LEGE nr. 230 din 1 iunie 2004privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 4 iunie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 38 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 31 ianuarie 2004, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 2, articolul 33 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) Evaluarea și atestarea capacității unităților și instituțiilor prevăzute la art. 7 lit. b) și c) se realizează, după caz, de către Academia Română și academiile de ramură, respectiv de către Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior. Pentru celelalte unități și instituții prevăzute la art. 7 și 8, evaluarea și atestarea se realizează de către Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare, denumit în continuare Colegiul consultativ, organizat în condițiile art. 44. Academia Română, academiile de ramură și Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, respectiv Colegiul consultativ, propun autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare validarea atestării, neacordarea atestării sau retragerea atestării, după evaluarea la un interval maxim de 3 ani, pentru unitățile și instituțiile prevăzute la art. 7 și 8.(2) Acreditarea unităților și instituțiilor prevăzute la art. 7 ca unități componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes național se realizează, după caz, de către Academia Română, academiile de ramură, Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, respectiv Colegiul consultativ. Reacreditarea unităților componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes național se efectuează periodic, la un interval de maximum 5 ani, sau la modificarea obiectului de activitate al acestora. Academia Română, academiile de ramură și Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, respectiv Colegiul consultativ, propun autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare validarea hotărârilor privind acreditarea sau neacreditarea, respectiv reacreditarea.(3) Institutele naționale sunt acreditate pe baza evaluării Colegiului consultativ, în condițiile prezentei ordonanțe.(4) Criteriile, standardele și metodologiile de evaluare și atestare a capacității de a desfășura activități de cercetare-dezvoltare, respectiv de acreditare, se elaborează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare prin consultarea Academiei Române, academiilor de ramură, Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, respectiv Colegiului consultativ, până la 15 noiembrie 2004, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.2. La articolul I punctul 3, alineatul (1) al articolului 34 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) Atribuțiile Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, prevăzute de Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu atribuțiile stabilite la art. 33 alin. (1), (2) și (4).3. La articolul I punctul 4, alineatul (3) al articolului 36 va avea următorul cuprins:(3) După intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 33 alin. (4), unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare existente, inclusiv structurile subordonate acestora, pot solicita atestarea sau acreditarea, după caz, Academiei Române, academiilor de ramură, Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, respectiv Colegiului consultativ, conform prevederilor prezentei ordonanțe.4. La articolul I punctul 5, alineatul (3) al articolului 43 va avea următorul cuprins:(3) La elaborarea, evaluarea și detalierea Planului național, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare consultă Colegiul consultativ, Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, Academia Română și academiile de ramură, precum și alți factori interesați.5. La articolul I punctul 7, articolul 67 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 67(1) Unitățile de drept public prevăzute la art. 7 lit. a)-c) pot contracta cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare activități desfășurate pe programe-nucleu de cercetare-dezvoltare ale unităților respective, avizate de organul administrației publice centrale sub coordonarea căruia funcționează și aprobate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) unitățile de drept public care beneficiază de finanțare integrală de la bugetul de stat.6. La articolul I punctul 8, alineatul (3) al articolului 86 va avea următorul cuprins:(3) Statul, prin autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, susține logistic și financiar, în sistem de cofinanțare, constituirea și dezvoltarea unităților din infrastructura de inovare și transfer tehnologic. Susținerea financiară se realizează prin Programul pentru susținerea și dezvoltarea infrastructurii de transfer tehnologic și inovare, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare și aprobat prin hotărâre a Guvernului.7. La articolul I, punctul 10 se abrogă.  +  Articolul II(1) La solicitarea Ministerului Educației și Cercetării, instituțiile bugetare creditoare vor acorda unităților de cercetare-dezvoltare organizate ca institute naționale de cercetare-dezvoltare, instituții publice de cercetare-dezvoltare finanțate din venituri proprii, precum și ca societăți comerciale cu capital majoritar de stat și cu obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea-proiectarea, definit conform codurilor CAEN 73 și 74, următoarele înlesniri la plata obligațiilor fiscale restante:a) scutirea la plată a obligațiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 2003 și nestinse la data intrării în vigoare a prezentei legi, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și bugetului asigurărilor pentru șomaj;b) scutirea la plată a obligațiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 2003 și nestinse la data intrării în vigoare a prezentei legi, către bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri;c) scutirea la plată a majorărilor de întârziere și a penalităților de orice fel, datorate și neachitate la data intrării în vigoare a prezentei legi, aferente obligațiilor fiscale restante prevăzute la lit. a) și b), cuprinse în certificatele de obligații fiscale eliberate de creditorii bugetari.(2) Sumele care, potrivit alin. (1), fac obiectul înlesnirilor sunt cele stabilite în certificatele de obligații fiscale eliberate conform legii, pe baza actelor de control, de către organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și ale autorităților administrației publice locale, după caz, care au responsabilități fiscale. Aceste prevederi se aplică și obligațiilor fiscale eșalonate la plată, potrivit legii, pentru fiecare unitate de cercetare-dezvoltare.(3) Unitățile de cercetare-dezvoltare beneficiare și plafonul pentru care se aprobă scutirile la plată se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul IIIPrin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Educației și Cercetării este mandatat să notifice Consiliului Concurenței schema de ajutor de stat reglementată de prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 11 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  București, 1 iunie 2004.Nr. 230.-------------