HOTĂRÂRE nr. 697 din 5 mai 2004privind aprobarea Procedurii de consimţământ prealabil în cunoştinţa de cauza pentru controlul importului şi exportului anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase - procedura PIC
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 27 mai 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 9 alin. (2) din Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1ObiectiveObiectivele prezentei hotărâri sunt următoarele: a) aplicarea prevederilor Convenţiei privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţa de cauza, aplicabilă anumitor produşi chimici periculosi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 91/2003; b) încurajarea răspunderii comune pe care o au exportatorii şi importatorii şi sprijinirea eforturilor acestora de cooperare în vederea asigurării unui control asupra circulaţiei internaţionale a produselor chimice periculoase; c) utilizarea corecta a produselor chimice periculoase în vederea asigurării protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului; d) asigurarea ca se aplică dispoziţiile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, când acestea sunt introduse pe piaţa interna şi atunci când sunt exportate către alte tari; e) crearea cadrului instituţional şi administrativ necesar aplicării prevederilor Regulamentului nr. 304/2003/CE al Parlamentului şi Consiliului European privind exportul şi importul produselor chimice periculoase.  +  Articolul 2Domeniul de aplicare (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică: a) anumitor produse chimice periculoase care sunt subiect al procedurii PIC prevăzute prin Convenţia de la Rotterdam; b) anumitor produse chimice care sunt interzise sau sever restrictionate şi care sunt prevăzute în anexa nr. 1; c) tuturor produselor chimice care se exporta şi pentru care se aplică prevederile referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. (2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică: a) produselor stupefiante şi substanţelor psihotrope; b) materialelor radioactive reglementate de Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologica, cu completările ulterioare, şi Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 944/2001 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante, cu completările ulterioare; c) deşeurilor reglementate de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001; d) armelor chimice reglementate de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, republicată; e) produselor medicamentoase de uz uman reglementate de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi produselor de uz veterinar, cu excepţia produselor prevăzute la art. 3 pct. 5 lit. b) din prezenta hotărâre; f) produselor chimice utilizate ca aditivi alimentari; g) produselor alimentare; h) organismelor modificate genetic, reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002; i) produselor chimice comercializate în cantităţi mai mici de 10 kg care nu prezintă risc pentru sănătate şi mediu şi care sunt necesare scopurilor de cercetare sau analiza.  +  Articolul 3DefiniţiiPentru aplicarea prezentei hotărâri termenii şi expresiile de mai jos semnifica după cum urmează:1. procedura PIC - procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţa de cauza, aplicabilă anumitor produse chimice periculoase şi pesticidelor care fac obiectul comerţului internaţional, prevăzută de Convenţia de la Rotterdam;2. produs chimic - o substanţa asa cum aceasta este definită de art. 6 lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, cu modificările ulterioare, prezenta fie izolat, fie într-un amestec sau într-un preparat, fie fabricata sau extrasa din natura şi care nu include nici un organism viu. Aceasta definiţie acoperă următoarele două categorii de produse chimice: pesticide (incluzandu-se şi preparatele de pesticide extrem de periculoase) şi produse chimice industriale conform prevederilor art. 2 lit. a) din Convenţia de la Rotterdam;3. preparat chimic - amestec sau o soluţie de doua sau mai multe substanţe, dacă preparatul, definit conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 92/2003, este subiect al etichetarii obligatorii conform legii, ca urmare a prezentei uneia dintre substantele pe care le conţine;4. articol - produs finisat care conţine sau include un produs chimic a cărui utilizare este interzisă ori sever restrictionata;5. pesticid - orice substanţa sau amestec de substanţe care se foloseşte pentru prevenirea, combaterea şi controlul oricăror boli, inclusiv al vectorilor afectiunilor umane şi animale, al speciilor de plante sau animale nedorite care provoacă pagube în timpul producţiei, procesarii, depozitarii, transportului ori comercializării alimentelor, produselor agricole, lemnului şi produselor din lemn, sau aditivi pentru hrana animalelor ori substanţe care pot fi administrate animalelor pentru controlul insectelor, paianjenilor sau altor boli în ori pe corpul acestora. Termenul include substantele folosite ca regulatori pentru creşterea plantelor, defolianti, desicanti sau agenţi pentru subtierea fructelor ori prevenirea coacerii premature sau substanţe folosite pentru tratarea culturilor fie înainte, fie după recoltat, pentru a proteja produsele împotriva deteriorării în timpul depozitarii sau al transportului acestora.În categoria pesticidelor intra următoarele doua subcategorii: a) pesticide utilizate ca produse pentru protecţia plantelor definite în conformitate cu pct. 2 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultura şi silvicultura, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995, respectiv: orice substanţa chimica sau combinaţie de substanţe chimice cunoscute sub denumirile generice de bactericide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, raticide, erbicide şi altele asemenea, care se utilizează în agricultura şi în silvicultura pentru tratamente fitosanitare ce vizează prevenirea şi combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în culturile agricole, în plantaţiile pomicole şi viticole, în păduri, păşuni şi fanete, precum şi pentru tratarea materialului semincer, pentru dezinfectia, dezinsectia şi deratizarea spaţiilor de depozitare a produselor agricole; b) alte pesticide cum sunt produsele biocide;6. produs chimic industrial - produs chimic care se încadrează în următoarele doua subcategorii: a) produse chimice pentru utilizare profesională; b) produse chimice pentru uzul publicului;7. produs chimic supus notificării la export - orice produs chimic care este interzis sau sever restrictionat în Comunitatea Europeană, care se încadrează în una sau mai multe categorii ori subcategorii, precum şi orice produs chimic care este subiect al procedurii PIC, prevăzut în partea 1 din anexa nr. 1;8. produs chimic indicat pentru notificarea PIC - orice produs chimic care este interzis sau sever restrictionat în România ori în Comunitatea Europeană şi care se încadrează în una sau mai multe categorii. Produsele chimice care sunt interzise sau sever restrictionate în Uniunea Europeană sunt prevăzute în partea 2 din anexa nr. 1. Unele dintre produsele chimice prevăzute în partea 2 din anexa nr. 1 sunt interzise sau sever restrictionate şi în România, celelalte urmând a fi interzise ori restrictionate până la data de 1 ianuarie 2007, rămânând interzise sau restrictionate şi după această dată;9. produs chimic supus procedurii PIC - orice produs chimic prevăzut în lista din anexa