ORDIN nr. 365 din 14 iunie 2004pentru completarea Ordinului ministrului industriei și resurselor nr. 366/2003
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 22 iunie 2004  În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,având în vedere referatul de aprobare prezentat,ministrul economiei și comerțului emite următorul ordin:  +  Articolul IPrescripția tehnică PT A 3-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, omologarea, instalarea, utilizarea și verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi", aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 366/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 și 456 bis din 26 iunie 2003, se completează după cum urmează:– La capitolul 8 (DISPOZIȚII FINALE) se introduc punctele 8.6 și 8.7 cu următorul cuprins:8.6. Prevederile prezentei prescripții tehnice referitoare la încercările în vederea omologării și omologarea efectuate/efectuată în România nu se aplică aparatelor consumatoare de combustibili lichizi construite și comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene și în Turcia sau construite în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European, cu condiția ca cerințele legale aplicabile acestor aparate în statul respectiv să prezinte garanții echivalente celor pe baza cărora se efectuează încercările în vederea omologării și omologarea în România, iar rezultatele acestor încercări să poată fi puse, la cerere, la dispoziția ISCIR-INSPECT.8.7. Prevederile pct. 8.6 se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul de stat, ministrul economiei și comerțului,
  Andrei Grigorescu,
  secretar de stat
  București, 14 iunie 2004.Nr. 365.-----------