HOTĂRÂRE nr. 934 din 10 iunie 2004pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNormele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante se va face pe suport de hârtie sau în format electronic, pe suport magnetic ori e-mail, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1."2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Furnizorii de servicii prevăzuţi la art. 10 alin. (2) din lege vor comunică agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti, până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna expirată, date privind şomerii mediaţi şi încadraţi în muncă. (2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se va face pe suport de hârtie sau în format electronic, pe suport magnetic ori e-mail, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2."3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Prin motive neimputabile, în sensul art. 17 alin. (1) din lege, se înţelege: a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 56 lit. a), b), c), e), f), h) şi j), art. 61 lit. c) şi d), art. 65 alin. (1), art. 94 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare; b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 84 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu excepţia cazului în care funcţionarul public nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 50 lit. a) din această lege; c) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 84 alin. (2) lit. e) şi h) şi art. 84 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, republicată; d) încetarea contractului militarilor angajaţi pe bază de contract când sunt clasaţi "inapt pentru serviciu militar" sau "apt limitat" de către comisiile de expertiză medico-militară; e) încetarea contractului militarilor angajaţi pe bază de contract, pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apărării Naţionale; f) încetarea contractului militarilor angajaţi pe bază de contract care nu mai îndeplinesc condiţiile specifice, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, pentru ocuparea funcţiei; g) încetarea contractului militarilor angajaţi pe bază de contract, ca urmare a retragerii avizului de securitate specific clasei sau nivelului de secretizare a informaţiilor la care urmează să aibă acces, de către autorităţile competente."4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Veniturile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. f) şi la art. 34 alin. (1) lit. b) din lege sunt venituri lunare realizate şi se certifică de către organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice."5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a) şi c) din lege se consideră că nu au reuşit sau nu au putut să se încadreze în muncă, dacă fac dovada că în perioada de 60 de zile de la data absolvirii, respectiv 30 de zile de la data lăsării la vatră, s-au înregistrat la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii, în vederea medierii pentru încadrare în muncă. (2) Dovada înregistrării la furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii, se face cu o adeverinţă eliberată de furnizori, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidenţele proprii."6. Articolul 9 se abrogă.7. La articolul 13, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Fondul total de salarii brute lunare prevăzut la art. 26 din lege, realizat de persoanele asigurate obligatoriu prin efectul legii, prevăzute la art. 19 din lege, include:"8. La articolul 13, litera j) se abrogă.9. La articolul 13, litera k) va avea următorul cuprins:"k) orice alte sume plătite din fondul de salarii, cu excepţia compensaţiilor acordate în condiţiile legii şi ale contractului colectiv de muncă, salariaţilor concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor."10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Baza lunară de calcul asupra căreia se aplică contribuţia individuală în cotă de 1%, prevăzută la art. 27 din lege, este reprezentată, după caz, de: a) salariul de bază lunar brut, conform contractului individual de muncă, corespunzător funcţiei îndeplinite, la care se adaugă, după caz, indemnizaţia de conducere, salariul de merit şi alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de bază, pentru persoanele prevăzute la art. 19 lit. a) şi b) din lege; b) indemnizaţia brută lunară, ca unică formă de remunerare a activităţii, în cazul magistraţilor şi al altor categorii de persoane pentru care indemnizaţia lunară este unica formă de remunerare a activităţii, precum şi pentru persoane care ocupă funcţii de natura celor prevăzute la art. 19 lit. c) din lege; c) solda brută lunară, pentru militarii angajaţi pe bază de contract, prevăzuţi la art. 19 lit. d) din lege. (2) Pentru persoanele prevăzute la art. 19 lit. e) şi f) din lege, contribuţia individuală în cotă de 1%, corespunzătoare bazei de calcul prevăzute la alin. (1), se aplică asupra veniturilor brute lunare realizate. (3) În lunile în care raporturile de muncă sau de serviciu se stabilesc, încetează, se suspendă, respectiv se reiau, cu excepţia suspendării pentru incapacitate temporară de muncă, dacă aceasta nu depăşeşte 30 de zile, contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzută la art. 27 din lege, se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra bazei de calcul prevăzute la alin. (1) corespunzătoare timpului efectiv lucrat în luna respectivă."11. Alineatul (2) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"(2) Prin activităţi autorizate potrivit legii se înţelege activităţile economice desfăşurate de persoane fizice în mod independent şi de asociaţiile familiale în baza autorizaţiei de funcţionare eliberate conform legii sau exercitarea profesiilor liberale potrivit dispoziţiilor legale speciale, precum şi activităţile desfăşurate în calitate de asociat în cadrul societăţilor comerciale."12. La articolul 16, litera b) va avea următorul cuprins:"b) situaţia în care persoana nu beneficiază de pensie de invaliditate;"13. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) În aplicarea prevederilor art. 34 alin. (1^2) din lege, stagiul de cotizare aferent unui contract individual de muncă cu timp parţial se stabileşte ca raport între timpul de muncă pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă cu timp parţial şi durata normală a timpului de muncă. (2) În aplicarea prevederilor art. 34 alin. (1^3) din lege, stagiul de cotizare aferent unui contract de muncă temporară se stabileşte luându-se în considerare atât durata fiecărei misiuni prevăzute în contractul de muncă temporară, cât şi timpul în care persoanele se află la dispoziţia agentului de muncă temporară, între misiuni."14. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - În vederea certificării stagiilor de cotizare, angajatorii au obligaţia de a elibera persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu o adeverinţă din care să rezulte, după caz, următoarele: a) dacă înregistrează debite la bugetul asigurărilor pentru şomaj; b) perioada pentru care nu s-au plătit contribuţiile la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi suma aferentă acestei perioade; c) dacă se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din lege."15. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Certificarea stagiilor de cotizare realizate anterior datei de 1 martie 2002 se va face în baza certificatului întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. (2) Certificarea stagiilor de cotizare realizate ulterior datei de 1 martie 2002 se face pe baza declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi a adeverinţei eliberate de angajator potrivit art. 18 sau, după caz, doar pe baza adeverinţei eliberate de angajator potrivit art. 18, în cazul în care se constată că angajatorul nu a depus declaraţia. (3) Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."16. