LEGE nr. 253 din 16 iunie 2004privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plati şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Dispoziţiile prezentei legi se aplică: a) sistemelor definite la art. 2 alin. (1) pct. 1, care operează în orice moneda sau în diferite monede pe care sistemul le converteste una în alta; b) participanţilor la sistemele prevăzute la lit. a); c) garanţiilor constituite în legătură cu participarea la un sistem sau cu operaţiunile Băncii Naţionale a României, ale băncilor centrale din statele membre ale Spaţiului Economic European şi ale Băncii Centrale Europene, în calitatea acestora de bănci centrale.  +  Articolul 2. (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:1. sistem - o convenţie în forma scrisă care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: a) este încheiată între 3 sau mai mulţi participanţi, alţii decât un posibil agent de decontare, o posibila contraparte centrala, o posibila casa de compensare sau un posibil participant indirect, şi are reguli comune şi proceduri standardizate privind executarea ordinelor de transfer între participanţi; b) este guvernata de legea aleasă de participanţi, care poate fi legea română, dacă cel puţin unul dintre participanţi îşi are sediul social în România, sau legea unui stat membru al Spaţiului Economic European, dacă cel puţin unul dintre participanţi îşi are sediul social în respectivul stat membru; c) este desemnată de Banca Naţionala a României, ca sistem ce intra sub incidenţa prezentei legi, sau este desemnată de alt stat membru al Spaţiului Economic European, a cărui lege îi este aplicabilă şi este notificată ca atare Comisiei Europene;2. instituţie - oricare dintre următoarele entităţi, care participa la un sistem şi care este obligată să execute obligaţiile financiare rezultate din ordinele de transfer emise în cadrul respectivului sistem: a) o instituţie de credit, asa cum este definită în Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice entitate având sediul social într-un stat membru al Spaţiului Economic European, autorizata sa atragă depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi sa acorde credite pe cont propriu sau orice entitate, alta decât o instituţie de credit, având sediul social într-un stat membru al Spaţiului Economic European, autorizata sa emita mijloace de plată sub forma de moneda electronică; b) o persoană juridică autorizata să ofere servicii de investiţii financiare, asa cum este definită în legislaţia aferentă pieţei de capital, sau orice persoană juridică având sediul social într-un stat membru al Spaţiului Economic European, autorizata să ofere serviciile menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, în legătură cu instrumentele menţionate la pct. 8; c) o autoritate publică şi alte entităţi garantate public; d) orice entitate având sediul social în afară teritoriului României sau al statelor membre ale Spaţiului Economic European şi ale carei funcţiuni corespund celor ale instituţiilor de credit, instituţiilor emitente de moneda electronică sau ale persoanelor juridice autorizate să ofere servicii de investiţii financiare;3. contraparte centrala - o entitate care se interpune, din punct de vedere juridic, între instituţiile participante la un sistem şi care acţionează în calitate de cocontractant exclusiv al fiecărei instituţii şi preia obligaţiile acestor instituţii în legătură cu ordinele lor de transfer;4. agent de decontare - o entitate care pune la dispoziţia instituţiilor şi/sau a contrapartii centrale, care participa la sistem, conturi de decontare prin care ordinele de transfer din sistem sunt decontate şi care poate acorda credite respectivelor instituţii şi/sau contrapartii centrale, în scopul decontării;5. casa de compensare - o entitate însărcinată cu calculul poziţiei nete a fiecărei instituţii, a unei posibile contraparti centrale şi/sau a unui posibil agent de decontare;6. participant - o instituţie sau o contraparte centrala, un agent de decontare sau o casa de compensare din sistemul avut în vedere sau din orice alt sistem; participant este şi cel care, în conformitate cu regulile sistemului, acţionează în acelaşi timp în calitate de contraparte centrala, casa de compensare şi agent de decontare sau doar în unele dintre aceste calităţi;7. participant indirect - o instituţie de credit, asa cum este definită la pct. 2 lit. a), care poate să transmită ordine de transfer prin sistem, în temeiul unei relaţii contractuale cu o instituţie participanta în sistem, care executa ordine de transfer în cadrul acestuia;8. instrumente financiare: a) valori mobiliare; b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv; c) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţa mai mica de un an şi certificate