HOTĂRÂRE nr. 755 din 14 mai 2004privind aprobarea unităților de măsură legale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 mai 2004  În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al art. 6 alin. 2 și al art. 7 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă unitățile de măsură legale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Unitățile de măsură legale prevăzute la alin. (1) se utilizează în măsurile efectuate în domeniile de interes public prevăzute la art. 3 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Prevederile prezentei hotărâri nu exclud utilizarea, în domeniul transportului aerian, maritim și feroviar, a altor unități de măsură decât cele prevăzute de prezenta hotărâre, care au fost stabilite prin convenții sau acorduri internaționale la care România este parte.(2) Utilizarea altor unități de măsură decât cele prevăzute la art. 1 alin. (1) este admisă pentru:a) produse și echipamente aflate deja pe piață și/sau în uz la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;b) componente și părți ale produselor și echipamentelor necesare să completeze sau să înlocuiască componente ori părți ale produselor și echipamentelor prevăzute la lit. a).  +  Articolul 3(1) Valorile unei mărimi măsurate exprimate în unități de măsură legale pot fi însoțite de una sau de mai multe valori ale aceleiași mărimi exprimate în alte unități de măsură decât cele prevăzute în anexă, denumite indicații suplimentare.(2) Utilizarea indicațiilor suplimentare este admisă până la data de 31 decembrie 2009.(3) Dimensiunea cifrelor și literelor utilizate pentru exprimarea valorilor mărimilor măsurate în alte unități de măsură decât cele prevăzute în anexă trebuie să fie mai mică sau cel mult egală cu a celor folosite pentru exprimarea valorilor acelorași mărimi măsurate în unități de măsură legală.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre transpune în legislația națională prevederile Directivei nr. 80/181/CEE privind alinierea legislației statelor membre privind unitățile de măsură, amendată prin Directiva nr. 85/1/CEE, Directiva nr. 89/617/CEE și Directiva nr. 1999/103/CE.  +  Articolul 5Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 854/2001 pentru aprobarea Instrucțiunilor de metrologie legală I.M.L. 9-01: Unități de măsură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 1 octombrie 2001.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul de stat, ministrul economiei și comerțului,
  Iulian Iancu,
  secretar de stat
  București, 14 mai 2004.Nr. 755.  +  ANEXĂ
  UNITĂȚI DE MĂSURĂ LEGALE
  1. Unități SI și multiplii și submultiplii lor zecimali1.1. Unități SI fundamentale
  Mărimea Unitatea
  Denumire Simbol
  Lungime metru m
  Masă kilogram kg
  Timp secundă s
  Curent electric amper A
  Temperatură termo-dinamică kelvin k
  Cantitate de substanță mol mol
  Intensitate luminoasă candelă cd
  1.1.1. Definiții ale unităților SI fundamentaleUnitatea de lungimeMetrul este lungimea drumului parcurs de lumină, în vid, într-un interval de timp de 1/299792458 secunde.[Cea de-a 17-a Conferință Generală de Măsuri și Greutăți (CGPM) (1983); Rezoluția 1].Unitatea de masăKilogramul, unitate de masă, este egal cu masa prototipului internațional al kilogramului.[Cea de-a 3-a Conferință Generală de Măsuri și Greutăți (CGPM) (1901); Raportul Conferinței, pag, 70].Unitatea de timpSecunda este durata a 9 192 631 770 perioade ale radiației corespunzătoare tranziției între cele două niveluri de energie hiperfine ale stării fundamentale a atomului de cesiu 133.[Cea de-a 13-a Conferința Generală de Măsuri și Greutăți (CGPM) (1967); Rezoluția 1].Unitatea de curent electricAmperul este intensitatea unui curent electric constant caret menținut în două conductoare paralele, rectilinii, cu lungimea infinită și cu secțiunea circulară neglijabilă, așezate în vid la o distanță de 1 metru unul de altul, ar produce între aceste conductoare o forță de 2x10^-7 newtoni pe o lungime de 1 metru.[Comitetul Internațional de Măsuri și Greutăți (CIPM) (1946)- Rezoluția 2, aprobată de cea de-a 9-a Conferința Generală de Măsuri și Greutăți (CGPM) (1948)].Unitatea de temperatură termodinamicăKelvinul, unitate de temperatură termodinamică, este fracțiunea 1/273,16 din temperatura termodinamică a punctului triplu ai apei.[Cea de-a 13-a Conferință Generală de Măsuri și Greutăți (CGPM) (1967); Rezoluția 4].Unitatea de cantitate de substanțăMolul este cantitatea de substanță a unui sistem care conține atâtea entități elementare câți atomi există în 0,012 kilograme de carbon 12.Ori de câte ori se utilizează molul, trebuie specificate entitățile elementare, care pot fi atomi, molecule, ioni, electroni, alte particule sau grupuri specificate de asemenea particule.[Cea de-a 14-a Conferință Generală de Măsuri și Greutăți (CGPM) (1971); Rezoluția 3].Unitatea de intensitate luminoasăCandela este intensitatea luminoasă, într-o direcție specificată, a unei surse care emite o radiație monocromatică cu frecvența de 540x10^12 herti și a cărei intensitate radiantă, în acea direcție, este 1/683 wați pe steradian.[Cea de-a 16-a Conferință Generală de Măsuri și Greutăți (CGPM) (1979); Rezoluția 3].1.1.2. Denumirea și simbolul special a) imitații SI de temperatură în cazul temperaturii Celsius
  Mărimea Unitatea
  Denumire Simbol
  Temperatură Celsius grad Celsius °C
  Temperatura Celsius t este definită prin diferența t = T - T(0) între două temperaturi termodinamice T și T(0), cu T(0) = 273,15 K. Un interval sau o diferență de temperatură pot fi exprimate fie în kelvini, fie în grade Celsius. Unitatea "grad Celsius" este egală cu unitatea "kelvin".