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Prin a căuta activ un loc de muncă, potrivit art. 41 alin. (1) lit. d) din lege, se înţelege a dovedi că persoana s-a prezentat pentru a solicita un loc de muncă la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti la care se află în evidenţă, în afara datei programării lunare, sau la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii, în vederea medierii pentru încadrare în muncă."17. După articolul 29 se introduc şase noi articole, articolele 29^1 - 29^6, cu următorul cuprins:"Art. 29^1. - (1) În aplicarea prevederilor art. 48^1 din lege, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor selecta angajatorii care organizează, în baza planului anual de formare profesională existent la nivel de angajator, programe de formare profesională pentru propriii angajaţi, derulate de furnizori de formare profesională, autorizaţi în condiţiile legii. (2) Selecţia angajatorilor se face pe 4 categorii: a) categoria I cuprinde angajatorii care solicită finanţare pentru formarea profesională a unui număr de cel mult 5 angajaţi; b) categoria a II-a cuprinde angajatorii care solicită finanţare pentru formarea profesională a unui număr de 6-20 de angajaţi; c) categoria a III-a cuprinde angajatorii care solicită finanţare pentru formarea profesională a unui număr de 21-50 de angajaţi; d) categoria a IV-a cuprinde angajatorii care solicită finanţare pentru formarea profesională a unui număr de cel puţin 51 de angajaţi. (3) În vederea selecţiei angajatorilor, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti vor face public termenul limită de înscriere, atât prin intermediul mass-media, cât şi pe pagina de Internet a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu cel puţin 45 de zile înainte de organizarea selecţiei.Art. 29^2. - (1) Selecţia angajatorilor se realizează de două ori pe an, în baza unor criterii administrative, de eligibilitate şi selecţie. (2) Criteriile administrative sunt următoarele: a) respectarea termenului limită de înscriere în vederea participării la selecţie; b) existenţa completă şi corectă a documentaţiei necesare participării la selecţie. (3) Sunt eligibili angajatorii care îndeplinesc următoarele criterii: a) sunt angajatori în sensul art. 5 pct. I din lege; b) nu se află în una dintre următoarele situaţii:(i) sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile le sunt administrate de un judecător-sindic sau activităţile lor comerciale sunt suspendate ori sunt într-o situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementată de legislaţia în vigoare;(îi) fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);(iii) înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale, sau debite provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurări sociale de sănătate;(iv) furnizează informaţii false în documentele prezentate;(v) au comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate printr-un contract ori convenţie, în măsura în care agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;(vi) au încetat raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor care au participat la programe de formare profesională pentru care au mai beneficiat de acordarea sumei prevăzute de lege anterior termenului de 3 ani prevăzut de lege, din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) lit. a) şi b) din lege. (4) Sunt eligibile programele de formare profesională care sunt cuprinse în planul anual de formare profesională al angajatorului. (5) Criteriile de selecţie sunt destinate evaluării programelor de formare profesională şi selecţiei angajatorilor. (6) Programele de formare profesională sunt evaluate în baza unei note de fundamentare depuse de angajator, în conformitate cu următoarele criterii de evaluare: a) importanţa pentru angajator a derulării programului de formare profesională:(i) nevoia de calificare a forţei de muncă a angajatorului, datorată schimbării domeniului de activitate sau a tehnologiei;(îi) nevoia de calificare a forţei de muncă a angajatorului, datorată dezvoltării activităţii prin crearea de noi locuri de muncă;(iii) nevoia de calificare a forţei de muncă a angajatorului, din alte motive decât cele prevăzute la pct. (i) şi (îi);(iv) ridicarea performanţelor resurselor umane; b) categoriile profesionale din rândul salariaţilor angajatorului, cărora li se adresează programul de formare profesională; c) costul derulării programului de formare profesională. (7) În urma evaluării programelor de formare profesională, selecţia angajatorilor se va realiza avându-se în vedere următoarele criterii de selecţie: a) punctajul obţinut în urma sesiunii de evaluare a programelor de formare profesională; b) numărul de şomeri încadraţi în muncă în ultimele 12 luni premergătoare lunii în care se organizează selecţia angajatorilor; c) şomerii încadraţi în muncă în ultimele 12 luni premergătoare lunii în care se organizează selecţia angajatorilor; d) nivelul indicatorului "ponderea şomerilor în populaţia stabilă 18-62 de ani" la nivelul localităţii unde îşi desfăşoară activitatea persoanele din rândul salariaţilor angajatorului, cărora li se adresează programul de formare profesională.Art. 29^3. - (1) În vederea acordării din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumei reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională organizate pentru un număr de cel mult 20% din personalul angajat, angajatorii prevăzuţi la art. 48^1 alin. (1) din lege vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti în a cărei rază îşi au sediul o cerere însoţită de următoarele documente: a) planul anual de formare profesională pentru anul în curs; b) programul de formare profesională pentru care angajatorul solicită acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumei reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională; c) declaraţie pe propria răspundere că nu se află în nici una dintre situaţiile care nu-i dau dreptul de a se prezenta la selecţie; d) cazier fiscal; e) certificat eliberat de instituţia competentă, care să ateste că nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurări sociale de sănătate; f) contractul cu furnizorul de servicii de formare profesională, care evidenţiază contravaloarea serviciilor care urmează a fi prestate de furnizor la solicitarea angajatorului. (2) Prin personalul angajat, prevăzut la art. 48^1 alin. (1) din lege, asupra căruia se calculează cota de 20% prevăzută la art. 48^1 din lege, se înţelege personalul încadrat în muncă cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu program normal de lucru, existent la data întocmirii programului anual de formare profesională pentru care se solicită acordarea sumei prevăzute de lege. (3) Prin cheltuieli cu serviciile de formare profesională, prevăzute la art. 48^1 din lege, se înţelege contravaloarea serviciilor prestate de furnizorul de servicii de formare profesională, autorizat în condiţiile legii, stabilită pe baza contractului angajatorului cu furnizorul de servicii.Art. 29^4. - (1) Cererile angajatorilor împreună cu celelalte documente vor fi examinate de comisia de evaluare constituită la nivelul fiecărei agenţii pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu ocazia fiecărei selecţii, prin dispoziţie a directorului executiv. (2) Comisia de evaluare este formată din 5 membri cu atribuţii în domeniile economic, formare profesională, juridic, preşedintele comisiei fiind persoana cu atribuţii în domeniul formării profesionale. (3) Cererile angajatorilor împreună cu celelalte documente vor fi evaluate în cadrul unei sesiuni de evaluare de către comisia de evaluare potrivit criteriilor prevăzute la art. 29^2. (4) Procedura de evaluare şi selecţie a angajatorilor, în vederea acordării sumei prevăzute la art. 48^1 din lege, se stabileşte prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Art. 29^5. - (1) Angajatorii care au participat la selecţie vor fi informaţi în scris de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, despre decizia comisiei de evaluare în legătură cu cererea lor. (2) Decizia comisiei de evaluare de a respinge sau de a acorda suma prevăzută la art. 48^1 din lege poate fi contestată la instanţa judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei.Art. 29^6. - Angajatorii ale căror programe de formare profesională au fost selectate vor încheia cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti un contract conform anexei nr. 22."18. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Prin modificări substanţiale ale numărului şi structurii profesionale a personalului, prevăzute la art. 49 din lege, se înţelege concedierea unui număr de persoane, după cum urmează: a) cel puţin 5 salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are mai mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi; b) cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are cel puţin 100 de salariaţi şi mai puţin de 300 de salariaţi; c) cel puţin 30 de salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are cel puţin 300 de salariaţi."19. Alineatul (2) al articolului 34 va avea următorul cuprins:"(2) În aplicarea prevederilor art. 61 alin. (3) din lege, beneficiază de serviciile de mediere gratuite şi persoanele prevăzute la art. 16 lit. c)-f) din lege, dacă depun la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 9."20. La articolul 35 alineatul (1), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) la cererea expresă a angajatorilor care doresc să încadreze persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sau să asigure formare profesională persoanelor angajate, aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 66 alin. (2) din lege; b) la cererea persoanelor care doresc să presteze o activitate autorizată conform legii sau a persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 66 alin. (2) din lege;"21. Alineatul (3) al articolului 36 va avea următorul cuprins:"(3) La programele de formare profesională