LEGE nr. 233 din 7 iunie 2004pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iunie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 20 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIMandatul Avocatului Poporului"2. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Avocatul Poporului este numit pe o durată de 5 ani de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Mandatul Avocatului Poporului poate fi reînnoit o singură dată."3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Propunerile de candidaţi se fac de către birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, la recomandarea grupurilor parlamentare din cele două Camere ale Parlamentului. (2) Candidaţii vor fi audiaţi de comisiile juridice din Camera Deputaţilor şi Senat. În vederea audierii, fiecare candidat va depune actele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Constituţie şi de prezenta lege pentru a fi numit Avocat al Poporului. Candidaţii vor fi prezenţi la dezbateri. (3) Este numit ca Avocat al Poporului candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi ale deputaţilor şi senatorilor prezenţi."4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Mandatul de Avocat al Poporului se exercită de la data depunerii, în faţa preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, a următorului jurământ:«Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să apăr drepturile şi libertăţile cetăţenilor, îndeplinindu-mi cu bună-credinţă şi imparţialitate atribuţiile de Avocat al Poporului. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!» (2) Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă. (3) Refuzul depunerii jurământului împiedică intrarea în funcţie a Avocatului Poporului şi deschide procedura pentru numirea în funcţie a altei persoane. (4) Mandatul Avocatului Poporului durează până la depunerea jurământului de către noul Avocat al Poporului."5. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:"(2) Revocarea din funcţie a Avocatului Poporului, ca urmare a încălcării Constituţiei şi a legilor, se face de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi, la propunerea birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, pe baza raportului comun al comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului. (3) Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea de îndeplinire a funcţiei sau decesul se constată de către birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în cel mult 10 zile de la apariţia cauzei care determină încetarea mandatului Avocatului Poporului."6. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Avocatul Poporului este asistat de adjuncţi, specializaţi pe următoarele domenii de activitate: a) drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale; b) drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap; c) armată, justiţie, poliţie, penitenciare; d) proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe."7. După alineatul (1) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Adjuncţii Avocatului Poporului îndeplinesc atât atribuţiile ce le revin potrivit domeniului de specializare, cât şi orice alte atribuţii care le sunt încredinţate de Avocatul Poporului."8. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Adjuncţii Avocatului Poporului sunt numiţi de către birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, la propunerea Avocatului Poporului, cu avizul comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului. Condiţiile pentru ocuparea funcţiei de adjunct al Avocatului Poporului se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului."9. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Dispoziţiile art. 8 alin. (1) se aplică în mod corespunzător, jurământul depunându-se în faţa Avocatului Poporului şi a câte unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor şi al Senatului."10. La articolul 13, după litera c) se introduc trei litere noi, literele c^1)-c^3), cu următorul cuprins:"c^1) formulează puncte de vedere, la cererea Curţii Constituţionale;c^2) poate sesiza Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea legilor, înainte de promulgarea acestora;c^3) poate sesiza direct Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor;"11. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Conducerea penitenciarelor, a centrelor de reeducare pentru minori, a spitalelor penitenciare, precum şi Ministerul Public şi organele de poliţie sunt obligate să permită, fără nici o restricţie, persoanelor care execută pedeapsa închisorii sau, după caz, se află arestate ori reţinute, precum şi minorilor aflaţi în centrele de reeducare să se adreseze, în orice mod, Avocatului Poporului cu privire la lezarea drepturilor şi libertăţilor lor, cu excepţia restrângerilor legale. (2) Aceeaşi obligaţie revine şi comandanţilor unităţilor militare, în privinţa persoanelor care îndeplinesc îndatoriri militare, cu privire la lezarea drepturilor şi libertăţilor lor, cu excepţia restrângerilor