret se intregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor.
   +  Capitolul 10 Alte dispoziţii  +  Articolul 42Impozitele şi taxele locale de pînă la 50 lei inclusiv se achită în întregime pînă la primul termen de plată.Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri de către persoanele fizice se acordă o bonificaţie de 5 la suta dacă plata impozitului datorat pe întregul an se efectuează pînă la data de 1 martie a anului respectiv.  +  Articolul 43Invalizii de război se scutesc de plată impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezentul decret.  +  Articolul 44Majorările calculate potrivit Legii privind impozitele şi taxele locale nu vor fi mai mici de 10 lei şi nici mai mari decît suma datorată.  +  Articolul 45Intimpinarile prevăzute de lege se depun în termen de 30 de zile de comunicarea impozitelor şi taxelor stabilite sau, după caz, de la data documentului de încasare pentru cele realizate pe cale directa şi se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare.În termen de 30 de zile de la data comunicării soluţiei de intimpinare se poate face contestaţie la administraţia financiară de pe lîngă comitetul executiv al consiliului popular judeţean şi al municipiului Bucureşti. Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare.Depunerea intimpinarilor şi contestaţiilor nu suspenda urmărirea impozitului sau a taxei datorate.  +  Articolul 46În cazul în care intimpinarile şi contestaţiile au fost admise, sumele greşit încasate se restituie sau, după caz se compensează din oficiu cu impozite sau alte taxe datorate, pînă cel tirziu la 31 decembrie al anului în care s-a admis intimpinarea sau contestaţia.  +  Articolul 47Diferenţele de impozite sau taxe datorate ca urmare a verificărilor făcute de organele financiare se plătesc, pentru sumele de pînă la 500 lei inclusiv în termen de 30 de zile, iar pentru sumele care depăşesc 500 lei în doua rate egale, prima în termen de 30 zile şi a doua în termen de 60 de zile de la data comunicării sumei datorate.  +  Articolul 48Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti pot acorda, de la caz la caz, pentru motive temeinic justificate, eşalonări de plati în cel mult 12 rate lunare, aminari de plati pînă la sfîrşitul anului calendaristic, precum şi reduceri de impozite şi taxe locale şi majorări aferente acestora.Comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi orăşeneşti, după caz, pot acorda înlesnirile prevăzute la alineatul precedent în limita sumei de 5.000 lei în cazul unităţilor de stat, cooperatiste şi celorlalte organizaţii obşteşti şi de 500 lei în cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice altele decît unităţile socialiste.  +  Articolul 49Ministerul Finanţelor împreună cu Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru simplificarea formularisticii, a modului de stabilire şi încasare a impozitelor şi taxelor.Ministerul Finanţelor va elabora, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului decret, norme metodologice privind tehnica de calcul a impozitelor şi taxelor locale.  +  Articolul 50Controlul gestiunii imprimantelor utilizate la încasarea taxelor pentru folosirea locurilor publice, al biletelor cu valoarea fixa pentru încasarea taxei de şedere în staţiunile balneoclimaterice, precum şi controlul gestiunii fondurilor realizate din aceste surse şi din vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura şi arheologie, se efectuează de către organele de control financiar intern ale comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 51Prezentul decret intră în vigoare la 1 ianuarie 1982.Pe aceeaşi dată se abroga actele normative prevăzute în anexa nr. 2 precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 52Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Anexa 1 LISTAclădirilor care nu sînt supuse impozitului I. Clădirile aflate în administrarea sau după caz, în proprietatea următoarelor unităţi: a) instituţiilor bugetare, cu excepţia celor folosite pentru locuinţe; b) Ministerului Apărării Naţionale, a Ministerului de Interne şi a unităţilor din cadrul acestor ministere, cu excepţia celor folosite de unităţile economice; c) întreprinderile specializate în administrarea şi încheierea fondului locativ de stat din subordinea comitetelor, respectiv a birourilor executive ale consiliilor populare; d) unităţilor agricole de stat, inclusiv unităţilor de creşterea şi ingrasarea de animale şi păsări; e) staţiunile pentru mecanizarea agriculturii; f) unităţilor de gospodărire a apelor şi de îmbunătăţiri funciare, care adapostesc instalaţii de pompare a apei sau deservesc construcţiile hidrotehnice de preintimpinare a inundaţiilor şi de deservire a terenurilor inundate; g) unităţilor de transport feroviar, naval şi aerian, care deservesc direct nevoile de exploatare a transportului, cu excepţia clădirilor folosite de atelierele de reparaţii capitale, pentru producerea pieselor de schimb sau