organizate pentru calificări de nivelul I, prevăzute în Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004, pot fi admise şi persoane care nu au absolvit învăţământul obligatoriu."22. Alineatul (4) al articolului 36 se abrogă.23. După articolul 36 se introduc trei noi articole, articolele 36^1 -36^3, cu următorul cuprins:"Art. 36^1. - (1) Persoanele înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât indemnizaţia de şomaj, beneficiază în mod gratuit de servicii de formare profesională, dacă dovedesc că acele venituri nu depăşesc cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilit, potrivit legii, în luna pentru care se face dovada. (2) Veniturile prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege sunt venituri realizate în luna premergătoare depunerii cererii de înscriere şi se certifică de către organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice. (3) Prin activităţi în mediul rural, potrivit art. 66 alin. (1) din lege, se înţelege activităţile care se desfăşoară pe raza unei comune sau a unui sat, potrivit reglementărilor legale în vigoare.Art. 36^2. - (1) În vederea aplicării prevederilor art. 66 alin. (4) din lege, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti organizează programe de formare profesională, în colaborare cu unităţile subordonate Direcţiei Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei. (2) În vederea participării la programele de formare profesională prevăzute la alin. (1), unităţile subordonate Direcţiei Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei vor asigura selecţia persoanelor aflate în detenţie. (3) Selecţia prevăzută la alin. (2) se va realiza atât pe baza criteriilor specifice de selecţie, cât şi din punct de vedere medical şi al nivelului de pregătire, precum şi în funcţie de perioada rămasă de executat până la eliberare, pentru a se asigura participarea acestora pe întreaga durată a programului de formare profesională.Art. 36^3. - (1) Prin sintagma nu se pot deplasa zilnic, potrivit art. 66^1 alin. (2) lit. d) din lege, se înţelege: a) nu există mijloace de transport în comun de la domiciliu la locul de desfăşurare a programului de formare profesională; b) mijloacele de transport în comun existente nu pot asigura deplasarea persoanei cu cel mult două ore înainte şi după orele de curs pe traseul de la domiciliu la locul de pregătire. (2) Pentru persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire, potrivit art. 66^1 alin. (2) lit. d) din lege, decontarea cheltuielilor de transport se face pentru cel mult patru deplasări, pe traseul cel mai scurt de la domiciliu la locul de cazare, în cursul unei luni, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului."24. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege, care urmează programele de formare profesională, au următoarele obligaţii: a) să participe la toate activităţile cuprinse în programul de formare profesională şi să îndeplinească toate cerinţele prevăzute de acesta; b) să restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesională prevăzute la art. 66^1 alin. (2) şi (3) din lege, dacă nu se prezintă la primul examen de absolvire sau la reexaminare, cu excepţia cazului în care neprezentarea se datorează unor motive neimputabile persoanei; c) să restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesională prevăzute la art. 66^1 alin. (2) şi (3) din lege, dacă, după absolvire, refuză nejustificat încadrarea în muncă oferită de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti. (2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b) revine şi persoanelor prevăzute la art. 66 alin. (2) din lege. (3) Se consideră motive neimputabile persoanei, în sensul alin. (1) lit. b), următoarele situaţii: a) naşterea unui copil; b) căsătorie; c) îmbolnăvire; d) decesul soţului, soţiei sau rudelor până la gradul al doilea inclusiv; e) îndeplinirea obligaţiilor militare; f) forţa majoră. (4) Situaţiile prevăzute la alin. (3) se probează cu acte justificative, în termen de 30 de zile de la data primului examen de absolvire sau de la data reexaminării. (5) Persoanele prevăzute la art. 66 alin. (1) şi (2) din lege, care urmează programe de formare profesională finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se pot retrage de la aceste programe, fără a suporta cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesională, pentru a se încadra în muncă, pentru a începe o activitate economică în condiţiile legii sau în cazul în care starea sănătăţii nu le permite continuarea programului, dacă dovedesc că se află în una dintre aceste situaţii cu actul privind încadrarea în muncă, autorizaţia de funcţionare sau certificatul de înmatriculare, respectiv cu acte medicale. (6) Dacă numărul absenţelor nemotivate depăşeşte 10% din totalul orelor prevăzute în programa de pregătire, cursantul va fi exmatriculat, fără a mai avea dreptul de a urma un curs gratuit, fiind obligat să restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesională până la data exmatriculării sale, urmând, după caz, să îi fie încetată plata indemnizaţiei de şomaj conform art. 44 lit. e) din lege."25. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) În cazul în care formarea profesională se realizează, potrivit art. 67 alin. (2) din lege, de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, prin furnizori de formare profesională, autorizaţi în condiţiile legii, selectarea acestora se va face prin procedura de cerere de ofertă, în condiţiile legislaţiei privind achiziţiile publice. (2) Selecţia furnizorilor prin procedura de cerere de ofertă se organizează, de regulă, o singură dată pe an pentru fiecare program de formare profesională, în ocupaţiile, meseriile şi profesiile cuprinse în Planul naţional de formare profesională."26. Articolul 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) Drepturile prevăzute la art. 72 din lege se acordă numai dacă persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, unde se află în evidenţă, în termen de maximum 60 de zile de la data încetării dreptului la indemnizaţie de şomaj ca urmare a angajării, următoarele documente: a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 10; b) înştiinţare emisă de angajator privind încadrarea în muncă; c) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă, în copie; d) document emis de angajator, din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă. (2) Sumele neîncasate de beneficiar se prescriu la expirarea termenului general de prescripţie de 3 ani, prevăzut de lege."27. După articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 42^1, cu următorul cuprins:"Art. 42^1. - Persoanele aflate în situaţia prevăzută la art. 73 alin. (1) din lege vor depune o dată cu dovada încadrării în muncă, prevăzută la art. 41 alin. (1), şi documentele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. b), c) şi d)."28. Articolul 44 se abrogă.29. La articolul 45 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:"d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu, potrivit legii."30. După alineatul (4) al articolului 45 se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(5) Drepturile prevăzute la art. 74 din lege nu se cumulează cu cele prevăzute la art. 75 din lege. (6) Drepturile prevăzute la art. 74 sau 75 din lege se solicită în termen de maximum 12 luni de la data încadrării în muncă."31. Articolul 47 se abrogă.32. Articolul 48 va avea următorul cuprins:"Art. 48. - Potrivit art. 78 din lege, în programele care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă pentru dezvoltarea comunităţilor locale pot fi cuprinse persoanele neocupate, înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, indiferent dacă beneficiază sau nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj."33. Alineatul (1) al articolului 49 va avea următorul cuprins:"Art. 49. - (1) Pentru acordarea subvenţiilor prevăzute la art. 78 din lege, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti vor încheia, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, convenţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, cu angajatorii persoanelor încadrate în muncă din rândul şomerilor pentru executarea de activităţi în scopul dezvoltării comunităţilor locale cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice."34. Articolul 50 va avea următorul cuprins:"Art. 50. - (1) În vederea încheierii convenţiei prevăzute la art. 49 alin. (1), agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti va asigura, din rândul şomerilor, forţa de muncă solicitată de angajatori. (2) Angajatorii sunt obligaţi să încheie cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni. (3) Contractele individuale de muncă ale persoanelor încadrate în muncă din rândul şomerilor, precum şi contractul de achiziţie publică, în copii, se anexează la convenţia prevăzută la art. 49 alin. (1)."35. După articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 50^1, cu următorul cuprins:"Art. 50^1. - Cuantumurile lunare ale subvenţiilor prevăzute la art. 79 alin. (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul şomerilor, proporţional cu timpul efectiv lucrat, după cum urmează: a) de la data angajării persoanei, dacă convenţia se încheie în termen de 30 de zile de la această dată; b) de la data încheierii convenţiei, dacă aceasta se încheie în termen mai mare de 30 de zile de la data angajării persoanei."36. Articolul 51 va avea următorul cuprins:"Art. 51. - Prin contribuţii de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit art. 79 alin. (2) lit. b) din lege, se înţelege contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurări pentru şomaj, contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate."37. