LEGE nr. 216 din 27 mai 2004privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iunie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Administraţia Naţională de Meteorologie, cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97, sectorul 1, prin reorganizarea Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A. (2) Administraţia Naţională de Meteorologie este persoană juridică română, de interes public naţional, care are ca scop principal asigurarea protecţiei meteorologice a vieţii şi a bunurilor, conform legii. (3) Administraţia Naţională de Meteorologie are statut de regie, se organizează şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, sub autoritatea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.  +  Articolul 2 (1) Administraţia Naţională de Meteorologie reprezintă autoritatea tehnică naţională în domeniul său de competenţă. (2) Administraţia Naţională de Meteorologie realizează servicii operative de meteorologie şi activităţi curente de climatologie, studii şi cercetări în domeniul său de competenţă şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 3 (1) Domeniul de competenţă al Administraţiei Naţionale de Meteorologie cuprinde cunoaşterea, monitorizarea şi anticiparea proceselor atmosferice şi fenomenelor asociate. (2) Obiectul principal de activitate al Administraţiei Naţionale de Meteorologie îl constituie activitatea de meteorologie şi climatologie necesară dezvoltării social-economice a României şi integrarea acestei activităţi în sistemul de convenţii şi relaţii internaţionale, scop în care: a) efectuează observaţii şi măsurători privind starea şi evoluţia vremii; b) asigură şi controlează circulaţia internă de date şi informaţii meteorologice; c) elaborează metodologii de măsurare şi prelucrare a datelor şi realizează produse meteorologice; d) elaborează diagnoze, prognoze şi avertizări meteorologice; e) participă la activităţile adiacente de preîntâmpinare a riscurilor meteorologice; f) constituie, actualizează sistematic şi administrează Fondul naţional de date meteorologice; g) realizează studii şi cercetări, inclusiv pentru dezvoltarea propriului domeniu; h) elaborează studii şi scenarii de evoluţie a climei; i) dezvoltă capacitatea proprie de răspuns la cererea şi exigenţele utilizatorilor; j) elaborează componentele de climatologie din studiile de impact şi de bilanţ de mediu; k) organizează şi coordonează sistemul naţional de formare şi pregătire profesională în domeniul meteorologiei, climatologiei şi fizicii atmosferei; l) participă la programe/activităţi internaţionale, conform domeniului său de competenţă; m) reprezintă România pe lângă Organizaţia Meteorologică Mondială. (3) Administraţia Naţională de Meteorologie poate desfăşura şi alte activităţi care au legătură directă sau adiacentă cu obiectul său de activitate.  +  Articolul 4 (1) Administraţia Naţională de Meteorologie asigură funcţionarea reţelei naţionale de măsurători meteorologice, a centrelor de prognoză şi subunităţilor de cercetare-dezvoltare specifice, a organismelor de control şi formare profesională în domeniu, potrivit legii. (2) Administraţia Naţională de Meteorologie este abilitată, în exercitarea atribuţiilor sale, să propună Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor reglementări tehnice în domeniul său de competenţă.  +  Articolul 5 (1) Administraţia Naţională de Meteorologie are în structura sa sucursale fără personalitate juridică, care efectuează operaţiuni contabile până la nivelul balanţei de verificare, conform legii. (2) Sucursalele prevăzute la alin. (1) sunt organizate după principiul omogenităţii climatice a teritoriului României, în conformitate cu recomandările internaţionale în domeniu, şi realizează obiectul de activitate al Administraţiei Naţionale de Meteorologie la nivel regional şi local; sucursalele Administraţiei Naţionale de Meteorologie sunt cele cuprinse în anexa nr. 1. (3) Sucursalele prevăzute la alin. (2), denumite centre meteorologice regionale, includ servicii regionale de prognoză a vremii şi servicii meteorologice de asigurare a calităţii. Coordonarea meteorologică şi administrativă a reţelei de staţii meteorologice şi a reţelei de posturi pluviometrice este asigurată de servicii meteorologice de asigurare a calităţii. Conducerea centrelor meteorologice regionale răspunde de funcţionarea optimă a tuturor subunităţilor structurale subordonate. (4) Modificările în structura Administraţiei Naţionale de Meteorologie, în raport cu evoluţia şi particularităţile domeniului de competenţă, se aprobă prin hotărâre a consiliului de administraţie.  +  Articolul 6 (1) Administraţia Naţională de Meteorologie preia în administrare, de la Compania Naţională "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A., bunurile din domeniul public al statului existente în evidenţele contabile la 31 decembrie 2003, prevăzute în anexa nr. 2. (2) Administraţia Naţională de Meteorologie preia cu titlu gratuit, în patrimoniul propriu, bunurile din domeniul privat al statului aflate în patrimoniul Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A., existente în evidenţele contabile la 31 decembrie 2003. (3) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se va face pe bază de protocol, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 7Fondul naţional de date meteorologice constituie proprietate publică a statului şi se gestionează în mod exclusiv de către Administraţia Naţională de Meteorologie.  +  Articolul 8 (1) Conducerea Administraţiei Naţionale de Meteorologie este asigurată de către un consiliu de administraţie format din 7 membri, numiţi prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor. (2) Conducerea executivă este asigurată de un director general. (3) Preşedinte al consiliului de administraţie este directorul general, care îndeplineşte funcţia de reprezentant permanent al României pe lângă Organizaţia Meteorologică Mondială. (4) Atribuţiile şi competenţele consiliului de administraţie şi ale directorului general sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale de Meteorologie.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei legi Administraţia Naţională de Meteorologie preia toate drepturile şi va fi ţinută de toate obligaţiile Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A., substituindu-se în toate litigiile în curs ale acesteia, cu excepţia celor legate nemijlocit de activităţile care se transferă altor instituţii.  +  Articolul 10 (1) Activitatea Administraţiei Naţionale de Meteorologie se finanţează astfel: a) activitatea de meteorologie, cercetările fundamentale în domeniu, urmărirea sistematică şi completă a stării şi evoluţiei vremii, realizarea schimbului internaţional de date şi integrarea în Sistemul de Veghe Meteorologică Mondială se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, în limita sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat; b) din tarifele încasate pentru furnizarea de servicii specifice în domeniul meteorologiei şi alte servicii specifice prestate potrivit obiectului său de activitate, conform contractelor economice încheiate cu terţi utilizatori; c) din alte surse, conform legii. (2) Finanţarea programului de investiţii şi de retehnologizare al Administraţiei Naţionale de Meteorologie se asigură din surse proprii, credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor. (3) Potrivit prevederilor art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, veniturile obţinute din închirierea în condiţiile legii a unora dintre bunurile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrare, se vor utiliza în proporţie de 50% de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru completarea fondurilor necesare lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale acestor bunuri.  +  Articolul 11 (1) Administraţia Naţională de Meteorologie preia personalul aferent activităţilor de meteorologie de la Compania Naţională "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de toate drepturile de personal prevăzute în legislaţie şi în contractul colectiv de muncă în vigoare. (3) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal sunt stabilite prin negociere, de către consiliul de administraţie, pentru personalul de conducere, şi conform contractului colectiv de muncă, pentru personalul de execuţie. (4) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se va încheia un nou contract colectiv de muncă.  +  Articolul 12Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 2 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) în domeniul meteorologiei, prin Administraţia Naţională de Meteorologie, denumită în continuare Centrul meteorologic naţional;"2. La articolul 6, litera h) va avea următorul cuprins:"h) participarea la Programul de Veghe Meteorologică Mondială şi la alte programe iniţiate de Organizaţia Meteorologică Mondială, inclusiv prin adoptarea unor programe de lucru speciale;"3. După alineatul (3) al articolului 7 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Angajarea de proiecte, studii şi activităţi interne sau internaţionale pentru care sunt necesare date şi informaţii meteorologice se poate face numai de persoane fizice sau juridice atestate în baza prevederilor art. 4."4. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(2) Centrul meteorologic naţional este autoritatea tehnică naţională în domeniul său de competenţă, care deţine etaloanele naţionale pentru măsurători meteorologice şi răspunde de buna funcţionare şi utilizare a acestora."5. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Reţeaua naţională de supraveghere meteorologică constituie proprietate publică a statului şi se încredinţează în administrare Centrului meteorologic naţional."6. La articolul 25, după litera b) se introduce litera c) cu următorul cuprins:"c) finanţarea programului de investiţii şi de retehnologizare se asigură din surse proprii, credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor."7. Alineatul (2) al articolului 33 va avea următorul cuprins:"(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 50 milioane lei."8. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Contravenţiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 28 şi 29."9. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - Nerespectarea prevederilor art. 19 şi 20 constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 75 milioane lei la 225 milioane lei."10. Articolul 43 se abrogă.  +  Articolul 13În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, va supune spre aprobare Guvernului Normele metodologice privind emiterea atestărilor şi avizelor prevăzute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi modalităţile de încasare şi de virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora.  +  Articolul 14Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul 15La anexa nr. 2 - Unităţile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor - la Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, punctul 2 va avea următorul cuprins:"2. Administraţia Naţională de Meteorologie".  +  Articolul 16Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 17Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 31 decembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 27 mai 2004.Nr. 216.  +  Anexa 1  +  Anexa 2LISTAcuprinzând bunurile de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituţia României, republicată, şi în Legea nr. 213/1998, cu modificările ulterioare, aflate în administrarea exclusivă a Administraţiei Naţionale de Meteorologie1. Fondul naţional de date meteorologice2. Bunurile aparţinând patrimoniului public de interes naţional, nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 15/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului. -----------