LEGE nr. 240 din 7 iunie 2004privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 22 iunie 2004    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează raporturile juridice dintre producători şi persoanele vătămate ori prejudiciate de produsele cu defecte, puse în circulaţie, răspunderea civilă pentru pagubele generate de aceste produse, precum şi dreptul la acţiune pentru repararea pagubelor.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel: a) producător:1. fabricantul produsului finit al unei materii prime sau părţi componente ale produsului;2. orice persoană care se prezintă ca producător, prin faptul ca îşi înscrie pe produs numele, marca sau alt semn distinctiv;3. orice altă persoană, care importa un produs în România în vederea vânzării, închirierii, cumpărării sau altei forme de înstrăinare în cadrul activităţii proprii de comercializare în cadrul societăţii, este considerată producător al acestuia şi răspunde în aceeaşi măsura ca şi producătorul;4. orice altă persoană, care importa un produs din Comunitatea Europeană în vederea vânzării, închirierii, cumpărării sau altei forme de înstrăinare în cadrul activităţii proprii de comercializare în cadrul societăţii, este considerată producător al acestuia şi răspunde în aceeaşi măsura ca şi producătorul;5. dacă producătorul unui produs nu poate fi identificat, fiecare furnizor al produsului respectiv va fi tratat drept producător, dacă el nu comunică consumatorului prejudiciat, într-un interval de timp rezonabil, datele de identificare a producătorului sau a persoanei care i-a furnizat produsul; aceasta dispoziţie este valabilă şi pentru un produs importat, în cazul în care produsul nu indica identitatea importatorului prevăzut la pct. 3 ori 4, chiar dacă este precizat numele producătorului; b) produs - orice bun mobil, chiar dacă acesta este incorporat într-un alt bun mobil sau imobil; prin produs se înţelege şi energia electrica; c) paguba:1. prejudiciul cauzat prin moartea sau vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii unei persoane;2. deteriorarea sau distrugerea oricărui bun, altul decât produsul cu defecte, cu condiţia ca bunul respectiv să fie în mod normal destinat folosinţei ori consumului privat şi sa fi fost folosit de persoana prejudiciata pentru uz sau consum personal, iar valoarea lui să fie mai mare de 2 milioane lei;3. deteriorarea sau distrugerea oricărui bun, altul decât produsul cu defecte, cu condiţia ca bunul respectiv să fie în mod normal destinat folosinţei ori consumului privat şi sa fi fost folosit de persoana prejudiciata pentru uz sau consum personal, iar valoarea lui să fie mai mare decât echivalentul în lei a 500 euro; d) produs cu defecte - produsul care nu oferă siguranţa la care persoana este indreptatita să se aştepte, ţinându-se seama de toate împrejurările, inclusiv de:1. modul de prezentare a produsului;2. toate utilizarile previzibile ale produsului;3. data punerii în circulaţie a produsului. (2) Un produs nu poate fi considerat cu defecte numai pentru ca, ulterior, un produs similar perfectionat a fost pus în circulaţie. (3) Prevederile prezentului articol nu împiedica aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la daunele morale.  +  Capitolul II Condiţiile răspunderii producătorilor  +  Articolul 3În condiţiile prezentei legi, producătorul răspunde pentru prejudiciul actual şi pentru cel viitor, cauzate de defectul produsului sau.  +  Articolul 4Răspunderea producătorului nu este limitată în situaţia în care paguba este determinata, cumulativ, de defectul produsului şi de acţiunea sau omisiunea unei terţe persoane. Aceasta dispoziţie nu aduce atingere dreptului producătorului de a promova acţiuni în justiţie împotriva terţului, în condiţiile legii.  +  Articolul 5Dacă mai multe persoane sunt răspunzătoare pentru paguba, ele răspund solidar.  +  Articolul 6Pentru angajarea răspunderii civile a producătorului, persoana prejudiciata trebuie să facă dovada pagubei, a defectului şi a raportului de cauzalitate dintre defect şi paguba.  +  Articolul 7 (1) Producătorul este exonerat de răspundere, conform prevederilor prezentei legi, dacă dovedeşte ca: a) nu el este cel care a pus produsul în circulaţie; b) în funcţie de împrejurări, defectul care a generat paguba nu a existat la data la care produsul a fost pus în circulaţie sau a apărut ulterior punerii în circulaţie a produsului, din cauze neimputabile lui; c) produsul nu a fost fabricat pentru a fi comercializat sau pentru orice alta forma de distribuţie în scop economic al producătorului şi nu a fost fabricat sau distribuit în cadrul activităţii sale profesionale; d) defectul se datorează respectării unor condiţii obligatorii, impuse prin reglementările emise de autorităţile competente; e) nivelul cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice existent la momentul punerii în circulaţie a produsului nu i-a permis depistarea defectului în cauza; f) defectul se datorează nerespectării de către consumator a instrucţiunilor de utilizare furnizate în documentele tehnice care însoţesc produsul, demonstrate în baza expertizei tehnice de specialitate. (2) Producătorul de componente este exonerat de răspundere dacă dovedeşte ca defectul este imputabil proiectării gresite a ansamblului în care acesta a fost montat sau instrucţiunilor date de producătorul produsului destinat consumatorului.  +  Articolul 8Răspunderea producătorului poate fi limitată sau înlăturată de instanţa competenţa, în cazul în care paguba este cauzată atât de defectul produsului, cat şi de culpa persoanei vătămate ori prejudiciate sau a altei persoane pentru care aceasta este ţinuta sa răspundă.  +  Articolul 9 (1) Aplicarea dispoziţiilor prezentei legi nu exclude posibilitatea persoanei vătămate ori prejudiciate de a pretinde despăgubiri în temeiul răspunderii contractuale sau extracontractuale ori al altui regim special de răspundere, existent la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Societăţile de asigurări au drept de regres împotriva producătorului, conform legislaţiei în vigoare, pentru sumele plătite persoanelor prejudiciate.  +  Articolul 10Orice clauze contractuale de limitare sau exonerare de răspundere a producătorului sunt lovite de nulitate absolută.  +  Capitolul III Dreptul la acţiune pentru repararea pagubelor  +  Articolul 11Dreptul la acţiune pentru repararea pagubelor, ce decurge din prevederile prezentei legi, se prescrie în termen de 3 ani, care curge de la data la care reclamantul a avut sau ar fi trebuit să aibă cunoştinţa de existenta pagubei, a defectului şi a identităţii producătorului, iar acţiunea pentru repararea pagubei nu poate fi introdusă după împlinirea a 10 ani de la data la care producătorul a pus produsul respectiv în circulaţie.  +  Articolul 12Acţiunea pentru repararea pagubelor produse este de competenţa instanţei de judecată în a carei raza teritorială s-a produs paguba, se afla sediul sau, după caz, domiciliul pârâtului.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 13Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului civil şi ale Codului de procedura civilă.  +  Articolul 14România va comunică Comisiei Europene textul exact al celor mai importante reglementări legale interne care sunt emise sub incidenţa prezentei legi.  +  Articolul 15Prevederile prezentei legi nu se aplică: a) pagubelor generate de produsele puse în circulaţie anterior datei intrării în vigoare a acesteia; b) pagubelor rezultate din accidentele nucleare.  +  Articolul 16Prezenta lege transpune Directiva nr. 85/374/EEC din 25 iulie 1985 privind răspunderea producătorului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L210 din 7 august 1985, modificată şi completată prin Directiva nr. 1.999/34/EC a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L141 din 4 iunie 1999.  +  Articolul 17 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 2 alin. (1) lit. a) pct. 4, art. 2 alin. (1) lit. c) pct. 3 şi art. 14, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007. (2) Dispoziţiile art. 2 alin. (1) lit. a) pct. 3 şi ale art. 2 alin. (1) lit. c) pct. 2 se aplică până la data de 1 ianuarie 2007.  +  Articolul 18Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga prevederile art. 42-42^7 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificările şi completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUIVALER DORNEANU NICOLAE VACAROIUBucureşti, 7 iunie 2004.Nr. 240.-----------