LEGE nr. 244 din 9 iunie 2004pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 30 iulie 1992, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Zona liberă este o zonă geografică a teritoriului României, în care operatorii desfăşoară activităţi, iar mărfurile, mijloacele de transport şi alte bunuri se supun prevederilor Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare. Supravegherea vamală se face numai la limita zonelor libere. (2) În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a) operator - persoană fizică sau juridică, română ori străină, care desfăşoară activităţi în interiorul zonei libere; b) front de acostare al zonei libere - danele şi/sau cheiurile aflate pe teritoriul zonei libere."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Zonele libere sunt precis delimitate şi împrejmuite fie prin îngrădire, fie prin existenţa unor limite naturale, cum ar fi luciul sau cursul de apă. (2) Controlul accesului către zona liberă se efectuează de organele vamale şi ale poliţiei de frontieră. (3) Navele maritime sau fluviale aflate la fronturile de acostare din zonele libere se consideră pe teritoriul zonei libere."3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Înfiinţarea şi delimitarea teritorială a zonelor libere, înfiinţarea birourilor vamale şi ale punctelor poliţiei de frontieră se fac prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale interesate."4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Prin hotărârea Guvernului de înfiinţare se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a zonei libere, regimul de exploatare, administrare şi control, modul de percepere a taxelor şi a tarifelor, precum şi mijloacele necesare supravegherii vamale şi ale poliţiei de frontieră."5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Administraţiile zonelor libere funcţionează ca regii autonome, care se pot reorganiza ca societăţi comerciale sau companii naţionale, aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sau sub autoritatea administraţiei publice locale, după caz. (2) Atribuţiile administraţiilor zonelor libere se stabilesc prin regulamentul prevăzut la art. 7."6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Coordonarea metodologică a activităţii administraţiilor zonelor libere se face de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului."7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) În perimetrul zonelor libere se pot desfăşura de către operatori activităţile prevăzute de Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. (2) Administraţiile zonelor libere şi operatorii se pot asocia cu persoane fizice sau juridice, române ori străine, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind asocierea şi libera concurenţă, în scopul desfăşurării activităţii proprii. (3) Administraţiile zonelor libere pot desfăşura activităţi productive, comerciale şi servicii, în nume propriu şi în asociere, în afara perimetrelor declarate a fi zone libere, cu respectarea legislaţiei în vigoare, fără a beneficia de facilităţile de zonă liberă."8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Activităţile din zonele libere se realizează de către operatori numai pe baza licenţelor eliberate de administraţiile zonelor libere, cu respectarea principiilor liberei concurenţe."9. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Activitatea de concesionare şi de închiriere din zonele libere se desfăşoară pe bază de licitaţie publică."10. După articolul 12 se introduc articolele 12^1 şi 12^2 cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - (1) Se concesionează bunuri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale, precum şi activităţi/servicii publice de interes naţional sau local, aflate în administrarea zonelor libere. (2) Concesionarea se face în baza unui contract prin care administraţia zonei libere, în calitate de concedent, transmite pentru o perioadă de cel mult 49 de ani operatorului, în calitate de concesionar, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun, a unei activităţi sau a unui serviciu public, în schimbul unei redevenţe, care se constituie venit propriu al administraţiei.Art. 12^2. - (1) Se închiriază bunuri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea zonelor libere. (2) Închirierea se face, în condiţiile legii, în baza unui contract prin care administraţia zonei libere, în calitate de locator, transmite operatorului, în calitate de locatar, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun, în schimbul unei chirii, care se constituie venit propriu al administraţiei."11. Articolul 13 se abrogă.12. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Ajutorul de stat se poate acorda pentru investiţiile realizate în baza contractelor comerciale încheiate, cu condiţia îndeplinirii criteriilor privind ajutorul de stat regional şi ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii. (2) Pentru investiţiile realizate în zonele libere, operatorii, precum şi administraţiile zonelor libere pot primi un ajutor de dezvoltare regională în cuantum de 50% din costurile eligibile ale investiţiilor realizate de întreprinderile mari şi de 65% din costurile eligibile ale investiţiilor realizate de întreprinderile mici şi mijlocii. (3) Furnizorul de ajutor de stat elaborează schemele de acordare a ajutoarelor pentru operatorii din zonele libere, aprobate prin lege sau prin hotărâre a Guvernului, în cazul în care prin acestea nu se acordă ajutoare de natură fiscală. Autoritatea abilitată în monitorizarea ajutorului de stat, în colaborare cu furnizorul ajutorului de stat, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, împreună cu administraţiile zonelor libere, monitorizează atingerea intensităţii maxime a ajutorului regional pentru fiecare operator. (4) Pentru ajutoarele de stat existente, aferente contractelor de concesiune în derulare, în vederea compatibilizării acestora furnizorii de ajutor de stat elaborează schemele pentru transformarea acestor ajutoare în ajutoare compatibile, aprobate prin hotărâre a Guvernului. (5) Modalităţile de acordare a ajutorului de stat sunt prevăzute în legislaţia în vigoare privind ajutorul de stat."13. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Regimul vamal aplicabil mărfurilor româneşti şi străine care intră, ies, staţionează, se utilizează sau se consumă în zonele libere este cel prevăzut în Legea nr. 141/1997, cu modificările ulterioare, şi în Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, cu modificările ulterioare. (2) În vederea valorificării sau eliminării deşeurilor obţinute ca urmare a unei activităţi legal desfăşurate în perimetrul zonei libere se întocmesc, dacă este cazul, formalităţi vamale, conform prevederilor stabilite în cadrul legislaţiei vamale. (3) Operaţiile de valorificare şi de eliminare a deşeurilor din zonele libere se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale specifice privind gestionarea deşeurilor. (4) Costurile aferente activităţilor de colectare, transport, depozitare, valorificare şi de eliminare a deşeurilor în zonele libere se suportă de către producătorul sau deţinătorul de deşeuri, care încredinţează deşeurile unei unităţi specializate pentru valorificare sau eliminare. (5) Administraţiile zonelor libere împreună cu autorităţile de mediu vor confirma în scris birourilor vamale care funcţionează pe lângă zonele libere că deşeurile pentru care se solicită întocmirea formalităţilor vamale sunt rezultate în urma unor activităţi desfăşurate pe teritoriul zonei libere în cauză."14. Articolele 17 şi 18 se abrogă.15. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Toate operaţiunile financiare legate de activităţile desfăşurate în zonele libere se fac în valută liber convertibilă, acceptată de Banca Naţională a României. Fac excepţie operaţiunile financiare ce se efectuează în perioada realizării construcţiilor şi obiectivelor din zonele libere, precum şi cele realizate în cadrul activităţilor comerciale în nume propriu de către administraţiile zonelor libere, în afara perimetrelor zonelor libere, precum şi operaţiunile comerciale, inclusiv prestaţiile de servicii între rezidenţi, cele de alimentaţie publică, prin cantine şi restaurante, care se pot efectua şi în lei. (2) Operaţiunile de încasări şi plăţi se pot efectua prin toate modalităţile de plată prevăzute de legislaţia în vigoare, cu respectarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operaţiunilor valutare."16. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Resursele financiare ale administraţiilor zonelor libere se constituie din: a) venituri din aplicarea tarifelor de acordare a licenţelor de desfăşurare a activităţii; b) venituri din aplicarea tarifelor de închiriere şi concesionare; c) venituri din eliberarea permiselor de acces; d) venituri din comisioane şi prestări de servicii; e) venituri din alte activităţi; f) venituri provenite din penalităţi de întârziere a plăţilor prevăzute în contractele comerciale încheiate; g) fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pentru realizarea de investiţii pentru domeniul public; h) alte venituri, credite bancare şi resurse atrase. (2) Nivelul tarifelor pentru închirieri, concesionări şi prestări de servicii se stabileşte prin negociere directă sau licitaţie, după caz, concretizată în contractele încheiate între administraţiile zonelor libere şi persoanele fizice şi/sau juridice, române ori străine, care desfăşoară activităţi în zonele libere."17. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează astfel: a) intrarea în zonele libere fără aprobarea administraţiei, fără permis eliberat de administraţia zonei libere sau cu permis anulat, expirat ori suspendat, cu amendă, în echivalent lei, de la 250 euro la 1.000 euro; b) introducerea în zonele libere de bunuri neînsoţite de documente, cu amendă, în echivalent lei, de la 2.000 euro la 10.000 euro; c) desfăşurarea de activităţi fără licenţe, cu licenţe expirate sau desfăşurarea altor activităţi decât a celor specificate în licenţe, cu amendă, în echivalent lei, de la 2.500 euro la 10.000 euro; d) desfăşurarea de activităţi, altele decât cele prevăzute în hotărârea de înfiinţare a zonei libere, cu amendă, în echivalent lei, de la 5.000 euro la 20.000 euro. (2) Plata amenzilor prevăzute la alin. (1) se face în lei, prin transformarea cuantumului acestora la cursul oficial în vigoare la data constatării contravenţiei. (3) Bunurile ce fac obiectul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) se confiscă."18. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Prevederile art. 22 alin. (1) referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."19. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Introducerea în zonele libere de bunuri al căror import este prohibit pe teritoriul României constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. (2) Introducerea de mărfuri în zonele libere, cu bună ştiinţă, pentru a deveni deşeuri în aceste zone, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. (3) Tentativa infracţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte."20. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Clădirile din interiorul zonelor libere nu pot fi folosite ca locuinţe."21. Articolul 29 se abrogă.22. Alineatul (2) al articolului 32 se abrogă.  +  Articolul II (1) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va elabora Normele metodologice pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a activităţilor/serviciilor publice de interes naţional sau local, aflate în administrarea zonelor libere, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului. (2) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va elabora Normele metodologice pentru închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea zonelor libere, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul IIILegea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 30 iulie 1992, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o nouă numerotare.  +  Articolul IV (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării. (2) Prevederile contractelor de concesionare şi de închiriere aflate în derulare la intrarea în vigoare a prezentei legi pot fi modificate prin negociere directă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 9 iunie 2004.Nr. 244.________________