ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 15 iunie 2004pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 24 iunie 2004  Având în vedere criteriile de performanţă structurale privind sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică, asumate prin angajamente internaţionale, referitoare la reducerea şi eliminarea treptată, până în anul 2007, a subvenţiilor acordate de la bugetul de stat pentru energia termică livrată populaţiei în sistem centralizat pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, precum şi la stoparea imediată a subvenţiilor către localităţile în care furnizarea energiei termice în sistem centralizat a fost sistată prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei prin sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică în scopul încălzirii locuinţei şi preparării apei calde de consum se diminuează anual, începând cu anul 2005, cu o cotă de 33% în primul an, de 66% în al doilea an şi de 100% în al treilea an, raportate la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei, prevăzute pentru anul 2004. (2) Diminuarea sumelor prevăzute la alin. (1) se va opera începând din anul 2005 şi va continua progresiv până la eliminarea preţului naţional de referinţă în anul 2007.  +  Articolul 2 (1) Sumele disponibilizate conform art. 1 se utilizează pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice, în vederea reducerii costurilor de producţie şi eliminării treptate a subvenţiilor pentru energia termică livrată populaţiei. (2) Aceste sume se acordă numai în condiţii justificate, pe bază de studii de fezabilitate prezentate de către operatorii producători şi/sau distribuitori de energie termică în sistem centralizat, însuşite de autorităţile administraţiei publice locale şi avizate de către Ministerul Administraţiei şi Internelor. (3) În situaţia în care, prin lucrările de retehnologizare, modernizare şi dezvoltare a sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice, nu se asigură reducerea prevăzută la alin. (1), consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor aloca subvenţii din bugetele locale ale acestora până la eliminarea preţului naţional de referinţă al energiei termice livrate populaţiei.  +  Articolul 3 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu se mai acordă subvenţii de la bugetul de stat pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif la energia termică livrată populaţiei prin sisteme centralizate în localităţile în care furnizarea energiei termice în sistem centralizat a fost sistată prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale şi care sunt nominalizate în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Anexa se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 4Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile menţionate în anexă sunt obligate să reorganizeze serviciul de încălzire urbană şi să asigure soluţii alternative de încălzire a imobilelor rămase fără alimentare cu energie termică ca urmare a scoaterii din funcţiune a sistemelor centralizate de încălzire urbană.  +  Articolul 5Sumele disponibilizate ca urmare a sistării plăţii subvenţiilor în unele localităţi în conformitate cu prevederile art. 3 se utilizează de către autorităţile administraţiei publice locale potrivit prevederilor art. 4 şi art. 6 alin. (1).  +  Articolul 6 (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, pentru care s-a stabilit dreptul la venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi care locuiesc în apartamente situate în condominii racordate la sistemele de încălzire centralizată scoase din funcţiune în conformitate cu art. 3, vor fi sprijinite de către autorităţile administraţiei publice locale pentru a-şi instala sisteme de încălzire alternative. (2) Începând cu anul 2005, pentru sprijinirea potrivit alin. (1) a familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, se vor utiliza şi sume prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru acordarea ajutoarelor de încălzire şi disponibilizate ca urmare a sistării furnizării energiei termice în sistem centralizat. (3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gabriel Opreap. Ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului,Iulian Iancu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 15 iunie 2004.Nr. 48.  +  Anexa LISTAlocalităţilor în care se sistează serviciulde încălzire urbană în conformitate cu art. 3din ordonanţa de urgenţă
    Nr. crt.Judeţul/LocalitateaDenumirea operatorului care a produs şi distribuit energie termică
      ALBA  
    1. CugirS.C. "Cugireana" - S.A. Cugir
    2. AiudS.C. "Ediltrans" - S.A. Aiud
    3. BlajS.C. "Urbana" - S.A. Blaj
    4. Sebeş BIHORS.C. "Argos" - S.A. Sebeş
    5. Beiuş BOTOŞANIServiciul public se află în cadrul Primăriei Beiuş
    6. DarabaniS.C. "Dacaterm" - S.A. Darabani
    7. DorohoiS.C. "Goscom" - S.A. Dorohoi
    8. SăveniS.C. "Conacet" - S.A. Săveni
    9. Bucecea BRĂILAC.L. Bucecea - serviciul se află în cadrul Primăriei Bucecea
    10. Ianca DOLJServicii Publice Ianca din cadrul Primăriei Ianca
    11. Băileşti IALOMIŢAS.C. GCL Băileşti - S.A.
    12. UrziceniS.C. "Terma" - S.A. Urziceni
    13. Ţăndărei OLTS.C. "Apatermo" - S.A.
    14. Drăgăneşti-OltIGO Drăgăneşti-Olt
    15. Slatina TELEORMANS.C. "Aceti" - S.A.
    16. Zimnicea VÂLCEAS.C. "Urbana" - S.A.
    17. GovoraS.C. "Goscom" - S.A.
  ------