HOTĂRÎRE Nr. 729 din 21 octombrie 1994cu privire la negocierea preţurilor cu amănuntul la unele produse de baza în consumul populaţiei, din producţia interna, şi stabilirea de prime la carnea de porcine şi de pasare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 24 octombrie 1994  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Agenţii economici cu capital majoritar de stat, producători de ulei comestibil, zahăr, carne de porc şi de pasare, preparate din carne şi oua, negociaza preţurile cu amănuntul şi rabaturile comerciale cu agenţii economici care comercializează produsele respective. Preţurile cu amănuntul negociate potrivit prevederilor alineatului precedent nu pot fi depăşite nici în cazul în care marfa circula prin mai multe verigi de desfacere.  +  Articolul 2Agenţii economici cu capital majoritar de stat, producători, au obligaţia de a marca, eticheta sau inscriptiona pe fiecare ambalaj al produsului preţurile maxime cu amănuntul negociate potrivit prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre, precum şi preţurile maxime cu amănuntul la produsele prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 45/1994. Agenţii economici comercianţi, indiferent de forma de organizare şi titularul dreptului de proprietate, au obligaţia, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 206/1993, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 45/1994, sa aducă la cunoştinţa populaţiei preţurile cu amănuntul, adaosurile, respectiv rabaturile comerciale practicate.  +  Articolul 3Agenţii economici, indiferent de forma de organizare şi titularul dreptului de proprietate, vor înscrie în facturi sau alte documente ce se întocmesc la livrarea produselor prevăzute la art. 1 şi preţurile cu amănuntul, precum şi rabaturile comerciale, negociate.  +  Articolul 4Prevederile art. 16 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 464/1991*), precum şi ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 179/1993 se aplică şi în cazul produselor cu preţuri cu amănuntul stabilite potrivit prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat de către agenţii economici producători pentru produsele prevăzute la art. 1 se calculează asupra preţurilor cu ridicată rezultate din preţurile cu amănuntul şi rabatul comercial, negociate.  +  Articolul 6Hotărârea Guvernului nr. 72/1994 privind declararea produselor agricole de importanţa naţionala se completează cu produsele: porcine şi păsări vii destinate sacrificarii. Preţurile minime, garantate, de achiziţie la porci, pui de gaina şi curca, gaini şi cocosi, vii, precum şi primele acordate producătorilor agricoli pentru aceste produse preluate de agenţii economici achizitori, după data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, sunt cele prevăzute în anexa, care completează corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 333/1994. Ministerul Finanţelor şi Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei vor adapta de urgenta normele referitoare la utilizarea şi acordarea primelor în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Abaterile de la normele prevăzute în prezenta hotărâre constituie contravenţii, dacă nu au fost comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni şi se sancţionează, după caz, potrivit prevederilor Legii nr. 12/1990, astfel cum a fost modificată şi completată, ale Legii nr. 11/1991, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 555/1994.  +  Articolul 8Se recomanda agenţilor economici producători, alţii decît cei cu capital majoritar de stat, sa negocieze preţurile cu amănuntul şi rabaturile comerciale potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 9Prevederile referitoare la negocierea preţurilor cu amănuntul şi rabaturile comerciale se aplică temporar, respectiv pe o perioadă de 180 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României. În perioada de 180 de zile prevăzută la alineatul precedent, majorarea preţurilor şi rabaturilor comerciale maxime la produsele prevăzute la art. 1 se face cu respectarea prevederilor art. 10 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 412/1992 şi ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 206/1993.  +  Articolul 10Ministerul Finanţelor, Ministerul Comerţului, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi autorităţile administraţiei publice locale vor asigura punerea în aplicare a prezentei hotărâri. p. PRIM-MINISTRUDAN MIRCEA POPESCU,ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei socialeContrasemnează:------------------p. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Dan Mogos,secretar de statMinistru de stat, preşedinteleConsiliului pentru Coordonare,Strategie şi Reforma Economică,Mircea CoseaMinistrul comerţului,Cristian IonescuMinistrul agriculturii şi alimentaţiei,Valeriu Tabara  +  Anexa Preţurile minime, garantate, de achiziţie, precum şi primele acordate de la bugetul de stat producătorilor agricoli pentru porci şi păsări vii
      Preţuri minime, garantate, de achiziţie (inclusiv prima) - lei/kg viu -din care: prima - lei/kg viu -
    1.Porci pentru tăiere, STAS 12512-87, în greutate de:    
      - 90-100 kg viu2.100650
      - 101-115 kg viu2.200650
      - peste 115 kg viu (inclusiv scroafe şi vieri recondiţionaţi)2.000650
    2.Păsări vii pentru tăiere, STAS 6997-74:    
      - pui de găină şi curcă2.100700
      - găini şi cocoşi1.900700
  NOTĂ: ------ Primele prevăzute în prezenta anexa se vor încadra în sumele alocate Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei prin bugetul de stat pe anul 1994. Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 139/1994, referitoare la subvenţionarea dobinzilor aferente creditelor bancare acordate producătorilor agricoli, nu se aplică în cazul creşterii şi ingrasarii porcilor şi puilor destinaţi tăierii. --------------------------- Notă *) Hotărârea Guvernului nr. 464/1991 a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 45/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 25 februarie 1994. ---------------------------