LEGE nr. 291 din 24 iunie 2004privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 28 iunie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2004 şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2004, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:I. Economia şi finanţele publice:1. reglementări privind rectificarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004;2. modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, pentru anul 2005;3. reglementarea unor măsuri financiare;4. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată;5. modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată;6. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare;7. reglementarea modului de plată a personalului angajat pe bază de convenţii pentru încasarea creanţelor fiscale;8. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001;9. măsuri privind îmbunătăţirea mediului de afaceri;10. reglementări privind angajarea şi derularea proiectelor statistice finanţate din fonduri externe nerambursabile;11. trecerea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul privat al statului şi în administrarea Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş;12. modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 449/2001;13. scutirea de la plata drepturilor de import a materialelor, utilajelor, instalaţiilor şi a know-how-ului care se importă pentru realizarea investiţiei "Reabilitarea Grupului nr. 4 de 150 MW din CET Paroşeni";14. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, aprobată prin Legea nr. 663/2002, cu modificările şi completările ulterioare;15. scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe, inclusiv a construcţiilor aferente acestora, uzate fizic sau moral, neamortizate integral, din cadrul unor capacităţi de producţie oprite ale agenţilor economici din portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului;16. măsuri cu privire la finalizarea privatizării unor societăţi comerciale aflate în dificultate;17. modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare;18. modificarea şi completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare;19. măsuri privind asigurarea pazei conductelor de transport ţiţei, gazolină, condensat, etan lichid şi produse petroliere cu efective de jandarmi şi exceptarea de la plată a serviciilor prestate;20. măsuri privind constituirea şi utilizarea eficientă a veniturilor cu destinaţie specială în sectorul energetic;21. scoaterea din rezerva de stat sub formă de împrumut a unor cantităţi de combustibil;22. măsuri privind transferul cu titlu gratuit al unor pachete de acţiuni din proprietatea statului în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale locale;23. Regulamentul de transport pe căile ferate din România;24. reglementări referitoare la construirea, întreţinerea, reparaţia şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.;25. stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la transportul de persoane cu metroul pe reţeaua de căi ferate administrată de Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A.;26. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002;27. perfecţionarea cadrului legislativ în domeniul transporturilor, în vederea alinierii la legislaţia comunitară;28. amenajarea, conservarea şi dezvoltarea teritorială durabilă, relansarea activităţii în domeniul construcţiilor;29. dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional;30. completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările şi completările ulterioare.II. Agricultură:1. instituirea, la nivel naţional, a Reţelei de informaţii contabile agricole;2. modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 205/2002, cu modificările şi completările ulterioare;3. aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup şi pisică sălbatică, care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005;4. reglementări privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare;5. stabilirea măsurilor necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere;6. stimularea asocierii proprietarilor de păduri private, în scopul gospodăririi durabile a acestora;7. modificarea art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004.III. Administraţie publică:1. înfiinţarea Centrului Naţional de Instruire şi Atestare Feroviară CENAFER;2. înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant;3. completarea Decretului-lege nr. 126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică);4. prorogarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.IV. Sănătate:1. măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar;2. modificarea Legii spitalelor nr. 270/2003, cu modificările şi completările ulterioare;3. modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;4. modificarea şi completarea Legii nr. 296/2002 privind acordarea asistenţei medicale în România cetăţenilor străini în baza acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, la care România este parte;5. completarea art. 8 din Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu completările ulterioare;6. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările ulterioare.V. Muncă şi solidaritate socială:1. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată;2. modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi;3. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003;4. modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004.VI. Apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională:1. acordarea de facilităţi fiscale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord pe timpul desfăşurării în România a Reuniunii informale a miniştrilor apărării din ţările membre NATO;2. modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) În conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. (3) din Constituţia României, republicată, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2004. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei. (2) Ordonanţele adoptate de Guvern potrivit art. 1 vor fi dezbătute cu prioritate.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 24 iunie 2004.Nr. 291.______________