ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 19 mai 2004privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 28 mai 2004    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,având în vedere necesitatea stringentă de reducere imediată a arieratelor, de aplicare imediată a măsurilor de restructurare în vederea redresării economice şi financiare şi de finalizare a procesului de privatizare a unor societăţi din domeniul distribuţiei gazelor naturale şi energiei electrice,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Persoanele juridice consumatoare de energie electrică, energie termică, apă şi gaze naturale, care nu achită obligaţiile curente şi cele rezultate din graficele de eşalonare către furnizorii de utilităţi, vor fi şi rămân deconectate până în momentul achitării acestora. (2) Graficele de eşalonare a obligaţiilor restante pot fi încheiate de către furnizorii de utilităţi, conform criteriilor de performanţă economico-financiară şi de disciplină financiară prevăzute în anexa nr. 1, numai cu consumatorii care se confruntă cu o lipsă temporară de lichidităţi şi care au plătit în ultimele 24 de luni cel puţin echivalentul consumului curent pe perioada respectivă. (3) Nu se vor încheia grafice de eşalonare cu agenţii economici declaraţi insolvabili. (4) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1), care plătesc integral contravaloarea facturilor reprezentând obligaţiile curente şi restante pentru consumul de energie electrică, energie termică, apă şi gaze naturale până la 30 iunie 2004, beneficiază de anularea penalităţilor şi majorărilor de întârziere. (5) Pentru agenţii economici care nu achită la termen obligaţiile curente, precum şi cele rezultate din graficele de eşalonare vor fi luate măsuri de restructurare sau lichidare.  +  Articolul 2 (1) Prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale se pot aproba consumatorii persoane juridice, beneficiari ai serviciilor de alimentare cu apă şi furnizare de energie termică şi apă caldă, la care trebuie asigurat un minim de consum tehnologic pentru evitarea accidentelor tehnologice sau cu impact ecologic, pentru asigurarea sănătăţii publice, precum şi pentru evitarea unor probleme sociale deosebite. (2) În cazul neachitării facturilor cu scadenţă în luna curentă, precum şi a sumelor prevăzute în graficele de eşalonare de către consumatorii aprobaţi potrivit alin. (1), aceştia vor fi alimentaţi la nivelul minim necesar, stabilit împreună cu furnizorul de utilităţi, iar facturile aferente consumurilor respective vor fi suportate din bugetele locale. (3) În cazuri excepţionale, prin hotărâri ale Guvernului se poate aproba continuarea furnizării utilităţilor la un nivel minim, stabilit de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat împreună cu furnizorul, unor consumatori, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (1), pentru a se evita declanşarea unor accidente tehnologice sau cu impact ecologic, pentru asigurarea sănătăţii publice, în cazul în care nu se achită integral obligaţiile curente şi cele rezultate din graficele de eşalonare. (4) Prin hotărârile de aprobare prevăzute la alin. (1) şi (3) vor fi precizate: a) motivele care au condus la necesitatea furnizării în continuare de utilităţi; b) consecinţele întreruperii furnizării acestora; c) ordonatorul principal de credite al bugetului de stat sau al bugetului local, în funcţie de autoritatea care aprobă continuarea furnizării de utilităţi, respectiv Guvernul sau autoritatea administraţiei publice locale; d) sursa de acoperire a consumului respectiv; e) măsurile concrete de sancţionare a celor vinovaţi, precum şi acţiunile ce urmează a fi întreprinse în perioada imediat următoare pentru a putea face posibilă plata consumurilor şi, respectiv, restituirea sumelor avansate de la bugetele locale sau, după caz, de la bugetul de stat. (5) Sumele suportate în condiţiile alin. (2) şi (3) din cheltuielile bugetelor locale sau ale bugetului de stat se recuperează de către ordonatorii de credite care le-au acordat de la persoanele juridice care aveau obligaţia plăţii acestora, în termen de cel mult 12 luni, cu excepţia sumelor aprobate sub formă de subvenţii, în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 3 (1) Agenţii economici din domeniul minier, al energiei termice şi al transporturilor feroviare, prevăzuţi în anexa nr. 2, aflaţi în proces de restructurare, beneficiază de amânare în vederea scutirii la plată, în condiţiile prevederilor art. 4, a obligaţiilor fiscale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetului asigurărilor pentru şomaj, datorate de către aceştia la data de 31 decembrie 2003, inclusiv dobânzi şi penalităţi de orice fel, aferente obligaţiilor fiscale, calculate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia obligaţiilor cu reţinere la sursă şi a taxei pe valoarea adăugată suspendate în vamă, nestinse prin modalităţile prevăzute de lege până la data eliberării certificatelor de obligaţii fiscale. (2) Sumele ce fac obiectul amânării la plată sunt stabilite prin certificate de obligaţii fiscale eliberate de organele fiscale teritoriale competente. (3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru obligaţiile fiscale prevăzute la alin. (1) nu se mai datorează dobânzi şi penalităţi de orice fel. (4) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se evidenţiază în contabilitatea agenţilor economici în conturi extrabilanţiere până la data prevăzută la alin. (1) al art. 4. (5) Eventualele profituri rezultate în urma aplicării prevederilor prezentului articol nu se impozitează, acestea utilizându-se pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi, potrivit legii.  +  Articolul 4 (1) Obligaţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) se scutesc la plată, total sau parţial, la data transferului dreptului de proprietate în cazul privatizării, în condiţiile legii, ori la data de 31 decembrie 2006, în situaţia în care agenţii economici prevăzuţi în anexa nr. 2 îşi achită lunar obligaţiile fiscale curente cu termene de plată începând cu data de 1 ianuarie 2004. (2) Pentru perioada 1 ianuarie 2004 şi până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, obligaţiile curente pot fi reeşalonate şi achitate până la data de 25 noiembrie 2004. (3) În situaţia în care nu sunt îndeplinite prevederile alin. (1), obligaţiile fiscale evidenţiate în conturi extrabilanţiere se înregistrează în conturi bilanţiere, iar calculul accesoriilor se continuă de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aplicându-se sancţiunile prevăzute la art. 14, precum şi alte măsuri privind răspunderea materială prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 5 (1) Agenţii economici din domeniul minier beneficiază de amânare în vederea scutirii la plată a obligaţiilor comerciale faţă de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" S.A., precum şi faţă de filialele acesteia, reprezentând contravaloarea facturilor, inclusiv majorările de tarif, aferente minelor şi carierelor pentru care deciziile de închidere au fost aprobate prin hotărâri ale Guvernului, datorate până la data de 31 decembrie 2003 şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Obligaţiile comerciale prevăzute la alin. (1) se scutesc la plată în momentul închiderii efective a minelor şi carierelor, fără a se mai calcula penalităţi sau majorări de întârziere aferente de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului pentru aprobarea închiderii acestora. (3) Pentru minele închise efectiv la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă scutirea la plată a obligaţiilor comerciale prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, în termen de 30 de zile. (4) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se evidenţiază în contabilitatea agenţilor economici în conturi extrabilanţiere până la data prevăzută la alin. (2). (5) În limita sumelor scutite conform prevederilor alin. (1) obligaţiile Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. şi ale filialelor acesteia către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., inclusiv majorările de întârziere şi penalităţile de întârziere, datorate până la data de 31 decembrie 2003 şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se scutesc la plată. (6) În limita sumelor scutite conform prevederilor alin. (5) datoriile restante ale Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. către Fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe, reprezentând debite şi accesorii aferente, cu excepţia celor prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 643/2002, se scutesc la plată.  +  Articolul 6 (1) Creanţele comerciale restante ale Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. şi ale Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. asupra consumatorilor de gaze naturale, cu excepţia consumatorilor individuali rezidenţiali casnici individuali şi colectivi, în limita sumei de 6.100 miliarde lei, se preiau prin protocol în vederea recuperării de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Creanţele comerciale restante ale Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" - S.A. şi ale Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A., în limita sumei de 1.977 miliarde lei, se preiau prin protocol în vederea recuperării de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Creanţele comerciale restante cuprind inclusiv eşalonările acordate în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice şi apă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 639/2002, şi ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel, datorate de consumatorii de gaze naturale, cu excepţia consumatorilor individuali rezidenţiali casnici individuali şi colectivi, către Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. şi Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., calculate până la data preluării creanţelor comerciale prevăzute la alin. (1) de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, se anulează. (5) Dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel, datorate de consumatorii de energie electrică ale căror creanţe se preiau conform alin. (2) de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, calculate până la data preluării, se anulează.  +  Articolul 7 (1) Ministerul Finanţelor Publice, în baza protocolului de preluare a creanţelor comerciale, conform art. 6, comunicat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, va proceda, în termen de maximum 45 de zile de la data comunicării, la lansarea de titluri de stat de pe piaţa internă, în lei sau în valută, în valoare nominală totală egală cu valoarea creanţelor comerciale preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. (2) Termenele de scadenţă, datele de emisiune şi celelalte caracteristici ale titlurilor de stat vor fi stabilite prin prospectul de emisiune aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice. (3) Sumele rezultate ca urmare a lansării emisiunilor titlurilor de stat vor fi virate de Ministerul Finanţelor Publice în conturile societăţilor comerciale prevăzute la art. 6 alin. (1), precum şi în contul Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" S.A., corespunzător datoriilor către aceasta ale Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" - S.A. şi Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A., în prima zi lucrătoare de la data emisiunii. (4) Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" - S.A. şi Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A., precum şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului răspund de realitatea şi corectitudinea datelor şi informaţiilor cuprinse în protocoalele de predare-preluare prevăzute la art. 6.  +  Articolul 8 (1) Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. şi Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. vor utiliza, pe măsura încasării, sumele virate conform art. 7 alin. (3) pentru achitarea datoriilor restante către Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" S.A., Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. (2) Dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel pe care Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. şi Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. le datorează către Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. se anulează. (3) Dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel, pretinse de producătorii de energie electrică de la Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aferente filialelor Societăţii Comerciale "Electrica Banat" - S.A. şi ale Societăţii Comerciale "Electrica Dobrogea" - S.A., calculate până la data preluării de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor prevăzute la art. 6 alin. (2), se anulează. (4) Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. va utiliza, pe măsura încasării, sumele virate în conformitate cu art. 7 alin. (3) pentru achitarea datoriilor restante către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. în valoare de 400 miliarde lei şi către Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. în valoare de 1.577 miliarde lei. (5) Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. şi Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. vor utiliza sumele încasate potrivit alin. (4) pentru plata datoriilor restante către Fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe.  +  Articolul 9Sumele încasate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului din recuperarea creanţelor comerciale preluate conform art. 6 se virează în contul curent general al Trezoreriei Statului şi vor fi utilizate pentru răscumpărarea titlurilor de stat în vederea diminuării datoriei publice interne.  +  Articolul 10Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, pentru dividendele aferente exerciţiului financiar 2001, datorate Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie de către Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. şi Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. şi achitate la bugetul de stat, nu se percep penalităţi, majorări şi dobânzi penalizatoare calculate până la data creditării contului Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie.  +  Articolul 11 (1) Eliberarea sumelor rămase disponibile din conturile de disponibilităţi ale agenţilor economici monitorizaţi conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, deschise la unităţile Trezoreriei Statului, se efectuează conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu condiţia ca aceştia să facă dovada achitării obligaţiilor către furnizorii de utilităţi, cu confirmarea acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (2) Eliberarea subvenţiilor alocate de la bugetul de stat şi bugetele locale din conturile agenţilor economici prevăzuţi la alin. (1) şi serviciilor publice de subordonare locală, deschise la unităţile Trezoreriei Statului, se efectuează pe baza declaraţiei pe propria răspundere, din care să rezulte că şi-au achitat obligaţiile curente către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetele locale, precum şi a dovezii privind achitarea obligaţiilor către furnizorii de utilităţi, inclusiv a penalităţilor cu confirmarea acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2), referitoare la plata obligaţiilor către furnizorii de utilităţi, agenţii economici care derulează operaţiunile respective prin conturile tip ESCROW deschise la bănci comerciale, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 12Eventualele profituri rezultate în urma aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligaţiilor bugetare ale agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, aprobată prin Legea nr. 50/2002, nu se impozitează, acestea utilizându-se pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi, potrivit legii.  +  Articolul 13 (1) Facilităţile de natura ajutorului de stat prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenţei. (2) Monitorizarea respectării stricte a măsurilor de restructurare şi redresare economică şi de reducere a arieratelor se face de către ministerele coordonatoare şi de către alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, după caz. (3) Ministerele şi celelalte organe centrale şi locale coordonatoare ale agenţilor economici beneficiari de ajutor de stat sunt mandatate să notifice Consiliului Concurenţei, în vederea autorizării, măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 14 (1) Măsurile prevăzute în programele de restructurare şi, respectiv, în programele de reducere a arieratelor se cuprind în contractul de performanţă încheiat cu managerii, iar neîndeplinirea acestora atrage aplicarea sancţiunilor stabilite de fiecare minister coordonator şi de către celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, după caz, şi schimbarea, în condiţiile legii, a conducerii executive a agenţilor economici respectivi, dacă se fac direct răspunzători de neîndeplinirea acestora. (2) Ministerul Finanţelor Publice va aplica măsuri de sancţionare personalului unităţilor Trezoreriei Statului pentru neaplicarea prevederilor art. 11.  +  Articolul 15 (1) Sumele aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli ale agenţilor economici prevăzuţi la art. 11 alin. (1), la partea de cheltuieli, în cadrul cărora se angajează şi se efectuează plăţi, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite. (2) Agenţii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi ca în cadrul prevederilor bugetare să achite cu prioritate furnizorilor de utilităţi facturile aferente obligaţiilor curente şi celor rezultate din graficele de eşalonare. (3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei. (4) Prezenta ordonanţă de urgenţă se completează în ceea ce priveşte contravenţiile cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 16După alineatul (8) al articolului IV din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 116/2004, se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:"(9) Procentul prevăzut la alin. (7) poate fi majorat prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului sănătăţii, respectiv al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei."  +  Articolul 17Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prevederile art. 16 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, se abrogă.  +  Articolul 18Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------p. Ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului,Iulian Iancu,secretar de statp. Ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statp. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Traian Panait,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuPreşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,Mircea UrsacheBucureşti, 19 mai 2004.Nr. 37.  +  Anexa 1                                     CRITERII        de performanţă economico-financiară şi de disciplină financiară  1. Îndatorarea financiară calculată ca raport:  Total datorii (datorii bugetare + datorii pe termen scurt şi mediu)  ──────────────────────────────────────────────────────────────────── x 100                      Cifra de afaceri    - mai mic de 30% .............................................. 10 puncte;    - între 30 - 90% ............................................... 5 puncte;    - peste 90% .................................................... 0 puncte.  2. Lichiditatea globală calculată ca raport:          Active circulante      ──────────────────────────       Datorii totale sub un an    - mai mare decât 1 ............................................. 10 puncte;    - mai mic decât 1 ............................................... 5 puncte.  3. Solvabilitatea calculată ca raport:        Total active       ──────────────       Total datorii    - peste 2 ...................................................... 10 puncte;    - între 1 şi 2 .................................................. 5 puncte;    - între 0 şi 1 .................................................. 0 puncte.  4. Dacă a beneficiat anterior de înlesniri acordate de furnizorii de     utilităţi:    - nu ........................................................ 20 de puncte;    - da, respectate ............................................... 10 puncte;    - da, nerespectate .............................................. 0 puncte.  