nr. III la Convenţia de la Rotterdam, precum şi în partea 3 din anexa nr. 1;10. produs chimic interzis: a) un produs chimic ce se încadrează în una sau mai multe categorii ori subcategorii şi pentru care toate utilizarile au fost interzise printr-o măsura de reglementare finala, în vederea protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului; b) un produs chimic pentru care a fost refuzată aprobarea de utilizare încă de la prima solicitare sau care a fost retras de către producători de pe piaţa ori din procesul de notificare, înregistrare sau aprobare şi pentru care exista dovada ca ridica probleme pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu;11. produs chimic sever restrictionat: a) un produs chimic ce se încadrează în una sau mai multe categorii ori subcategorii şi pentru care au fost interzise practic toate utilizarile, printr-o măsura de reglementare finala, în vederea protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului, cu excepţia anumitor utilizări specifice prevăzute conform legii, care rămân autorizate; b) un produs chimic care nu a primit aprobarea de folosire pentru practic nici o utilizare sau a fost retras de către producători de pe piaţa ori din procesul de notificare, înregistrare sau aprobare şi pentru care exista dovada ca ridica probleme pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu;12. măsura de reglementare finala - un act legislativ care prevede interzicerea sau severă restrictionare a unui produs chimic;13. Convenţia de la Rotterdam - Convenţia privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţa de cauza, aplicabilă anumitor produşi chimici periculosi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 91/2003;14. preparat de pesticid extrem de periculos - produsul chimic preparat pentru a fi folosit ca pesticid şi care are, în condiţiile utilizării, efecte grave asupra sănătăţii populaţiei şi mediului, observabile după o scurta perioada de utilizare, după una sau mai multe expuneri;15. export: a) exportul permanent sau temporar al unui produs chimic, realizat în conformitate cu regimul vamal de export prevăzut în cap. V secţiunea a II-a "Stabilirea regimului vamal al mărfurilor" din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare; b) reexportul unui produs chimic care nu îndeplineşte condiţiile cerute la lit. a) şi care este plasat conform procedurii vamale sub alt regim vamal în afară celui de tranzit;16. import - introducerea pe teritoriul vamal intern a produsului chimic care este plasat sub un regim vamal de import sau sub alt regim vamal în afară celui de tranzit;17. exportator - orice persoană fizica sau juridică stabilită în România, în numele căreia se face o declaraţie de export, persoana care în momentul declaraţiei deţine contractul cu destinatarul aflat în una dintre părţi, asa cum sunt acestea definite la pct. 19, sau în alta ţara şi care este imputernicita sa expedieze produsul chimic în afară teritoriului vamal intern. Dacă nu exista încheiat un contract de export sau dacă titularul contractului nu hotărăşte în nume propriu, atunci este valabilă împuternicirea acestuia pentru expedierea produsului chimic în afară teritoriului vamal intern;18. importator - orice persoană fizica sau juridică care în momentul importului pe teritoriul vamal intern este destinatarul produsului chimic;19. parte la convenţie - un stat sau o organizaţie regionala de integrare economică, care s-a obligat să respecte Convenţia de la Rotterdam şi pentru care convenţia este în vigoare;20. alta ţara - orice ţara care nu este parte la Convenţia de la Rotterdam;21. Conferinţa părţilor - organismul stabilit în baza prevederilor art. 18 din Convenţia de la Rotterdam, având atribuţii în aplicarea prevederilor acestei convenţii. Conferinţa părţilor, la prima sa reuniune, creează un organism subsidiar, denumit Comitetul de studiu al produselor chimice periculoase, care va exercita funcţiile atribuite de Convenţia de la Rotterdam;22. Comitetul de studiu al produselor chimice periculoase - organismul subsidiar stabilit de către Conferinţa părţilor Convenţiei de la Rotterdam în baza art. 18 alin. (6) din aceasta;23. Secretariat - Secretariatul Convenţiei de la Rotterdam;24. document de orientare a deciziilor - documentul tehnic pentru produsele chimice care sunt subiecte ale procedurii PIC, elaborat de către Comitetul de studiu al produselor chimice periculoase;25. Comitetul interministerial ştiinţific consultativ pentru evaluarea toxicitatii şi ecotoxicitatii substanţelor chimice periculoase - organismul stabilit în baza art. 13 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, pentru evaluarea efectelor pe care substantele şi preparatele chimice periculoase le au asupra sănătăţii populaţiei şi mediului. Pe baza documentului de orientare a deciziilor, Comitetul interministerial ştiinţific consultativ pentru evaluarea toxicitatii şi ecotoxicitatii substanţelor chimice periculoase recomanda autorităţii naţionale competente interzicerea sau restrictionarea anumitor produse chimice periculoase.  +  Articolul 4Autoritatea Naţionala pentru aplicarea procedurii PICMinisterul Mediului şi Gospodăririi Apelor este desemnat, în conformitate cu prevederile art. 14 lit. a) din Legea nr. 360/2003 şi ale art. 4 din Convenţia de la Rotterdam, ca autoritate naţionala pentru aplicarea procedurii PIC, denumita în continuare ANAPIC.  +  Articolul 5Atribuţii ale ANAPIC (1) ANAPIC are următoarele atribuţii stabilite în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Rotterdam: a) primeşte de la autorităţile competente ale părţilor exportatoare sau ale altor tari exportatoare notificările la export pentru produsele chimice interzise ori sever restrictionate de către acestea; b) transmite notificările interne de export ale produselor chimice către părţile importatoare şi către alte tari importatoare; c) asigura ca notificările de export ajung şi sunt primite de către autorităţile competente ale statului importator; d) iniţiază, gestionează şi actualizează baza de date proprie cu toate informaţiile legate de notificările la export, atât cele trimise, cat şi cele primite, cu lista produselor chimice subiect al Convenţiei de la Rotterdam, lista părţilor şi a altor tari importatoare, pe care o pune la dispoziţie publicului şi altor autorităţi interesate; pune la dispoziţie publicului, prin mijloace electronice, Lista produselor chimice supuse procedurii PIC conform Convenţiei de la Rotterdam, prevăzută în partea 3 din anexa nr. 1; e) primeşte de la Secretariat documentele de orientare a deciziei referitoare la produsele chimice periculoase şi pe baza legislaţiei interne, ia o decizie provizorie privind importul acestor produse chimice; f) prezintă Secretariatului notificările privind măsurile de reglementare finala interne, precum şi informaţii referitoare la alte măsuri de reglementare finala pentru produse chimice care nu cad sub incidenţa Convenţiei de la Rotterdam; g) prezintă Secretariatului propriile decizii de import, pentru produsele chimice care sunt subiect al procedurii PIC sau pentru cele supuse unor restrictii suplimentare, în baza legislaţiei interne existente; h) pe baza documentelor de orientare a deciziei, primite de la Secretariat, evalueaza, după caz, necesitatea propunerii unor măsuri de prevenire a riscurilor reprezentate de produsele chimice, inacceptabile pentru sănătate şi mediu; documentele de orientare a deciziilor dau posibilitatea interzicerii şi