LEGE nr. 212 din 27 mai 2004asigurărilor private de sănătate
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 4 iunie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Asigurările private de sănătate pentru plata serviciilor medicale constituie un sistem facultativ, suplimentar celui de asigurări de sănătate obligatoriu, care acoperă asiguraţilor serviciile medicale în condiţiile legislaţiei privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) prin pachetul de servicii de bază se înţelege serviciile acoperite prin asigurările sociale de sănătate, conform prevederilor legale în vigoare; b) prin pachetul suplimentar de servicii se înţelege serviciile acoperite în temeiul unei asigurări private de sănătate, stabilite în contractul de asigurare privată de sănătate.  +  Articolul 3 (1) Asigurările private de sănătate pot fi, în sensul prezentei legi, asigurări de tip complementar, suplimentar şi substitutiv. (2) Asigurările private de sănătate de tip complementar suportă total sau parţial plata serviciilor excluse parţial de către asigurările sociale de sănătate din pachetul de bază, inclusiv coplăţile, după caz. (3) Asigurările private de sănătate de tip suplimentar suportă total sau parţial plata pentru serviciile care excedează pachetului de servicii de bază din sistemul asigurărilor sociale de sănătate privind furnizarea unui grad ridicat de confort, accesul rapid la servicii medicale în cazul listelor de aşteptare, servicii medicale speciale în străinătate şi alte servicii. (4) Asigurările private de sănătate de tip substitutiv suportă total sau parţial plata pentru orice tip de servicii, inclusiv pentru cele prevăzute la art. 2 lit. a).  +  Articolul 4. (1) Sunt eligibile pentru serviciile oferite de sistemul de asigurări private de sănătate orice persoane, cetăţeni români, cetăţeni străini sau apatrizi cu domiciliul sau, după caz, reşedinţa pe teritoriul României care, după îndeplinirea cerinţelor obligatorii ale asigurărilor sociale de sănătate, încheie contracte cu societăţi de asigurări private de sănătate, denumite în continuare asigurători, şi achită prima de asigurare. (2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi cetăţenii statelor cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale de cooperare în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale sunt eligibili pentru serviciile oferite de sistemul de asigurări private de sănătate şi fără îndeplinirea cerinţelor obligatorii ale asigurărilor sociale de sănătate, dacă acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoalele încheiate între România şi ţara respectivă nu prevăd altfel.  +  Articolul 5 (1) Asiguraţii sunt persoanele fizice care au un contract de asigurare privată de sănătate încheiat cu un asigurător, individual sau de către o terţă persoană. (2) Angajatorii, persoane fizice sau juridice, pot să încheie contracte de asigurare privată de sănătate pentru angajaţii lor, individual sau în grup, acordate ca beneficii adiţionale la drepturile salariale ale acestora, în scopul atragerii, selecţionării şi stabilizării personalului angajat. (3) Orice unitate publică sau privată, autorizată, prestatoare de servicii medicale poate încheia contracte cu societăţile de asigurări private de sănătate, autorizate. (4) Societăţile de asigurări private de sănătate, autorizate, pot înfiinţa cabinete medicale, spitale, farmacii şi alte unităţi de servicii medicale, în condiţiile legii.  +  Articolul 6Asigurările private de sănătate oferite de societăţile de asigurări private de sănătate sunt servicii medicale şi farmaceutice ce se stabilesc de către fiecare societate de asigurări private de sănătate sub formă de pachete de servicii, în funcţie de riscul individual.  +  Articolul 7În sistemul asigurărilor private de sănătate alegerea furnizorilor de servicii medicale de către asigurat şi asigurător este liberă.  +  Capitolul II Înfiinţarea, autorizarea şi funcţionarea societăţilor de asigurări private de sănătate  +  Articolul 8Înfiinţarea, autorizarea şi funcţionarea societăţilor de asigurări private de sănătate se desfăşoară în conformitate cu prevederile legislaţiei care reglementează activitatea de asigurări.  +  Articolul 9Asigurătorii pot funcţiona numai dacă au ca obiect de activitate şi asigurări private de sănătate.  +  Articolul 10Autorizarea asigurătorilor se efectuează, în condiţiile legii, de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.  +  Articolul 11 (1) Asigurătorii au obligaţia reasigurării, în condiţiile legii. (2) Operaţiunile de reasigurare completează activitatea de asigurare.  +  Articolul 12Conducerea asigurătorilor care desfăşoară activitatea de asigurări private de sănătate se exercită în conformitate cu prevederile legislaţiei care reglementează activitatea de asigurare, completată cu prevederile legislaţiei comerciale.  +  Capitolul III Activităţile societăţilor de asigurări private de sănătate  +  Articolul 13 (1) Activitatea de asigurări private de sănătate se derulează pe bază de contract între părţi şi pe baza documentului de asigurare, denumit poliţă de asigurare. (2) Activităţile de asigurări private de sănătate se derulează pe bază de contract cu furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice şi cu persoane fizice sau juridice, în calitate de asiguraţi sau asigurători. (3) Asigurarea privată de sănătate este operaţiunea prin care un asigurător constituie, pe principiul mutualităţii, un fond de asigurare, prin contribuţia unui număr de asiguraţi expuşi la producerea unor riscuri, şi îi indemnizează pe cei care apelează la utilizarea pachetului suplimentar de servicii medicale pe seama fondului alcătuit din primele încasate, precum şi pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activităţii desfăşurate.  +  Articolul 14Asigurătorii vor preciza în contractul de asigurare pachetul suplimentar de servicii, în condiţiile art. 2 lit. b), serviciile medicale excluse sau cele pentru care se aplică restricţii.  +  Articolul 15 (1) Asiguraţii au dreptul de a fi informaţi în detaliu de societatea de asigurări private de sănătate despre serviciile medicale acordate, primele de asigurare, drepturile şi obligaţiile contractuale. (2) Societăţile de asigurări private de sănătate au obligaţia de a prezenta datele necesare privind drepturile şi obligaţiile persoanei asigurate la încheierea contractului de asigurare cu aceasta. Informaţiile cuprinse în contract au caracter confidenţial şi nu pot fi divulgate de societatea de asigurări private de sănătate unor terţi, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.  +  Articolul 16Decontarea cheltuielilor către furnizorii de servicii medicale acordate asiguraţilor se efectuează pe baza documentelor justificative ale efectuării acestora.  +  Articolul 17Lichidarea, dizolvarea, reorganizarea şi falimentul societăţilor de asigurări private de sănătate se fac conform prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul IV Contractul de asigurare privată de sănătate  +  Articolul 18 (1) Relaţiile dintre asigurat şi asigurător, drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi se stabilesc prin contractul de asigurare privată de sănătate. (2) Contractul de asigurare privată de sănătate trebuie să conţină: a) numele şi adresele înregistrate ale părţilor contractante, seria şi numărul de înmatriculare ale contractului, codul unic de înregistrare şi numărul de înregistrare ale asigurătorului de la registrul comerţului; b) tipul şi volumul serviciilor medicale şi ale altor servicii; c) condiţiile de asigurare a serviciilor care sunt garantate de asigurător pentru asiguraţi; d) data începerii şi data încetării asigurării; e) primele de asigurare, termenul şi modul de plată; f) sumele asigurate; g) alte elemente care stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor.  +  Articolul 19Prin contractul de asigurare privată de sănătate asiguratul se obligă să plătească o primă de asigurare privată de sănătate asigurătorului, iar acesta se obligă ca, la producerea unuia dintre riscurile asumate prin contract, să plătească, în numele asiguratului, tipul de servicii medicale, în funcţie de cantitatea şi calitatea actului medical şi de riscul individual şi alte servicii primite de la furnizorii de servicii medicale, în limitele şi la termenele convenite, precum şi cheltuielile conexe legate de serviciile respective.  +  Articolul 20Prima de asigurare privată de sănătate se achită asigurătorului de către persoana fizică sau de către angajatorul care încheie contractul de asigurare privată de sănătate.  +  Articolul 21Asigurătorul poate solicita informaţii privind starea de sănătate a asiguratului, precum şi efectuarea unui examen medical pentru evaluarea stării de sănătate a solicitantului de către un furnizor de servicii medicale desemnat de acesta.  +  Articolul 22Societăţile de asigurări private de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale probate, conform contractului şi poliţei de asigurare.  +  Articolul 23Cheltuielile cu asigurările private de sănătate, efectuate de persoana fizică sau de către angajator, sunt deductibile fiscal.  +  Articolul 24Diferendele survenite între asigurător şi furnizorii de servicii medicale se aplanează pe cale amiabilă. În cazul imposibilităţii rezolvării pe cale amiabilă, litigiile sunt deduse instanţelor judecătoreşti legal competente.  +  Articolul 25Neînţelegerile survenite între asigurat şi asigurător se soluţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi cele din contractul încheiat între părţi.  +  Capitolul V Supravegherea specializată a asigurărilor private de sănătate  +  Articolul 26Asigurătorii au obligaţia să organizeze proceduri de control intern pentru a asigura desfăşurarea activităţii în conformitate cu cerinţele legale şi prudenţiale.  +  Articolul 27Asigurătorii angajează un auditor financiar independent, autorizat să desfăşoare această activitate în România.  +  Articolul 28Ministerul Sănătăţii are obligaţia de a supraveghea respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul medical şi farmaceutic prin persoane împuternicite în acest scop de ministrul sănătăţii.  +  Articolul 29Personalul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor este obligat să păstreze secretul profesional privind informaţiile primite. Furnizarea oricărei informaţii se poate face numai pe baza consimţământului persoanelor fizice vizate sau al angajatorilor vizaţi ori în cazurile prevăzute de lege, prin cerere scrisă a parchetului sau a instanţei judecătoreşti.  +  Articolul 30Asigurătorii vor oferi, la solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, informaţiile şi documentele privitoare la asigurările private de sănătate pentru care sunt autorizaţi să funcţioneze.  +  Capitolul VI Sancţiuni  +  Articolul 31Prezentarea cu rea-credinţă de informaţii nereale de către solicitantul contractului de asigurare, cu privire la starea sa de sănătate, poate conduce la rezilierea contractului.  +  Articolul 32Neplata cheltuielilor către furnizorii de servicii medicale sau plata cu întârziere, care depăşeşte 30 de zile de la data scadenţei de către asigurător, atrage calcularea de penalităţi conform prevederilor stipulate în contract.  +  Articolul 33Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi şi a normelor de aplicare a acesteia se constată de către personalul împuternicit prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 34Dispoziţiile prezentei legi se completează, după caz, cu cele referitoare la legislaţia privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor.  +  Articolul 35Ministerul Sănătăţii împreună cu Comisia de Supraveghere a Asigurărilor vor elabora normele metodologice şi instrucţiunile de aplicare a prezentei legi, în termen de 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 36Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DAN MIRCEA POPESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 27 mai 2004.Nr. 212.-----