LEGE nr. 231 din 1 iunie 2004pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internaţional
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 5 iunie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 116 din 27 august 1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internaţional, emisă în temeiul art. 1 pct. 12 lit. f) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 29 august 1998, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂprivind dezvoltarea şi modernizarea parcului de navesub pavilion român destinate transportului public"2. Titlul capitolului I se abrogă.3. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă are drept scop acordarea unor facilităţi şi a unui sprijin financiar pentru modernizarea şi dezvoltarea parcului de nave sub pavilion român, pentru creşterea prestigiului pavilionului român pe piaţa internaţională a transportului naval, atragerea de noi venituri la bugetul de stat şi asigurarea liberei circulaţii a forţei de muncă angajate în transportul naval. (2) În sensul prezentei ordonanţe, prin navă sub pavilion român se înţelege o navă destinată transportului public, care arborează pavilion român şi este operată de către o persoană juridică română, autorizată conform legii, denumită în continuare operator."4. Articolul 2 se abrogă.5. Titlul capitolului II se abrogă.6. Articolele 3 şi 4 se abrogă.7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 1, operatorii beneficiază de facilităţi fiscale, precum şi de sprijinul financiar al statului. (2) În conformitate cu prevederile alin. (1), se pot acorda următoarele facilităţi: a) scutirea de impozit pe profit pentru un număr limitat de ani, cu condiţia ca acest profit să fie reinvestit în achiziţia de nave noi sau în modernizarea celor existente; b) aplicarea amortizării accelerate la navele noi; c) scutirea de la plata taxelor vamale pentru achiziţia de nave noi, precum şi pentru echipamente şi piese de schimb destinate reparării, modernizării şi construcţiei navelor; d) acordarea regimului de mărfuri de export pentru livrările de combustibil, lubrifianţi şi alte materiale consumabile utilizate de nave în voiaje internaţionale. (3) Facilităţile prevăzute la alin. (2) se acordă în conformitate cu legislaţia în vigoare. (4) Sprijinul financiar din partea statului se poate acorda pentru modernizarea navelor şi pentru construcţii noi."8. Articolele 6, 8, 9 şi 10 se abrogă.9. Capitolul III, respectiv articolele 11 şi 12, se abrogă.10. Titlul capitolului IV se abrogă.11. Articolul 13 se abrogă.12. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Pentru ca un operator să poată beneficia de facilităţile prevăzute la art. 5 alin. (2), trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii: a) să aibă navele în proprietate sau închiriate în bareboat pe o perioadă de cel puţin un an sau în contract de leasing cu clauză de cumpărare; b) navele prevăzute la lit. a) să arboreze pavilionul român; c) navele să deţină certificat de conformitate cu normele tehnice de construcţie obligatorii eliberat de Autoritatea Navală Română sau certificatul de clasă eliberat de o societate de clasificare agreată de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; d) să deţină certificatele emise de Autoritatea Navală Română sau de către o organizaţie cu care Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a încheiat convenţii de lucru în acest sens, care atestă conformitatea cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. (2) Facilităţile prevăzute la art. 5 alin. (2) se acordă numai pentru următoarele categorii de nave: a) nave maritime cu un tonaj brut mai mare de 500 tone, calculat conform Convenţiei internaţionale din 1969 asupra măsurării tonajului navelor; b) nave de navigaţie interioară cu o capacitate de încărcare pentru transport marfă de minimum 900 tone; c) remorchere şi împingătoare de navigaţie interioară cu o putere a motoarelor de propulsie de minimum 368 kW; d) nave de pasageri de navigaţie interioară cu o capacitate de transport de cel puţin 20 de persoane; e) nave de navigaţie interioară autopropulsate cu o capacitate de încărcare de minimum 900 tone şi puterea motoarelor de propulsie de cel puţin 368 kW."13. Articolele 15-18 se abrogă.14. Capitolul V, respectiv articolele 19, 20, 21, 22 şi 23, se abrogă.15. Titlul capitolului VI se abrogă.16. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Statul acordă sprijin financiar pentru modernizarea şi dezvoltarea parcului de nave care arborează pavilion român, pe baza unor programe de modernizare şi dezvoltare elaborate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi aprobate de Guvern."17. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Sprijinul financiar al statului pentru modernizarea şi dezvoltarea parcului de nave sub pavilion român se acordă în limita a 25% din preţul de achiziţie a navelor noi, respectiv din valoarea lucrărilor de modernizare, în următoarele cazuri: a) construcţii de nave noi în şantierele navale româneşti; b) modernizarea navelor existente, pentru aducerea acestora la standardele tehnice ale Uniunii Europene privind siguranţa navigaţiei şi prevenirea poluării."18. Articolul 26 se abrogă.19. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Programele de modernizare şi dezvoltare a parcului de nave sub pavilion român, denumite în continuare programe, vor fi elaborate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi vor fi aprobate de Guvern până la data de 1 august a fiecărui an, pentru finanţare în anul următor, în funcţie de resursele financiare. (2) Resursele pentru acordarea sprijinului financiar se asigură din: a) fonduri bugetare; b) fonduri atrase; c) credite; d) programe de finanţare externă."20. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va cuprinde în proiectele programelor de modernizare şi dezvoltare solicitările operatorilor pentru acele nave pentru care a fost dovedită, printr-un studiu de fezabilitate, eficienţa economică în exploatare pe o relaţie de transport intern sau internaţional de interes pentru România sau care valorifică potenţialul porturilor româneşti."21. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Operatorii care solicită includerea în programele de modernizare şi dezvoltare vor depune la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului o cerere însoţită de studiul de fezabilitate al navei, documentaţia tehnică avizată de Autoritatea Navală Română, precum şi dovada constituirii resurselor financiare proprii în cuantum de minimum 75%."22. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului are obligaţia ca în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii să răspundă operatorilor în legătură cu acceptarea includerii în programe sau, după caz, refuzul motivat."23. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - După aprobarea de către Guvern a programului de modernizare şi dezvoltare şi aprobarea finanţării acestuia prin legea anuală a bugetului de stat, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va comunică operatorilor, în termen de 10 zile, un document în care se menţionează cuantumul sprijinului financiar şi condiţiile de acordare a acestuia. Pentru alocaţia stabilită, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va încheia un contract de finanţare cu operatorul beneficiar."24. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Suma alocată pentru fiecare navă prin programul anual de modernizare şi dezvoltare se consideră ca plată datorată de către operator şantierului naval constructor sau furnizorului de echipamente şi piese de schimb pentru modernizare şi se va elibera de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului o dată cu înmatricularea navei în registrul matricol al navelor şi emiterea certificatului de naţionalitate, în cazul navelor noi, sau cu semnarea procesului-verbal de terminare a lucrărilor de modernizare, în cazul navelor deja înmatriculate. (2) Această sumă se va menţiona în registrul matricol în care este înmatriculată nava şi în certificatul de naţionalitate al navei sub formă de gaj/ipotecă a statului exigibilă numai în interiorul unei perioade de 8 ani de la data înscrierii. (3) La încheierea termenului de 8 ani, dacă nu a intervenit nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 34, gajul/ipoteca aferentă sprijinului financiar acordat se consideră stinsă şi se radiază."25. Articolul 33 se abrogă.26. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Operatorul care a beneficiat de sprijinul statului prin programele de modernizare şi dezvoltare are obligaţia să păstreze sub pavilion român, cel puţin 8 ani, navele pentru care a beneficiat de facilităţile prevăzute în prezenta ordonanţă şi să le asigure corespunzător valorii pentru corp şi maşini pentru toată această perioadă. (2) Scoaterea de sub pavilionul român înainte de termenul de 8 ani a navelor prevăzute la alin. (1) se va putea efectua numai după rambursarea de către operator la bugetul de stat a sumei primite. (3) În cazul în care operatorul care a beneficiat de sprijinul statului se desfiinţează prin procedura falimentului, înainte de 8 ani de la înscrierea în registrul matricol şi în certificatul de naţionalitate a sumei alocate, statul este îndreptăţit să recupereze sumele alocate întocmai ca o bancă finanţatoare, sumele respective fiind considerate obligaţii ale operatorilor faţă de bugetul de stat. (4) În situaţia pierderii totale a navei în caz de forţă majoră, înainte de termenul de 8 ani, operatorul va vărsa la bugetul de stat cota-parte din valoarea recuperată de la asigurător, corespunzătoare părţii din preţul navei acoperite de alocaţia primită prin programul de modernizare şi dezvoltare. (5) Operatorul poate gaja/ipoteca, în interiorul perioadei de 8 ani, navele pentru care a beneficiat de sprijinul financiar al statului, numai cu acordul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului."27. Titlul capitolului VII se abrogă.28. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe. (2) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul Finanţelor Publice exercită controlul asupra modului în care se aplică prevederile prezentei ordonanţe."29. Articolul 36 se abrogă.30. După articolul 38 se introduce articolul 39 cu următorul cuprins:"Art. 39. - În termen de 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, Guvernul va emite hotărârea de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 302/1999 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internaţional, care se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."31. Anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 116/1998 se abrogă.  +  Articolul IIPrezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIOrdonanţa Guvernului nr. 116/1998, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor numerotarea corespunzătoare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,CONSTANTIN NIŢĂBucureşti, 1 iunie 2004.Nr. 231.________________