restrictionarii prin legislaţia interna a anumitor produse chimice periculoase; i) trimite Secretariatului notificările referitoare la interzicerea sau restrictionarea unui nou produs chimic periculos şi documentaţia necesară, conform prevederilor art. 5 din Convenţia de la Rotterdam; j) asigura ca sunt respectate de către România deciziile de import ale altor tari, referitoare la produsele chimice, care sunt subiect al procedurii PIC; k) distribuie informaţii primite de la Secretariat, sub forma unor circulare PIC, pe care le disemineaza factorilor interesaţi; l) solicita exportatorilor şi importatorilor, după caz, informaţii suplimentare, referitoare la produsele chimice periculoase, importate sau exportate, care intra sub procedura PIC; m) furnizează informaţii privind produsele chimice subiect al procedurii PIC, exportate de către România ţărilor care solicită aceste informaţii; informaţiile sunt de natura tehnica, economică, juridică, inclusiv informaţii toxicologice, ecotoxicologice şi de securitate a sănătăţii populaţiei şi mediului; n) asigura confidenţialitatea tuturor informaţiilor primite atât de la autorităţile interne, cat şi de la părţi şi alte state, cu excepţia informaţiilor prevăzute în art. 14 paragraful 3 din Convenţia de la Rotterdam; o) redactează rapoarte anuale naţionale privind modul de aplicare a procedurilor prevăzute de Convenţia de la Rotterdam şi acţiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a acestora; p) solicita autorităţii naţionale vamale informaţii cu privire la controalele vamale, infracţiuni, sancţiuni aplicate şi acţiuni de remediere; r) oferă consultanţa şi asistenţa, la cerere, ţărilor care importa produse chimice din România, în vederea obţinerii de informaţii suplimentare asupra proprietăţilor produselor chimice controlate, pentru ca aceste tari să poată hotărî asupra importului unui anumit produs chimic periculos; s) solicita de la exportatori din România informaţii cu privire la tranzitul prin alte tari al produselor chimice supuse procedurii PIC şi cere informaţii privind tranzitul pe teritoriul României în conformitate cu prevederile art. 14 paragraful 5 din Convenţia de la Rotterdam; t) participa şi coordonează, după caz, activităţile pentru pregătirea participării României la conferinţele părţilor la convenţie, la acţiunile Comitetului de studiu al produselor chimice periculoase din cadrul Convenţiei de la Rotterdam, precum şi la acţiunile altor organisme subsidiare ale Convenţiei de la Rotterdam. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al ANAPIC se aproba prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6Aplicarea procedurii PIC (1) Procedura PIC se aplică produselor chimice care sunt supuse reglementării Convenţiei de la Rotterdam. (2) Lista produselor chimice supuse procedurii PIC conform Convenţiei de la Rotterdam este prevăzută în partea 3 din anexa nr. 1. (3) Înscrierea unui nou produs în partea 3 din anexa nr. 1 se face în conformitate cu prevederile art. 7 din Convenţia de la Rotterdam, pe baza deciziilor luate la Conferinţa părţilor, care informează, prin intermediul Secretariatului, toate părţile despre deciziile luate. Conferinţa părţilor aproba şi proiectul de document pentru orientarea deciziilor. (4) ANAPIC actualizează, prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, Lista produselor chimice supuse procedurii PIC conform Convenţiei de la Rotterdam, prevăzută în partea 3 din anexa nr. 1, pe baza informaţiilor transmise de către Secretariat în conformitate cu deciziile adoptate la reuniunile Conferintei părţilor. (5) În partea 1 din anexa nr. 1 sunt prevăzute produsele chimice pentru care ANAPIC trebuie să notifice exportul acestora autorităţilor naţionale ale părţilor importatoare sau ale altor tari importatoare. (6) Notificarea la export trebuie să fie facuta de la data la care intră în vigoare măsura de reglementare finala adoptată de către România, pentru fiecare produs chimic pentru care se adoptă o asemenea măsura. (7) Partea 1 (a) din anexa nr. 1 se completează, prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, de fiecare data când este adoptată o măsura de reglementare finala interna pentru un anumit produs chimic prevăzut în partea 1 (b) din anexa nr. 1. (8) Lista produselor chimice indicate pentru notificarea PIC, stabilită de către Comunitatea Europeană, este prevăzută în partea 2 din anexa nr. 1. (9) Înainte ca un produs chimic indicat pentru notificarea PIC să fie introdus în partea 2 din anexa nr. 1, acest produs chimic este notificat Secretariatului. Pentru notificare se transmit Secretariatului informaţiile prevăzute în anexa nr. 2. (10) Până la data de 1 ianuarie 2007, România trebuie să interzică sau sa restrictioneze sever, după caz, prin măsuri de reglementare finala, produsele chimice prevăzute în partea 1 (b) din anexa nr. 1.  +  Articolul 7Atribuţiile ANAPIC privind importul de produse chimice care fac obiectul procedurii PIC (1) ANAPIC este responsabilă de aplicarea în termen a deciziei privind importul de produse chimice prevăzute în partea 3 din anexa nr. 1. ANAPIC trebuie să ia în considerare recomandarea Comitetului interministerial ştiinţific consultativ pentru evaluarea toxicitatii şi ecotoxicitatii substanţelor chimice periculoase privind interzicerea sau restrictionarea anumitor produse chimice periculoase pe teritoriul României. (2) Pentru un produs prevăzut în partea 3 din anexa nr. 1, ANAPIC trimite Secretariatului, conform art. 7 din Convenţia de la Rotterdam, cat de repede posibil, dar nu mai târziu de 9 luni de la data expedierii de către acesta a documentului de orientare a deciziilor, un răspuns referitor la importul produsului. Dacă ANAPIC modifica ulterior conţinutul răspunsului privind importul, aceasta va prezenta imediat Secretariatului un răspuns revizuit. (3) În cazul în care ANAPIC nu este în măsura sa dea un răspuns, aceasta trebuie să solicite sprijinul Secretariatului pentru ca să poată transmite răspunsul în intervalul de timp prevăzut la art. 8 alin. (5). (4) Răspunsul dat de către ANAPIC conform prevederilor alin. (2) poate consta în: a) emiterea, pe baza unei măsuri de reglementare finala, a unei decizii privind importul prin care:1. se permite importul;2. se respinge importul; sau3. se permite importul în anumite condiţii precizate; b) un răspuns provizoriu bazat pe legislaţia interna, care poate cuprinde:1. o declaraţie provizorie, prin care se permite importul cu sau fără specificarea unor condiţii sau prin care nu se permite importul pentru o perioadă provizorie;2. o declaraţie prin care se comunică faptul ca este în curs de elaborare o măsura de reglementare finala;3. o cerere privind informaţii suplimentare, adresată Secretariatului sau părţii care a notificat deja măsura de reglementare finala;4. o cerere de asistenţa adresată Secretariatului în scopul evaluării produsului chimic respectiv. (5) Decizia privind importul emisă de ANAPIC şi transmisă Secretariatului trebuie să fie însoţită de informaţii referitoare la actele normative interne pe baza cărora a fost luată aceasta decizie. (6) ANAPIC trebuie să transmită Secretariatului răspunsurile pentru fiecare produs chimic prevăzut în partea 3 din anexa nr. 1. (7) ANAPIC trebuie să pună la dispoziţie persoanelor fizice şi juridice interesate răspunsurile referitoare la produsele chimice prevăzute în partea 3 din anexa nr. 1, pe care le-a comunicat Secretariatului. (8) Dacă ANAPIC ia decizia, pe baza prevederilor legale, de a nu permite importul unui produs chimic sau de a permite importul numai în anumite condiţii precizate, trebuie, dacă nu a făcut-o deja, sa interzică în mod simultan sau sa supună aceloraşi condiţii: a) importul produsului chimic considerat, indiferent de provenienţă; b) producţia interna a produsului chimic în scopul utilizării pe piaţa interna. (9) În cazul importurilor de produse chimice prevăzute în anexa nr. 1, pentru care nu este încă adoptată o măsura de reglementare finala, ANAPIC transmite exportatorului un răspuns care conţine o declaraţie provizorie privind importul în anumite condiţii.  +  Articolul 8Exportul de produse chimice care fac obiectul procedurii PIC (1) ANAPIC trebuie să comunice celor interesaţi răspunsurile transmise de către Secretariat, conform prevederilor art. 10 paragraful 10 din Convenţia de la Rotterdam. (2) ANAPIC trebuie să aplice măsuri legislative sau administrative specifice pentru a se asigura ca exportatorii din ţara se conformează deciziilor conţinute în fiecare răspuns, într-un interval de timp nu mai mare de 6 luni de la data la care Secretariatul a comunicat pentru prima oara acest răspuns părţilor, conform prevederilor art. 10 paragraful 10 din Convenţia de la Rotterdam. (3) ANAPIC trebuie să acorde consultanţa şi să asigure asistenţa părţilor importatoare, la cerere, pentru ca: a) părţile să poată obţine informaţii suplimentare, care să le ajute sa ia măsuri în conformitate cu art. 7 alin. (4) şi cu alin. (4) al prezentului articol; b) părţile să îşi dezvolte capacitatile şi mijloacele în scopul gestionării în condiţii de securitate a produselor chimice pe întreaga durata a ciclului de viaţa. (4) ANAPIC urmăreşte ca nici un produs chimic prevăzut în partea 3 din anexa nr. 1 sa nu fie exportat din ţara către oricare altă parte importatoare care nu şi-a comunicat răspunsul privind importul acestui produs sau a comunicat un răspuns provizoriu, dar care nu conţine şi o decizie provizorie cu privire la import, cu excepţia cazului în care exportatorul a cerut şi a primit un consimţământ explicit privind importul, prin intermediul autorităţii naţionale desemnate de partea importatoare. (5) Obligaţiile exportatorilor intră în vigoare la expirarea unui termen de 6 luni de la data la care Secretariatul a informat pentru prima data părţile, conform art. 10 paragraful 10 din Convenţia de la Rotterdam, care prevede că în cazul în care o parte nu a transmis răspunsul sau a transmis un răspuns provizoriu, care nu conţine o decizie provizorie, atunci obligaţiile exportatorilor continua să se aplice timp de un an.  +  Articolul 9Notificarea exportului (1) Când un produs chimic interzis sau sever restrictionat pe plan intern este exportat din România, ANAPIC este obligată sa adreseze o notificare a exportului părţii importatoare. Notificarea exportului cuprinde informaţiile prevăzute în anexa nr. V la Convenţia de la Rotterdam. (2) Notificarea exportului este trimisa pentru produsul chimic considerat, înainte de primul export, care urmează adoptării unei măsuri de reglementare finala la care produsul se raportează. Ulterior notificarea exportului este trimisa părţii importatoare de către ANAPIC, înainte de primul export din fiecare an calendaristic. (3) ANAPIC trebuie să trimită către partea importatoare o notificare a exportului actualizată după ce a adoptat o măsura de reglementare finala care produce o schimbare importanţa în ceea ce priveşte interdicţia sau severă restrictionare a produsului chimic considerat. (4) Partea importatoare trebuie să confirme primirea primei notificări a exportului, transmisă după adoptarea măsurii de reglementare finala. Dacă ANAPIC nu a primit confirmarea de primire într-un interval de 30 de zile de la trimiterea notificării exportului, aceasta va trimite o a doua notificare. (5) Exportatorii trebuie să notifice la export produsele chimice prevăzute în partea 1 (a) din anexa nr. 1, începând cu data prevăzută în ultima coloana a acestei anexe. (6) Exportatorii trebuie să notifice la export produsele chimice prevăzute în partea 1 (b) din anexa nr. 1 după adoptarea pentru aceste produse a unei măsuri de reglementare finala, în urma căreia produsele respective vor fi incluse în partea 1 (a) din anexa nr. 1. (7) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1), (5) şi (6) nu se mai aplica în următoarele situaţii: a) produsul chimic a fost înscris în partea 3 din anexa nr. 1; b) partea importatoare a adresat un răspuns Secretariatului, referitor la importul produsului chimic considerat, conform art. 10 paragraful 2 din Convenţia de la Rotterdam; c) Secretariatul a comunicat răspunsul părţilor, conform art. 10 paragraful 10 din Convenţia de la Rotterdam.  +  Articolul 10Obligaţiile exportatorilorExportatorii au următoarele obligaţii: a) sa notifice exporturile produselor chimice, supuse procedurii PIC, către ANAPIC; b) sa transmită către ANAPIC informaţii despre cantităţile de produse chimice care sunt supuse procedurii PIC, exportate în fiecare parte sau ţara în anul anterior. Informaţiile care trebuie furnizate sunt prevăzute în anexa nr. 3; c) sa furnizeze toate informaţiile suplimentare, referitoare la produsele chimice periculoase exportate care intra sub incidenţa procedurii PIC, solicitate de ANAPIC; d) să se conformeze deciziilor privind importul anumitor produse chimice luate de către statele importatoare; e) sa furnizeze fiecărui importator o fişa tehnica de securitate, pentru produsul chimic exportat; informaţiile de pe eticheta şi din fişa tehnica de siguranţă se oferă într-o limbă oficială acceptată de ţara de destinaţie; f) sa nu exporte produse chimice şi articole care conţin poluanti organici persistenti care intra sub incidenţa Convenţiei de la Stockholm şi care sunt prevăzuţi în anexa nr. 4; g) sa furnizeze informaţii ANAPIC cu privire la tranzitul produselor chimice exportate, supuse procedurii PIC.  +  Articolul 11Obligaţiile importatorilorImportatorii au următoarele obligaţii: a) să solicite de la ANAPIC informaţii cu privire la produsele chimice interzise sau strict reglementate la import; b) sa informeze ANAPIC despre cantităţile de produse chimice care sunt subiecte ale procedurii PIC şi care au fost importate din fiecare parte a Convenţiei de la Rotterdam sau din orice alta ţara; informaţiile care trebuie furnizate sunt prevăzute în anexa nr. 3; c) sa furnizeze toate informaţiile suplimentare referitoare la produsele chimice periculoase importate, solicitate de ANAPIC; d) sa nu importe produse chimice periculoase care să devină deşeuri periculoase înainte de utilizare, ca urmare a expirării valabilităţii acestora.  +  Articolul 12Tranzitul produselor chimiceÎn cazul în care ANAPIC trebuie să ia o decizie privind tranzitul unor produse chimice înscrise în partea 3 din anexa nr. 1 şi are nevoie de informaţii privind acest tranzit, aceasta va cere aceste informaţii prin intermediul Secretariatului, conform prevederilor art. 14 paragraful 5 din Convenţia de la Rotterdam.  +  Articolul 13Schimbul de informaţii (1) ANAPIC participa la schimbul de informaţii cu celelalte părţi sau cu alte tari, privind produsele chimice înscrise în partea 3 din anexa nr. 1, în conformitate cu prevederile art. 14 din Convenţia de la Rotterdam. (2) Informaţiile care trebuie transmise de către ANAPIC în notificările stabilite conform art. 5 din Convenţia de la Rotterdam sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Criteriile care trebuie respectate pentru înscrierea unui produs chimic în partea 3 din anexa nr. 1 sunt prevăzute în anexa nr. II la Convenţia de la Rotterdam. (4) Informaţiile care trebuie furnizate şi criteriile care trebuie respectate pentru înscrierea preparatelor pesticide extrem de periculoase în partea 3 din anexa nr. 1 sunt prevăzute în anexa nr. IV la Convenţia de la Rotterdam. (5) Informaţiile care trebuie să fie furnizate în cadrul notificării la export sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 14Produse chimice interzise la exportProdusele chimice şi articolele prevăzute în anexa nr. 4 sunt strict interzise la export.  +  Articolul 15Controlul respectarii procedurii PIC (1) Controlul respectării procedurii PIC revine următoarelor autorităţi: a) ANAPIC şi structurilor sale teritoriale, respectiv agentiilor pentru protecţia mediului; b) Ministerului Sănătăţii; c) Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; d) Autorităţii Naţionale de Control. (2) Modalitatea de realizare a controlului de către autorităţile prevăzute la alin. (1) se stabileşte printr-un protocol aprobat de către acestea, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 16SancţiuniConstituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei importul şi exportul de substanţe chimice interzise sau sever restrictionate conform prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 17 (1) Constatarea faptelor şi aplicarea amenzilor se fac de personalul împuternicit de către autorităţile prevăzute la art. 15 alin. (1). (2) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 16 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 18Dispoziţii finale (1) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Anexele prevăzute la alin. (1) se modifica prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor în funcţie de deciziile care se iau la Conferinţa părţilor Convenţiei de la Rotterdam şi ca urmare a amendării anexelor Regulamentului nr. 304/2003/CE al Parlamentului şi Consiliului European privind exportul şi importul produselor chimice periculoase.  +  Articolul 19Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul mediuluişi gospodăririi apelor,Florin Stadiu,secretar de statp. Ministrul sănătăţii,Aurel Nechita,secretar de statMinistru de stat,ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuBucureşti, 5 mai 2004.Nr. 697.  +  Anexa 1  +  Partea 1 Lista produselor chimice supuse proceduriide notificare la exportProdusele chimice supuse procedurii PIC se identifica în lista prevăzută în continuare, cu ajutorul simbolului # şi sunt prevăzute şi în Partea 3 a prezentei anexe.Produsele chimice indicate pentru notificare la export conform procedurii PIC se identifica cu ajutorul simbolului + în lista prevăzută în continuare şi sunt prevăzute şi în lista din Partea 2 a prezentei anexe.Notificarea la export a acestor produse chimice trebuie să conţină informaţiile prevăzute în Anexa nr. 5 a prezentei hotărâri.  +  Partea 1(a)
    Lista produselor chimice supuse procedurii de notificare la export pentru care există o măsură internă de reglementare finală
                         
    Produsul chimicNr. CASNr. EINECSNCSubcategoria (*)Restricţii de utilizare (**)Măsura int. de reglementare finală/data intrării în vigoare(***)
    1,1,1-Tricloretan71-55-6200-756-32903 19 10i(2)bHG/01.07.05
    1,2-Dibrometan (dibrom etilenă) (EDB)(2)106-93-4203-444-52903 30 36p(1)bOM/18.01.03
    1,2-Dicloretan (diclor etilenă)(2)107-06-2203-458-12903 15 00p(1)  i(2)b bOM/18.01.03 HG/01.07.05
    2-Naftilamină şi sărurile sale+91-59-8 şi altele202-080-4 şi altele2921 45 00i(1) i(2)b bHG/01.07.05
    4-Aminodifenil şi sărurile sale+92-67-1 şi altele202-177-1 şi altele2921 49 90i(1) i(2)b bHG/01.07.05
    4-Nitrodifenil+92-92-3202-204-72904 20 00i(1) i(2)b bHG/01.07.05
    Compuşi de arsen       p(2)srHG/01.07.05
    Fibre de azbest+:            
    Crocidolit(2)12001-28-4310-127-62524 00i(1)-i(2)b-bHG*)/01.01.07
    Amosit12172-73-5   2524 00i(1)-i(2)b-bHG*)/01.01.07
    Antofilit77536-67-5   2524 00i(1)-i(2)b-bHG*)/01.01.07
    Actinolit77536-66-4   2524 00i(1)-i(2)b-bHG*)/01.01.07
    Tremolit77536-68-6   2524 00i(1)-i(2)b-bHG*)/01.01.07
    Crisotil132207-32-0   2524 00i(1)-i(2)b-bHG*)/01.01.08
    Benzen(1)71-43-2200-753-72902 20i(2)srHG/01.07.05
    Benzidină şi sărurile sale+92-87-5202-199-12921 59 90i(1)srHG/01.07.05
    i(2)b
    Derivaţi de benzidină+--   i(2)bHG/01.07.05
    Binapacril(2)485-31-4207-612-92916 19 80p(1) i(2)b  bOM/18.01.03 HG/01.07.05
    Cadmiu şi compuşii săi7440-43-9231-152-88107i(1)srHG/01.07.05
    Captafol(2)2425-06-1219-363-32930 90 70p(1)  P(2)b bOM/18.01.03 ----
    Tetraclorură de carbon56-23-5200-262-82903 14 00i(2)bHG/01.07.05
    Cloroform67-66-3200-663-82903 13 00i(2)bHG/01.07.05
                       
    Creozot şi substanţe înrudite cu creozotul8001-58-9232-287-52707 91 00         bHG/01.07.05
    61789-28-4263-047-8          
    84650-04-4283-484-8    
    90640-84-9292-605-3    
    65996-91-02266-026-1     > i(2)
    90640-80-5292-602-7        
    65996-82-2266-019-3    
    8021-39-4232-419-1    
    122384-78-5310-191-5        
                       
    DBB (Di-µ-oxo-di-n- butilstaniu-hidroxiboran)75113-37-0401-040-52931 00 95i(1)bHG/01.07.05
    Dicofol ce conţine < 78% p.p'-Dicofol sau 1g/kg DDT şi compuşi înrudiţi cu DDT+115-32-2204-082-02906 29 00p(1)bOM/18.01.03
    Dinoseb, acetatul şi sărurile sale(2)88-85-7 şi altele201-861-7 şi altele2908 90 00 2915 39 90p(1) i(2)b bOM/18.01.03 HG/01.07.05
    Oxid de etilenă (Oxiran)(2)75-21-8200-849-92910 10 00p(1)bOM/18.01.03
    HCH cu un conţinut mai mic de 99,0% izomer gama(2)608-73-1210-168-92903 51 00p(1)bOM/18.01.03
    Hexacloretan67-72-1200-666-42903 19 90i(1)srHG/01.07.05
    (a) Hidrazida maleică şi sărurile sale, altele decât colina, săruri de sodiu şi potasiu.123-33-1204-619-92933 99 90p(1)bOM/18.01.03
    (b) Colina, sărurile de sodiu şi potasiu ale hidrazidei maleice ce conţin peste 1 mg/kg hidrazină liberă exprimată în echivalent acid51542-52-0         OM/18.01.2003
    Compuşi de mercur(2)7546-30-7, 21908-53-2 şi alţii-   p(1) p(2)b srOM/18.01.03 HG/01.07.05
    Monometil- dibromdifenilmetan; denumirea comercială: DBBT-99688-47-8401-210-12903 69 90i(1)bHG/01.07.05
    Monometil- diclordifenilmetan; denumirea comercială: Ugilec 121 sau Ugilec 21+-400-140-62903 69 90i(1)-i(2)b-bHG/01.07.05
    Monometil- tetraclordifenilmetan; denumirea comercială: Ugilec 141+76253-60-6278-404-32903 69 90i(1)-i(2)b-bHG/01.07.05
    Nitrofen+1836-75-5217-406-02909 30 90p(1)bOM/18.01.03
    Pentaclorfenol(2)87-86-5201-778-62908 10 00i(2)bHG/01.07.05
    Difenili polibromuraţi (PBB)(2)59536-65-1-2903 69 90i(1)srHG/01.07.05
    Trifenili policloruraţi (PCT)(2)61788-33-8262-968-22903 69 90i(1)srHG/01.07.05
    Quintozen+82-68-8201-435-02904 90 85p(1)bOM/18.01.03
    Compuşi triorganostanici--2931 00 95p(2) i(2)sr srHG/01.07.05
    Triazidiril-fosfinoxid+545-55-1208-892-52933 90 90i(1)srHG/01.07.05
    Fosfat de tri (2,3- dibrompropil)(2)126-72-7204-799-92919 00 90i(1)srHG/01.07.05
    Octabromdifenil eter+32536-52-0251-087-92909 30 38i(1)srHG/01.07.05
    Pentabromdifenil eter+32534-81-9251-084-22909 30 31i(1)srHG/01.07.05
    (*)Subcategorie: p(1) - pesticid din grupa produselor pentru protecţia plantelor, p(2) - alte pesticide care includ biocide, i(1) - produs chimic industrial pentru uz profesional şi i(2) - produs chimic industrial pentru uzul publicului.