de depozit; d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala în fonduri; e) contracte forward pe rata dobânzii (FRA); f) swapuri pe rata dobânzii, curs de schimb şi acţiuni; g) optiuni pe orice instrument financiar menţionat la lit. a)-d), inclusiv contracte similare cu decontare finala în fonduri; această categorie include şi optiuni pe curs de schimb şi pe rata dobânzii;9. ordin de transfer: a) o instrucţiune data de un participant de a se pune la dispoziţia unui destinatar o sumă de bani, prin înscrierea acesteia în conturile unei instituţii de credit, ale unei bănci centrale sau ale unui agent de decontare, sau orice instrucţiune care antreneaza asumarea sau executarea unei obligaţii de plată, asa cum este aceasta definită de regulile de funcţionare a sistemului; sau b) o instrucţiune data de un participant de a se transfera proprietatea asupra unuia sau mai multor instrumente financiare sau orice alt drept asupra unuia sau mai multor instrumente financiare, prin înscrierea în registrul de evidenta a acestora sau prin orice alta modalitate;10. procedura de insolventa - orice procedura colectivă prevăzută de legislaţia română sau străină, care urmăreşte fie lichidarea unui participant, fie reorganizarea sa, dacă această măsură implica suspendarea sau limitarea transferurilor sau plăţilor;11. compensare - înlocuirea creanţelor şi obligaţiilor rezultând din ordine de transfer din cadrul sistemului, pe care unul sau mai mulţi participanţi le emit în favoarea altui participant sau a altor participanţi ori pe care le primesc de la aceştia, cu o creanta sau o obligaţie neta unica, astfel încât aceasta creanta neta unica să poată fi pretinsa, respectiv aceasta obligaţie neta unica să fie datorată;12. cont de decontare - un cont deschis la banca centrala, la un agent de decontare sau la o contraparte centrala, utilizat pentru depozitarea de fonduri şi de instrumente financiare, precum şi pentru decontarea tranzacţiilor dintre participanţii la un sistem;13. garanţie - orice activ care se poate valorifica, inclusiv o sumă de bani, şi care face obiectul oricărei forme de garantare, al unui contract de report ori al unui contract similar şi care este constituit în favoarea participanţilor, a Băncii Naţionale a României, a băncilor centrale din statele membre ale Spaţiului Economic European sau a Băncii Centrale Europene;14. sistem de plati de importanţa sistemica - un sistem în care, în cazul în care nu este suficient protejat împotriva riscurilor specifice, o întrerupere în funcţionarea sa poate produce sau transmite alte întreruperi în activitatea participanţilor sau chiar întreruperi în cadrul altor sisteme din sectorul financiar;15. sistem de plati de importanţa deosebită - un sistem care are un rol important în procesarea şi decontarea unor tipuri variate de plati şi care, în cazul imposibilităţii de funcţionare, poate provoca efecte economice majore şi poate submina încrederea publicului în sistemele de plati şi în moneda, în general. (2) Pentru prevenirea riscului sistemic, prin derogare de la prevederile alin. (1) pct. 1, Banca Naţionala a României poate desemna, ca sistem care intra sub incidenţa prezentei legi, o convenţie încheiată în forma scrisă, indeplinind condiţiile stipulate la alin. (1) pct. 1, care este încheiată cu scopul executării ordinelor de transfer definite la alin. (1) pct. 9 lit. b) şi care, într-o măsura limitată, executa şi ordine referitoare la alte instrumente financiare. (3) Pentru prevenirea riscului sistemic, prin derogare de la prevederile alin. (1) pct. 1, Banca Naţionala a României poate, după caz, sa desemneze, ca sistem care intra sub incidenţa prezentei legi, şi o convenţie încheiată în forma scrisă între 2 participanţi, alţii decât un posibil agent de decontare, o posibila contraparte centrala, o posibila casa de compensare sau un posibil participant indirect. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) pct. 2, dacă un sistem este supravegheat în baza legislaţiei române sau a legislaţiei unui stat membru al Spaţiului Economic European şi executa doar ordine de transfer precizate la alin. (1) pct. 9 lit. b), precum şi plati rezultând din aceste ordine, Banca Naţionala a României poate hotărî ca entitatile care participa la acest sistem şi care sunt obligate să execute obligaţiile financiare rezultând din ordinele de transfer emise în cadrul acelui sistem să fie considerate instituţii în sensul prezentei legi, cu condiţia ca cel puţin 3 participanţi la sistem să facă parte din categoriile prevăzute la alin. (1) pct. 2 şi ca o astfel de decizie să fie justificată din punct de vedere al prevenirii riscului sistemic. (5) Pentru prevenirea riscului sistemic, Banca Naţionala a României poate considera ca participant, în sensul prezentei legi, şi un participant indirect în sensul alin. (1) pct. 7, cu condiţia ca aceasta să fie cunoscut sistemului.  +  Capitolul II Compensarea şi ordinele de transfer  +  Articolul 3 (1) Ordinele de transfer şi compensarea sunt valabile, îşi produc efectele juridice şi sunt opozabile terţilor chiar şi în cazul deschiderii procedurii de insolventa asupra unui participant, cu condiţia ca respectivele ordine de transfer sa fi fost introduse în sistem înaintea momentului deschiderii procedurii de insolventa, asa cum este acesta definit la art. 6 alin. (1). (2) Dacă ordinele de transfer sunt introduse în sistem după momentul deschiderii procedurii de insolventa şi sunt procesate în ziua deschiderii procedurii de insolventa, aceste ordine de transfer şi compensarea îşi produc efectele juridice şi sunt opozabile terţilor, cu condiţia ca agentul de decontare, contrapartea centrala sau casa de compensare să poată dovedi, după momentul decontării, că nu a cunoscut şi nici nu trebuia sa cunoască faptul ca s-a deschis procedura de insolventa. (3) Nici o norma juridică, regula, dispoziţie sau practica vizând anularea unor contracte şi tranzacţii încheiate înaintea momentului deschiderii procedurii de insolventa, definit la art. 6 alin. (1), nu poate conduce la anularea unei compensări efectuate în conformitate cu alin. (1) şi (2). (4) Momentul din care un ordin de transfer este considerat introdus în sistem trebuie să fie clar precizat prin regulile sistemului.  +  Articolul 4Având în vedere termenii contractuali aplicabili, fondurile sau instrumentele financiare disponibile în contul de decontare al participantului şi facilitatea de creditare (incluzând împrumutul unor instrumente financiare) acordată participantului în ziua decontării, în limita garanţiilor constituite în acest scop, pot fi folosite, chiar în condiţiile în care împotriva participantului a fost deschisă o procedură de insolventa, pentru îndeplinirea obligaţiilor participantului în cadrul sistemului din ziua deschiderii procedurii de insolventa, în principal pentru achitarea oricărei datorii rezultate în urma compensării, făcând posibila decontarea finala pentru sistem.  +  Articolul 5Un ordin de transfer nu poate fi revocat de către un participant la sistem sau de către un terţ, din momentul stabilit prin regulile sistemului respectiv.  +  Capitolul III Prevederi referitoare la procedura de insolventa  +  Articolul 6 (1) În înţelesul prezentei legi, momentul deschiderii procedurii de insolventa este momentul în care autoritatea competentă pronunţa hotărârea de deschidere a procedurii de insolventa. (2) Autoritatea competenţa care a pronunţat hotărârea de deschidere a procedurii de insolventa în baza legii române împotriva unui participant la sistem este obligată sa comunice de îndată aceasta hotărâre Băncii Naţionale a României şi Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. Obligaţia de notificare a fiecărei autorităţi menţionate se considera îndeplinită numai dacă autoritatea competentă a primit de la respectiva autoritate confirmarea de primire a hotărârii. (3) Banca Naţionala a României şi Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare vor comunică de îndată tuturor sistemelor naţionale hotărârea de deschidere a procedurii de insolventa primită de la autoritatea competentă, conform prevederilor alin. (2), sau de la statele membre ale Spaţiului Economic European. (4) Banca Naţionala a României va comunică de îndată şi Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare hotărârea de deschidere a procedurii de insolventa comunicată de statele membre ale Spaţiului Economic European.  +  Articolul 7Deschiderea procedurii de insolventa asupra unui participant nu are efect retroactiv asupra drepturilor şi obligaţiilor sale, care decurg din participarea sa la sistem sau sunt legate de aceasta participare, care au luat naştere anterior momentului deschiderii acestei proceduri, asa cum acesta este definit la art. 6 alin. (1).  +  Articolul 8Drepturile şi obligaţiile decurgând din participarea la sistem sau legate de aceasta participare ale participantului împotriva căruia s-a deschis o procedură de insolventa sunt determinate de legea care guvernează sistemul.  +  Capitolul IV Protejarea drepturilor pe care le au deţinătorii de garanţii şi creditorii garantaţi contra efectelor procedurii de insolventa împotriva participantului care a constituit garanţia  +  Articolul 9 (1) Drepturile unui participant în legătură cu garanţiile constituite în favoarea sa sau pe care le deţine în legătură cu participarea sa la un sistem, precum şi drepturile Băncii Naţionale a României, ale băncilor centrale din statele membre ale Spaţiului Economic European şi ale Băncii Centrale Europene în legătură cu garanţiile deţinute sau constituite în favoarea acestora nu sunt afectate de deschiderea procedurii de insolventa împotriva unui alt participant sau împotriva contrapartii Băncii Naţionale a României, a băncilor centrale din statele membre ale Spaţiului Economic European sau a Băncii Centrale Europene, care a constituit garanţiile. (2) Garanţiile prevăzute la alin. (1) pot fi executate în scopul realizării drepturilor garantate.  +  Articolul 10Dacă în favoarea participanţilor şi/sau a Băncii Naţionale a României, a băncilor centrale din statele membre ale Spaţiului Economic European sau a Băncii Centrale Europene s-au constituit drept garanţie instrumente financiare sau drepturi asupra unor instrumente financiare şi dacă dreptul lor ori al unui terţ care acţionează pe seama acestora asupra respectivelor instrumente financiare este înscris valabil într-un registru de evidenta, într-un cont sau într-un sistem centralizat de depozitare, localizat în România sau într-un stat membru al Spaţiului Economic European, determinarea opozabilitatii, conţinutului, întinderii şi efectelor drepturilor acestora asupra garanţiilor este guvernata de legea statului unde drepturile au fost valabil înscrise.  +  Capitolul V Dispoziţii aplicabile după aderarea la Uniunea Europeană  +  Articolul 11Banca Naţionala a României este obligată sa notifice decizia prevăzută la art. 6 alin. (2), de îndată ce i-a fost comunicată, altor state membre ale Spaţiului Economic European.  +  Articolul 12 (1) Banca Naţionala a României va comunică Comisiei Europene sistemele care intra sub incidenţa prezentei legi. (2) Ministerul Finanţelor Publice va informa Comisia Europeană ca Banca Naţionala a României este autoritatea naţionala competenţa care trebuie să informeze şi să fie informată cu privire la deschiderea procedurii de insolventa împotriva unui participant la un sistem.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 13 (1) Banca Naţionala a României desemnează sistemele, asa cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 1, care intra sub incidenţa prezentei legi. (2) Desemnarea sistemelor care, conform legii, nu sunt autorizate de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare se face de către Banca Naţionala a României pe baza unor criterii proprii. (3) Toate sistemele care, conform legii, sunt autorizate de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare şi destinate decontării operaţiunilor cu instrumente financiare intra sub incidenţa prezentei legi. Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare va comunică Băncii Naţionale a României toate sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare autorizate de aceasta, iar Banca Naţionala a României va desemna automat aceste sisteme ca intrand sub incidenţa prezentei legi. (4) Banca Naţionala a României va monitoriza permanent sistemele de plati şi sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare care decontează prin intermediul unor sisteme de plati de importanţa sistemica sau de importanţa deosebită.  +  Articolul 14Fiecare sistem, desemnat de Banca Naţionala a României în conformitate cu prevederile art. 13, este obligat sa comunice acesteia participanţii la sistem, inclusiv participanţii indirecti, precum şi orice schimbare în rândul acestora.  +  Articolul 15Orice persoană care justifica un interes legitim poate cere unei instituţii informaţii referitoare la sistemele la care aceasta instituţie participa şi la principalele reguli de funcţionare a acestor sisteme, instituţia respectiva fiind obligată să-i furnizeze aceste informaţii gratuit, în termen de cel mult 5 zile de la data primirii cererii.  +  Articolul 16Banca Naţionala a României şi Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare vor urmări respectarea prevederilor prezentei legi în cadrul sistemelor care intra sub incidenţa acestora.  +  Articolul 17Prezenta lege transpune Directiva nr. 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plati şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L166 din 11 iunie 1998.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUIVALER DORNEANU NICOLAE VACAROIUBucureşti, 16 iunie 2004.Nr. 253.  +  Anexa SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE1. a) Primirea şi transmiterea, în numele investitorilor, a ordinelor la unul sau mai multe instrumente financiare b) Executarea unor astfel de ordine, altfel decât pe cont propriu2. Tranzacţionarea pe cont propriu a oricăror instrumente financiare3. Administrarea pe baza discretionara şi individuală a portofoliilor de investiţii, în conformitate cu mandatul dat de investitori, atunci când aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare4. Subscrierea, în cadrul emisiunilor, a oricăror instrumente financiare şi/sau plasamentul unor asemenea emisiuni.------------