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 51^1, cu următorul cuprins:"Art. 51^1. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi de învăţământ superior care nu au promovat examenul de licenţă beneficiază, în condiţiile legii, de subvenţia prevăzută la art. 80 alin. (1) lit. b) din lege. (2) Prevederile art. 80 din lege se aplică în situaţia în care angajatorii încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu."38. După articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 52^1, cu următorul cuprins:"Art. 52^1. - Prevederile art. 80 alin. 3 din lege se aplică în cazul unităţilor din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Justiţiei, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Protecţie şi Pază, care au obligaţia de a încadra în muncă absolvenţi ai instituţiilor militare de învăţământ sau ai altor instituţii similare."39. Articolul 55 se abrogă.40. Alineatul (1) al articolului 57 va avea următorul cuprins:"Art. 57. - (1) Prin formă de pregătire profesională organizată de către angajator, potrivit art. 84 din lege, se înţelege una dintre formele de pregătire profesională prevăzute la art. 63 din lege, care se desfăşoară prin programe de formare profesională derulate de furnizorii de formare profesională, autorizaţi în condiţiile legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor."41. Articolul 58 va avea următorul cuprins:"Art. 58. - În baza actului adiţional prevăzut la art. 57 alin. (2), angajatorii vor solicita agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti suportarea cheltuielilor aferente pregătirii profesionale a absolvenţilor care au promovat examenul de absolvire şi vor depune în acest sens următoarele documente: a) tabel nominal cu absolvenţii care au promovat examenul de absolvire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18; b) certificatul de calificare profesională sau certificatul de absolvire, în copie; c) devizul cheltuielilor pe cursant."42. La articolul 59 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 59. - (1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 85 din lege, angajatorii vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti o convenţie conform modelului prevăzut în anexa nr. 19 şi totodată vor depune o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate, precum şi următoarele documente:"43. La articolul 59 alineatul (1), după litera C se introduce litera D cu următorul cuprins:"D. pentru şomerii care în termen de cel mult 3 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială: a) actul de identitate, în copie; b) actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă, în copie; c) certificatul privind stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat realizat până la data angajării; d) actul eliberat de angajator cu privire la încadrarea locului de muncă în condiţii deosebite sau speciale, după caz, în copie; e) actul emis de angajator, din care să reiasă datele la care persoana îndeplineşte condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, precum şi modul cum au fost calculate aceste date."44. După alineatul (1) al articolului 59 se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Calculul datelor la care persoana îndeplineşte condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă revine angajatorului, care va avea în vedere condiţiile existente la data angajării şi îşi asumă răspunderea pentru datele comunicate.(1^2) Nu beneficiază de facilităţile prevăzute la art. 85 alin. (1) din lege angajatorii care încadrează în muncă persoane cu handicap pe locuri de muncă devenite vacante ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu prin acordul părţilor, la iniţiativa angajatorului, pentru motive care nu ţin de persoana angajatului sau, după caz, prin eliberare din funcţie, în ultimele 12 luni anterioare încadrării în muncă a acestor persoane."45. Alineatul (2) al articolului 59 va avea următorul cuprins:"(2) Nu beneficiază de facilităţile prevăzute la art. 85 alin. (5) din lege angajatorii care încadrează în muncă şomeri care, la data angajării, îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială."46. După alineatul (2) al articolului 59 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Angajatorii care încadrează în muncă persoane care îndeplinesc atât condiţiile prevăzute la art. 80, cât şi condiţiile prevăzute la art. 85 din lege, pot beneficia, pentru persoanele respective, opţional, fie de subvenţia prevăzută la art. 80, fie de subvenţia prevăzută la art. 85 din lege."47. Articolul 60 va avea următorul cuprins:"Art. 60. - (1) Sumele cuvenite conform art. 85 din lege se acordă lunar, de la data încheierii convenţiei, proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în muncă în condiţiile prevăzute la art. 59 alin. (1). (2) Pentru verificarea sumelor cuvenite conform art. 85 din lege, angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, o dată cu declaraţia lunară privind obligaţiile de plată către bugetul asigurărilor pentru şomaj, şi un tabel nominal conform modelului prevăzut în anexa nr. 20, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se solicită sumele. (3) Prin costuri salariale ale angajatorului, în sensul art. 85 alin. (3) din lege, se înţelege costurile salariale care sunt în sarcina angajatorului, respectiv salariile brute înainte de aplicarea impozitului şi contribuţiile la asigurările sociale datorate de angajator."48. La articolul 62 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 62. - (1) Pentru a beneficia de reducerea sumei reprezentând contribuţia de 3% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 93 din lege, angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21, însoţită de următoarele documente:"49. La articolul 62 alineatul (3), literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:"c) numărul persoanelor încadrate în muncă din rândul şomerilor, cuprins în tabelul nominal prevăzut la alin. (1) lit. a), se împarte la numărul mediu lunar de salariaţi la nivelul anului şi se înmulţeşte cu 100 pentru a se obţine numărul de procente reprezentând ponderea personalului nou-angajat din rândul şomerilor:        NsiP = ──── x 100,       Nmaunde:P = numărul de procente reprezentând ponderea numărului de şomeri încadraţi în timpul anului în numărul mediu lunar de salariaţi din anul respectiv;Nsi = numărul de şomeri încadraţi pentru cel puţin 6 luni;Nma = numărul mediu lunar de salariaţi la nivelul anului; d) numărul de procente calculat potrivit prevederilor lit. c) se înmulţeşte cu 0,5% pentru a se determina coeficientul reducerii procentuale a contribuţiei datorate de angajator:Cr = P x 0,5%,unde:Cr = coeficientul de reducere procentuală a contribuţiei datorate de angajator."50. După articolul 62 se introduce un nou articol, articolul 62^1, cu următorul cuprins:"Art. 62^1. - Prin sancţiuni prevăzute de lege, în sensul art. 116^1 din lege, se înţelege amenzile contravenţionale, penalităţile şi dobânzile corespunzătoare, calculate conform legislaţiei în vigoare."51. Anexele nr. 1, 3, 8-17 şi 19-21 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-15 la prezenta hotărâre.52. După anexa nr. 21 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 22, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 16 la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 10 iunie 2004.Nr. 934.  +  Anexa 1────────(înlocuieşte Anexa 1─────────────────────la norme)──────────Angajator ............Adresa .......................Codul fiscal .................Telefon/fax/e-mail ...........Nr. ..........................SITUAŢIEprivind locurile de muncă vacante
     
    SITUAŢIE  privind locurile de muncă vacante
                       
    Nr. crt.OcupaţiaNumărul locurilor de muncă vacanteLocalitatea şi judeţul în care se află locul vacantCondiţii minime de muncăDurata încadrării în muncăValabilitatea ofertei
    DenumireaCod COR (6 caractere)Vechime în domeniuStudiiAlte condiţii*)
                       
                       
                       
     
    Director general  sau altă persoană autorizată, ..............
