STRATEGIE din 25 aprilie 2001a Guvernului României de imbunatatire a situaţiei romilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 16 mai 2001  I. CONSIDERATII GENERALEGuvernul României,în dorinţa de a imbunatati situaţia minoritatilor naţionale în conformitate cu prevederile Constituţiei României, demonstrata prin aderarea voluntara la instrumente internationale ale Consiliului Europei, cum ar fi: Convenţia cadru pentru protectia minoritatilor naţionale, Rezolutia ECRI nr. 3, Recomandarea 1.203 a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, Convenţia O.N.U. privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala, precum şi alte documente internationale,luand în considerare prevederile Programului de guvernare 2001-2004 cu privire la prevenirea discriminarii şi la elaborarea unei strategii pentru îmbunătăţirea semnificativa a situaţiei romilor,reafirmand dreptul oricarei minoritati, implicit al minoritatii romilor, de a participa activ la elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor publice referitoare la aceasta minoritate, precum şi faptul ca problematica minoritatilor trebuie considerata în ansamblul societatii româneşti,ţinând seama de faptul ca romii au constituit de-a lungul istoriei obiectul robiei şi al discriminarii, fenomene care au lasat urme profunde în memoria colectiva peste tot în lume şi au condus la marginalizarea romilor în societate,luand în considerare dificultatile cu care se confrunta cetatenii români de etnie roma şi având în vedere dorinţa de a identifica solutii optime pentru rezolvarea acestora, adopta prezenta Strategie de imbunatatire a situaţiei romilor.II. PRINCIPII DIRECTOAREGuvernul României adopta urmatoarele principii directoare pentru aplicarea Strategiei de imbunatatire a situaţiei romilor:1. Principiul consensualitatii - Strategia de imbunatatire a situaţiei romilor este rezultatul unui efort comun al Guvernului şi al organizaţiilor reprezentative ale comunitatilor de romi. Aplicarea programelor şi proiectelor din planul de implementare a strategiei se va realiza în consultare cu reprezentantii organizaţiilor de romi.2. Principiul utilitatii sociale - Strategia raspunde nevoilor specifice cu care se confrunta etnicii romi şi realizează acel cadru social prin care romii se pot integra functional în comunitate şi în societate.3. Principiul diviziunii sectoriale - Strategia este conceputa şi aplicabila pe domenii de responsabilitate sectoriala.4. Principiul descentralizarii în execuţie - Aplicarea strategiei se va realiza prin responsabilităţii specifice ale instituţiilor şi autorităţilor publice şi prin atragerea organizaţiilor neguvernamentale în implementarea programelor locale desprinse din planul general de măsuri pentru aplicarea prezentei strategii.5. Principiul compatibilitatii legislative - Prevederile strategiei sunt în consonanta cu Constitutia şi cu legile României, precum şi cu legislatia şi practica internationala în domeniu.6. Principiul diferentierii identitare - Strategia vizeaza edificarea unui sistem instituţional de dezvoltare comunitara, combaterea discriminarii faţă de romi, promovarea educatiei interculturale, crearea de elite din randul romilor, în vederea resolidarizarii sociale şi reconstructiei identitare.7. Principiul egalitatii - Protectia cetatenilor români de etnie roma nu trebuie să afecteze drepturile şi libertatile celorlalţi cetăţeni români.III. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE GENERALE ALE STRATEGIEIScop: Îmbunătăţirea situaţiei romilor din RomâniaObiective:1. Institutionalizarea obiectivelor politice asumate de Guvern în problematica romilor şi responsabilizarea autorităţilor publice centrale şi locale în aplicarea masurilor concrete de imbunatatire a situaţiei cetatenilor români de etnie roma2. Sprijinirea formarii şi promovarii unei elite intelectuale şi economice din randul romilor, care să functioneze ca facilitator al politicilor de integrare sociala şi de modernizare3. Eliminarea stereotipurilor, prejudecatilor şi a practicilor anumitor functionari din instituţiile publice centrale şi locale, care incurajeaza discriminarea cetatenilor români de etnie roma faţă de ceilalti cetăţeni4. Producerea unei schimbari pozitive în opinia publică în legătură cu etnia romilor, pe baza principiilor tolerantei şi solidaritatii sociale5. Stimularea participării etniei romilor la viaţa economica, sociala, educationala, culturala şi politica a societatii prin atragerea în programe sectoriale de asistenţa şi dezvoltare comunitara6. Prevenirea discriminarii instituţionale şi sociale a cetatenilor români de etnie roma în accesul acestora la serviciile oferite de societate7. Asigurarea condiţiilor pentru garantarea de sanse egale pentru etnicii romi, în vederea atingerii unui standard decent de viaţa.IV. GRUPURI-TINTA:1. Cetatenii români de etnie roma2. Liderii politici3. Conducerea instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale4. Funcţionarii publici5. Mass-media6. Opinia publicăV. DURATA: 10 ani (2001-2010), cu un plan de măsuri pe termen mediu de 4 ani (2001-2004)VI. DOMENII SECTORIALE:A. Administratie şi dezvoltare comunitaraB. LocuinteC. Securitate socialaD. SănătateE. EconomicF. Justiţie şi ordine publicăG. Protectia copiluluiH. EducatieI. Cultura şi culteJ. Comunicare şi participare civicaVII. DIRECTII DE ACTIUNE:A. Administratie şi dezvoltare comunitara1. Organizarea la nivel local/judetean a unor grupuri de lucru mixte, alcatuite din reprezentanti aleşi ai comunităţii respective, ai structurilor descentralizate ale administraţiei publice centrale, ai organizaţiilor neguvernamentale ale romilor şi ai minoritatii romilor, în vederea evaluării principalelor nevoi ale comunitatilor de romi şi a aplicarii programelor de sprijinire a acestora2. Crearea cadrului juridic prin care ministerele şi agentiile centrale/locale şi structurile descentralizate ale acestora să poată finanta proiecte sau programe sectoriale pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor3. Înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminarii şi includerea de reprezentanti ai romilor în aceasta structura4. Înfiinţarea de structuri de implementare a strategiei la nivelul ministerelor, prefecturilor şi primariilor5. Iniţierea şi desfăşurarea unor acţiuni de formare privind combaterea discriminarii la nivelul functionarilor publici din cadrul administraţiei publice centrale şi locale6. Monitorizarea aplicarii prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 şi sanctionarea functionarilor publici care au savarsit acte de discriminare a cetatenilor7. Condiţionarea recrutarii şi promovarii functionarilor publici de criteriul "nediscriminare" în raport cu celelalte persoane8. Dezvoltarea colaborarii dintre structurile administraţiei publice şi organizaţiile neguvernamentale ale romilor pe bază de parteneriat; includerea liderilor comunitatilor de romi în procesul de luare a deciziilor administrative locale care afectează comunitatea de romi9. Implementarea unor programe de actiune afirmativa privind angajarea romilor în posturi din structurile administraţiei publice centrale şi locale.B. Locuinte1. Rezolvarea problemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor şi locuintelor deţinute de romi, a problemelor legate de aplicarea actelor normative privind constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate funciara, inclusiv prin promovarea unor initiative legislative în domeniu2. Conceperea şi implementarea unor programe de reabilitare a locuintelor şi mediului înconjurător în zonele locuite de romi3. Dezvoltarea unor programe de finanţare guvernamentala sau în parteneriat, pentru asigurarea condiţiilor minime de locuit în comunitatile de romi (energie electrica, apa potabila, canalizare, gaz metan, salubrizare)4. Dezvoltarea programului de locuinte sociale pentru familiile numeroase şi lipsite de mijloace de subzistenta5. Implicarea directa a etnicilor romi în programele guvernamentale de construire şi reabilitare a locuintelor.C. Securitate sociala1. Îmbunătăţirea accesului cetatenilor români de etnie roma la serviciile publice2. Conceperea şi implementarea unor programe specifice de formare şi reconversie profesionala pentru romi3. Instruirea personalului din cadrul serviciilor de ocupare şi formare profesionala privind ocuparea pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând minoritatii romilor4. Sprijinirea, în condiţiile legislaţiei în vigoare, a tinerilor absolventi romi în vederea angajarii şi monitorizarea evolutiei profesionale a tinerilor romi cu studii superioare5. Acordarea de subventii organizaţiilor neguvernamentale ale romilor care infiinteaza şi administreaza unităţi de asistenţa sociala6. Sporirea facilitatilor fiscale pentru persoanele juridice care angajează persoane din familiile cu mai mulţi copii şi lipsite de mijloace de subzistenta7. Cresterea cuantumului ajutoarelor sociale pentru familiile cu mai mulţi copii şi lipsite de mijloace de subzistenta.D. Sănătate1. Îmbunătăţirea accesului romilor la serviciile medicale publice preventive şi curative, prin institutionalizarea sistemului de mediatori sanitari, conceperea şi implementarea unor programe specifice de profilaxie şi tratament2. Formarea de mediatori sanitari, asistenti medicali şi medici din cadrul comunitatilor de romi3. Identificarea solutiilor pentru includerea romilor în sistemul asigurarilor de sănătate, înscrierea la medicul de familie, acordarea medicatiei compensate etc.4. Conceperea şi implementarea unor programe de informare sanitara, consultanţă medicală şi planning familial pentru femeile din comunitatile de romi, cu accent pe protectia mamei şi a copilului5. Campanii de vaccinare în comunitatile de romi prin comisii mixte formate din cadre medicale locale şi de la nivelul DSP (Compartimentul epidemiologie boli transmisibile) şi din reprezentanti ai comunitatilor de romi6. Campanii de depistare a TBC, infectiilor HIV/SIDA, afectiunilor dermatologice, bolilor cu transmitere sexuala etc.7. Efectuarea unor studii epidemiologice privind starea de sănătate8. Cresterea numarului de cadre medicale provenite din etnici romi, prin alocarea de locuri speciale pentru studentii romi în învăţământul medical de stat.E. Economic1. Iniţierea şi derularea unor proiecte de formare sau de reconversie profesionala pentru romi2. Asigurarea de facilităţi pentru exercitarea şi revalorizarea unor meserii traditionale care raspund nevoilor existente pe piaţa3. Conceperea şi implementarea unor programe specifice de finanţare a unor activităţi generatoare de venit şi a micilor afaceri pentru familii şi comunitati de romi, inclusiv pentru femeile de etnie roma4. Reducerea ratei somajului în randul cetatenilor români de etnie roma prin crearea de facilităţi intreprinzatorilor care angajează romi şi combaterea oricăror forme de discriminare privind angajarea romilor5. Elaborarea unor programe destinate improprietaririi şi stimularii activităţilor agricole pentru comunitatile de romi6. Sprijinirea, în condiţiile legislaţiei în vigoare, prin sistemul de credite avantajoase, a întreprinderilor mici şi mijlocii aparţinând persoanelor provenite din randul etniei romilor7. Includerea comunitatilor defavorizate de romi în zonele considerate defavorizate, precum şi conceperea şi implementarea unor programe de redresare a acestora8. Incurajarea proiectelor de creare a locurilor de muncă pentru femeile de etnie roma.F. Justiţie şi ordine publică1. Analiza şi evaluarea posibilelor efecte discriminatorii ale reglementarilor actuale şi perfectionarea cadrului juridic existent2. Respectarea drepturilor fundamentale ale omului, a drepturilor civile, politice şi sociale, precum şi a drepturilor persoanelor aparţinând minoritatilor naţionale, în acord cu normele şi cu oblibaţiile internationale asumate de România3. Solutionarea cazurilor de apatridie a romilor proveniti din România4. Dezvoltarea, în colaborare cu organizaţiile de romi, a unor programe locale pentru procurarea documentelor de identitate pentru romii lipsiti de mijloace de subzistenta5. Derularea unor programe de informare a liderilor romi, a conducerii instituţiilor publice şi a organizaţiilor neguvernamentale, pentru identificarea şi solutionarea corecta a cazurilor de discriminare6. Identificarea, prevenirea şi rezolvarea operativa a starilor conflictuale susceptibile sa genereze violenta familiala, comunitara sau interetnica7. Iniţierea unor programe de educatie juridica şi de prevenire a infractionalitatii, în colaborare cu membrii etniei romilor8. Angajarea cetatenilor de etnie roma în serviciile de ordine publică şi în cadrul fortelor de politie şi jandarmerie.G. Protectia copilului1. Asigurarea participării nediscriminatorii a femeilor de etnie roma la programele de protecţie şi educatie a copiilor2. Iniţierea unor programe de prevenire şi combatere a discriminarii pentru copiii romi institutionalizati, precum şi pentru celelalte categorii de copii aflati în dificultate3. Realizarea unui parteneriat între organizaţiile neguvernamentale ale romilor şi structurile publice locale pentru protectia copilului4. Angajarea de personal din randul etniei romilor în instituţiile de ocrotire a minorilor, în care numărul copiilor institutionalizati provine preponderent din randul familiilor de romi5. Îmbunătăţirea calităţii vietii copiilor din familiile cu venituri scazute şi asigurarea respectarii drepturilor acestora6. Conceperea şi implementarea unor programe de formare a mediatorilor sociali şi a formatorilor din randul tinerilor romi, pentru comunitatile de romi7. Cresterea calităţii protectiei copilului în unitatile de tip rezidential, inclusiv în cele destinate copilului cu deficiente sau cu handicap, prin impunerea unor standarde minimale în organizarea şi functionarea acestor institutii8. Promovarea alternativelor de tip familial pentru copiii institutionalizati9. Prevenirea abandonului, a abuzului şi a neglijarii copilului, precum şi a tuturor fenomenelor care determina intrarea copilului în dificultate10. Analizarea fenomenului "copiii strazii" şi formularea unor proiecte naţionale şi locale de interventie sociala11. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la drepturile copilului şi la problematica copilului şi a familiei în situaţie de risc sau de dificultate.H. Educatie1. Elaborarea unui program de stimulare a participării scolare şi de reducere a abandonului scolar, în special în segmentele sarace ale populatiei de romi2. Analiza posibilităţii de organizare a unor institutii de invatamant primar, secundar şi profesional pentru romi (arte şi meserii, invatamant vocational, formare şi reconversie profesionala etc.)3. Conceperea şi implementarea unor programe de formare a mediatorilor scolari şi de perfectionare pentru cadrele didactice din domeniul educatiei interculturale4. Introducerea temelor de prevenire şi de combatere a discriminarii în trunchiul comun al programei scolare5. Introducerea în programele de pregatire a specialistilor în administratie publică, asistenţa sociala, sănătate, politie, invatamant a unor module didactice dedicate problemelor sociale şi economice ale romilor6. Conceperea şi implementarea unor programe de incurajare a participării parintilor romi la procesele educationale din şcoala şi din afara ei7. Adoptarea de măsuri legislative în sprijinul romilor, în scopul acordarii de facilităţi în domeniul educatiei pentru romi şi din perspectiva promovarii romilor în posturi ale administraţiei scolare (directori de scoli şi inspectori scolari)8. Acordarea în continuare de facilităţi şi de locuri subvenţionate speciale pentru tinerii romi care doresc să urmeze colegii universitare şi facultati9. Obligativitatea unităţilor scolare şi a inspectoratelor scolare judetene sa organizeze în permanenta cursuri de recuperare scolara pentru romi, prin toate formele de invatamant aprobate, în raport cu solicitarile individuale şi ale organizaţiilor romilor din zona de responsabilitate10. Atragerea tinerilor romi spre instituţiile de formare a functionarilor publici şi a personalului din instituţiile publice (facultati de asistenţa sociala, administratie publică, medicina, academii şi scoli militare pentru formarea ofiterilor şi subofiterilor de politie, Ministerul Apararii Naţionale, Serviciul Roman de Informaţii etc.)11. Stimularea accesului la educatie prin asigurarea unei mese gratuite pentru toţi elevii din ciclul primar şi secundar.I. Cultura şi culte1. Organizarea şi dezvoltarea unor retele de valorificare a patrimoniului cultural al romilor, inclusiv prin adaptarea meseriilor traditionale la piaţa moderna şi prin dezvoltarea unor retele de desfacere2. Iniţierea unor proiecte culturale de reconstructie şi de afirmare identitara a romilor3. Conceperea şi implementarea unor programe de sprijinire a elitelor politice, culturale şi artistice provenite din randul romilor, în scopul revigorarii şi afirmarii identităţii etniei romilor4. Sprijinirea evenimentelor culturale cu specific inspirat din folclorul şi cultura români5. Sprijinirea realizării unor canale de cultura şi informare pentru romi la nivel naţional (emisiuni TV, posturi de radio, publicatii)6. Fondarea unui ansamblu artistic muzical, precum şi a unui teatru al romilor, în care să fie reprezentate atât traduceri ale pieselor aparţinând culturii universale, cat şi creatii în limba români7. Înfiinţarea unui muzeu al culturii şi civilizatiei romilor8. Finantarea proiectelor de cercetare multiculturala9. Conceperea şi implementarea unor programe educationale interculturale pentru copii şi tineri10. Finantarea unor premii anuale pentru creatia artistica în domeniul culturii romilor.J. Comunicare şi participare civica1. Realizarea unui program naţional de informare publică şi combatere a prejudecatilor interetnice în instituţiile publice2. Iniţierea unui program de combatere a discriminarii în mass-media3. Iniţierea unor programe de informare privind combaterea discriminarii la angajarea în munca4. Iniţierea unor programe naţionale de informare şi educare a etnicilor romi privind sănătatea, învăţământul, familia, protectia copilului, accesul pe piaţa muncii, drepturile cetăţeneşti, protectia sociala etc.5. Desfăşurarea de programe de informare şi educare civica a etnicilor romi6. Mediatizarea cazurilor de discriminare a romilor7. Incurajarea mass-media să prezinte starea şi nevoile romilor, intr-o maniera realista şi lipsita de prejudecati, în domeniile: educatie, asistenţa medico-sanitara, legalitate, cultura, habitat8. Conceperea şi implementarea unor programe de sprijinire a dezvoltării societatii civile a romilor, în scopul prevenirii şi combaterii discriminarii etnicilor romi9. Organizarea şi dezvoltarea unor programe de informare şi educare interculturala a majorităţii, cu participarea etnicilor romi10. Participarea liderilor romi la procesul de luare a deciziilor politice cu impact asupra vietii economice şi sociale a comunitatilor de romi11. Popularizarea exemplelor de succese obtinute în rezolvarea problemelor comunitatilor de romi12. Evaluarea şi mediatizarea periodica a stării sociale a comunitatilor de romi din România.VIII. STRUCTURIPentru buna organizare şi coordonare a indeplinirii Planului general de măsuri pentru aplicarea Strategiei de imbunatatire a situaţiei romilor se constituie urmatoarele structuri:1. Comitetul mixt de implementare şi monitorizare;2. comisiile ministeriale pentru romi;3. birourile judetene pentru romi;4. experti locali pentru problemele romilor.1. Comitetul mixt de implementare şi monitorizareComitetul mixt de implementare şi monitorizare raspunde de organizarea, planificarea, coordonarea şi controlul executarii activităţilor prevăzute în Planul general de măsuri pentru aplicarea Strategiei de imbunatatire a situaţiei romilor şi va fi format din secretarii de stat din ministerele responsabile pentru aplicarea strategiei şi din lideri ai organizaţiilor romilor.Comitetul mixt de implementare şi monitorizare se va intruni lunar şi va analiza stadiul indeplinirii activităţilor prevăzute în sedintele lunare.Comitetul mixt de implementare şi monitorizare va avea urmatoarea componenta:- presedinte: secretarul de stat pentru relatii interetnice;- membri: secretari de stat, lideri ai romilor;- secretar executiv: subsecretarul de stat pentru romi.Organul executiv al Comitetului mixt de implementare şi monitorizare este Oficiul naţional pentru romi din cadrul Ministerului Informaţiilor Publice.2. Comisiile ministeriale pentru romiComisiile ministeriale pentru romi se subordoneaza Comitetului mixt de implementare şi monitorizare şi raspund de organizarea, coordonarea, planificarea şi controlul indeplinirii activităţilor din Planul general de măsuri pentru aplicarea Strategiei de imbunatatire a situaţiei romilor, cuprinse în sectorul de responsabilitate al ministerului de resort.Preşedintele Comisiei ministeriale pentru romi va fi reprezentat de secretarul de stat al ministerului, care este şi membru al Comitetului mixt de implementare şi monitorizare.Comisia va mai cuprinde 4-5 membri (şefi de direcţii şi experti) a caror responsabilitate este indeplinirea sarcinilor care le revin din aplicarea Planului general de măsuri pentru aplicarea Strategiei de imbunatatire a situaţiei romilor în sectorul de activitate al ministerului.3. Birourile judetene pentru romiBirourile judetene pentru romi sunt structuri organizate la nivel judetean în cadrul prefecturilor şi se subordoneaza Comisiei ministeriale pentru romi din cadrul Ministerului Administraţiei Publice.Principalele responsabilităţii ale birourilor judetene pentru romi sunt organizarea, planificarea şi coordonarea activităţilor desfăşurate la nivel judetean pentru indeplinirea obiectivelor şi sarcinilor din Planul general de măsuri pentru aplicarea Strategiei de imbunatatire a situaţiei romilor.Birourile judetene pentru romi se subordoneaza Comitetului mixt de implementare şi monitorizare a Strategiei de imbunatatire a situaţiei romilor. În componenta birourilor judetene pentru romi vor fi 3-4 experti, dintre care unul va fi în mod obligatoriu membru al etniei romilor.4. Expertii locali pentru romiExpertii locali pentru romi funcţionează la nivelul primariilor şi sunt responsabili pentru desfăşurarea pe plan local a acţiunilor de imbunatatire a situaţiei romilor. Ei se subordoneaza atât birourilor judetene pentru romi, cat şi primarului. Expertii locali reprezinta principalii mediatori între autorităţile publice şi comunitatile de romi.La nivelul comunelor functia de expert pentru romi este exercitata prin cumul de functii de către un functionar al primariei.În scopul conjugarii eforturilor de indeplinire a obiectivelor Strategiei de imbunatatire a situaţiei romilor, în cadrul parteneriatului dintre administratia publică şi societatea civila va functiona o fundatie de interes public pentru romi. Scopul acesteia va fi atragerea şi administrarea fondurilor extrabugetare, din tara şi din strainatate, în vederea finantarii programelor şi proiectelor care vizeaza indeplinirea obiectivelor Strategiei de imbunatatire a situaţiei romilor.În vederea evaluării şi selectionarii proiectelor de implementare a prezentei strategii se va constitui Comisia de evaluare a proiectelor, formata din reprezentanti ai administraţiei publice, lideri ai romilor şi reprezentanti ai fundatiei de interes public pentru romi.Înfiinţarea structurilor pentru implementarea şi monitorizarea Strategiei de imbunatatire a situaţiei romilor se va realiza în conformitate cu calendarul de activităţi prevăzut în Planul general de măsuri pentru aplicarea Strategiei de imbunatatire a situaţiei romilor.    IX. PLAN GENERAL DE MASURI    PENTRU APLICAREA STRATEGIEI DE IMBUNATATIRE A SITUAŢIEI ROMILOR
    Nr. crt.Proiectul/ActivitateaTermenulRăspunde Observaţii
      Măsuri organizatorice    
    1.Adoptarea Hotărârii Guvernului privind Strategia Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, cu precizarea obligativităţii ministerelor de a respecta termenele şi de a-şi asuma responsabilităţile sectoriale10 mai 2001M.I.P.
    2.Înfiinţarea Comitetului mixt de monitorizare şi implementare (Cmixt) a Planului general de măsuri pentru aplicarea strategiei, format din reprezentanţi ai ministerelor, agenţiilor guvernamentale şi ai Convenţiei-cadru a romilor29 iunie 2001M.I.P.
    3.Adoptarea Hotărârii Guvernului privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Prevenirea Discriminării (C.N.P.D.) în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 137/200024 mai 2001M.I.P.
    4.Constituirea prin ordin al ministrului, la nivelul ministerelor, a comisiilor ministeriale pentru romi (C.M.R.), formate din experţi ai direcţiilor de specialitate, experţi delegaţi ai Convenţiei-cadru a romilor, experţi independenţi etc., în vederea aplicării sectoriale a strategiei31 mai 2001M.I.P.
    5.Constituirea la nivelul prefecturilor a birourilor judeţene pentru romi (B.J.R.), în vederea implementării Strategiei de îmbunătăţire A situaţiei romilor. Birourile vor elabora Planul judeţean de acţiune "Romii 2001-2004" şi vor coordona activitatea consilierilor pentru romi de la nivelul primăriilor28 septembrie 2001M.a.P.
    6.Numirea la nivelul primăriilor, acolo unde organizaţiile de romi solicită acest lucru, A consilierilor locali pentru romi (C.L.R.), în vederea aplicării Strategiei guvernamentale de îmbunătăţire a situaţiei romilor în plan local. Consilierii vor elabora Planul local de acţiune "Romii 2001-2004"28 septembrie 2001M.a.P.
    7.Înfiinţarea Comisiei de evaluare a proiectelor (C.E.P.) pentru îndeplinirea strategiei28 septembrie 2001M.I.P.
    8.Constituirea Fundaţiei de interes public pentru romi organizaţiile de romi1 septembrie 2001M.I.P.,
    9.Demararea cursului de instruire a personalului (10 zile) din cadrul comisiilor ministeriale, birourilor judeţene, precum şi a consilierilor locali pentru romi, în vederea dobândirii abilităţilor de a gestiona proiectele sectoriale şi locale de implementare a strategiei şi standardizării procedurilor de evaluare a stării populaţiei de romi, de elaborare, finanţare, planificare, coordonare, implementare şi evaluare a proiectelor30 octombrie 2001M.I.P.
    10.Organizarea la nivel local/judeţean a unor grupuri de lucru mixte alcătuite din reprezentanţi ai birourilor judeţene pentru romi/consilieri pentru romi, ai organizaţiilor neguvernamentale şi reprezentanţi aleşi ai comunităţilor de romi, în vederea evaluării principalelor nevoi ale populaţiei de romi şi aplicării programelor de sprijinire A acestora15 octombrie 2001M.a.P.
    11.Prezentarea de către comisiile ministeriale pentru romi a Planului de îndeplinire sectorială a Strategiei guvernamentale de îmbunătăţire a situaţiei romilor15 octombrie 2001Cmixt
    12.Prezentarea de către consilieri la nivelul primăriilor, în urma evaluării nevoilor comunităţilor locale, a Planului local de acţiune "Romii 2001-2004"30 noiembrie 2001C.L.R.
    13.Prezentarea de către birourile judeţene pentru romi, pe baza centralizării planurilor locale, a Planului judeţean de acţiune "Romii 2001-2004"14 decembrie 2001B.J.R.
    14.Prezentarea de către organizaţiile neguvernamentale a proiectelor care răspund direcţiilor de acţiune cuprinse în Strategia guvernamentală de îmbunătăţire a situaţiei romilor21 ianuarie 2002 - anualO.N.G.
    15.Selecţia proiectelor şi acordarea de asistenţă financiară şi tehnică în implementarea acestora15 martie - anualC.E.P.
    16.Evaluarea stadiului de implementare a Strategiei guvernamentale de îmbunătăţire a situaţiei romilor. Publicarea anuală a unui raport de evaluare15 martie - anualCmixt
      Administraţie publică şi dezvoltare comunitară    
    17.Organizarea de întâlniri lunare ale primarilor cu liderii comunităţilor de romi, în vederea identificării şi rezolvării problemelor cu care se confruntă romii, în conformitate cu prevederile Strategiei guvernamentale de îmbunătăţire a situaţiei romilorlunarprimari
    18.Întocmirea de către prefecţi a unui raport semestrial privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din Strategia guvernamentală de îmbunătăţire A situaţiei romilordecembrie/iunieprefecţi/M.a.P.
    19.Organizarea de întâlniri semestriale ale liderilor naţionali ai romilor cu primul-ministru în vederea analizei situaţiei generale a romilor şi a stadiului de îndeplinire a Strategiei guvernamentale de îmbunătăţire a situaţiei romilorianuarie/iulieM.I.P./ Convenţia-cadru a romilor
    20.Participarea Ministerului Administraţiei Publice şi a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei la derularea Programului "Planul naţional de dezvoltare locală A comunităţilor de romi", în colaborare cu Ministerul Informaţiilor PublicepermanentM.a.P., M.L.P.T.L.
    21.Elaborarea de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici A unui program de formare a funcţionarilor publici cu tema "Prevenirea şi combaterea discriminării în raporturile dintre cetăţean şi autorităţile publice", cu durata de 4 ani. Includerea în modulul de formare a funcţionarilor publici a unui segment ce se referă la istoria minorităţilor şi la relaţionarea autorităţilor publice cu minorităţile etnice, inclusiv cu cea a romilor16 iulie 2001a.N.F.P.
    22.Monitorizarea aplicării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 în instituţiile publice. Raport anual de evaluare a discriminării cetăţenilor în raporturile cu administraţia publică centrală şi localăpermanent 15 februarie - anualC.N.P.D.
    23.Precizarea normelor privind condiţionarea recrutării şi promovării funcţionarilor publici în raport de criteriul "nediscriminare" în relaţia cu alte persoane3 septembrie 2001A.N.F.P.
      Locuinţe    
    24.Prezentarea unui plan naţional de rezolvare în cel mult 4 ani a problemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor şi locuinţelor deţinute de romi şi de reconstituire a dreptului de proprietate funciară1 aprilie 2002Cmixt
    25.Prezentarea de către primării şi prefecturi a nevoilor teritoriale de reabilitare A locuinţelor şi a mediului inconjurător. Centralizarea situaţiilor la Ministerul Administraţiei Publice şi prezentarea, împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, a unui program naţional de reabilitare A locuinţelor şi a mediului înconjurător, inclusiv a celor din zonele locuite de romi. Programul va fi dezvoltat pe o perioadă de 10 ani, cu măsuri urgente de reabilitare a locuinţelor şi a zonelor locuite de romi în primii 4 ani1 martie 2002M.a.P., M.L.P.T.L., M.a.P.M.
    26.Elaborarea unui program de finanţare guvernamentală şi/sau în parteneriat A firmelor de stat sau private şi a organizaţiilor neguvernamentale pentru proiecte locale care vizează asigurarea condiţiilor normale de locuit în zonele populate de romi (energie electrică, apă potabilă, canalizare, gaz metan, salubrizare)20 aprilie 2002M.a.P., M.L.P.T.L.
    27.Elaborarea criteriilor de finanţare a unor proiecte locale de cointeresare a comunităţilor de romi pentru reabilitarea locuinţelor şi a mediului înconjurător sau pentru construcţia de locuinţe10 martie 2002M.L.P.T.L.
    28.Prezentarea unui plan naţional pentru construirea de locuinţe sociale pentru familiile numeroase şi cu venituri reduse, pe o perioadă de 10 ani, cu accesul nediscriminatoriu al familiilor de romi10 iunie 2002M.L.P.T.L., M.M.S.S.
    29.Finanţarea parţială a proiectelor care vizează lucrări de reabilitare a locuinţelor sau de construcţie de locuinţe în comunităţile de romifebruarie 2001-2004C.E.P.
      Securitate socială    
    30.Prezentarea de către serviciile sociale ale primăriilor, în colaborare cu organizaţiile romilor şi cu Ministerul de Interne, a unui plan de obţinere, în cel mult 6 luni de la finalizarea planului, a documentelor de identitate şi de stare civilă pentru toţi cetăţenii de etnie romă care au acest drept15 noiembrie 2001primării, M.I.
    31.Întocmirea de către serviciile sociale ale primăriilor, în colaborare cu organizaţiile romilor, a unui grafic de alocare graduală cetăţenilor de etnie romă care au dreptul la alocaţie pentru copii, pensii, ajutoare sociale, indemnizaţii de naştere, pensii, pensii pentru handicap, ajutor de şomaj etc., în cel mult 6 luni de la obţinerea actelor de identitate30 mai 2002primării, M.M.S.S.
    32.Monitorizarea şi evaluarea anuală a accesului cetăţenilor români de etnie romă la serviciile publice. Raport anual către primul-ministru privind accesul romilor la serviciile publicepermanent 15 februarie - anualCmixt, M.I.P.
    33.Elaborarea unui studiu pe piaţa ofertelor profesionale, care să definească nişele profesionale cele mai favorabile pentru romi, din perspectiva formării şi reconversiei profesionale20 septembrie 2001M.M.S.S.
    34.Elaborarea în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale şi cu organizaţiile romilor A unui program anual de formare şi reconversie profesională în meserii cu grad ridicat de solicitare pe piaţa muncii şi care corespund nivelului educaţional al romilor15 ianuarie 2002M.M.S.S., a.N.O.F.M.
    35.Întocmirea unui program de instruire şi monitorizare a personalului din cadrul agenţiilor judeţene şi locale pentru ocuparea forţei de muncă cu privire la facilitarea accesului pe piaţa muncii A romilor, în special a celor care au urmat cursuri de calificare şi formare profesională15 februarie 2002M.M.S.S., a.N.O.F.M.
    36.Elaborarea unui program anual de sprijinire a tinerilor absolvenţi romi în vederea angajării şi monitorizarea evoluţiei profesionale A tinerilor romi cu studii superioare10 aprilie 2002M.M.S.S., a.N.O.F.M., M.E.C.
    37.Elaborarea reglementărilor necesare în vederea acordării de subvenţii organizaţiilor neguvernamentale care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială10 octombrie 2001M.M.S.S., M.F.P.
    38.Elaborarea de propuneri privind posibilitatea sporirii facilităţilor fiscale pentru persoanele juridice care angajează persoane din familiile cu mai mulţi copii şi cu venituri reduse20 octombrie 2001M.M.S.S., M.F.P.
    39.Creşterea cuantumului ajutoarelor sociale pentru familiile cu mai mulţi copii şi cu venituri reduse10 ianuarie 2002M.M.S.S.
    40.Prezentarea şi sprijinirea, în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale, a unui program de formare profesională a însoţitorilor romi pentru persoanele cu handicap din rândul etnicilor romi25 iunie 2002M.M.S.S., M.S.F.
    41.Prezentarea unui plan de sprijinire a includerii asistenţilor sociali proveniţi din comunităţile de romi în structurile guvernamentale centrale şi locale responsabile cu implementarea Strategiei guvernamentale de îmbunătăţire a situaţiei romilor20 iunie 2001M.I.P., M.E.C., M.M.S.S.
    42.Elaborarea măsurilor pentru stimularea parteneriatului dintre Guvern, autorităţi locale şi instituţii neguvernamentale, în vederea implementării proiectelor de asistenţă şi intervenţie socială pentru grupurile defavorizate, inclusiv pentru comunităţile de romi15 august 2001M.M.S.S., M.A.P.
      Sănătate    
    43.Elaborarea, împreună cu organizaţiile neguvernamentale, a unui program naţional de îmbunătăţire a accesului romilor la serviciile medicale publice preventive şi curative10 februarie 2002M.S.F.
    44.Întocmirea unui plan naţional, în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale şi cu direcţiile judeţene de sănătate publică, pentru formarea şi coordonarea mediatorilor sanitari, cu rol de profilaxie şi tratament în rândul comunităţilor de romi10 aprilie 2002M.S.F., M.M.S.S.
    45.Identificarea soluţiilor pentru includerea în cel mult un an a tuturor romilor în sistemul asigurărilor de sănătate, înscrierea la medicul de familie, acordarea medicaţiei compensate etc.30 septembrie 2001M.S.F., M.M.S.S.
    46.Planul de desfăşurare în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale a unor proiecte de informare sanitară, consultanţă medicală şi planning familial pentru femei, în cadrul comunităţilor de romi, cu accent pe protecţia mamei şi copilului25 martie 2002M.S.F.
    47.Planul Proiectului "Dispensare medicale mobile în comunităţile de romi"10 iunie 2002M.S.F.
    48.Campanii de vaccinare în rândul comunităţilor de romi prin comisii mixte formate din cadre medicale locale şi de la nivelul DSP (Compartimentul epidemiologie boli transmisibile)permanentM.S.F.
    49.Campanii de depistare a TBC, infecţiilor HIV/SIDA, afecţiunilor dermatologice, bolilor cu transmitere sexuală etc.permanentM.S.F.
    50.Prezentarea unui raport anual privind starea de sănătate în rândul comunităţilor de romianual - 15 februarieM.S.F.
    51.Propuneri privind crearea unui sistem de stimulare financiară a personalului medical care îşi desfăşoară activitatea în zonele foarte sărace locuite de romi30 august 2001M.S.F., M.F.P.
    52.Prezentarea unui pachet de măsuri pentru sprijinirea familiilor monoparentale, în special a celor cu venituri scăzute15 septembrie 2001M.S.F., M.M.S.S.
    53.Întocmirea unui program anual de recrutare şi formare a mediatorilor sanitari, infirmierelor, asistentelor medicale şi a medicilor din cadrul comunităţilor de romi, prin măsuri de acţiune afirmativă25 martie 2002M.S.F., M.M.S.S.
      Economie    
    54.Formularea de propuneri privind acordarea de facilităţi fiscale întreprinzătorilor care angajează etnici romi15 septembrie 2001M.I.M.M.C., M.F.P., M.I.R.
    55.Prezentarea, în colaborare cu liderii romilor şi cu organizaţiile neguvernamentale, a unui set de măsuri pentru finanţarea parţială a proiectelor bazate pe activităţi generatoare de venit şi pe mici afaceri pentru familiile şi comunităţile de romi10 martie 2002M.I.M.M.C., M.F.P., Cmixt
    56.Prezentarea de către liderii comunităţilor de romi a unui proiect de finanţare parţială a unor ateliere meşteşugăreşti în comunităţile de romi, prin care să se asigure producerea şi comercializarea obiectelor casnice şi de artizanat, precum şi revitalizarea altor meserii tradiţionale30 ianuarie 2002M.I.M.M.C., M.F.P., Cmixt
    57.Prezentarea unui set de măsuri destinate împroprietăririi şi stimulării activităţilor agricole pentru romi30 iunie 2002M.A.A.P., M.A.P.
    58.Sprijinirea, în condiţiile legislaţiei în vigoare, a întreprinderilor mici şi mijlocii aparţinând persoanelor provenite din rândul etniei romilor, prin sistemul de credite avantajoase. Acordarea de microcredite, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999permanentM.I.M.M.C., Cmixt
    59.Prezentarea unui pachet de măsuri pentru includerea comunităţilor defavorizate de romi în programul zonelor defavorizate14 decembrie 2001M.A.P., Cmixt
    60.Favorizarea proiectelor de creare a locurilor de muncă pentru femeile de etnie romăpermanentCmixt, M.M.S.S.
      Justiţie şi ordine publică    
    61.Prezentarea unui raport privind analiza şi evaluarea efectelor discriminatorii ale reglementărilor actuale şi perfecţionarea cadrului juridic existent15 august 2001M.J., M.I., M.I.E.
    62.Prezentarea de către Guvernul României a unui raport anual privind respectarea drepturilor fundamentale ale omului, A drepturilor civile, politice şi sociale, precum şi a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, în acord cu normele şi cu obligaţiile internaţionale asumate de Româniaanual - 15 martieM.J., M.a.E., M.I.P., M.I.
    63.Prezentarea de către Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Externe A unui plan de soluţionare, până la sfârşitul anului 2001, a cazurilor de apatridie a romilor proveniţi din România15 iunie 2001M.I., M.J., M.a.E.
    64.Prezentarea de către Ministerul de Interne, în colaborare cu organizaţiile romilor şi cu serviciile sociale ale primăriilor, a unui plan de obţinere în cel mult 6 luni de la finalizarea planului a documentelor de identitate şi de stare civilă pentru toţi cetăţenii de etnie romă care au acest drept15 noiembrie 2001M.I., primării
    65.Prezentarea de către Ministerul de Interne a unui pachet de măsuri privind prevenirea şi combaterea discriminării în relaţia cetăţeanului cu Ministerul de Interne15 august 2001M.I.
    66.Sancţionarea poliţiştilor care comit acte de discriminare şi prezentarea acestor fapte în buletinele de informare internă şi în bilanţul anual al Ministerului de InternepermanentM.I.
    67.Identificarea şi rezolvarea operativă a stărilor tensionate sau conflictuale, susceptibile să genereze violenţă familială, comunitară sau interetnicăpermanentM.I.
    68.Prezentarea unui program naţional de prevenire a infracţionalităţii şi de educare juridică a populaţiei de romi şi difuzarea în cadrul comunităţilor de romi a unor publicaţii cu caracter educativ (buletine de prevenire, broşuri, pliante etc.)20 ianuarie 2001M.I.
    69.Prezentarea de către Ministerul de Interne a unui plan anual de promovare a profesiei de poliţist şi de recrutare a ofiţerilor şi a subofiţerilor de poliţie din rândul cetăţenilor de etnie romă15 iunie 2001M.I.
    70.Monitorizarea integrării şi a evoluţiei profesionale a personalului Ministerului de Interne provenit din rândul minoritarilor romipermanentM.I.
    71.Prezentarea unui plan de adaptare a programelor de probaţiune, recuperare şi reabilitare socială la particularităţile deţinuţilor de etnie romă15 februarie 2002M.I., M.J.
    72.Dezvoltarea unei relaţii de parteneriat şi organizarea de întâlniri lunare ale şefilor poliţiei locale cu liderii comunităţii de romi, în vederea prevenirii şi combaterii infracţionalităţii în rândul cetăţenilor de etnie romăpermanentM.I.
      Protecţia copilului    
    73.Prezentarea unui raport anual privind participarea femeilor de etnie romă la realizarea programelor de protecţie şi educaţie A copiluluianual - 15 februarieA.N.P.C.a.
    74.Elaborarea unui set de măsuri pentru prevenirea şi combaterea discriminării copiilor romi instituţionalizaţi, precum şi pentru celelalte categorii de copii aflaţi în dificultate15 iulie 2001A.N.P.C.A.
    75.Întocmirea unui plan de parteneriat între organizaţiile neguvernamentale ale romilor şi structurile publice locale pentru protecţia copiluluipermanentA.N.P.C.A., M.A.P., primării
    76.Prezentarea unui raport anual privind evaluarea situaţiei copiilor proveniţi din familiile de romi şi din instituţiile de ocrotireanual - 15 februarieA.N.P.C.A.
    77.Prezentarea unui plan anual de angajare de asistenţi sociali şi de îngrijitori din rândul etniei romilor în instituţiile de ocrotire A minorilor15 decembrie 2001A.N.P.C.a., M.M.S.S.
    78.Dezvoltarea, în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale, biserica etc., a unor proiecte de sprijin de urgenţă (alimente, îmbrăcăminte, rechizite) pentru copiii proveniţi din familiile cu venituri scăzutepermanentM.M.S.S., M.I.P., M.A.P., A.N.P.C.A.
    79.Prezentarea, în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, A unui program de formare A mediatorilor sociali şi a formatorilor din rândul tinerilor romi, pentru comunităţile de romi20 martie 2002a.N.P.C.a., M.M.S.S.
    80.Evaluarea necesarului de resurse la nivel naţional, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi A protecţiei copilului în unităţile de tip rezidenţial, inclusiv în cele destinate copilului cu deficienţe sau cu handicap20 mai 2002A.N.P.C.a.
    81.Formularea de propuneri privind dezvoltarea unor proiecte de promovare A alternativelor de tip familial pentru copiii instituţionalizaţi15 iunie 2001A.N.P.C.a.
    82.Desfăşurarea unor campanii anuale de prevenire a abandonului, A abuzului şi A neglijării copilului, precum şi a tuturor fenomenelor care determină intrarea în dificultate a copiluluianual - 15 iuniea.N.P.C.a., M.I.P., M.I.
    83.Evaluarea, în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale, A fenomenului "copiii străzii" şi prezentarea unor proiecte naţionale şi locale de intervenţie socială15 februarie 2002A.N.P.C.a., M.I.
    84.Desfăşurarea anuală, în colaborare cu Ministerul Informaţiilor Publice, A unor campanii de informare şi sensibilizare A opiniei publice cu privire la drepturile copilului şi la problematica copilului şi a familiei în situaţie de risc sau de dificultateanual - 15 martiea.N.P.C.a
      Educaţie    
    85.Întocmirea unui raport anual privind situaţia şcolară a elevilor proveniţi din familiile de romianual - 15 februarieM.E.C
    86.Prezentarea unui plan de stimulare a participării şcolare şi reducere a abandonului şcolar în rândul populaţiei de romi30 ianuarie 2002M.E.C.
    87.Efectuarea unui studiu privind oportunitatea înfiinţării unor instituţii de învăţământ primar, secundar şi de formare profesională pentru romi (arte şi meserii, învăţământ vocaţional, formare şi reconversie profesională etc.)15 iunie 2002M.E.C
    88.Sprijinirea organizaţiilor neguvernamentale în dezvoltarea unui proiect de educaţie la distanţă în limba romani, în raport cu solicitărilepermanentM.E.C.
    89.Prezentarea, în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale şi cu comunităţile de romi, a unor programe de formare a mediatorilor şcolari şi de formare şi perfecţionare pentru cadrele didactice în domeniul educaţiei interculturale30 martie 2002M.E.C.
    90.Luarea măsurilor de introducere a temelor de prevenire şi combatere a discriminării în trunchiul comun al programei şcolare15 mai 2002M.E.C.
    91.Prezentarea setului de măsuri prin care Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi instituţiile de învăţământ vor promova cadre didactice din rândul etniei romilor în posturi ale administraţiei şcolare (directori de şcoli şi inspectori şcolari)20 noiembrie 2001M.E.C.
    92.Organizarea bilunară de întâlniri între liderii comunităţii de romi, părinţii elevilor romi şi cadrele didactice din instituţiile de învăţământ, în vederea încurajării participării şcolare a tinerilor romipermanentM.E.C.