    (**)Restricţii de utilizare: sr - restricţie severă, b - interdicţie (pentru subcategoria sau subcategoriile în cauză).
    (***)Pentru măsura de reglementare finală sunt folosite următoarele abrevieri:
    OMînseamnă Ordinul comun al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 396/2002 privind interzicerea utilizării pe teritoriul României a produselor de uz fitosanitar conţinând anumite substanţe active, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 829 din 18 noiembrie 2002.
    HGînseamnă Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 236 din 7 aprilie 2003.
    HG*)înseamnă Hotărârea Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 109 din 20 februarie 2003.
    (1)Cu excepţia carburanţilor.
    (2)Produs chimic care este subiect sau parţial subiect, al procedurii PIC.
    CAS= Chemical Abstracts Service.
    +Produs chimic indicat pentru notificarea PIC.
   +  Partea 1(b) Lista produselor chimice supuse procedurii de notificarela export în Comunitatea Europeană şi care trebuie interzise sausever restrictionate de România până la 1 ianuarie 2007conform prevederilor Comunităţii Europene
               
    Produsul chimicNr. CASNr. EINECSNCSubcategoria (*)Restricţii de utilizare (**) în Com. Eur.
    2,4,5-T(1)93-76-5202-273-32918 90 90p(1)b
    Azinfos-etil2642-71-9220-147-62933 90 95p(1)b
    Clordimeform(1)6164-98-3228-200-52925 20 00p(1)b
    Clorfenapir+122453-73-0   2933 99 90p(1)b
    Clorbenzilat(1)510-15-6208-110-22918 19 80p(1)b
    Clozolinat+84332-86-5282-714-42934 99 90p(1)b
    Cihalotrin68085-85-8268-450-22926 90 95p(1)b
    Dinoterb+1420-07-1215-813-82908 90 00p(1)b
    DNOC+534-52-1208-601-12908 90 00p(1)b
    Acetat de fentin+900-95-8212-984-02931 00 95p(1)b
    Hidroxid de fentin+76-87-9200-990-02931 00 95p(1)b
    Fenvalerat51630-58-1257-326-32926 90 95p(1)b
    Ferbam14484-64-1238-484-22930 20 00p(1)b
    Floracetamidă(1)640-19-7211-363-12924 19 00p(1)b
    Lindan (gamma-HCH)(1)58-89-9200-401-22903 51 10p(1)b
    Metamidofos (formulări lichide solubile ale substanţei cu un conţinut de substanţă activă mai mare de 600 g/l)(1)10265-92-6233-606-03808 10 40p(1)  
    Metil-paration(1)+298-00-0206-050-13808 10 40p(1)b
    Monocrotofos(1)6923-22-4230-042-73808 10 40p(1)b
          3808 90 90    
    Monolinurom1746-81-2217-129-52928 00 90p(1)b
    Paration(1)+56-38-2200-271-72920 10 00p(1)b
    Permetrin52645-53-1258-067-92916 20 00p(1)b
    Difenili polibromuraţi (PBB)(1)13654-09-06-2903 69 90i(1)sr
    36355-01-08        
      27858-07-7        
    Fosfamidon (formulări lichide solubile ale substanţei cu un conţinut de substanţă activă mai mare de 1000 g/l)(1)13171-21-6 (amestec de izomeri (E) (Z))236-116-53808 10 40p(1)  
      23783-98-4 (izomer(Z))   3808 90 90    
      297-99-4 (izomer(E))        
    Profam122-42-9204-542-02924 29 95p(1)b
    Pirazofos+13457-18-6236-656-12933 59 95p(1)b
    Tecnazen+117-18-0204-178-22904 90 85p(1)b
    Zineb12122-67-7235-180-13824 90 99p(1)b
    Acefat+30560-19-1250-241-22930 90 70p(1)b
    Aldicarb+116-06-3204-123-22930 90 70p(1)sr
    Tetraetil plumb+78-00-2201-075-42931 00 95i(1)sr
    Tetrametil plumb+75-74-1200-897-02931 00 95i(1)sr
    (*) Subcategorie: p(1) - pesticid din grupa produselor pentru protecţia plantelor, p(2) - alte pesticide care includ biocide, i(1) - produs chimic industrial pentru uz profesional şi i(2) - produs chimic industrial pentru uzul publicului.
    (**) Restricţii de utilizare: sr - restricţie severă, b - interdicţie (pentru subcategoria sau subcategoriile în cauză).
    (1) Produs chimic care este subiect sau parţial subiect, al procedurii PIC.
    + Produs chimic indicat pentru notificarea PIC.
   +  Partea 2 Lista produselor chimice indicate pentru notificarea PICPrezenta lista conţine produsele chimice indicate pentru notificarea PIC. Aceasta lista nu conţine produsele chimice care sunt supuse deja procedurii PIC, prezentate în lista din partea 3 a prezentei anexe.
