LEGE nr. 196 din 25 mai 2004pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 31 mai 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 29 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - (1) Personalul Poliţiei de Frontieră Române se compune din poliţişti de frontieră, alţi funcţionari publici, poliţişti de frontieră angajaţi pe bază de contract şi personal contractual."2. După alineatul (4) al articolului 39 se introduce un alineat nou, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Poliţiştilor de frontieră angajaţi pe bază de contract li se aplică prevederile legale referitoare la militarii angajaţi pe bază de contract."3. După articolul 39 se introduce un articol nou, articolul 39^1, cu următorul cuprins:"Art. 39^1. - Poliţistul de frontieră angajat pe bază de contract este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu, în limitele competenţelor stabilite prin lege pentru poliţistul de frontieră."4. Articolul 48 va avea următorul cuprins:"Art. 48. - Transformarea posturilor de militari în termen şi militari/poliţişti de frontieră angajaţi pe bază de contract din statele de organizare a structurilor Poliţiei de Frontieră Române în posturi de poliţişti de frontieră şi încadrarea acestora se va realiza până la data de 1 ianuarie 2007, în limita fondurilor alocate în acest scop Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin legile bugetare anuale."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 25 mai 2004.Nr. 196.-----------