HOTĂRÂRE nr. 927 din 10 iunie 2004pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 24 iunie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 209/2004 privind redistribuirea de posturi şi fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atribuţii în procesul aderării la Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, se pot organiza servicii, birouri, compartimente şi colective temporare de lucru."2. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi este de 130, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."3. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei" se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Adriana Ţicău,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 10 iunie 2004.Nr. 927.  +  Anexa -----(Anexa nr. 1 la Hotărârea-------------------------Guvernului nr. 744/2003)-------------------------    Numărul maxim de posturi: 130,    exclusiv demnitarii şi    cabinetul ministrului        ORGANIZAREA MINISTERULUI COMUNICATIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI    ┌─────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐    │ CABINETUL MINISTRULUI ├┐┌───────────┐ │COMPARTIMENTUL DE INFORMARE│    └─────────────────────────┘││ ├─┤ ŞI RELATII PUBLICE │                               └┤ │ └───────────────────────────┘                                │ │ ┌───────────────────────────┐    ┌─────────────────────────┐ │ │ │ CORPUL DE CONTROL ŞI │    │ CONSILIER DIPLOMATIC ├─┤ MINISTRU ├─┤ COMPARTIMENTUL DE AUDIT │    └─────────────────────────┘ │ │ └───────────────────────────┘    ┌─────────────────────────┐ │ │ ┌───────────────────────────┐    │COMPARTIMENTUL INFORMATII├─┤ ├─┤ UNITATEA DE MANAGEMENT │    │CLASIFICATE │ └────┬──────┘ │ AL PROIECTELOR │    │ │ │ └───────────────────────────┘    └─────────────────────────┘ │             ┌─────────────┬──┬──────┼────────────────────────┐             │ │ │ ┌────┴─────┐ │    ┌────────┴───────────┐ │ │ │ SECRETAR │ ┌─────────┴─────────┐    │ SECRETAR DE STAT │ │ │ │ GENERAL │ │ SECRETAR DE STAT │    │ PENTRU RELATIA CU │ │ │ └─────┬────┘ │ PENTRU TEHNOLOGIA │    │ PARLAMENTUL │ │ │ │ │ INFORMATIEI │    └────────┬───────────┘ │ │ │ └───┬──────────┬────┘             │ │ │ │ │ │             │ │ │ │ │ │             │ │ │ │ │ │             │ │ │ │ │ │           ┌─┴─┐ ┌──┴┐┌┴──┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐           │ A │ │ B ││ C │ │ D │ │E*)│ │ F │           └───┘ └───┘└───┘ └───┘ └───┘ └───┘   A = COMPARTIMENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL ŞI SINDICATELE   B = DIRECTIA GENERALĂ PENTRU COMUNICATII   C = DIRECTIA INTEGRARE EUROPEANA ŞI RELATII INTERNATIONALE   D = DIRECTIA ECONOMICA, RESURSE UMANE ŞI ADMINISTRATIVA   E = DEPARTAMENTUL PENTRU INFORMATIZAREA ADMINISTRATIEI PUBLICE*)   F = DIRECTIA PENTRU REGLEMENTARI ŞI STANDARDE IN TEHNOLOGIA INFORMATIEI,       ANTIFRAUDA ŞI SECURITATEA RETELELOR    *) Se organizeaza şi funcţionează la nivel de direcţie.--------------