LEGE nr. 222 din 27 mai 2004pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 7 iunie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 9 din 22 ianuarie 2004 privind unele contracte de garanţie financiară, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.8 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 ianuarie 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2, litera a) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"a) bancă de dezvoltare multilaterală - reprezintă banca de dezvoltare internaţională şi regională, cum ar fi: Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - International Bank for Reconstruction and Development, Corporaţia Financiară Internaţională - International Finance Corporation, Banca Interamericană de Dezvoltare - Inter-American Development Bank, Banca Asiatică de Dezvoltare - Asian Development Bank, Banca Africană de Dezvoltare - African Development Bank, Council of Europe Development Bank, Banca Nordică de Investiţii - Nordic Investment Bank, Banca Caraibiană de Dezvoltare - Caribbean Development Bank, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - European Bank for Reconstruction and Development, Fondul European de Investiţii şi Corporaţia Interamericană de Investiţii - European Investment Fund and Inter-American Investment Corporation;"2. La articolul 3, punctele 1, 3, 4 şi 6 ale literei c) vor avea următorul cuprins:"1. o instituţie de credit, astfel cum a fost definită în Legea nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare;...............................................................3. o instituţie financiară, astfel cum a fost definită în Legea nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare;4. o societate comercială de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, astfel cum acestea au fost definite în Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare;...............................................................6. o societate de administrare a investiţiilor, astfel cum aceasta a fost definită în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 513/2002;"3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Punerea la dispoziţie a garanţiei financiare se face prin remiterea, transferarea, deţinerea, înregistrarea sau orice altă modalitate prin care beneficiarul garanţiei ori persoana care acţionează pe seama acestuia obţine detenţia sau controlul asupra garanţiei financiare. Garanţia financiară se consideră pusă la dispoziţie chiar dacă furnizorul acesteia beneficiază de dreptul de a înlocui garanţia financiară sau de a retrage în favoarea sa surplusul de bani ori instrumentele financiare. (2) Înscrisul probator trebuie să permită identificarea garanţiei financiare. În acest scop este suficient să se dovedească faptul că instrumentele financiare transmisibile prin înscriere în cont, care fac obiectul garanţiei financiare, sunt înregistrate în creditul contului relevant sau constituie un credit asupra acestui cont, iar sumele de bani care fac obiectul garanţiei financiare sunt înregistrate în creditul unui cont desemnat ori constituie un credit asupra acestui cont. (3) Se consideră că garanţia financiară se află sub controlul beneficiarului acesteia, atunci când: a) garanţia reală mobiliară asupra valorilor mobiliare s-a înscris în registrul emitentului, în condiţiile legii; b) garanţia reală mobiliară asupra titlurilor de stat s-a înscris în registrul titlurilor de stat, în condiţiile legii; c) garanţia reală mobiliară asupra certificatelor de depozit emise de Banca Naţională a României s-a înscris în registrul emitentului, în condiţiile legii; d) sumele de bani şi soldurile creditoare au fost blocate într-un cont deschis la o instituţie de credit sau de către aceasta."4. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Contractelor de garanţie financiară şi garanţiilor financiare prevăzute de prezenta ordonanţă nu le sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la formalităţile de constituire şi publicitate a garanţiilor reale mobiliare, la ordinea de preferinţă, precum şi la condiţiile de executare a garanţiilor reale mobiliare, stabilite de dispoziţiile titlului XV "Despre amanet" din Codul civil, ale Codului de procedură civilă şi ale titlului VI "Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare" din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările şi completările ulterioare."5. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă.6. La articolul 6, alineatele (4) şi (7) vor avea următorul cuprins:"(4) Executarea sau evaluarea garanţiilor financiare, precum şi calcularea obligaţiilor financiare garantate trebuie să fie realizate într-o manieră rezonabilă din punct de vedere comercial, potrivit înţelegerii dintre părţi................................................................... (7) Prevederile art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare, nu sunt aplicabile în ceea ce priveşte momentul la care operează transferul dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare care fac obiectul garanţiei financiare."7. La articolul 6, după alineatul (7) se introduce alineatul (8) cu următorul cuprins:"(8) Prevederile alin. (1) lit. b) se realizează cu respectarea reglementărilor emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, în aplicarea art. 162 şi 166 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare."8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Dacă contractul de garanţie financiară fără transfer de proprietate prevede astfel, beneficiarul garanţiei financiare dintr-un astfel de contract are dreptul de utilizare a garanţiei în condiţiile prevăzute de contractul respectiv, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe. (2) În măsura în care beneficiarul garanţiei financiare exercită dreptul prevăzut la alin. (1), acestuia îi revine obligaţia de a transfera o garanţie echivalentă pentru a înlocui garanţia financiară iniţială, până cel târziu la data scadenţei obligaţiei financiare garantate. (3) La data scadenţei obligaţiilor financiare garantate, în măsura în care termenii din contractul de garanţie financiară prevăd astfel, beneficiarul garanţiei financiare este obligat: a) fie să restituie garanţia, în cazul în care obligaţia principală este îndeplinită; b) fie să compenseze valoarea garanţiei echivalente cu valoarea obligaţiilor financiare garantate; c) fie să reţină garanţia drept plată a acestor obligaţii. (4) Garanţia echivalentă transferată în îndeplinirea unei obligaţii financiare, conform alin. (2), va face obiectul aceluiaşi contract de garanţie financiară fără transfer de proprietate ca şi garanţia financiară iniţială şi va fi considerată ca şi când ar fi fost pusă la dispoziţie la momentul la care a fost pusă la dispoziţie garanţia financiară iniţială. (5) Utilizarea garanţiei financiare de către beneficiarul acesteia, conform prevederilor prezentului articol, nu afectează valabilitatea sau exercitarea drepturilor beneficiarului garanţiei, ce decurg din contractul de garanţie financiară fără transfer de proprietate cu privire la garanţia financiară transferată de către acesta în executarea unei obligaţii conform alin. (2). (6) Prin derogare de la prevederile art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare, instrumentele financiare care fac obiectul unei garanţii financiare prevăzute de prezenta ordonanţă nu sunt oprite de la tranzacţionare pe pieţele reglementate, în cazul în care contractul prevede dreptul de garanţie mobiliară."9. La articolul 12, litera b) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"b) dreptul de a retrage garanţia financiară constituită prin schimbarea sau înlocuirea acesteia cu o garanţie financiară de aceeaşi valoare."10. La articolul 12, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:"(2) În măsura în care contractul de garanţie financiară cuprinde clauze în sensul celor prevăzute la alin. (1), punerea la dispoziţie a garanţiei financiare, garanţiei financiare suplimentare sau înlocuirea garanţiei financiare, în temeiul obligaţiei, respectiv dreptului decurgând din asemenea clauze, nu va putea fi declarată nulă sau anulabilă numai pe motiv că a fost realizată în următoarele condiţii:"Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 27 mai 2004.Nr. 222.-----------