HOTĂRÎRE Nr. 728 din 19 octombrie 1994pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea calităţii produselor folosite în construcţii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 325 din 24 noiembrie 1994  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind certificarea calităţii produselor folosite în construcţii, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. Dispoziţiile contrare prevederilor prezentei hotărâri nu se aplică. p. PRIM-MINISTRUDAN MIRCEA POPESCU,ministru de stat, ministrul munciişi protecţiei socialeContrasemnează:----------------Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Marin CristeaMinistrul industriilor,Dumitru Popescu  +  Anexa 1REGULAMENTprivind certificarea calităţii produselor folosite în construcţii  +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii constituie o componenta a sistemului calităţii în acest domeniu, instituit prin lege, prin care se demonstreaza ca produsele respective prezintă caracteristici de calitate controlate, conforme cu specificaţiile tehnice, care să permită aprecierea aptitudinii lor la utilizare şi sa garanteze, cu o probabilitate acceptabilă, ca prin folosirea acestor produse se pot realiza exigenţele esenţiale prescrise pentru construcţiile respective.  +  Articolul 2Certificarea de conformitate a calităţii constituie o obligaţie a producătorilor ori a furnizorilor pentru produsele folosite în construcţii, livrate spre a fi utilizate la: - construcţiile din categoria de importanţa excepţionala sau deosebită, definite conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţa a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 261/1994; - lucrările publice finanţate din bugetul de stat sau din bugetele locale şi din credite garantate de stat; - lucrările la care utilizarea produselor condiţioneaza realizarea exigenţelor esenţiale, indiferent de categoria de importanţa a acestora, de provenienţă fondurilor de investiţii aferente sau de natura proprietăţii asupra construcţiilor respective. În cazurile menţionate mai sus, se interzice folosirea produselor fără certificarea de conformitate a calităţii acestora.  +  Articolul 3Prezentul regulament*) stabileşte cadrul normativ general, principalele elemente de conţinut, metodologice şi de organizare, ale acţiunii de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii.  +  Articolul 4Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor agenţilor economici care fabrica, furnizează sau utilizează produse de construcţii, materiale şi elemente de construcţii şi instalaţii, echipamente, provenite din producţia interna sau din import. Prevederile se referă la toate produsele identificate prin documente, atât cele traditionale care fac obiectul unor standarde, cît şi cele noi, utilizate pe baza unor agremente tehnice, folosite în lucrările de construcţii noi, cît şi la produsele folosite în timpul perioadei de exploatare a construcţiilor existente care fac parte din categoriile menţionate la art. 2, cum sunt lucrări de reparaţii, consolidări, modernizări, transformări sau extinderi.  +  Articolul 5Modalitatea şi condiţiile certificării de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii se stabilesc în contractele care se încheie între furnizori, fabricanti şi utilizatori. Notă *) Definiţiile principalilor termeni sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentul regulament.  +  Capitolul 2 Elemente principale de conţinut ale certificării de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii  +  Articolul 6Acţiunea certificării de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii se face de către organismul de certificare şi cuprinde următoarele elemente principale: a) analiza produselor supuse certificării sub aspectul definirii lor complete în ceea ce priveşte structura, compozitia, forma, alcătuirea şi toate caracteristicile de calitate exprimate, pe cît posibil, în termeni de performanţă, în raport cu prevederile din reglementările ce se cer a fi confirmate sau din specificaţiile tehnice invocate de producător; b) examinarea, la cerere, a unităţii producătoare sau furnizoare în ceea ce priveşte implementarea unui sistem propriu de control al producţiei care îi permite să se asigure ca producţia este conformă cu specificaţiile tehnice şi evaluarea producătorului în conformitate cu SR ISO 10011/1993; c) efectuarea operaţiunilor de încercare, control, inspecţie, supraveghere etc., aferente metodelor de control al conformitatii din cadrul sistemului de certificare stabilit, pe baza procedurilor adoptate; d) confirmarea modului, a condiţiilor şi a domeniului de folosire a produselor certificate, pentru a se putea face aprecierea aptitudinii de utilizare în construcţii a acestor produse; e) elaborarea documentelor de certificare, corespunzătoare sistemului de certificare adoptat.  +  Articolul 7În cadrul certificării de conformitate a calităţii produselor pentru construcţii se utilizează metodele de control al conformitatii - încercări de produse şi controale ale calităţii producţiei - şi se aplică sistemele de certificare cu documentele aferente prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 8Aplicarea sistemelor certificării de conformitate a calităţii produselor şi a metodelor de control aferente, indicate în anexa nr. 2, se face în mod diferenţiat, pe baza unor proceduri aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, ţinând seama de prevederile art. 2 din prezentul regulament şi în funcţie de: a) importanţa rolului produselor în realizarea exigenţelor esenţiale şi mai ales al celor care au legătură cu siguranţa în exploatare, sănătatea oamenilor şi protecţia mediului; b) natura produselor; c) incidenţa pe care variabilitatea caracteristicilor produselor o poate avea asupra capacităţii acestora de a îndeplini funcţiile pentru care sunt destinate; d) probabilitatea apariţiei defectelor de fabricare a produselor. În fiecare caz se va alege sistemul şi procedura cele mai puţin costisitoare, compatibile cu exigenţele esenţiale privind siguranţa în exploatare, sănătatea oamenilor şi protecţia mediului. Pentru produsele din import folosite în construcţii, care au marca CE şi care au obţinut agrement tehnic, conform reglementărilor în vigoare, pentru a fi folosite la lucrările de construcţii din România, se vor aplica cele mai simple sisteme şi proceduri de certificare, stabilite de organismele de certificare acreditate, compatibile cu domeniile de utilizare specificate la art. 2 şi cu condiţiile de aplicare prevăzute de prezentul regulament.  +  Articolul 9Sistemele de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii, aplicate pe baza prevederilor prezentului regulament, conferă producătorilor sau furnizorilor acestor produse dreptul de a aplica o marca de conformitate potrivit modalităţilor prevăzute în anexa nr. 2 la regulament. Marca de conformitate aplicată de producător sau de furnizor, conform prezentului regulament, atesta ca produsele respective sunt conforme cu specificaţiile tehnice din documentele normative în vigoare, care pot fi standarde, agremente tehnice sau alte documente, şi ca sunt apte pentru utilizare în construcţii, prezentind caracteristici care fac ca lucrările la care sunt utilizate sa satisfacă exigenţele esenţiale. Dreptul de utilizare a marcii de conformitate se acordă de către un organism de certificare acreditat, pe o perioadă limitată, stabilită de organismul respectiv şi poate fi reînnoit în conformitate cu procedurile de aplicare a sistemelor de certificare.  +  Articolul 10În cazul unor produse care au o slabă incidenţa asupra realizării exigenţelor esenţiale în construcţii şi care sunt utilizate la construcţii de importanţa normală sau redusă, definite conform Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importanţa a construcţiilor, se va adopta procedura cea mai simpla de certificare, constind dintr-o simpla declaraţie a fabricantului sau a furnizorului, similară cu varianta B3 din anexa nr. 2. Lista produselor cu o slabă incidenţa asupra realizării exigenţelor esenţiale în construcţii se stabileşte, se publică în materiale de specialitate şi se actualizează periodic de către Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 11Organismele de certificare care efectuează certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii trebuie să îndeplinească criteriile generale specificate în SR EN 45011/1993 şi să fie acreditate de comun acord de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministerul Industriilor şi Institutul Roman de Standardizare.  +  Articolul 12Organismele de certificare pot efectua, pe bază de contract, toate activităţile aferente certificării propriu-zise, prin încercări şi inspecţii sau pot solicita efectuarea unora dintre aceste activităţi, în numele lor, de către alte organisme externe producătorului - laboratoare de încercări, organisme de inspecţie - în condiţiile respectării prevederilor pct. 11 din SR EN 45011/1993.  +  Articolul 13Rezultatele certificării de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii se consemnează în documentele corespunzătoare sistemelor de certificare adoptate, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament.  +  Capitolul 3 Organizarea acţiunii de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii  +  Articolul 14Acţiunea de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii trebuie să fie precedată de următoarele activităţi şi operaţiuni pregătitoare: a) solicitarea certificării din partea producătorului sau a furnizorului; b) obţinerea de la producător sau furnizor a tuturor datelor şi informaţiilor necesare, referitoare la produsele pentru care s-a solicitat certificarea de conformitate, cum sunt: date de identificare, caracteristici, domeniu de utilizare etc.; c) identificarea produselor supuse certificării de conformitate sub aspectul caracteristicilor de calitate şi al rolului acestor produse în influentarea exigenţelor esenţiale ale lucrărilor în care se incorporeaza, conform specificatiilor tehnice (standarde sau agremente tehnice); d) alegerea metodelor de control al conformitatii, al sistemelor şi procedurilor de certificare; e) stabilirea programului de către părţile contractante pentru desfăşurarea acţiunii de certificare.  +  Articolul 15Desfăşurarea completa a programului de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii cuprinde următoarele faze principale: a) activităţile pregătitoare prevăzute la art. 14; b) examinarea unităţii producătoare de către organismul de certificare, sub aspectul existenţei sistemului propriu de conducere şi asigurare a calităţii; c) documentarea preliminară privind certificarea de conformitate prin evaluarea caracteristicilor de calitate ale produselor supuse certificării; verificarea adecvarii metodelor de control şi sistemelor de certificare de conformitate selectate, corespunzătoare rolului produselor în satisfacerea exigenţelor esenţiale prescrise; d) instruirea personalului privind certificarea de conformitate prin efectuarea activităţilor de control, încercare, verificare etc., aferente metodelor şi procedurilor adoptate; e) eliberarea documentelor de certificare (certificat sau declaraţie) de conformitate; f) repetarea operaţiunilor de control, verificare şi încercare, în cadrul supravegherii în timp. Toate aceste activităţi se efectuează pe bază de proceduri scrise şi aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.  +  Capitolul 4 Obligaţii şi raspunderi  +  Articolul 16Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului are următoarele atribuţii şi obligaţii: a) acreditarea, împreună cu Institutul Roman de Standardizare şi cu Ministerul Industriilor, a unor agenţi economici, persoane juridice, ca organisme independente de certificare, pentru efectuarea activităţilor din cadrul acţiunii de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii, conform prevederilor art. 11 din prezentul regulament; b) aprobarea procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru aplicarea sistemelor de certificare de conformitate. Pentru procedurile şi instrucţiunile tehnice cu caracter normativ, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va solicita avizul ministerelor de resort; c) publicarea în materiale de specialitate a listelor organismelor de certificare pentru produsele folosite în construcţii, acreditate, şi a celor cărora li s-a retras acreditarea; d) publicarea şi actualizarea periodică a listelor produselor folosite în construcţii, cuprinzând: - lista produselor folosite în construcţii, care au obţinut sau cărora li s-a suspendat sau anulat certificarea de conformitate, respectiv dreptul la marca de certificare; - lista produselor cu slabă incidenţa asupra exigenţelor esenţiale.  +  Articolul 17Producătorii şi furnizorii de produse folosite în construcţii - materiale, elemente şi echipamente de construcţie şi instalaţii - au următoarele obligaţii şi raspunderi: a) să solicite organismelor de certificare acreditate efectuarea certificării de conformitate pentru produsele folosite în construcţii, fabricate şi livrate, care intra sub incidenţa prevederilor prezentului regulament; b) sa furnizeze organismelor de certificare acreditate toate datele şi informaţiile necesare, privitoare la unităţile producătoare şi la produsele pentru care au solicitat certificarea de conformitate (date de identificare, descriere, caracteristici, domeniu şi condiţii de utilizare etc.); c) sa faciliteze şi să asigure organismelor de certificare acreditate condiţiile necesare pentru desfăşurarea tuturor activităţilor legate de acţiunea de certificare de conformitate, şi anume: - examinarea unităţii producătoare sub aspectul existenţei sistemului propriu de conducere şi asigurare a calităţii; - identificarea produselor supuse certificării de conformitate sub aspectul caracteristicilor de performanţă; - efectuarea operaţiunilor de control, verificare, încercare şi supraveghere în timp, aferente produselor supuse certificării de conformitate; d) să efectueze toate operaţiunile de control şi încercare a produselor supuse certificării de conformitate, ce le revin conform sistemelor de certificare adoptate şi prevederilor din prezentul regulament; e) sa emita declaraţia de conformitate pentru produsele livrate, corespunzătoare domeniului de utilizare şi condiţiilor prevăzute de prezentul regulament, asigurind competenţa tehnica şi probitatea profesională ale personalului propriu implicat în operaţiunile aferente certificării de conformitate prin sistemul declaraţiei proprii; f) sa răspundă solidar cu executanţii lucrărilor de construcţii, conform legii, pentru viciile ascunse ale acestor lucrări, cauzate de calitatea necorespunzătoare a produselor folosite în construcţii, furnizate şi puse în lucrare cu respectarea indicaţiilor şi condiţiilor speciale stabilite de fabricanti sau de furnizori.  +  Articolul 18Investitorii, proiectantii, executanţii de lucrări de construcţii, proprietarii sau utilizatorii, după caz, au următoarele obligaţii şi raspunderi: a) sa ceara şi sa utilizeze, la executarea lucrărilor de construcţii specificate la art. 2 din prezentul regulament, numai produsele pentru care exista certificare de conformitate conform prevederilor acestui regulament; b) sa prevadă, în contractele încheiate cu producătorii sau furnizorii de produse folosite în construcţii sau cu alţi agenţi economici implicaţi, clauzele referitoare la obligativitatea efectuării certificării de conformitate a calităţii produselor, potrivit prevederilor prezentului regulament sau a cerinţelor speciale impuse de specificaţiile tehnice aplicabile construcţiilor în cauza.  +  Articolul 19Organismele de certificare acreditate, independente, implicate în acţiunea de certificare de conformitate a calităţii folosite în construcţii, au următoarele obligaţii şi raspunderi: a) sa îndeplinească condiţiile minimale specificate la art. 11 şi 12 ale prezentului regulament; b) sa păstreze confidenţialitatea asupra tehnologiilor şi secretelor de fabricaţie ale agenţilor economici supuşi procedurilor de acreditare şi certificare; c) sa comunice semestrial la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului lista produselor folosite în construcţii pentru care au eliberat sau cărora le-au suspendat sau anulat certificatul de conformitate.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 20Urmărirea aplicării şi controlul respectării prevederilor prezentului regulament, de către unităţile implicate, se fac de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, prin Inspecţia de stat pentru calitatea construcţiilor, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului.  +  Articolul 21Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage raspunderi şi sancţiuni contravenţionale şi/sau penale, conform legilor în vigoare.  +  Articolul 22Finanţarea activităţilor de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii se face din fondurile de producţie ale unităţilor producătoare şi/sau furnizoare interesate.  +  Articolul 23Până la înfiinţarea, organizarea şi autorizarea de organisme independente pentru efectuarea activităţilor legate de acţiunea de certificare de conformitate a calităţii produselor pentru construcţii, pe baza prevederilor prezentului regulament, se investesc cu atribuţiile aferente acestei acţiuni, potrivit profilului, următoarele unităţi: - Institutul de Cercetare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC şi filialele sale din Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara; - Societatea Comercială "Laboratorul Central Bucureşti" - S.A.; - Societatea Comercială "Institutul de Cercetare, Proiectare şi Producţie Experimentala pentru Construcţii şi Materiale de Construcţii - PROCEMA" - S.A.; - Societatea Comercială Institutul Naţional Ciment - CEPROCIM - S.A.; - Institutul Naţional al Lemnului - I.N.L. - S.A.; - Institutul de Proiectare pentru Automatizări - I.P.A. - S.A.; - Institutul de Cercetare şi Proiectare Electrotehnica - I.C.P.E. - S.A.; - Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A.; - Registrul Feroviar Roman - REFER - R.A. Încercările necesare în cadrul acţiunii de certificare de conformitate a calităţii pot fi efectuate, până la organizarea unei reţele de laboratoare acreditate în construcţii, şi de către laboratoare independente autorizate conform Regulamentului privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 393/1994, care au în profil încercări de certificare.  +  Articolul 24Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1 la regulamentDEFINIŢIILEprincipalilor termeni folosiţi în domeniul certificării de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii 1. Atestare (certificare) de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii: procedura de atestare prin care o terta parte confirma în scris ca produsele prezintă caracteristici de calitate controlate şi conforme cu prevederile sau exigenţele unor specificaţii tehnice. 2. Certificat de conformitate: document eliberat de un organism independent autorizat sau agreat, ca terta parte, în conformitate cu regulile unui sistem de certificare care indica, cu un nivel suficient de încredere, ca un produs, identificat în mod adecvat, prezintă caracteristici de calitate şi este conform cu specificaţiile stabilite printr-un document normativ . 3. Declaraţie de conformitate: procedura şi document eliberat de un producător sau furnizor, conform regulilor unui sistem de certificare care indica, cu un nivel suficient de încredere, ca un produs prezintă caracteristici de calitate controlate, conform cu specificaţiile stabilite prin documente normative. 4. Marca de conformitate: marca aplicată sau emisă pe baza regulilor unui sistem de certificare, indicind, cu un nivel adecvat de încredere, ca produsul vizat prezintă caracteristici de calitate controlate şi conforme cu prevederile sau exigenţele unor documente normative - standarde, agremente tehnice sau alte documente. 5. Organism de certificare: organism independent, public sau privat, care poseda competenţa şi abilitarea sau acreditarea necesară pentru certificarea de conformitate în cadrul unui sistem de certificare a calităţii produselor. 6. Organism de inspecţie sau control pentru certificare: organism care efectuează activităţi sau operaţiuni de inspecţie şi control pentru un organism de certificare. 7. Produs pentru construcţie: orice produs fabricat în vederea incorporarii, asamblarii, utilizării sau montarii, în mod durabil într-o construcţie, clădire sau lucrare inginereasca. 8. Sistem de certificare de conformitate: sistem având propriile sale reguli de procedura şi conducere, destinat să efectueze certificarea de conformitate.  +  Anexa 2 la regulamentMETODE DE CONTROL, SISTEME ŞI DOCUMENTEaferente certificării de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii I. Metode de control al conformitatii
        Se efectuează de către:
    fabricantorganism de certificare
    A.Încercări (teste)    
    1.Încercări iniţiale, preliminare, pe specimene de produse**
    2.Încercări pe eşantioane de produse prelevate din fabrică, după un plan de încercări prescris**
    3.Încercări prin sondaj, pe eşantioane de produse prelevate din fabrică, de pe piaţă sau din şantiere**
    4.Încercări pe eşantioane prelevate dintr-un lot de produse gata de livrare sau livrate**
    B.Controale ale calităţii producţiei    
    1.Control interior permanent al producţiei în fabrici, pe bază de proceduri scrise*-
    2.Inspecţie iniţială a fabricii şi a controlului interior al producţiei în fabrici, pentru validarea acestuia şi verificarea caracteristicilor de calitate cerute produselor-*
    3.Supraveghere, evaluare şi apreciere permanente ale controlului interior al producţiei în fabrică-*
