HOTĂRÂRE nr. 802 din 19 mai 2004pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRegulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 168 va avea următorul cuprins:"(3) Cererea de autorizare pentru funcţionarea unui antrepozit vamal şi pentru utilizarea regimului de antrepozitare a antrepozitelor de tip A-E se întocmeşte conform anexei nr. 7 şi se depune la biroul vamal în a cărui rază teritorială se află locul de antrepozitare."2. Alineatul (1) al articolului 175 va avea următorul cuprins:"Art. 175. - (1) Antrepozitele vamale în care mărfurile pot fi depozitate sub regimul vamal de antrepozit vamal sunt următoarele: a) antrepozit public de tip A, în care depozitul şi mărfurile sunt sub răspunderea deţinătorului depozitului; b) antrepozit public de tip B, în care depozitul şi mărfurile sunt sub răspunderea fiecărui antrepozitar; c) antrepozit public de tip F, în care depozitul şi mărfurile sunt sub răspunderea autorităţii vamale; d) antrepozit privat de tip D, în cazul căruia importul mărfurilor antrepozitate se efectuează în procedură simplificată de vămuire şi poate fi acordat pe baza felului, valorii în vamă şi a cantităţii mărfurilor luate în considerare la momentul plasării sub regim de antrepozitare; e) antrepozit privat de tip E, în care se aplică regimul de antrepozitare chiar dacă mărfurile nu sunt depozitate într-un loc aprobat ca antrepozit vamal; f) antrepozit privat de tip C, când nu se aplică situaţiile prevăzute la lit. d) şi e)."3. La articolul 175 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Poate fi emisă o aprobare pentru antrepozit de tip E şi în cazul importului în procedura simplificată de vămuire menţionată la antrepozitul de tip D."4. Articolul 176 va avea următorul cuprins:"Art. 176. - (1) Antrepozitele de tip A, B, D, C se înfiinţează în amplasamente sau în perimetre precis determinate, acceptate de biroul vamal în a cărui rază teritorială se află acestea. (2) În cazul antrepozitului de tip F autoritatea vamală desemnează amplasamentul acestuia."5. La articolul 178, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Autorizaţia de antrepozit vamal nu cuprinde un termen de valabilitate."6. Alineatul (1) al articolului 184 va avea următorul cuprins:"Art. 184. - (1) Mărfurile antrepozitate pot fi scoase temporar din antrepozitul vamal, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 90 de zile, pe baza aprobării biroului vamal, la solicitarea scrisă a antrepozitarului. În cazuri temeinic justificate, la cererea antrepozitarului, biroul vamal poate prelungi acest termen."7. Alineatul (1) al articolului 185 va avea următorul cuprins:"Art. 185. - (1) Transferul mărfurilor de la un antrepozit vamal la un alt antrepozit vamal, fără încheierea regimului, se efectuează utilizându-se formularul de declaraţie vamală în detaliu şi potrivit procedurii stabilite în anexa nr. 10. Această procedură de transfer poate avea loc numai dacă cel de al doilea titular de antrepozit vamal utilizează proceduri simplificate de vămuire a mărfurilor."8. La articolul 185, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), transferul mărfurilor de la un antrepozit vamal la alt antrepozit vamal se realizează conform procedurii de tranzit vamal."9. Alineatul (2) al articolului 349 va avea următorul cuprins:"(2) Bunurile transportate pe calea ferată, prin poştă, pe calea aerului, pe apă şi prin conducte de tranzit pe teritoriul României sunt exceptate de la garantarea datoriei vamale."10. Anexa nr. 7 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuMinistrul delegat pentrucoordonarea autorităţilor de control,Ionel BlănculescuBucureşti, 19 mai 2004.Nr. 802.  +  Anexa ──────(anexa nr. 7 la regulament)────────────────────────────CERERE DE AUTORIZAREpentru funcţionarea unui antrepozit vamal sau pentruutilizarea regimului de antrepozitare1. Denumirea, actul constitutiv şi sediul (1) ................................................................................2. Descrierea locului destinat utilizării ca antrepozit vamal sau, în cazul solicitării unui antrepozit de tip F, precizarea instalaţiilor de stocaj utilizate de solicitant ..................................................................................3. Tipul de antrepozit solicitat (2) ..........................4. Proceduri de utilizare (3): a) pentru plasarea mărfurilor sub regimul: .................... b) pentru introducerea în circuitul economic a mărfurilor plasate sub regimul: .............................................. c) pentru exportul mărfurilor plasate sub regimul: ............ d) pentru transferul eventual într-un alt antrepozit vamal fără a încheia regimul: ................................................5. Justificarea economică a antrepozitării: ...................6. Descrierea evidenţei contabile materiale ţinute şi locul unde aceasta este ţinută ..........................................7. Durata medie a stocajului (4) ..............................8. Felul mărfurilor ...........................................9. Manipulările preconizate să fie efectuate în timpul antrepozitării ....................................................10. Scoaterile temporare din antrepozit, preconizate să fie efectuate .........................................................11. Operaţiuni preconizate să fie efectuate în timpul antrepozitării: a) perfecţionare activă ....................................... b) transformarea mărfurilor agricole înaintea exportului ......12. Avizul autorităţilor vamale care controlează antrepozitul...............................................................13. Avizul autorităţilor vamale care acordă regimul ...........14. Documente anexate (5) .....................................Data ...................Semnătura ...............Instrucţiuni de completare (1) Această menţiune nu este cerută când cererea este redactată pe hârtie cu antetul solicitantului, pe care figurează datele cerute. (2) Se indică, în ordinea de preferinţă, unul dintre tipurile de antrepozit vamal prevăzute la art. 175 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal. (3) Se indică, după caz:- procedura vamală de plasare;- una dintre procedurile simplificate de plasare;- procedura normală de încheiere;- una dintre procedurile simplificate de încheiere. (4) Se completează numai în cazul antrepozitului de tip B, deoarece acest tip de antrepozit este destinat stocajului de mărfuri pentru o durată relativ limitată. (5) De exemplu: planuri, descrierea detaliată a locurilor destinate depozitării sau a evidenţei contabile materiale._______________