LEGE nr. 251 din 16 iunie 2004privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 24 iunie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Persoanele care au calitatea de demnitar public şi cele care deţin funcţii de demnitate publică, magistraţii şi cei asimilaţi acestora, persoanele cu funcţii de conducere şi de control, funcţionarii publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice sau de interes public, precum şi celelalte persoane care au obligaţia să-şi declare averea, potrivit legii, au obligaţia de a declara şi prezenta la conducătorul instituţiei, în termen de 30 de zile de la primire, bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei. (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1): a) medaliile, decoraţiile, insignele, ordinele, eşarfele, colanele şi altele asemenea, primite în exercitarea demnităţii sau a funcţiei; b) obiectele de birotică cu o valoare de până la 50 euro.  +  Articolul 2 (1) Conducătorul autorităţii, instituţiei publice sau al persoanei juridice dispune constituirea unei comisii alcătuite din 3 persoane de specialitate din instituţie, care va evalua şi va inventaria bunurile prevăzute la art. 1. (2) Comisia prevăzută la alin. (1) ţine evidenţa bunurilor primite de fiecare demnitar sau funcţionar şi, înainte de finele anului, propune conducătorului instituţiei rezolvarea situaţiei bunului. (3) În cazurile în care valoarea bunurilor stabilite de comisie este mai mare decât echivalentul a 200 euro, persoana care a primit bunurile poate solicita păstrarea lor, plătind diferenţa de valoare. Dacă valoarea bunurilor stabilită de comisie este sub echivalentul a 200 euro, acestea se păstrează de către primitor. (4) În cazurile în care persoana care a primit bunurile nu a solicitat păstrarea lor, la propunerea comisiei prevăzute la alin. (1), bunurile rămân în patrimoniul instituţiei sau pot fi transmise cu titlu gratuit unei instituţii publice de profil ori vândute la licitaţie, în condiţiile legii. (5) Veniturile obţinute ca urmare a valorificării acestor bunuri se varsă, după caz, la bugetul statului, bugetele locale sau la bugetele autorităţilor, instituţiilor publice ori persoanelor juridice, potrivit modului de finanţare a acestora.  +  Articolul 3La sfârşitul fiecărui an, autorităţile, instituţiile publice sau persoanele juridice publică lista cuprinzând bunurile depuse potrivit prezentei legi şi destinaţia acestora, pe pagina de Internet a persoanei juridice respective ori în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Cheltuielile de publicare se suportă de persoana juridică din care fac parte persoanele prevăzute la art. 1.  +  Articolul 4În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Justiţiei vor elabora un regulament de punere în aplicare a acesteia.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 16 iunie 2004.Nr. 251.-------------