  _____________*Observaţii:Director generalsau altă persoană autorizata,.............................
   +  Anexa 2────────(înlocuieşte Anexa 3──────────────────────la norme)──────────AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂAgenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului................ /municipiului BucureştiCONTRACT DE ASIGURARE PENTRU ŞOMAJNr. .........../...............Încheiat între:Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........../municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie, reprezentată prin .......... având funcţia de ........ în calitate de asigurător, cu sediul în localitatea .......... str. ....... nr. ....... judeţul/sectorul .......... şiDomnul/Doamna ............. în calitate de asigurat, posesor al codului numeric personal .............. actul de identitate ....... seria .... nr. ........ cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea ............. str. ........... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........ Oficiul poştal .......... telefon .......... .1. Obiectul contractului este asigurarea în sistemul asigurărilor pentru şomaj, reglementată prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.2. Prezentul contract produce efecte începând cu data de ............... .3. Condiţii de asigurare:3.1. Venitul lunar asigurat este de ..................... lei (în cifre).3.2. Cota de contribuţie este de ........... % .3.3. Cuantumul contribuţiei lunare la bugetul asigurărilor pentru şomaj este de ............. lei.3.4. Contul în care se plăteşte contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj, deschis la Trezoreria ........... pe seama agenţiei, este ................3.5. Plata se poate face în numerar la casieriile agenţiei sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.3.6. Plata contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj se face lunar până la data de*)..... .............3.7. Neplata contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj la termenul prevăzut la pct. 3.6 generează plata de dobânzi, datorate pentru fiecare zi calendaristică, stabilite potrivit legii.4. Obligaţiile agenţiei4.1. certificarea stagiului de cotizare;4.2. plata indemnizaţiilor din bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform legii;4.3. asigurarea accesului la măsurile de prevenire a şomajului şi de stimulare a ocupării forţei de muncă, prevăzute de lege;4.4. plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat şi de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii, în perioada în care asiguratul beneficiază de indemnizaţie pentru şomaj.5. Obligaţiile asiguratului:5.1. achitarea contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj în cuantumul şi la termenul stabilit la pct. 3;5.2. înştiinţarea agenţiei despre modificările survenite în situaţia sa;5.3. să se prezinte la sediul agenţiei atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în invitaţie.6. Durata contractului:Prezentul contract se încheie pe perioadă nedeterminată.7. Încetarea contractului:7.1. Contractul de asigurare pentru şomaj încetează la data la care asiguratul îndeplineşte condiţiile pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj şi solicită acordarea acestui drept.7.2. Contractul de asigurare pentru şomaj încetează din iniţiativa asiguratului, dacă acesta înştiinţează agenţia înainte cu cel puţin 30 de zile de la expirarea termenului limită de plată a contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj.7.3. Contractul de asigurare pentru şomaj încetează din iniţiativa agenţiei, dacă asiguratul nu achită contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe o perioadă de 3 luni consecutive. Agenţia notifică asiguratului încetarea contractului de asigurare pentru şomaj, precizând stagiul de cotizare realizat.7.4. Stagiul de cotizare realizat în cadrul prezentului contract este luat în considerare în cazul încheierii unui nou contract de asigurare._________ Notă *) Termenul de plată prevăzut la pct. 3.6 poate fi în cadrul lunii pentru care se datorează contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj sau cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare acesteia.8. Alte clauze:8.1. Perioada pentru care nu s-a plătit contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj nu constituie stagiu de cotizare.8.2. Stagiul de cotizare se constituie din însumarea lunilor pentru care s-a achitat contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj.8.3. Venitul lunar asigurat prevăzut la pct. 3.1 se actualizează dacă ulterior încheierii contractului se modifică salariul de bază minim brut pe ţară, conform art. 22 alin. (2) din Legea nr. 76/2002.8.4. În caz de forţă majoră părţile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forţă majoră se dovedeşte de partea care o invocă.8.5. Modificarea oricăror prevederi ale prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional. Când una dintre părţi nu este de acord cu modificarea solicitată de cealaltă parte, contractul se consideră încetat.9. Litigiile în legătură cu executarea prezentului contract, nesoluţionate între părţi pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti.Asigurător, Asigurat,............. ..........  +  Anexa 3────────(înlocuieşte Anexa 8──────────────────────la norme)──────────CătreAgenţia pentru ocuparea forţei de muncăa judeţului ............/municipiului BucureştiSubsemnatul/Subsemnata ............ născut/născută la data de .............. domiciliat/domiciliata/ reşedinţa în localitatea ........ str. ........... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ............. posesor/posesoare al/a actului de identitate ..... seria ..... nr. ....... codul numeric personal ....... solicit înscrierea în evidenţă în vederea medierii pentru ocuparea unui loc de muncă în meseria/profesia ................ .Menţionez că am/nu am beneficiat anterior de indemnizaţie de şomaj şi am fost/nu am fost în evidenţa Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........../municipiului Bucureşti.Data Semnătura......... ............  +  Anexa 4────────(înlocuieşte Anexa 9─────────────────────la norme)──────────CătreAgenţia pentru ocuparea forţei de muncăa judeţului ............./municipiului BucureştiSubsemnatul/Subsemnata ....... născut/născută la data de ...... cu domiciliul /reşedinţa în localitatea ........ str. ...... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ............. posesor/posesoare al/a actului de identitate ...... seria ..... nr. ...., codul numeric personal ....... aflându-mă în una dintre situaţiile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare*):● ocup un loc de muncă la unitatea ........ şi doresc schimbarea acestuia;● am obţinut statutul de refugiat;● beneficiez de altă formă de protecţie internaţională .........;● sunt cetăţean străin sau apatrid care am fost încadrat în muncă / am realizat venituri în România;● nu am putut ocupa loc de muncă după:● repatriere;● eliberarea din detenţie,solicit înscrierea în evidenţă în vederea medierii pentru ocuparea unui loc de muncă în meseria/profesia .............. .Menţionez că am/nu am beneficiat anterior de indemnizaţie de şomaj şi am fost/nu am fost în evidenţa Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ......../municipiului Bucureşti._____________ Notă *) se va marca cu "X" situaţia în care se încadrează persoanaData Semnătura........ .............  +  Anexa 5────────(înlocuieşte Anexa 10──────────────────────la norme)──────────CătreAgenţia pentru ocuparea forţei de muncăa judeţului ........./municipiului BucureştiSubsemnatul/Subsemnata ........ codul numeric personal ........ beneficiar/beneficiară al/a indemnizaţiei de şomaj, la data încadrării în muncă, având carnetul de evidenţă nr. ...... solicit acordarea drepturilor prevăzute la art. 72 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere ca începând cu data de ...... sunt angajat/angajată în baza actului*) nr. .../.... la unitatea ....... din localitatea ................ înmeseria/profesiaData Semnătura...... ...........____________ Notă *) se va scrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numire  +  Anexa 6────────(înlocuieşte Anexa 11──────────────────────────la norme)──────────CătreAgenţia pentru ocuparea forţei de muncăa judeţului.......... /municipiului BucureştiSubsemnatul/Subsemnata ......... codul numeric personal ......... beneficiar/beneficiară al/a indemnizaţiei de şomaj, la data încadrării în muncă, având carnetul de evidenţă nr. ........ solicit acordarea drepturilor prevăzute la art. 74 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare având în vedere că începând cu data de ........ sunt încadrat/încadrată în muncă, pe durată ........... conform actului*) nr. ..../......, anexat în copie la prezenta, la unitatea ........ din localitatea ............. situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea ........... unde am domiciliul stabil.______________ Notă *) se va scrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numireData Semnătura......... ...........  +  Anexa 7───────(înlocuieşte Anexa 12────────────────────la norme)─────────CătreAgenţia pentru ocuparea forţei de muncăa judeţului ......../municipiului BucureştiSubsemnatul/Subsemnata ........ codul numeric personal ...... beneficiar/beneficiară al/a indemnizaţiei de şomaj, la data încadrării în muncă, având carnetul de evidenţă nr. ....... solicit acordarea dreptului prevăzut la art. 75 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că începând cu data de .......... sunt încadrat/încadrată în muncă pe durată de ........ conform actului*) nr. ..../..., anexat în copie la prezenta, la unitatea ........ din localitatea ........ şi ca urmare a acestui fapt mi-am schimbat domiciliul din localitatea ....... în localitatea .......... .______________ Notă *) se va scrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numireData Semnătura....... ...........  +  Anexa 8────────(înlocuieşte Anexa 13───────────────────────la norme)──────────Nr. ..................ANGAJAMENTSubsemnatul/subsemnata ..... posesor/posesoare al/a actului de identitate .... seria ...... nr. ..., codul numeric personal ....... cu domiciliul în ........ str. ..... nr. ......... bl. ....... sc. ..... ap. ..... judeţul/sector ......... având carnetul de evidenţă nr. ........ în calitate de beneficiar/beneficiară al/a drepturilor prevăzute la art. 74 sau art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările ulterioare, mă oblig să restitui imediat şi în mod integral sumele acordate, în situaţia în care raporturile de muncă / de serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, din următoarele motive: a) în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. g) şi lit. i), art. 61 lit. a) şi art. 79 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările ulterioare; b) în temeiul art. 61 lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, dacă a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă. c) în temeiul art. 84 alin. (1) lit. b) şi e), alin. (2) lit. f) şi g) şi alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;Întocmit în*)........ la data de ........ în două exemplare dintre care am primit un exemplar.Semnătura**).................................Completat şi semnat în faţa noastră.Semnătura***)................. ..............Conform art. 76 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, prezentul angajament constituie titlu executoriu__________ Notă *) Localitatea, judeţul. Notă **) Semnătura persoanei care îşi ia angajamentul. Notă ***) Semnătura conducătorului agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.  +  Anexa 9────────(înlocuieşte Anexa 14──────────────────────la norme)──────────CONVENŢIENr. ........../...........Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ......./municipiului Bucureşti, reprezentată prin ......... având funcţia de ....... denumită în continuare agenţie, şi autoritatea administraţiei publice locale/firma privată/organizaţia neguvernamentala ........ reprezentata prin .......... având funcţia de ......... denumită în continuare angajator, având în vedere contractul de achiziţie publică nr......../................, anexat în copie la prezenta convenţie, convin următoarele:1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni un număr de ........ şomeri.Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.2. Agenţia se obligă să subvenţioneze, conform legii, pe o perioadă de*) .............. cheltuielile efectuate de angajator pentru fiecare şomer încadrat în muncă, după cum urmează: a) în perioada 1 aprilie - 31 octombrie, 70% din salariul de baza minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se face plata; b) în perioada 1 noiembrie - 31 martie, un salariu de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se face plata, la care se adaugă contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajator, aferente salariului subvenţionat.Subvenţia se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat de persoanele încadrate în muncă în baza acestei convenţii.Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra respectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie.___________ Notă *) Perioada poate fi de cel mult 12 luniAgenţia AngajatorDirector executiv, Director general sau altă.................. persoană autorizată,.................  +  Anexă──────la convenţie──────────────Judeţul ...................Angajator .................Sediul/adresa .............Contul/Banca ..............Codul fiscal ..............Telefon ...................TABEL NOMINALcu persoanele încadrate în muncă, conform prevederilorart. 78 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilorpentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,cu modificările şi completările ulterioareConvenţia nr. ......./........
                   
    Nr. crt.Numele şi PrenumeleCodul numeric personalCategoria de serviciiOcupaţia Cod CORNumărul şi data încheierii contractului individual de muncăDurata contractului individual de muncăSemnătura angajatului
    01234567
                   
  NOTĂ: Coloana 3 se va completa cu serviciile derulate în scopul dezvoltării comunităţii localeAngajatorDirector general sau altă persoană autorizată,...........................
   +  Anexa 10──────────(înlocuieşte Anexa 15──────────────────────la norme)──────────CONVENŢIENr. ........./...........Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........../municipiului Bucureşti, reprezentata prin .......... având funcţia de ............ denumită în continuare agenţie, şi persoana juridică (fizică) ...... reprezentată prin ...... având funcţia de ....... denumită în continuare angajator, convin următoarele:1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioada nedeterminată un număr de ..... absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu.Tabelul nominal cu absolvenţii încadraţi în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.2. Angajatorul se obligă să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 pe o perioadă de cel puţin 3 ani de la data încadrării în muncă.3. Agenţia se obligă să efectueze plăţile în conformitate cu prevederile art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.4. Angajatorul care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 anterior termenului de 3 ani din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 se obligă să restituie în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, sumele încasate pentru fiecare persoană, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.5. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra respectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie.6. În situaţia constatării nerespectării de către angajator a obligaţiilor sale, prezenta convenţie se reziliază, debitele urmând a fi recuperate conform legii.Agenţia AngajatorDirector executiv, Director general saualtă persoană autorizată,................. ....................  +  Anexă────────la convenţie──────────────Judeţul .....................Angajator ...................Sediul/adresa ...............Contul/Banca ................Codul fiscal ................Telefon .....................TABEL NOMINALcu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în muncă,conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privindsistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupăriiforţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioareConvenţia nr. ......./........
                   
    Nr. crt.Numele şi prenumeleCodul numeric personalCategoria de absolvenţi*)Anul absolvirii/ Numărul diplomei/ AdeverinţeiData angajăriiOcupaţia Cod CORSemnătura angajatului
    01234567
                   
  _____________ Notă *) coloana 3 se va completa după cum urmează:cod A - absolvenţi ai ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;cod B - absolvenţi de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;cod C - absolvenţi de învăţământ superior.În situaţia în care absolvenţii provin din rândul persoanelor cu handicap codurile corespunzătoare studiilor absolvite vor fi însoţite de litera "H".AngajatorDirector general sau altă persoană autorizată,................................
   +  Anexa 11──────────(înlocuieşte Anexa 16──────────────────────la norme)──────────Judeţul ....................Angajator ..................Sediul/adresa ..............Contul/Banca ...............Codul fiscal ...............Telefon ....................TABEL NOMINALcu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în muncă,conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privindsistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimulareaocupării forţei de muncă, cu modificările şi completărileulterioare, pentru stabilirea sumei lunare subvenţionatedin bugetul asigurărilor pentru şomajConvenţia nr. ......./..........Luna ........ anul...........
                 
    Nr. crt.Numele şi prenumeleCodul numeric personalCategoria de absolvenţi*)Numărul orelor efectiv lucrateSuma cuvenită pentru timpul efectiv lucratObservaţii**)
    0123456
                 
  ____________ Notă *) coloana 3 se va completa după cum urmează:cod A - absolvenţi ai ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;cod B - absolvenţi de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;cod C - absolvenţi de învăţământ superior.În situaţia în care absolvenţii provin din rândul persoanelor cu handicap codurile corespunzătoare studiilor absolvite vor fi însoţite de litera "H".__________ Notă **) Se vor menţiona, după caz, motivele încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.AngajatorDirector general sau altă persoană autorizată,...................................
   +  Anexa 12──────────(înlocuieşte Anexa 17──────────────────────la norme)──────────ACT ADIŢIONALla Convenţia nr. ......./.......Încheiat la data de .................între Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ......./municipiului Bucureşti, reprezentată prin ........... având funcţia de ....... şi angajatorul .......... reprezentat prin .......... având funcţia de ........... prin care se stabilesc următoarele:1. Angajatorul a contractat cu furnizorul de servicii de formare profesională*) ..........., autorizat în condiţiile legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor, un program de formare profesională sub formă de curs de **) ......... pentru ocupaţia de ....... pentru un număr de ......... absolvenţi, încadraţi în muncă în condiţiile art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.2. Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........./municipiului Bucureşti se obligă să suporte, în condiţiile legii, cheltuielile aferente pregătirii profesionale a absolvenţilor care au promovat examenul de absolvire.3. Pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu pregătirea profesională a absolvenţilor angajatorul va prezenta documentaţia prevăzuta la art. 58 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002.Agenţia AngajatorDirector executiv, Director general sau altăpersoană autorizată,.............. ...................._____________ Notă *) Se va menţiona denumirea furnizorului de servicii de pregătire profesională cu care angajatorul a încheiat contract. Notă **) se va înscrie: iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare sau specializare.  +  Anexa 13────────(înlocuieşte Anexa 19─────────────────────la norme)─────────CONVENŢIENr. ......../.........Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........./municipiului Bucureşti, reprezentată prin ................. având funcţia de ........... denumită în continuare agenţie, şi persoana juridică (fizică) ......... reprezentată prin ........... având funcţia de .............. denumită în continuare angajator, având un număr de*)......... angajaţi, convin următoarele:_________*)Se va completa în cazul în care angajatorul încadrează în muncă persoane cu handicap.1. Angajatorul încadrează în muncă:A. pe perioadă nedeterminată un număr de: a) ............. şomeri în vârstă de peste 45 de ani; b) ............. şomeri întreţinători unici de familii; c) ............. persoane cu handicap.B. un număr de: a) ............şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială; b) ............şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi nu îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială;Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.2. Angajatorul se obligă: a) să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 litera A. pe o perioadă de cel puţin 2 ani de la data încadrării în muncă.b)să respecte dispoziţiile art. 85 din Legea nr. 76/2002. c) să restituie în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, sumele încasate pentru fiecare persoană, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, în cazul în care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 litera A, anterior termenului de 2 ani, din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002.3. Agenţia se obligă să efectueze plăţile în conformitate cu prevederile art. 85 din Legea nr. 76/2002.4. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra respectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie.Agenţia AngajatorDirector executiv, Director general sau altăpersoană autorizată,.................. ........................  +  Anexă──────la convenţie─────────────Judeţul .....................Angajator ...................Sediul/adresa ...............Contul/Banca ................Codul fiscal ................Telefon .....................TABEL NOMINALcu persoanele încadrate în muncă, conform prevederilorart. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilorpentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,cu modificările şi completările ulterioareConvenţia nr. ........./.............
                   
    Nr. crt.Numele şi prenumeleCodul numeric personalCategoria de persoane*)Data angajăriiData îndeplinirii condiţiilor de pensionare**)Ocupaţia Cod CORSemnătura angajatului
    01234567
                   
  ___________ Notă *) Coloana 3 se va completa după cum urmează:cod A - şomeri în vârstă de peste 45 de ani;cod B - şomeri unici întreţinători de familii;cod C - persoane cu handicap;cod D - şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei anticipate parţiale;cod E - şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi nu îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială; Notă **) se va completa numai pentru categoriile de persoane prevăzute la cod: D şi E .AngajatorDirector general sau altă persoană autorizată,............................................