                         
    Produsul chimicNr. CASNr. EINECSCod NCCategoria (*)Restricţii de utilizare (**)
    2-Naftilamină şi sărurile sale91-59-8 şi altele202-080-4 şi altele2921 45 00ib
    4-Aminodifenil şi sărurile sale92-67-1 şi altele202-177-1 şi altele2921 49 90ib
    4-Nitrodifenil92-92-3202-204-72904 20 00ib
    Fibre de azbest:               b
    Crocidolit(1)12001-28-4   2524 00        
    Amosit12172-73-5   2524 00  
    Antofilit77536-67-5   2524 00   > i
    Actinolit77536-66-4   2524 00  
    Tremolit77536-68-6   2524 00      
    Crisotil132207-32-0   2524 00  
                   
    Benzidină şi sărurile sale Derivaţi de benzidină912-87-5 -202-199-1 -2921 59 90isr
    Clorfenapir122453-73-0        
    Clozolinat84332-86-5282-714-42934 90 96    
    Dicofol ce conţine < 78% p,p'- Dicofol sau 1 g/kg DDT şi compuşi înrudiţi cu DDT115-32-2204-082-02906 29 00psr
    Dinoterb1420-07-1215-813-82908 90 00    
    DNOC534-52-1208-601-12908 90 00    
    Endrin72-20-8200-775-72910 90 00pb
    Acetat de fentin900-95-8212-984-02931 00 95    
    Hidroxid de fentin76-87-9200-990-02931 00 95    
    Monometil-dibromdifenilmetan; denumirea comercială: DBBT99688-47-8401-210-12903 69 90ib
    Monometil-diclordifenilmetan; denumirea comercială: Ugilec 121 sau Ugilec 21-400-140-62903 69 90ib
    Monometil-tetraclordifenilmetan; denumirea comercială: Ugilec 14176253-60-6278-404-32903 69 90ib
    Nitrofen1836-75-5217-406-02909 30 90pb
    Paration(1)56-38-2200-271-72920 10 00    
    Pirazofos13457-18-6236-656-12933 59 70    
    Quintozen82-68-8201-435-02904 90 85pb
    Tecnazen117-18-0204-178-22904 90 85    
    Acefat30560-19-1250-241-22930 90 70    
    Aldicarb116-06-3204-123-22930 90 70    
    Metil paration(1)298-00-0206-050-13808 10 40    
    Octabromdifenil eter32536-52-0251-087-92909 30 38isr
    Pentabromdifenil eter32534-81-9251-084-22909 30 31isr
    Tetraetil plumb78-00-2201-075-42931 00 95    
    Tetrametil plumb75-74-1200-897-02931 00 95    
    Compuşi triorganostanici, în special compuşi tributilstanici, inclusiv oxid de di(tributilstaniu)56-35-9 şi alţii200-268-0 şi alţii2931 00 95psr
    (*)Categorie: p - pesticide, i - produs chimic industrial.
    (**)Restricţii de utilizare: sr - restricţie severă, b - interdicţie pentru categoria sau categoriile în cauză, conform:
      -Ordinului comun al ministrului agriculturii pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 396/2002 privind interzicerea utilizării pe teritoriul României a produselor de uz fitosanitar conţinând anumite substanţe active, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 829 din 18 noiembrie 2002;
      -Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 236 din 7 aprilie 2003;
      -Hotărârii Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 109 din 20 februarie 2003.
    CAS= Chemical Abstracts Service
    (1)Produs chimic supus loial sau parţial procedurii PIC internaţionale.
  Partea 3Lista produselor chimice supuse procedurii PIC conformConvenţiei de la Rotterdam(Categoriile prezentate sunt cele specificate înConvenţia de la Rotterdam)
         
    Produsul chimicNumărul CASCategoria
    2,4,5-T93-76-5Pesticid
    Aldrin(*)309-00-2Pesticid
    Binapacril485-31-4Pesticid
    Captafol2425-06-1Pesticid
    Clordan(*)57-74-9Pesticid
    Clordimeform6164-98-3Pesticid
    Clorbenzilat510-15-6Pesticid
    DDT(*)50-29-3Pesticid
    Dieldrin(*)60-57-1Pesticid
    Dinoseb şi săruri de dinoseb88-85-7Pesticid
    1,2-dibrometan(EDB)106-93-4Pesticid
    Clorură de etilenă107-06-2Pesticid
    Oxid de etilenă75-21-8Pesticid
    Floracetamidă640-19-7Pesticid
    HCH (amestec de izomeri)608-73-1Pesticid
    Heptaclor(*)76-44-8Pesticid
    Hexaclorbenzen(*)118-74-1Pesticid
    Lindan58-89-9Pesticid
    Compuşi ai mercurului, inclusiv compuşi anorganici ai mercurului, compuşii alchil mercur şi compuşii alchiloxialchil şi aril de mercur   Pesticid
    Pentaclorfenol87-86-5Pesticid
    Toxafen(*)8001-35-2Pesticid
    Metamidofos (formulări lichide solubile ale substanţei cu un conţinut de substanţă activă mai mare de 600 g/l)10265-92-6Preparat de pesticid extrem de periculos
    Metil-paration (concentrate emulsionabile (EINECS) cu un conţinut de substanţă activă de 19,5%, 40%, 50%, 60% şi prafuri cu un conţinut de substanţă activă de 1,5%, 2,5 şi 3%)298-00-0Preparat de pesticid extrem de periculos
    Monocrotofos6923-22-4Pesticid
    Monocrotofos (formulări lichide solubile ale substanţei cu un conţinut de substanţă activă mai mare de 600 g/l)6923-22-4Preparat de pesticid extrem de periculos
    Paration (toate formulările - aerosoli, pulberi de prăfuit (DP), concentrate emulsifiabile (EINECS), granule (GR) şi pulberi umectabile (muiabile) (WP), cu excepţia concentratelor solubile în apă (CS))56-38-2Preparat de pesticid extrem de periculos
    Fosfamidon (formulări lichide solubile ale substanţei cu un conţinut de substanţă activă mai mare de 1000 g/l)13171-21-6 (amestec de izomeri (E) (Z))Preparat de pesticid extrem de periculos
    23783-98-4 (izomer (Z))  
      297-99-4 (izomer (E))  
    Crocidolit12001-28-4Industrial
    Difenili polibromuraţi (PBB)36355-01-8 (hexa-)Industrial
      27858-07-7 (octa-)  
      13654-09-6 (deca-)  
    Difenili policloruraţi (PCB)(*)1336-36-3Industrial
    Trifenili policloruraţi (PCT)61788-33-8Industrial
    Fosfat de tri(2,3-dibrompropil)126-72-7Industrial
    (*) Substanţele respective sunt supuse interdicţiei la export în conformitate cu anexa IV.
   +  Anexa 2 Notificarea la Secretariatul Convenţiei, aunui produs chimic interzis sau sever restrictionatInformaţiile necesare pentru notificareNotificările includ:1. proprietăţi, identificare şi utilizări(a) denumirea comuna (obişnuită)(b) denumirea chimica în conformitate cu nomenclatura recunoscută la nivel internaţional (de exemplu Uniunea Internationala de Chimie Pura şi Aplicată (IUPAC)), acolo unde exista;(c) denumirea comercială şi denumirile preparatelor;(d) numerele de cod: numărul de cod din Chemical Abstracts Service (CAS), numărul de cod vamal din sistemului armonizat precum şi alte numere;(e) informaţii privind clasificarea pericolului, dacă produsul chimic se supune cerinţelor de clasificare;(f) utilizarea sau utilizarile produsului chimic:în ţaraîn altă parte (dacă se cunoaşte)(g) proprietăţile fizico-chimice , toxicologice şi ecotoxicologice;2. măsura de reglementare finala(a) informaţii specifice pentru măsura de reglementare finala:(i) scurta descriere a măsurii de reglementare finala;(îi) trimitere la documentul de reglementare;(iii) data intrării în vigoare a măsurii de reglementare finala;(iv) precizarea dacă măsura de reglementare finala s-a luat pe baza evaluării riscului sau al pericolului şi, în acest caz, se prezintă informaţii cu privire la aceasta evaluare, care cuprinde o trimitere la documentaţia relevanta;(v) motivarile măsurii de reglementare finala relevanta pentru sănătatea oamenilor, incluzând sănătatea consumatorilor şi lucrătorilor, sau pentru mediu;(vi) rezumat al periculozitatilor şi riscurilor pe care produsul chimic le prezintă pentru sănătatea oamenilor, incluzând sănătatea consumatorilor şi lucrătorilor, sau pentru mediu şi efectele asteptate (previzibile) ale măsurii de reglementare finala:(b) categoria sau categoriile pentru care s-a luat măsura de reglementare finala şi pentru fiecare categorie în parte:(i) utilizarea sau utilizarile interzise prin măsura de reglementare finala;(ii) utilizarea sau utilizarile permise în continuare;(iii) estimarea, dacă este posibil, a cantităţilor de produs chimic fabricat, importat, exportat şi utilizat;(c) specificarea, în măsura în care este posibil, dacă exista posibilitatea ca măsura de reglementare finala să se potriveasca şi altor state şi regiuni;(d) alte informaţii relevante, care ar putea să se refere la:(i) evaluarea efectelor socio-economice ale măsurii de reglementare finala:(ii) informaţii privind alternativele şi riscurile aferente acestora, dacă exista, cum ar fi:- strategii integrate de gestionare a dăunătorilor,practici şi procese industriale, care includ tehnologii nepoluate  +  Anexa 3 Informaţii pe care autorităţile naţionale desemnate trebuiesă le furnizeze în legătură cu comercializarea produselor chimice1. Scurta prezentare a cantităţilor de produse chimice (sub forma de substanţe şi preparate) în conformitate cu anexa 1, exportate în anul anterior.(a) Anul în care a avut loc exportul(b) Tabel ce insumeaza cantităţile de produse chimice exportate (sub forma de substanţe şi preparate), conform modelului prezentat în continuare.
    Produsul chimicŢara importatoareCantitatea
    ...    
    ...    
    ...    
      2. Lista importatorilor
    Produsul chimicŢara importatoareImportatorul sau societatea importatoareAdresa şi alte amănunte relevante despre importator sau societatea importatoare
           
           
           
   +  Anexa 4 Produse chimice şi articole al căror export este interzis
         
    Descrierea produselor chimice/articolului (articolelor) supus(e) interdicţie la exportAmănunte suplimentare, dacă sunt relevante (de ex. denumirea produsului chimic, nr. EC, nr. CAS etc.)
    Săpunuri cosmetice ce conţin mercurNumerele CN: 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00
    Poluanţi organici persistenţi prezentaţi în listele din anexele A şi B la Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi conform dispoziţiilor acesteiaAldrinNr. EC 206-215-8,
    Nr. CAS 309-00-2,
    Nr. CN 2903 59 90
    ClordanNr. EC 200-349-0,
      Nr. CAS 57-74-9,
      Nr. CN 2903 59 90
    DieldrinNr. EC 200-484-5,
      Nr. CAS 60-57-1,
      Nr. CN 2910 90 00
    DDT (1,1,1-triclor-2,2-bis) (p-clorfenil) etanNr. EC 200-024-3,
      Nr. CAS 50-29-3,
      Nr. CN 2903 62 00
    EndrinNr. EC 200-775-7,
      Nr. CAS 72-20-8,
      Nr. CN 2910 90 00
    HeptaclorNr. EC 200-962-3,
      Nr. CAS 76-44-8,
      Nr. CN 2903 59 90
    HexaclorbenzenNr. EC 200-273-9,
      Nr. CAS 118-74-1,
      Nr. CN 2903 62 00
    MirexNr. EC 219-196-6,
      Nr. CAS 2385-85-5,
      Nr. CN 2903-5990
    Toxafen (Camfeclor)Nr. EC 232-283-3,
      Nr. CAS 8001-35-2,
      Nr. CN 3808 1020
    Difenili policloruraţi (PCB-uri)Nr. EC 215-648-1 şi altele
      Nr. CAS 1336-36-3 şi altele
      Nr. CN 2903 69 90
   +  Anexa 5 Informaţii care trebuie să fie furnizate în cadrulnotificării la export1. Identitatea substanţei ce urmează să fie exportata:(a) denumirea din nomenclatura Uniunii Internaţionale de Chimie Pura şi Aplicată (IUPAC);(b) alte denumiri (denumiri uzuale, denumiri comerciale şi abrevieri);(c) numărul EINECS şi numărul CAS;(d) numărul CUS (Serviciul Uniunea Vamală) şi codul din Nomenclatura Combinata (CN);(e) principalele impuritati din substanţa, dacă sunt de o importanţa deosebită.2. Identitatea preparatului ce urmează să se exporte;(a) denumirea comercială sau numele preparatului:(b) pentru fiecare substanţa prezentată în listele din anexa 1, procentul şi detaliile specificate la pct. 1.3. Informaţii privind exportul:(a) ţara de destinaţie;(b) ţara de origine;(c) data prevăzută pentru primul export din anul în curs;(d) utilizarea preconizata în ţara de destinaţie, dacă se cunoaşte;(e) numele, adresa şi alte particularităţi relevante privind importatorul sau societatea importatoare;(f) numele, adresa şi alte particularităţi relevante privind exportatorul sau societatea exportatoare.4. Autorităţile naţionale desemnate:(a) numele, adresa, numărul de telefon, telex, fax sau adresa de e-mail a autorităţii desemnate din ţara, de la care se pot obţine informaţii suplimentare;(b) numele, adresa, numărul de telefon, telex, fax sau adresa de e-mail a autorităţii desemnate din ţara importatoare.5. Informaţii privind precautiile ce trebuie luate, care includ categoria de pericol şi risc şi recomandări privind securitatea.6. Scurta descriere a proprietăţilor fizico-chimice, toxicologice şi ecotoxicologice.7. Utilizarea produsului chimic în ţara:(a) utilizări, categoria(iile) conform Convenţiei de la Roterdam şi subcategoria(iile) comunitare, subiect (subiecte) al măsurii de control (interdicţie sau restrictie severă);(b) utilizări pentru care produsul chimic nu este interzis sau supus unor restrictii severe;(c) estimarea, dacă exista posibilitatea, cantităţilor de produs chimic fabricat, importat, exportat şi utilizat,8. Informaţii privind măsurile de precautie pentru reducerea expunerii la produsul chimic şi emisiile acestuia.9. Scurta prezentare a restrictiilor reglementate şi motivele acestora.Rezumatul informaţiilor prezentate în anexa 2 la punctul 2 lit. (a), (c) şi (d).Informaţii suplimentare furnizate de partea exportatoare, deoarece le considera importante sau alte informaţii suplimentare decât cele prevăzute în anexa 2, dacă sunt solicitate de partea importatoare.----------