LEGE nr. 243 din 9 iunie 2004pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 14 iunie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10 din 18 martie 2004 privind Statutul personalului vamal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 23 martie 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Personalul vamal, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, are calitatea de funcţionar public cu statut special şi cuprinde persoanele numite în funcţiile publice generale şi specifice de conducere şi de execuţie din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor."2. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Pentru activitatea depusă personalul vamal beneficiază, în raport cu funcţia exercitată, de drepturile de natură salarială ale funcţionarilor publici cu statut special similare cu cele ale poliţiştilor de frontieră şi de sporuri specifice la salariul de bază stabilite prin prezentul statut."3. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce alineatul (4^1) cu următorul cuprins:"(4^1) Personalul vamal care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă cu condiţii deosebite beneficiază de un spor de 15%, calculat la salariul de bază."4. La articolul 12, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:"(6) Drepturile de natură salarială ale funcţionarilor publici cu statut special similare cu cele ale poliţiştilor de frontieră se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie 2005."5. La articolul 15, litera a) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"a) prin aplicarea unui coeficient de 35% la sumele încasate pentru bugetul de stat, ca urmare a controlului vamal, reprezentând dobânzi, penalităţi de întârziere şi amenzi;"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUI PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORNICOLAE VĂCĂROIU VALER DORNEANUBucureşti, 9 iunie 2004.Nr. 243.------------