  II. Sisteme de certificare sau atestare de conformitate A. Certificarea de conformitate a calităţii produselor de către un organism de certificare autorizat, utilizînd următoarele metode de control: 1. De către fabricant a) Încercări: - încercări de esantioane de produse prelevate din fabrica, după un plan de încercări prescris. b) Controlul calităţii producţiei: - control interior permanent al producţiei în fabrica, pe bază de proceduri scrise. 2. De către organismul de certificare a) Încercări: - încercări iniţiale (preliminare) pe specimene de produse; - încercări prin sondaj pe esantioane de produse prelevate din fabrica, de pe piaţa sau din santiere. b) Controlul calităţii producţiei: - inspecţie iniţială a fabricii şi a controlului interior al producţiei în fabrica; - supraveghere, evaluare şi apreciere permanente ale controlului interior al producţiei în fabrica. B. Declaraţia de conformitate a produselor, data de către fabricant, pe baza următoarelor metode de control: B. 1. Varianta 1 (certificarea de către o terta parte a controlului interior al produselor în fabrica). 1. Sarcini ale fabricantului a) Încercări: - încercări iniţiale, preliminare, pe specimene de produse; - încercări pe esantioane de produse prelevate din fabrica, după un plan de încercări prescris. b) Controlul calităţii producţiei: - controlul interior permanent al producţiei în fabrica, pe bază de proceduri scrise. 2. Sarcini ale organismelor de certificare b) Controlul calităţii producţiei: - inspecţie iniţială a fabricii şi a controlului interior al producţiei în fabrica (audit); - supraveghere, evaluare şi apreciere permanente ale controlului interior al producţiei în fabrica. B. 2. Varianta 2 (încercări iniţiale într-un laborator autorizat): - încercări iniţiale (preliminare) pe specimene de produse printr-un laborator autorizat; - control interior permanent, de către fabricant, al producţiei în fabrica, pe bază de proceduri scrise. B. 3. Varianta 3 (încercări iniţiale de către fabricanti) - încercări iniţiale (preliminare), pe specimene de produse, efectuate de către fabricant; - controlul interior permanent, de către fabricant, al producţiei în fabrica, pe bază de proceduri scrise. III. Documente de certificare 1. Certificatul de conformitate trebuie să indice cel puţin următoarele elemente: - numele şi sediul organismului de certificare; - numele şi adresa/sediul fabricantului sau furnizorului; - identificarea şi descrierea produsului cuprinzând denumire; tip; documentul de identificare; standard sau agrement tehnic; alte date de identificare: număr de lot, sarja sau serie; caracteristici principale de calitate sau performanta; domeniu de utilizare; - reglementări sau dispoziţii speciale la care răspunde produsul; - condiţii speciale de utilizare a produsului; - numărul şi data certificatului de conformitate; - condiţiile şi data de valabilitate a certificatului, dacă este cazul; - numele şi calitatea persoanei abilitate să semneze certificatul. 2. Declaraţia de conformitate trebuie să indice cel puţin următoarele elemente: - numele şi adresa/sediul fabricantului sau furnizorului; - identificarea şi descrierea produsului cuprinzând: denumire; tip; documentul de identificare: standard sau agrement tehnic; alte date de identificare: număr de lot, sarja sau serie; caracteristici principale de calitate sau performanţe; domeniu de utilizare; - reglementări sau dispoziţii speciale la care răspunde produsul; - condiţii speciale de utilizare a produsului; - numărul şi data declaraţiei de conformitate; - numerele şi adresa organismelor autorizate (organisme de inspecţie, laborator de încercări), care au participat la acţiunea de control al conformitatii; - numele şi calitatea persoanei abilitate să semneze declaraţia, în numele fabricantului. 3. Marca de conformitate, aplicată de fabricant sau furnizor produselor folosite în construcţii certificate, conform sistemelor de certificare de conformitate specificate la cap. II din prezenta anexa, este completată cu următoarele date care trebuie să fie incluse în documentele comerciale insotitoare: - numele fabricantului sau furnizorului sau simbolul marcii distinctive proprie a acestuia; - indicaţii permitind identificarea caracteristicilor produsului, în funcţie de specificaţiile tehnice aferente (standarde sau agremente tehnice); - ultimele doua cifre ale anului de fabricaţie; - numărul certificatului sau declaraţiei de conformitate. Simbolul marcii de conformitate poate fi aplicat pe produsele insesi, pe etichetele alăturate acestora, pe ambalajele aferente sau pe documentele comerciale insotitoare. ---------------------------