  1.2. Alte unități SI1.2.1. Unități SI suplimentare
  Mărimea Unitatea
  Denumire Simbol
  Unghi plan radian rad
  Unghi solid steradian Sr
  [Cea de-a 11-a Conferință Generală de Măsuri șî Greutăți (CGPM) (1960); Rezoluția 12]Definiții ale unităților SI suplimentare:Unitatea de unghi planRadianul este unghiul cuprins între două raze ale unui cerc care delimitează pe circumferința cercului un arc de lungime egală cu raza cercului.(Standardul internațional ISO 31-1: 1992)Unitatea de unghi solidSteradianul este unghiul solid al unui con care, având vârful în centrul unei sfere, delimitează pe suprafața sferei o arie egală cu aria unui pătrat de latură egală cu raza sferei.(Standardul internațional ISO 31-1:1992)
  1.2.2 Unități SI derivateUnitățile derivate într-o manieră coerentă din unitățile SI fundamentale și din unitățile SI suplimentare sunt exprimate prin expresii algebrice sub forma produselor de puteri ale unităților SI fundamentale și/sau ale unităților SI suplimentare cu un factor numeric egal cu 1.1.2.3. Unități SI derivate cu denumiri speciale și simboluri proprii
  Mărimea Unitatea Expresia
  Denumire Simbol în alte unități SIîn unități SI fundamentale sau suplimentare
  Frecventă hertz Hz s^-1
  Forță newton N m-kg-s^-2
  Presiune, tensiune mecanică pascal Pa N-m^-2 m^-1-kg-s^-2
  Energie, lucru mecanic, cantitate de căldură jouie J N-m m^2-kg-s^-2
  Putere*1), flux energetic watt W J-s^-1 m^2-kg-s^-3
  Cantitate de electricitate, sarcină electrică coulomb C s-A
  Tensiune electrică, potențial electric, tensiune electromotoare volt V W-A^-1 m^2-kg-s^~3 -A^-1
  Rezistentă electrică ohm Gama V-A^-1 m^2-kg-s^-3 -A^-2
  Conductantă electrică siemens S A-V^-1 m^-2-kg^-1 -s^3-A²
  Capacitate electrică farad F C-V^-1 m^-2-kg^-1 -s^4-A²
  Flux de inducție magnetică weber Wb V-s m^2-Kg-s^-2 -A^-1
  Inducție magnetică tesla T Wb-m^-2 kg-s^-2-A^-1
  Inductantă henry H Wb-A^-1 m^-2-kg-s^-2-A^-2
  Flux luminos lumen lm cd sr
  Iluminare lux lx lm-m^-2 m^-2-cd-sr
  Activitate (a unui radionuclid) becquerel Bq s^-1
  Doză absorbită, energie masică (comunicată), kerma, indice de doză absorbită gray Gy J-kg^-1 m^2-s^-2
  Echivalent de doză sievert Sv j-kg^-1 m^2-s^-2
  *1) Denumiri speciale pentru unitatea de putere: volt amper (simbol "VA"), când este utilizată să exprime puterea aparentă a curentului electric alternativ și var (simbol "var"), când este utilizată să exprime puterea electrică reactivă. Unitatea de măsură "var" nu este inclusă în rezoluțiile Conferinței Generale de Măsuri și Greutăți (CGPM).
  NOTE:1. Unitățile derivate din unitățile SI fundamentale pot fi exprimate utilizând unitățile din prezenta anexa.2. în particular, unitățile SI derivate pot fi exprimate prin denumiri speciale și simboluri date în tabelul de la pct. 1.2.3; de exemplu, unitatea de viscozitate dinamică poate fi exprimată sub forma m^-1-kg-s^-1 sau N-s-m^-2 sau Pa-s.