legale."12. Alineatul (1) al articolului 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Avocatul Poporului are acces, în condiţiile legii, la informaţiile clasificate deţinute de autorităţile publice, în măsura în care le consideră necesare pentru soluţionarea plângerilor care i-au fost adresate."13. Alineatul (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Avocatul Poporului va aduce la cunoştinţă persoanei care i-a adresat cererea modul de soluţionare. Acesta poate fi făcut public de către Avocatul Poporului prin mijloace de informare în masă, cu consimţământul persoanei sau al persoanelor interesate şi cu respectarea prevederilor art. 19 privind informaţiile şi documentele secrete."14. Articolul 26^1 va avea următorul cuprins:"Art. 26^1. - Avocatul Poporului va organiza birouri teritoriale, în vederea realizării atribuţiilor ce revin, potrivit prezentei legi, instituţiei Avocatul Poporului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta lege. Prefecturile vor asigura spaţiile necesare pentru funcţionarea birourilor teritoriale."15. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Pe durata exercitării mandatului, Avocatul Poporului poate fi urmărit şi trimis în judecată penală pentru fapte, altele decât cele prevăzute la art. 27, dar nu poate fi reţinut, percheziţionat sau arestat fără încuviinţarea preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului. (2) Adjuncţii Avocatului Poporului pot fi urmăriţi şi trimişi în judecată penală pentru fapte, altele decât cele prevăzute la art. 27, dar nu pot fi reţinuţi, percheziţionaţi sau arestaţi fără înştiinţarea prealabilă a Avocatului Poporului. (3) Dacă Avocatul Poporului sau adjuncţii săi sunt arestaţi ori trimişi în judecată penală, ei vor fi suspendaţi din funcţie, de drept, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti."16. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) În timpul exercitării funcţiei, Avocatul Poporului şi adjuncţii acestuia nu pot fi membri ai unui partid politic şi nu pot îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată, cu excepţia activităţilor şi funcţiilor didactice din învăţământul superior. (2) Incompatibilităţile prevăzute la alin. (1) se aplică şi personalului cu funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate."17. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de personal necesar activităţii instituţiei se aprobă de Avocatul Poporului, în limita bugetului anual."18. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - Funcţiile de conducere şi de execuţie de specialitate din aparatul instituţiei Avocatul Poporului se ocupă prin concurs, în condiţiile legii."19. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Încălcarea prevederilor prezentei legi sau ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului de către personalul acesteia atrage răspunderea penală, disciplinară sau administrativă, după caz. Răspunderea disciplinară se stabileşte conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului."20. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 33 vor avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Instituţia Avocatul Poporului are buget propriu, care face parte integrantă din bugetul de stat. Prin legile bugetare anuale poate fi aprobat un fond la dispoziţia Avocatului Poporului, pentru acordarea de ajutoare................................................................ (3) Funcţia de Avocat al Poporului este asimilată cu funcţia de ministru. Funcţia de adjunct al Avocatului Poporului este asimilată cu funcţia de şef de departament, iar funcţiile de conducere şi de execuţie de specialitate sunt asimilate cu cele din aparatul Parlamentului."21. Alineatul (2) al articolului 33 se abrogă.22. Articolul 34 se abrogă.23. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului se aprobă de către birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, la propunerea Avocatului Poporului."24. Legea nr. 35/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu anexa care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul IILegea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 7 iunie 2004.Nr. 233.  +  Anexa BIROURILE TERITORIALE ALE INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUIBIROURILE TERITORIALE ALE INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI
    Nr. birouluiSediulJudeţele aflate în competenţă teritorială
    1.Alba IuliaAlba, Sibiu, Hunedoara
    2.PiteştiArgeş, Vâlcea
    3.BacăuBacău, Neamţ
    4.OradeaBihor, Satu Mare
    5.SuceavaSuceava, Botoşani
    6.BraşovBraşov, Covasna
    7.BucureştiCălăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Teleorman
    8.Cluj-NapocaCluj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Sălaj
    9.ConstanţaConstanţa, Tulcea
    10.CraiovaDolj, Gorj, Mehedinţi, Olt
    11.GalaţiGalaţi, Brăila, Vrancea
    12.IaşiIaşi, Vaslui
    13.Târgu MureşMureş, Harghita
    14.PloieştiPrahova, Buzău, Dâmboviţa
    15.TimişoaraTimiş, Arad, Caraş-Severin
  ---------