DECRET nr. 400 din 29 decembrie 1981pentru instituirea unor reguli privind exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, întărirea ordinii şi disciplinei în munca în unităţile cu foc continuu sau care au instalaţii cu grad ridicat de pericol în exploatare
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 112 din 29 decembrie 1981    Dezvoltarea economico-socială a tarii în condiţiile promovării ferme a progresului tehnic, corespunzător cuceririlor revoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane, a determinat ridicarea continua a nivelului calitativ şi complexităţii proceselor de producţie, utilizarea în mare măsura a unor instalaţii, utilaje şi maşini cu foc continuu sau cu grad ridicat de pericol în exploatare, a căror funcţionare impune un regim special de folosire, supraveghere, verificare, întreţinere şi reparare.Muncitorii, maistrii, tehnicienii, inginerii, toţi cei care lucrează sau conduc procesele de producţie la instalaţiile, utilajele şi maşinile cu foc continuu sau cu grad ridicat de pericol în exploatare poarta întreaga răspundere pentru asigurarea funcţionarii neîntrerupte şi în condiţii de deplina siguranţa a utilajelor, pentru preintimpinarea şi înlăturarea oricăror situaţii care ar putea pune în primejdie viaţa şi sănătatea oamenilor.În întreaga sa activitate, personalul muncitor din unităţile care au asemenea instalaţii, utilaje şi maşini trebuie să asigure respectarea stricta a disciplinei tehnologice, instaurarea unei ordini şi discipline riguroase în munca, se dea dovadă de daruire şi competenţa profesională, sa combata cu fermitate orice abatere de la normele stabilite.În scopul intaririi ordinii şi disciplinei personalului muncitor din unităţile cu foc continuu sau care au instalaţii, utilaje şi maşini cu grad ridicat de pericol, precum şi al reglementării unitare a obligaţiilor şi raspunderilor ce revin ministerelor, celorlalte organe centrale sau locale, întreprinderilor, centralelor, tuturor colectivelor de oameni ai muncii în legătură cu asigurarea continuităţii şi siguranţei producţiei în aceste unităţi. Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Organizarea activităţii în unităţile care au în dotare instalaţii, utilaje şi maşini cu regim de funcţionare continuu sau cu un grad ridicat de pericol în exploatare, din ramurile chimiei, minelor, petrolului, metalurgiei, construcţiilor de maşini, energiei electrice şi termice, materialelor de construcţii, industriei lemnului, celulozei şi hirtiei şi alte sectoare, trebuie să asigure desfăşurarea neîntreruptă a proceselor de producţie potrivit regimului de lucru aprobat, respectarea cu stricteţe a disciplinei tehnologice, a tuturor regulilor de ordine şi disciplina a muncii, prevenirea oricăror avarii, explozii, incendii sau alte accidente tehnice.  +  Articolul 2Personalul muncitor din instituţiile cu foc continuu sau care au instalaţii, utilaje şi maşini cu grad ridicat de pericol în exploatare răspunde direct, indiferent de funcţia îndeplinită, de desfăşurarea procesului de producţie în condiţii de deplina siguranţa, de supravegherea, verificarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, cu respectarea întocmai a prevederilor din documentaţiile tehnice şi a normelor pentru prevenirea oricăror avarii, explozii, incendii sau alte accidente tehnice.Personalul prevăzut la alin. 1 este obligat să respecte cu stricteţe ordinea şi disciplina la locul de muncă, sa urmărească şi să aplice cu fermitate normele şi instrucţiunile referitoare la desfăşurarea procesului de producţie, să-şi îndeplinească cu simt de înaltă răspundere îndatoririle de serviciu, sa manifeste intransigenta faţă de orice abatere de la regulile stabilite.  +  Articolul 3Ministerele, celelalte organe centrale sau locale răspund împreună cu centralele şi întreprinderile din subordine de asigurarea bunei exploatări şi intretineri a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor cu regim de funcţionare continuu sau care prezintă pericol ridicat în exploatare, în care scop sînt obligate sa ia şi să aplice toate măsurile necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a activităţii de producţie, cu respectarea riguroasă a normelor de exploatare, întreţinere şi reparaţii, prevenirea oricăror avarii, explozii, incendii sau altor accidente tehnice, întărirea ordinii şi disciplinei la fiecare loc de muncă.  +  Articolul 4Unităţile cu foc continuu sau care au instalaţii, utilaje ori maşini cu grad ridicat de pericol în exploatare, respectiv fabricile, uzinele, secţiile, sectoarele, atelierele sau alte compartimente de producţie similare care au în dotare astfel de mijloace, se stabilesc de Consiliul de Miniştri, la propunerea Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe şi Ministerului Muncii împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale.  +  Capitolul 2 Obligaţiile şi răspunderile personalului muncitor din unităţile cu foc continuu sau care au instalaţii, utilaje şi maşini cu grad ridicat de pericol în exploatare  +  Articolul 5Conducerile unităţilor care au instalaţii, utilaje şi maşini cu regim de funcţionare continuu sau cu grad ridicat de pericol în exploatare răspund de funcţionarea, utilizarea şi exploatarea sigura şi fără întrerupere a acestora, de respectarea riguroasă a disciplinei tehnologice şi aplicarea tuturor normelor privind buna desfăşurare a procesului de muncă, în care scop au obligaţia să asigure: a) receptionarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, cu respectarea stricta a prevederilor din documentaţia tehnica de execuţie; b) respectarea riguroasă a normativelor tehnice privind exploatarea instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, precum şi echiparea acestora cu aparatura de măsura, control şi automatizare; verificarea şi menţinerea aparaturii în stare de perfecta funcţionare; c) efectuarea operaţiilor de întreţinere, revizii şi reparaţii cu respectarea riguroasă a normelor şi normativelor tehnice; d) repartizarea sarcinilor de producţie pe sectoare, ateliere, santiere, loturi, formaţii de lucru, astfel încît să se asigure în permanenta desfăşurarea procesului de producţie în condiţii de siguranţă şi eficienta; e) organizarea judicioasă a muncii în schimburi, a controlului şi a asistenţei tehnice în toate schimburile prin personal calificat, în măsura sa intervină operativ pentru îndrumarea procesului de producţie şi prevenirea oricăror dereglari, întreruperi sau avarii; desemnarea persoanelor care asigura asistenţa tehnica şi a celor autorizate sa dispună oprirea sau repunerea în funcţiune a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor; f) selecţionarea şi încadrarea personalului cu calificarea necesară pentru exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor şi organizarea formelor de perfecţionare a pregătirii profesionale, precum şi a verificării periodice a cunoştinţelor şi a aptitudinilor acestuia; g) luarea măsurilor pentru protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de protecţie a instalaţiilor şi cu aparatura şi materialele necesare în acest scop; h) asigurarea personalului muncitor cu echipament de protecţie şi de lucru specific locurilor de muncă cu grad ridicat de pericol, în vederea prevenirii accidentelor, exploziilor şi incendiilor; i) folosirea, depozitarea şi transportul materiilor explozive, inflamabile şi a altor materiale ce prezintă pericol, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare; j) stabilirea locurilor de muncă unde accesul sau circulaţia este interzisă sau permisă numai în anumite condiţii, precum şi a locurilor de muncă unde este interzis fumatul sau introducerea de tigari, chibrituri, brichete, materiale ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii; k) efectuarea serviciului de paza şi ordine în condiţiile prevăzute de lege, stabilirea regulilor stricte privind intrarea şi ieşirea din unitate; interzicerea accesului în unitate a persoanelor care se prezintă la programul de lucru sub influenţa alcoolului; l) respectarea şi aplicarea riguroasă a tuturor reglementărilor privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor, utilajelor, maşinilor, cazanelor, instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat, aparatelor consumatoare de combustibil, aparaturii de măsura, control şi automatizare.  +  Articolul 6Conducerile unităţilor sînt obligate sa ia toate măsurile necesare pentru prevenirea avariilor, exploziilor, incendiilor şi altor accidente, precum şi eliminarea fără întîrziere a oricăror defectiuni tehnice ivite în desfăşurarea procesului de producţie.În cazul intreruperilor accidentale, conducerile unităţilor vor lua măsuri neintirziate pentru repunerea în funcţiune în cel mai scurt timp a capacităţilor de producţie, vor analiza cauzele, vor stabili măsuri de prevenire a unor asemenea evenimente şi vor trage la răspundere pe cei vinovaţi.Conducerile unităţilor sînt obligate să asigure evidenta avariilor şi oricăror accidente tehnice în producţie, precum şi raportarea imediata a acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 7Şefii de secţii, ateliere, instalaţii sau alte compartimente de producţie similare asigura şi răspund de luarea tuturor măsurilor pentru ca instalaţiile, utilajele şi maşinile din dotare să fie exploatate în condiţii de deplina siguranţa, în care scop au următoarele obligaţii: a) organizează procesul de producţie şi repartizează sarcinile de muncă pe întreg personalul din subordine; b) iau măsuri pentru asigurarea fiecărui loc de muncă cu instrucţiuni tehnice specifice privind exploatarea în condiţii normale a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor; stabilesc măsurile ce trebuie luate în caz de dereglari, întreruperi sau avarii; c) asigura stabilirea şi aducerea la cunoştinţa fiecărei persoane a atribuţiilor şi raspunderilor ce-i revin la locul de muncă, verifica modul cum acestea au fost însuşite şi se îndeplinesc de întregul personal; d) elaborează programe de fabricaţie care să asigure funcţionarea instalaţiilor la parametrii normali şi în deplina securitate; e) repartizează personalul tehnic pe schimburi pentru a asigura asistenţa tehnica necesară aplicării corecte a tehnologiilor de fabricaţie; f) controlează şi răspund ca la locurile de muncă cu pericol de explozie şi incendii personalul muncitor sa utilizeze echipamentul de protecţie specific acestor locuri, de la începerea pînă la terminarea programului de lucru; g) controlează zilnic starea tehnica a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, respectarea normelor de exploatare a acestora şi a regimului de lucru stabilit; h) asigura executarea reviziilor tehnice obligatorii şi reparaţiilor planificate ale instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, potrivit prevederilor documentaţiilor tehnice; răspund de pregătirea instalaţiei în vederea executării reparaţiilor şi controlează asigurarea tuturor măsurilor de securitate a acesteia; i) organizează instruirea periodică a personalului muncitor cu privire la funcţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor în condiţii de siguranţă, cunoaşterea şi aplicarea normelor de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor şi a normelor de intervenţie pentru prevenirea dereglarilor, intreruperilor, avariilor, a accidentelor tehnice şi uzurii premature.În caz de avarii sau alte accidente tehnice, şefii de secţii, instalaţii, ateliere sau alte compartimente de producţie similare sînt obligaţi sa participe nemijlocit la lichidarea urmărilor acestora, la cercetarea cauzelor şi stabilirea măsurilor pentru repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi la conducerea operaţiilor pentru intrarea în regim normal de funcţionare.  +  Articolul 8Maistrii şi ceilalţi conducatori ai formatiilor de lucru răspund pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de producţie în deplina securitate şi pentru realizarea integrală a măsurilor privind buna funcţionare, exploatare şi întreţinere a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor încredinţate. În acest scop, sînt obligaţi sa ia măsuri pentru: a) respectarea riguroasă a tehnologiilor de fabricaţie şi a instrucţiunilor privind întreţinerea instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor; b) funcţionarea instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor în condiţii de deplina siguranţa; prevenirea şi eliminarea intreruperilor sau deficienţelor în funcţionarea acestora; c) organizarea fiecărui loc de muncă şi pregătirea condiţiilor de fabricaţie, repartizarea lucrărilor pe fiecare echipa, brigada şi pe muncitorii formatiei de lucru, supravegherea şi îndrumarea fiecărui muncitor în vederea însuşirii cunoştinţelor şi deprinderilor necesare executării în bune condiţii a sarcinilor de producţie, supravegherea executării operaţiilor pe întreg timpul desfăşurării lucrărilor; d) însuşirea de către membrii formatiei de lucru a reglementărilor privind ordinea şi disciplina tehnologică şi de muncă, a prescripţiilor de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, precum şi a regulilor de manipulare, transport şi depozitare a materiilor prime şi produselor; e) instruirea muncitorilor din formatie şi supravegherea aplicării stricte a prescripţiilor privind protecţia muncii, a regulilor de igiena a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor; repetarea periodică a instructajului şi verificarea însuşirii acestuia de către membrii formatiei; f) asigurarea dispozitivelor de securitate a muncii şi a utilizării echipamentelor de protecţie şi de lucru prevăzute de normele specifice fiecărui loc de muncă; urmărirea realizării lucrărilor de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor, dotarea locurilor de muncă cu prescripţiile tehnice de exploatare necesare; g) efectuarea la timp a operaţiilor de întreţinere; participarea la reviziile tehnice şi reparaţiile planificate; h) interzicerea participării la lucru a celor care nu sînt apţi sa îndeplinească sarcinile de serviciu, sesizarea şefului ierarhic pentru înlocuirea celor care lipsesc; urmărirea efectuării controlului medical stabilit pentru personalul în subordine; i) preluarea sarcinilor formatiei de la schimbul precedent şi predarea sarcinilor către schimbul următor, cu precizarea obiectivelor de urmărit.  +  Articolul 9Conducătorii unităţilor şi celelalte persoane cu atribuţii de conducere trebuie să-şi îndeplinească în mod exemplar îndatoririle de serviciu, sa ia măsuri pentru instaurarea ordinii şi a unei discipline ferme a întregului personal, sa dezvolte în rindul acestuia simtul datoriei şi răspunderii, sa sanctioneze cu promptitudine şi cu severitate orice încălcare sau nerespectare a normelor de exploatare şi atribuţiilor de serviciu.  +  Articolul 10Personalul cu funcţii de conducere are obligaţia ca, în cadrul competentei sale, sa dea dispoziţii clare şi precise, să asigure condiţiile necesare pentru executarea lor şi sa controleze sistematic modul cum sînt aduse la îndeplinire.Personalul în subordine este obligat să execute întocmai şi la timp dispoziţiile primite.  +  Articolul 11Muncitorii şi celălalt personal operativ răspund nemijlocit de funcţionarea, în condiţii de siguranţă şi potrivit regimului de lucru aprobat, a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor pe care le au în primire, în care scop au următoarele obligaţii: a) sa cunoască caracteristicile constructive şi functionale ale instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor la care lucrează, să aplice întocmai normele de funcţionare şi întreţinere a acestora, de protecţie a muncii şi prevenire a incendiilor; b) să asigure, potrivit prescripţiilor tehnice, supravegherea permanenta a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor şi a celorlalte mijloace încredinţate, sa verifice buna funcţionare a dispozitivelor de siguranţă, aparaturii de măsura şi control; c) sa folosească şi sa păstreze, în conformitate cu regulile stabilite, echipamentul de protecţie şi dispozitivele de siguranţă; d) să se prezinte la serviciu în deplina capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiţii sarcinile ce le revin; e) sa aducă de îndată la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice neregula, defectiune, anomalie sau alta situaţie de natura sa constituie un pericol, pe care le constata la locul de muncă, precum şi orice încălcare a normelor de protecţie a muncii sau de prevenire a incendiilor; f) sa nu părăsească locul de muncă fără aprobarea maistrului sau a altui conducător al formatiei de lucru, data în condiţiile prevăzute de lege; în timpul serviciului să se preocupe permanent de buna desfăşurare a activităţii; g) sa ia măsuri urgente de lichidare a avariilor şi accidentelor, atunci cînd se produc, potrivit programelor întocmite în acest scop, sa stea la dispoziţia unităţii sau să se prezinte în cel mai scurt timp la serviciu în caz de avarii ori alte necesitaţi urgente; h) să respecte regulile de acces în unitatea în care lucrează şi sa nu primească persoane străine în incinta unităţii decît în conformitate cu dispoziţiile în vigoare; i) să respecte cu stricteţe dispoziţiile referitoare la predarea-primirea organizată a schimbului; la terminarea programului nu pot părăsi locul de muncă pînă nu se prezintă inlocuitorul, iar încetarea activităţii se face numai după predarea instalaţiei, utilajului sau masinii, de care răspund, lucrătorului din schimbul următor, în prezenta inginerului de schimb, şefului de instalatie, maistrului sau altui conducător al formatiei de lucru din schimbul care preia activitatea; j) să asigure, cu respectarea stricta a prescripţiilor tehnice, instalatia, utilajul sau masina la care lucrează în cazul în care, potrivit programului de lucru, acestea nu se predau altui schimb.Muncitorii şi celălalt personal operativ trebuie să-şi îndeplinească întocmai îndatoririle de serviciu, sa prevină orice fapta care ar putea pune în pericol securitatea personalului şi integritatea instalaţiilor, utilajelor, maşinilor şi altor bunuri, sa înlăture operativ orice situaţii care ar putea constitui o sursa de pericol.  +  Articolul 12Se interzice personalului muncitor sa introducă sau sa consume în unitate băuturi alcoolice ori sa faciliteze săvîrşirea acestor fapte.Persoanelor care se prezintă la programul de lucru sub influenţa alcoolului li se interzice accesul în unitate şi li se aplică sancţiunile prevăzute de lege.Se interzice fumatul sau introducerea de tigari, chibrituri, brichete, materiale ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii în locurile de muncă în care fumatul sau introducerea acestora este oprită.  +  Capitolul 3 Obligaţiile şi răspunderile ministerelor, celorlalte organe centrale şi locale  +  Articolul 13Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti răspund, împreună cu centralele, de luarea tuturor măsurilor necesare pentru funcţionarea în condiţii de deplina siguranţa a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, în care scop: a) asigura, încă din faza de proiectare, ca executarea şi punerea în funcţiune, precum şi exploatarea instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, să se realizeze în condiţii de siguranţă în funcţionare şi de eliminare a pericolelor de avarie, explozie sau incendiu; se interzice fabricarea în serie a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor fără omologarea în prealabil a prototipurilor; orice modificări constructive se pot face numai cu avizul proiectantului şi cu condiţia asigurării cel puţin a parametrilor iniţiali; b) iau măsuri pentru folosirea raţională şi în condiţii de siguranţă a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, respectarea normativelor tehnice privind întreţinerea şi repararea acestora; c) organizează şi urmăresc introducerea ordinii şi a unei discipline ferme, precum şi stabilirea de atribuţii şi raspunderi precise, în vederea bunei funcţionari a unităţilor cu foc continuu sau care au instalaţii, utilaje şi maşini cu grad ridicat de pericol în exploatare; d) organizează şi controlează activitatea de exploatare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, a aparatelor de măsura şi control, de producţie a sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor, precum şi a pieselor de schimb; e) organizează elaborarea şi îndeplinirea planurilor, programelor şi graficelor de întreţinere, revizii şi reparaţii ale instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor; f) elaborează şi imbunatatesc normativele tehnice privind exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, specifice ramurii a carei activitate o coordonează.  +  Articolul 14În cazul producerii unei avarii, explozii, a unui incendiu sau altui accident tehnic, ministerul, organul central sau local, împreună cu centrala, în subordinea cărora funcţionează unitatea unde s-a produs evenimentul, sînt obligate: a) sa stabilească operativ cauzele accidentului tehnic, consecinţele acestuia şi sa ia măsuri pentru repunerea în funcţiune, în termenul cel mai scurt, a capacităţilor de producţie; b) sa stabilească persoanele vinovate de producerea accidentului şi răspunderea ce revine acestora potrivit prevederilor legale; c) sa ia măsuri tehnice şi organizatorice pentru prevenirea unor accidente de aceeaşi natura, obligatorii în exploatarea tuturor instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor similare din unităţile în subordine.  +  Articolul 15Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti trebuie să exercite un control permanent cu privire la aplicarea dispoziţiilor prezentului decret şi a celorlalte prevederi legale referitoare la buna funcţionare, exploatare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor şi sa acţioneze pentru prevenirea oricăror cauze care pot produce perturbari în desfăşurarea procesului de producţie.  +  Articolul 16Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe exercita, în întreaga economie, controlul cu privire la folosirea, în condiţii de siguranţă, a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor cu regim continuu de funcţionare sau grad ridicat de pericol în exploatare, la dotarea acestora cu aparatura de măsura, control şi automatizare prevăzută în documentaţiile tehnice, la respectarea tuturor normelor tehnice de exploatare, întreţinere şi reparaţii, la asigurarea cu personal calificat corespunzător şi instruirea periodică a personalului potrivit legii.Prin inspecţiile sale de specialitate, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe asigura verificarea tehnica şi autorizarea funcţionarii, în condiţiile legii, a instalaţiilor, utilajelor şi aparatelor, precum şi coordonarea elaborării prescripţiilor tehnice privind siguranţa în funcţionare a acestora.Inspectorul general de stat pentru controlul gospodăririi fondurilor fixe, combustibililor, energiei şi pentru verificarea instalaţiilor sub presiune şi de ridicat din Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe are dreptul sa dispună scoaterea temporară sau definitivă din funcţiune a instalaţiilor care nu prezintă siguranţa în exploatare, nu sînt dotate cu aparatura de măsura, control şi automatizare prevăzută în proiecte sau care generează risipa de resurse materiale cu efecte importante în economia naţionala, în cazurile în care nu s-au adus la îndeplinire în termen măsurile de remediere stabilite, anuntind cu 30 de zile înainte organul central sau local în subordinea căruia se afla unitatea în cauza; de asemenea, are dreptul sa interzică, potrivit legii, producerea, livrarea, montarea şi funcţionarea cazanelor de aburi şi similare, recipientelor sub presiune, a instalaţiilor de ridicat, aparatelor consumatoare de combustibil, dacă acestea prezintă deficiente care periclitează siguranţa funcţionarii sau pot provoca avarii şi accidente.Organele de control răspund de stabilirea de măsuri, potrivit legii, care să asigure înlăturarea neajunsurilor constatate, prevenirea producerii acestora în alte situaţii, tragerea la răspundere a persoanelor vinovate, îmbunătăţirea permanenta a activităţii.  +  Capitolul 4 Sancţiuni  +  Articolul 17Încălcarea prevederilor prezentului decret atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală a celor vinovaţi.  +  Articolul 18Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani săvîrşirea uneia dintre următoarele fapte de către personalul muncitor care lucrează nemijlocit la instalaţii, utilaje sau maşini cu regim de funcţionare continuu sau cu grad ridicat de pericol în exploatare: a) lăsarea fără supravegherea impusa de prescripţiile tehnice a instalaţiei, utilajului sau masinii la care lucrează; b) plecarea de la locul de muncă în timpul programului de lucru fără aprobarea maistrului sau a altui conducător al formatiei de lucru; c) încetarea activităţii înainte de predarea instalaţiei, utilajului sau masinii, în condiţiile legii, lucrătorului din schimbul următor; d) neasigurarea, potrivit prescripţiilor tehnice, la terminarea programului de lucru, a instalaţiei, utilajului sau masinii cu grad de pericol ridicat în exploatare, în cazul în care nu este prevăzută predarea către un alt schimb.Constituie de asemenea infracţiune şi se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în alin. 1 săvîrşirea uneia dintre următoarele fapte de către personalul muncitor, indiferent de funcţie, din unităţile care au instalaţii, utilaje sau maşini cu regim de funcţionare continuu sau cu grad ridicat de pericol în exploatare: a) fumatul sau introducerea de tigari, chibrituri, brichete, materiale ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii, în locurile de muncă în care fumatul sau introducerea acestora este interzisă; b) introducerea sau consumarea de băuturi alcoolice în unitate ori prezenta în unitate sub influenţa băuturilor alcoolice.Dacă prin săvîrşirea uneia din faptele prevăzute la alin. 1 şi 2 s-a produs o tulburare bunului mers al unităţii sau o paguba avutului obştesc, oricare ar fi valoarea acesteia, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani.În cazul în care fapta prevăzută în alin. 1 sau 2 a avut ca urmare o perturbare deosebit de grava a activităţii unităţii ori a produs o paguba importanţa economiei naţionale sau vătămarea grava a integrităţii corporale, a sănătăţii ori moartea unei persoane, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi şi confiscarea parţială a averii, iar dacă a avut ca urmare vătămarea grava a integrităţii corporale, sănătăţii ori moartea mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi şi confiscarea parţială a averii.Fapta săvîrşită din culpa se pedepseşte; în acest caz, maximul pedepselor prevăzute în alin. 1 - 4 se reduce cu o pătrime.  +  Articolul 19Săvîrşirea de către persoana încadrată în munca, indiferent de funcţie, a altor fapte decît cele de la art. 18, prin care se încalcă obligaţiile prevăzute în prezentul decret, dacă constituie infracţiune, se sancţionează în condiţiile şi cu pedepsele prevăzute de legea penală.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 20Prevederile prezentului decret se aplică şi unităţilor cu foc continuu sau care au instalaţii, utilaje şi maşini cu grad ridicat de pericol în exploatare din cadrul organizaţiilor cooperatiste sau altor organizaţii obşteşti.  +  Articolul 21Unităţile la care se referă art. 4 se vor stabili prin hotărîre a Consiliului de Miniştri pînă la data intrării în vigoare a prezentului decret. Pentru noile capacităţi de producţie stabilirea acestor unităţi se face cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea lor în funcţiune.  +  Articolul 22Prezentul decret intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 1982.-------------------