  1.3. Prefixele și simbolurile lor utilizate pentru desemnarea unor multipli și submultipli zecimali
  Factor Prefix Simbol Factor Prefix Simbol
  10^24 yotta Y 10^-1 decl d
  10^21 zetta Z 10^-2 centi c
  10^18 exa E 10^-3 mili m
  10^15 peta P 10^-8 micro miu
  10^12 tera T 10^-9 nano n
  10^9 giga G 10^-12 pico p
  10^6 mega M 10^-15 femto f
  10^3 kilo k 10^-18 atto a
  10^2 hecto h 10^-21 zepto z
  10^1 deca da 10^-24 yocto y
  NOTE1. Denumirile și simbolurile multiplilor și submultiplilor zecimali ai unității SI de masă sunt formate prin atașarea prefixelor la cuvântul "gram" și a simbolurilor lor la simbolul "g"2. În scopul formării unor multipli șt submultipli zecimali ai unei unități derivate exprimate sub forma unei fracții, un prefix poate fi atașat unităților care figurează fie la numărător, fie la numitor, fie ambilor termeni ai fracției.3. Nu sunt admise prefixe compuse, adică prefixe formate prin alăturarea de prefixe.
  1.4. Denumiri șt simboluri speciale, admise, ale unor multipli și submultipli zecimali ai unor unități SI
  Mărimea Unitatea
  Denumire Simbol Relație
  Volum litru l sau L*1) 1 l = 1 dmc = 10^-3 mc
  Masă tonă t 1 t = 1 Mg = 10^3 kg
  Presiune, tensiune mecanică bar bar*2) 1 bar - 10^5 Pa
  *1)Cele două simboluri "l" și "L" pot fi utilizate pentru unitatea litru. [Cea de-a 16-a Conferința Generală de Măsuri și Greutăți (CGPM) (1979) Rezoluția 5] *2) Unitate preluată din broșura Biroului internațional de Măsuri și Greutăți (BÎPM), dintre unitățile admise temporar
  NOTĂ: Prefixele și simbolurile lor specificate în tabelul de la pct 1.3 pot fi utilizate în conexiune cu denumirile unităților și cu simbolurile acestora din tabelul de la pct. 1.4.
  2. Unități care sunt definite pe baza unităților SI dar nu sunt multipli sau submultipli zecimali ai acestora
  Mărimea Unitatea
  Denumire Simbol Relație
  Unghi plan rotație(*)(1)(a) 1 rotație = 2pi rad
  grad centesimal(*)sau gon(*) gon(*) 1 gon = pi/200 rad
  grad (sexagesimal) ° 1° = pi/180 rad
  minut (sexagesimal)' 1' = pi/10 800 rad
  secundă(sexagesimal)" 1" = pi/648 000 rad
  Timp minut min 1 min = 60 s
  oră h 1 h = 3600 s
  zi d 1 d = 86 400 s
  (1)Caracterul (*) situat după o denumire sau un simbol de unitate indică faptul că acestea nu apar în listele de unități stabilite de Conferința Generală de Măsuri și Greutăți (CGPM), Comitetul internațional de Măsuri și Greutăți (CIPM) sau Biroul Internațional de Măsuri și Greutăți (BIPM). Această observație este valabilă pentru întreaga anexă. (a) Nu există simbol internațional
  NOTĂ: Prefixele specificate în tabelul de la pct. 1.3 pot fi utilizate numai în conexiune cu denumirile "grad centesimal" sau "gon", iar simbolurile lor se aplică numai simbolului "gon".
  3. Unități utilizate cu SI, ale căror valori în unități SI sunt obținute experimental
  Mărimea Unitatea
  Denumire Simbol Definiție
  Energie electronvolt eV Electronvoltul este energia cinetică câștigată de un electron care traversează o diferență de potențial de 1 volt în vid
  Masă unitate de masă atomică(unificată)miu Unitatea de masă atomică (unificată) este egală cu 1/12 din masaunui atom al nuclidului ^12C
  NOTĂ: Prefixele și simbolurile lor specificate în tabelul de la pct. 1.3 se aplică celor două unități și simbolurilor acestora
  4. Unități și denumiri de unități admise numai în domenii specializate
  Mărimea Unitatea
  Denumire Simbol Valoare
  Vergența sistemelor optice dioptrie (*) 1 dioptrie = 1 m^-1
  Masa pietrelor prețioase carat metric 1 carat metric = 2 x 10^-4 kg
  Suprafața terenurilor agricolear a 1 a = 10² mp
  Masa raportată la unitatea de lungime a firelor și fibrelor textile tex (*) tex(*) 1 tex = 10^-6 kg-m^-1
  Presiunea sângelui și a altor fluide din corp milimetru coloană de mercur mm Hg(*) 1 mm Hg = 133.322 Pa
  Aria secțiunii eficace transversale barn b 1 b = 10^-28 mp
  NOTĂ:Prefixele și simbolurile lor specificate în tabelul de la pct. 1.3 pot fi utilizate în conexiune cu denumirile unităților și cu simbolurile acestora din tabelul de la pct. 4, cu excepția milimetrului coloană de mercur și a simbolului acestuia. Totuși, multiplul 10^2 a al arului este denumit "hectar" (ha).
  5. