HOTĂRÂRE nr. 801 din 19 mai 2004privind organizarea și funcționarea caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 31 mai 2004  În temeiul art. 108 din Constituție, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc "Tei" sunt instituții publice cu personalitate juridică în subordinea Autorității Naționale pentru Tineret și în coordonarea Agenției pentru Sprijinirea Studenților, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc "Tei" au ca obiect principal de activitate organizarea și desfășurarea acțiunilor cultural-artistice, distractive, educative, turistice interne și internaționale, sportive, de agrement, precum și alte servicii cu precădere pentru studenți.  +  Articolul 3(1) În realizarea obiectului lor de activitate, casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc "Tei" au următoarele atribuții principale:a) promovează și desfășoară activități culturale și artistice specifice, manifestări sportive și turistice, educative, recreativ-distractive, transport și de agrement;b) inițiază și organizează cercuri artistice, cenacluri, cursuri teoretice și practice, ateliere de creație;c) asigură desfășurarea activității formațiilor artistice studențești;d) asigură participarea studenților în conceperea și organizarea manifestărilor culturale și artistice specifice, manifestărilor sportive și turistice, educative, recreativ-distractive și de agrement.(2) Casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc "Tei" îndeplinesc orice alte atribuții stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare pentru domeniul lor de activitate.(3) Formele și genurile de activități specifice caselor de cultură ale studenților și Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei" sunt cuprinse în Regulamentul de organizare și funcționare a caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei", aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Tineret, la propunerea Agenției pentru Sprijinirea Studenților.(4) Coordonarea activităților din casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc "Tei" se realizează de către Agenția pentru Sprijinirea Studenților.  +  Articolul 4Conducerea caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei" este asigurată de către consiliul de administrație și de către director, numit prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Tineret, pe bază de concurs.  +  Articolul 5Modul de organizare a consiliului de administrație și atribuțiile acestuia se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei".  +  Articolul 6(1) Directorul asigură conducerea operativă a activității casei de cultură a studenților sau a Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei" și duce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, cu respectarea prevederilor legale.(2) Directorul prezintă anual spre aprobare consiliului de administrație un raport de activitate și un program de activități cultural-artistice.(3) În exercitarea atribuțiilor sale directorul emite decizii.(4) Atribuțiile directorului se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei".(5) Directorul are calitatea de ordonator de credite în condițiile legii.  +  Articolul 7(1) Numărul maxim de posturi care poate fi utilizat de casele de cultură ale studenților și de Complexul Cultural Sportiv Studențesc "Tei" este de 350.(2) Repartizarea pe unități a numărului de posturi se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Tineret.(3) Statele de funcții, precum și structura organizatorică și de conducere a caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei" se avizează de către Agenția pentru Sprijinirea Studenților și se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Tineret.  +  Articolul 8Încadrarea și salarizarea personalului Caselor de Cultură ale Studenților și al Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei" se fac potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale caselor de cultură ale studenților și ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei" se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.(2) Casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc "Tei" pot beneficia de subvenționarea cheltuielilor ocazionate de realizarea unor programe de manifestări culturale, științifice și sportive, naționale și internaționale efectuate pentru studenți. Nivelul subvențiilor se stabilește ca diferență între cheltuielile ocazionate de organizarea programelor și veniturile încasate din realizarea lor și se aprobă de către președintele Autorității Naționale pentru Tineret, în urma analizei propunerilor formulate în acest sens de către Agenția pentru Sprijinirea Studenților.(3) Veniturile proprii ale caselor de cultură ale studenților și ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei" provin din donații, sponsorizări, finanțări interne și internaționale și tarife de la persoanele fizice și juridice.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 216/1994 privind finanțarea caselor de cultură studențești și a complexelor cultural-sportive studențești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 1 iunie 1994.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Președintele Autorității Naționale pentru Tineret,
  Daciana Sârbu
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Alin Teodorescu
  Ministrul educației și cercetării,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 19 mai 2004.Nr. 801.  +  ANEXĂ
  ADRESELE
  caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei"
  Nr. crt.Denumirea instituțieiAdresa
  1.Casa de Cultură a Studenților din Alba IuliaStr. Ardealului nr. 1, Alba Iulia, județul Alba
  2.Casa de Cultură a Studenților din BrașovBd. Eroilor nr. 29, Brașov, județul Brașov
  3.Casa de Cultură a Studenților din BucureștiCalea Plevnei nr. 61, București, sectorul 1
  4.Casa de Cultură a Studenților din Cluj-NapocaPiața Lucian Blaga nr. 1-3, Cluj-Napoca, județul Cluj
  5.Casa de Cultură a Studenților din CraiovaStr. Eugen Carada nr. 10, Craiova, județul Dolj
  6.Casa de Cultură a Studenților din GalațiStr. Științei nr. 115, Galați, județul Galați
  7.Casa de Cultură a Studenților din IașiStr. Vasile Conta nr. 30, Iași, județul Iași
  8.Casa de Cultură a Studenților din PetroșaniStr. 1 Decembrie nr. 81, Petroșani, județul Hunedoara
  9.Casa de Cultură a Studenților din PiteștiStr. Panselelor nr. 2, Pitești, județul Argeș
  10.Casa de Cultură a Studenților din PloieștiBd. București nr. 39, Ploiești, județul Prahova
  11.Casa de Cultură a Studenților din ReșițaStr. Petru Maior, Reșița, județul Hunedoara
  12.Casa de Cultură a Studenților din SibiuCalea Dumbrăvii nr. 34, Sibiu, județul Sibiu
  13.Casa de Cultură a Studenților din Târgu MureșStr. Nicolae Grigorescu nr. 19, Târgu Mureș, județul Mureș
  14.Casa de Cultură a Studenților din TimișoaraBulevardul Regele Carol I nr. 9, Timișoara, județul Timiș
  15.Complexul Cultural Sportiv Studențesc "Tei"Str. Oltețului nr. 30, București, sectorul 2
  -----