5. Rentabilitatea economică calculată ca raport:      Profitul brut din exploatare      ───────────────────────────── x 100      Cifra de afaceri (fără TVA)    - peste 10% ................................................. 50 de puncte;    - între 5-10% ............................................... 30 de puncte;    - între 0-5% ................................................... 15 puncte.  6. Situaţia privind achitarea debitelor anului curent între furnizorii     de utilităţi:    - achitate peste 90% ........................................ 30 de puncte;    - achitate între 60-90% ........................................ 15 puncte;    - achitate între 30-60% ......................................... 5 puncte;    - neachitate sau achitate până la 30% ........................... 0 puncte.  7. Impact tehnologic şi ecologic:    - unităţi la care procesul tehnologic impune cu necesitate asigurarea      utilităţilor la limita de avarie .......................... 20 de puncte;    - unităţi la care procesul tehnologic poate fi întrerupt ........ 0 puncte.  8. Suma totală solicitată pentru înlesniri la plată:     Datorii + majorări     ────────────────── x 100     Cifra de afaceri    - mai mic de 25% ............................................ 20 de puncte;    - între 25-50% ................................................. 10 puncte;    - între 50-100% ................................................. 5 puncte;    - peste 100% .................................................... 0 puncte.    Punctajul minim necesar pentru a putea beneficia de eşalonare este de  65 de puncte.    Pentru instituţiile publice, serviciile publice, precum şi pentru agenţii  economici care beneficiază de subvenţii de la bugetul de stat sau de la  bugetele locale, eşalonarea se face cu acordul ordonatorului principal de  credite, fără a se aplică criteriile de mai sus. Graficele de eşalonare pot  fi încheiate cu condiţia achitării în ultimele 24 de luni a cel puţin echiva-  lentul consumului curent pe perioada respectivă.  +  Anexa 2 Agentul economic1. Societatea Comercială pentru Închiderea şi Conservarea Minelor - S.A.2. Compania Naţională a Huilei - S.A.3. Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. - inclusiv filialele4. Compania Naţională a Uraniului - S.A.5. Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A.6. Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A.7. Societatea Comercială "Moldomin" - S.A.8. Societatea Comercială "Minbucovina" - S.A.9. Societatea Comercială Minieră "Banat - Anina" - S.A.10. Societatea Comercială "Băiţa" Ştei - S.A.11. Societatea Comercială "Cuprumin" - S.A. Abrud12. Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.13. Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.14. Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.15. Societatea Comercială "Electrocentrale" Oradea16. Societatea Comercială "Uzina Termică" Calafat17. Societatea Comercială "CET" Bacău18. Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică" Giurgiu19. Societatea Comercială "CET" Arad20. Societatea Comercială "Termoficare 2000" Piteşti21. Societatea Comercială "Termica" Suceava22. Societatea Comercială "CET" Braşov23. Societatea Comercială "CET" Iaşi24. Societatea Comercială "Termocet 2002" Timişoara25. Societatea Comercială "Termon" Oneşti26. Societatea Comercială "Energoterm" Reşiţa27. Societatea Comercială "CET Govora" - S.A.28. Societatea Comercială "CET" - S.A. Brăila29. Societatea Comercială "Proditerm" - S.A. Bistriţa30. Societatea Comercială "Termica" - S.A. Botoşani31. Societatea Comercială "Enet" - S.A. Focşani  +  Anexa 3 - model -                                   CONFIRMARE           privind situaţia datoriilor faţă de furnizorii de utilităţi                               ale consumatorului           ...........................................................  1. Datorii restante aferente consumului de energie electrică                                             Furnizor .........................                                             Data .............................      DA NU      _ _     │_│ │_│                                                     Semnătura şi ştampila  2. Datorii restante aferente consumului de energie termică                                             Furnizor .........................                                             Data .............................      DA NU      _ _     │_│ │_│                                                     Semnătura şi ştampila  3. Datorii restante aferente consumului de gaze naturale                                             Furnizor .........................                                             Data .............................      DA NU      _ _     │_│ │_│                                                     Semnătura şi ştampila  4. Datorii restante aferente consumului de apă                                             Furnizor .........................                                             Data .............................      DA NU      _ _     │_│ │_│                                                     Semnătura şi ştampila-----