   +  Anexa 14─────────(înlocuieşte Anexa 20──────────────────────────la norme)──────────Judeţul .....................Angajator ...................Sediul/adresa ...............Contul/Banca ................Codul fiscal ................Telefon/fax .................TABEL NOMINALcu persoanele încadrate în muncă, conform prevederilorart. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilorpentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,cu modificările şi completările ulterioare,pentru stabilirea sumelor subvenţionate din bugetulasigurărilor pentru şomajConvenţia nr. ....../.......Luna .......... anul..........
  Nr. crt. Numele şi prenumele Codul numeric personal Categoria de persoane*) Numărul orelor efectiv lucrate Suma cuvenita pentru timpul efectiv lucrat Observatii**)
  0 1 2 3 4 5 6
  ___________ Notă *) Coloana 3 se va completa după cum urmează:cod A - şomeri în vârstă de peste 45 de ani;cod B - şomeri întreţinători unici de familii;cod C - persoane cu handicap.cod D - şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială;cod E - şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi nu îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială; Notă **) Se vor menţiona, după caz, motivele încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.AngajatorDirector general sau altă persoană autorizată,.............................
   +  Anexa 15──────────(înlocuieşte Anexa 21─────────────────────la norme)─────────Judeţul .....................Angajator ...................Sediul/adresa ...............Contul/Banca ................Codul fiscal ................Telefon/fax .................CătreAgenţia pentru ocuparea forţei de muncăa judeţului ......../municipiului Bucureşti.................../(angajatorul), reprezentat prin ................. având funcţia de .............. vă solicit să aprobaţi diminuarea sumei reprezentând contribuţia lunară de 3% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj cu ................. calculate conform art. 62 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.Anexăm tabelul nominal cu şomerii încadraţi în muncă în anul ........ şi contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal.Data Angajator............ Director general sau altăpersoană autorizată,.......................  +  Anexă──────la Anexa 21───────────────la norme─────────Judeţul .....................Angajator ...................Sediul/adresa ...............Contul/Banca ................Codul fiscal ................Telefon/fax .................TABEL NOMINALcu şomerii încadraţi în muncă, conform prevederilorart. 93 din Legea nr. 76/2002 privind sistemulasigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupăriiforţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
  Nr. crt. Numele şi prenumele Codul numeric personal Numărul şi data incheierii con- tractului individual de muncă Durata contrac- tului în- dividual de muncă Ocupatia Cod COR Semnatura angajatului
  0 1 2 3 4 5 6
  Data Angajator............ Director general saualtă persoană autorizată,.........................
   +  Anexa 16──────────(Anexa 22 la norme)______________________ ______________________Nr. Nr. CONTRACT1. Părţile contractante:1.1. Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ......... cu sediul în ........... str. ...... nr. ....... judeţul/sectorul .... tel. ...... fax ....... e-mail ..... cod fiscal ..... cont nr. ............ deschis la trezoreria ............. reprezentată prin .......... având funcţia de director executiv şi prin ......... având funcţia de director executiv adjunct, denumită în continuare agenţie.1.2. ....... cu sediul în ............ nr. ..... bloc ..... scară ......... etaj ..... ap. ..... judeţul/sectorul ....... tel. ........ fax ..... e-mail ..... cod fiscal/cod unic de înregistrare, cont nr. .......... deschis la ............. reprezentat prin ......... având funcţia de ............... denumită în continuare angajator.2. Obiectul contractului:Subvenţionarea parţială de către agenţie a cheltuielilor efectuate cu serviciile de formare profesională organizate de angajator pentru un număr de .......... persoane, în anul ......... reprezentând ........%* din numărul total de persoane angajate.3. Valoarea contractului:Valoarea estimată a contractului este de cel mult..................... lei.______________* nu poate fi mai mare de 20% din numărul total de salariaţi, încadraţi cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, existenţi la data întocmirii programului anual de formare profesională.4. Obligaţiile părţilor:A. Agenţia:A.1. Plăteşte angajatorului 50% din cheltuielile efectuate cu serviciile de formare profesională organizate de acesta pentru un număr de ........... persoane, în anul ............ Lista cuprinzând numele persoanelor care urmează să participe la programul de formare profesională pentru care se acordă subvenţia care face obiectul prezentului contract este prevăzută în anexa la contract şi face parte din acesta.A.2. Controlează modul de respectare a obligaţiilor asumate de angajator prin prezentul contract.B. Angajatorul:B.1. Menţine raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor din lista prevăzută la pct. 4.A.1.B.2. Pune la dispoziţia agenţiei toate informaţiile solicitate în legătură cu modul de desfăşurare a programului.B.3. Pune la dispoziţia agenţiei informaţiile şi documentele necesare efectuării actului de control.5. Modalităţi de plată:5.1. Agenţia decontează angajatorului cheltuielile efectuate de acesta, prin decontări, pe bază de acte justificative.5.2. Decontările se fac în termen de 5 zile de la data solicitării acestora de către angajator, pe baza actelor justificative.6. Modificarea şi încetarea contractului6.1. Modificarea contractului poate fi făcută numai prin acordul de voinţă al părţilor, prin act adiţional la prezentul contract.6.2. Încetarea contractului intervine prin acordul părţilor sau prin reziliere.7. Penalităţi şi daune interese:7.1. Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanelor din lista prevăzută la pct. 4.A.1, pentru unul din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, atrage, în sarcina angajatorului, obligaţia restituirii sumelor primite plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanelor respective.7.2. Dobânda se calculează de la data acordării de către agenţie a sumelor prevăzute la pct. 4.A.1.7.3. Nerespectarea termenului de plată prevăzut la pct. 5.2. atrage, în sarcina agenţiei, plata unei penalităţi egale cu ....% din valoarea solicitării de decontare înmulţită cu numărul de zile de întârziere.8. Forţa majoră:8.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.8.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada în care aceasta acţionează.8.3. Partea contractantă care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate îndeplini, respecta şi exercită obligaţiile contractuale va înştiinţa, în scris, cealaltă parte contractantă, în cel mult 5 zile de la data apariţiei acestei situaţii.8.4. Omisiunea de a anunţa, în scris, apariţia forţei majore atrage răspunderea civilă contractuală a părţii aflate în această situaţie.8.5. Contractul se consideră suspendat pe durata cauzelor care au determinat forţa majoră.9. Soluţionarea litigiilor:9.1. Părţile contractante vor depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabilă neînţelegerile care se pot ivi între ele în legătură cu derularea contractului.9.2. Dacă părţile contractante nu reuşesc să rezolve neînţelegerile pe cale amiabilă, se pot adresa instanţei de judecată.10. Alte clauze:10.1. Orice comunicare între părţile contractante, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie transmisă în scris.10.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.Agenţie, Angajator,.......... ...........______________________