LEGE nr. 237 din 7 iunie 2004pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iunie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 50 se abrogă.2. Alineatul (1) al articolului 60 va avea următorul cuprins:"Art. 60. - (1) Prevederile licenţelor de explorare şi/sau exploatare aprobate de Guvern rămân valabile pe întreaga lor durată, în condiţiile în care au fost încheiate."3. După alineatul (1) al articolului 60 se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Acordarea facilităţilor de natura ajutorului de stat pentru titularii licenţelor de explorare şi/sau exploatare încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, pentru cele în curs de aprobare de către Guvern şi pentru noii solicitanţi se face cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUPREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 7 iunie 2004.Nr. 237.________________