alte ateliere de producţie, precum şi a spaţiilor folosite pentru activităţi comerciale sau prestări de servicii; h) întreprinderilor pentru extractia şi prepararea minereurilor neferoase, cu excepţia celor folosite pentru locuinţe; i) organizaţiilor politice de masa, cu excepţia caselor de locuit şi a clădirilor ocupate de unităţile organizate pe principiul autogestiunii economico-financiare; j) unităţile agricole cooperatiste. II. Alte clădiri: a) construcţii provizorii de orice fel din incinta santierelor de construcţii, finanţarea din fondul de organizare a şantierului, pînă la predarea lucrărilor către beneficiari; b) clădirile în care funcţionează crese, grădiniţe, cantine, cantine-restaurant, căminele muncitoresti sau dispensare medicale, pe toată perioada în care au aceasta destinaţie; c) clădirile unităţilor socialiste precum şi clădirile proprietatea organizaţiilor cooperatiste, nou constituite şi folosite ca locuinţe, pe o perioadă de cinci ani de la darea acestora în folosinţă; d) clădirile care, potrivit legii, sînt considerate monumente istorice, de arhitectura şi arheologie, precum şi muzeele şi casele memoriale.  +  Anexa 2 LISTAactelor normative care se abroga - Decretul nr. 18/1952 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale publicat în Buletinul Oficial nr. din 18 ianuarie 1952.- Decretul nr. 495/1956 pentru modificarea unor dispoziţii din Decretul nr. 18/1952 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, publicat în Buletinul Oficial nr. 27 din 26 octombrie 1956.- Decretul nr. 453/1957 privind modificarea Decretului nr. 18/1952 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, publicat în Buletinul Oficial nr. 24 din 14 septembrie 1957.- Decretul nr. 79/1958 privind modificarea Decretului nr. 18/1952 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, publicat în Buletinul Oficial nr. 12 din 10 martie 1958.- Articolele 16 - 20 din Decretul nr. 71/1951 pentru prevenirea şi combaterea turbarii la cîini, publicat în Buletinul Oficial nr. 60 din 31 mai 1951.- Decretul nr. 22/1951 pentru reportarea pe anul 1953 a impunerilor privind clădirile şi terenurile din sectorul particular şi completarea articolelor 8 şi 9 din Decretul nr. 18/1952 publicat în Buletinul Oficial nr. 2 din 22 ianuarie 1953.- Decretul nr. 484/1953 privind scutirea de impozitul pe clădiri şi de asigurarea obligatorie a imobilelor folosite de Consiliul Central al Sindicatelor şi Comitetelor Centrale ale Sindicatelor pentru odihna oamenilor muncii, publicat în Buletinul Oficial nr. 49 din 26 noiembrie 1953.- Decretul nr. 440/1959 privind abrogarea dispoziţiunilor referitoare la înscrierea, autorizarea circulaţiei, precum şi la plata taxelor pentru biciclete şi triciclete fără motor, publicat în Buletinul Oficial nr. 28 din 19 noiembrie 1959.- Decretul nr. 171/1961 privind unele măsuri pentru simplificarea stabilirii unor impozite şi prime de asigurare prin efectul legii, publicat în Buletinul Oficial nr. 18 din 7 iulie 1961.- Articolul I din Decretul nr. 564/1968 privind modificarea unor prevederi referitoare la impozite şi taxe, publicat în Buletinul Oficial nr. 87 din 5 iulie 1968.- Articolul III din Decretul nr. 27/1970 privind modificarea unor prevederi legale referitoare la impozite şi taxe, precum şi la primele de asigurare, publicat în Buletinul Oficial nr. 3 din 31 ianuarie 1970.- Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 144/1952 pentru încadrarea oraşelor în categoriile prevăzute de Decretul nr. 18/1952 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, publicată în Buletinul Oficial nr. 6 din 25 ianuarie 1952.- Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 3712/1953 privind scutirea celor impusi în cadrul Legii impozitului agricol, care fac carausie, de plată taxei locale asupra mijloacelor de transport cu tracţiune animala, publicată în Colecţia de hotărîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 74 din 3 decembrie 1953.- Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 3986/1953 privind unele scutiri de reduceri de impozite pe clădiri, publicată în Colecţia de hotărîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 74 din 3 decembrie 1953.- Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1985/1956 privind scutirea de impozit pe clădiri a cantoanelor şi clădirilor de pompare a apelor, administrate de Întreprinderea de stat pentru gospodărirea apelor în agricultura.- Alineatul 1 al articolului privind scutirea de plată impozitului pe clădiri, din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 405/1965 cu privire la repartizarea, valorificarea şi stabilirea tarifelor pentru locurile de odihnă şi tratament balnear, precum şi la unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii întreprinderilor economice balneoclimaterice ale consiliilor populare, publicată în Colecţia de hotărîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 13 din 17 mai 1965. -------------------