    93.Prezentarea măsurilor de extindere a proiectului de facilitare a accesului romilor la colegii universitare şi facultăţi, prin acordarea de locuri subvenţionate speciale pentru tinerii romi15 februarie 2002M.E.C
    94.Prezentarea, în colaborare cu liderii romilor, a unui plan naţional de organizare la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene a unor cursuri de recuperare şcolară pentru romi, prin toate formele de învăţământ aprobate, în raport cu solicitările individuale şi ale organizaţiilor romilor din zona de responsabilitate20 mai 2002M.E.C.
    95.Prezentarea măsurilor necesare pentru introducerea, în regim opţional, a orelor de limba romani şi de istorie a romilor în instituţiile de învăţământ15 iunie 2002M.E.C.
    96.Prezentarea de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării a unui plan anual de pregătire suplimentară elevilor romi din licee pentru admiterea în învăţământul superior15 martie 2002M.E.C.
    97.Prezentarea de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii a planului anual de atragere şi recrutare din rândul romilor a candidaţilor pentru instituţiile de formare a funcţionarilor publici şi a personalului din instituţiile publice (facultăţi de asistenţă socială, administraţie publică, facultăţi de medicină, Academia de Poliţie, academii militare şi şcoli militare pentru formarea subofiţerilor de poliţie, Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Român de Informaţii etc.)anual - 15 iulieM.E.C., M.I., M.Ap.N., S.R.I.
    98.Adoptarea măsurilor necesare în vederea asigurării unei mese pe zi pentru toţi elevii din ciclul primar şi secundar15 august 2001M.E.C., M.F.P.
    99.Efectuarea unui studiu de oportunitate privind înfiinţarea Grupului şcolar de arte şi meserii ca instituţie publică de formare culturală şi profesională Cultură şi culte15 septembrie 2002M.C.C., M.M.S.S., M.F.P.
    100.Iniţierea unor proiecte culturale de reconstrucţie a identităţii etniei romilor şi de sporire a stimei faţă de sine20 ianuarie 2002M.C.C., M.I.P.
    101.Conceperea şi implementarea, în colaborare cu organizaţiile romilor, a unui plan de desfăşurare a evenimentelor culturale cu specific inspirat din folclorul şi cultura romani1 martie 2002M.C.C.
    102.Realizarea unui plan săptămânal de emisiuni pe posturile publice de televiziune şi radio, în care să fie prezentate istoria şi cultura romilor15 ianuarie 2002M.C.C.
    103.Efectuarea unui studiu privind oportunitatea întemeierii Teatrului romilor15 aprilie 2002M.C.C.
    104.Prezentarea, împreună cu organizaţiile romilor, a proiectului de finanţare şi fondare a Muzeului culturii şi civilizaţiei romilor şi a Ansamblului cultural-artistic al romilor30 august 2002M.C.C., M.F.P.
    105.Prezentarea unui plan anual al acţiunilor de educare interculturală în şcoli, prin care să se faciliteze comunicarea între elevii de etnii diferite şi învăţarea socială a toleranţeianual - 15 noiembrieM.E.C., M.C.C.
    106.Prezentarea unui plan de finanţare parţială a producerii şi distribuirii de materiale documentare despre romii din România (filme documentare, publicaţii, cărţi)30 mai 2002M.C.C., M.I.P.
    107.Prezentarea, împreună cu organizaţiile romilor, a proiectului de fondare a Centrului cultural al romilor ca instituţie de prezentare a valorilor şi tradiţiilor romilor din România10 septembrie 2001M.C.C.
    108.Sprijinirea proiectelor de cercetare şi educaţie interculturală2001-2004M.C.C.
      Comunicare şi participare civică    
    109.Realizarea unui program naţional de informare şi educare publică în vederea prevenirii şi combaterii discriminării15 octombrie 2001M.I.P.
    110.Iniţierea unui proiect de combatere a discriminării în mass-media20 noiembrie 2001M.I.P.
    111.Prezentarea în colaborare cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi cu organizaţiile neguvernamentale a unui program de informare şi educare privind dezavantajele muncii "la negru" pentru etnicii romi10 mai 2002M.I.P., M.M.S.S.
    112.Întocmirea, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi cu organizaţiile neguvernamentale, a unui program naţional de informare şi educare a romilor pe tema "Contracepţia şi planificarea familială"15 iunie 2002M.I.P., M.S.F.
    113.Prezentarea, în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi organizaţiile neguvernamentale, a unui program de informare şi educare a romilor "Şcoala profesională - un prim pas către un loc de muncă"30 iulie 2002M.I.P., M.M.S.S.
    114.Elaborarea, în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţii şi cu organizaţiile neguvernamentale, A unui program de informare şi educare "Abuzul şi drepturile fundamentale ale copilului"30 august 2002M.I.P., A.N.P.C.a.
    115.Prezentarea, în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi cu organizaţiile neguvernamentale, a unui program de informare şi educare "Impactul căsătoriilor premature asupra viitorului educaţional şi profesional al părinţilor romi, precum şi asupra sănătăţii copilului"15 septembrie 2002M.I.P., M.E.C., M.S.F.
    116.Întocmirea, în colaborare cu Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei şi cu organizaţiile neguvernamentale, a unui program de informare şi educare a romilor "Drepturile tale în faţa justiţiei"20 octombrie 2002M.I.P., M.I., M.J.
    117.Prezentarea, în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale, a unui program de informare şi educare a romilor "Alegerile şi participarea civică"1 martie 2003M.I.P.
    118.Iniţierea unui program de colaborare cu mass-media în vederea popularizării cazurilor de discriminare a romilor1 martie 2002M.I.P.
    119.Organizarea unor întâlniri semestriale între miniştri şi reprezentanţii societăţii civile a romilor în scopul prevenirii şi combaterii discriminării etnicilor romi şi al evaluării modului de aplicare sectorială a Strategiei guvernamentale de îmbunătăţire a situaţiei romilordecembrie/iunieM.I.P.
    120.Sprijinirea proiectelor organizaţiilor neguvernamentale care vizează informarea şi educarea interculturală a majorităţii, cu participarea etnicilor romipermanentM.I.P., M.C.C.
    121.Participarea liderilor romilor la procesul de luare A deciziilor care afectează direct comunităţile de romi, la toate nivelurile administraţiei publicepermanentM.I.P., M.a.P.
    122.Prezentarea de către liderii organizaţiilor de romi a unui raport anual de evaluare a modului de aplicare a Strategiei guvernamentale de îmbunătăţire a situaţiei romiloranual - 15 augustM.I.P.
    123.Prezentarea unui proiect de mediatizare a exemplelor de succes obţinute în rezolvarea problemelor comunităţilor de romi15 noiembrie 2001M.I.P.
  ----------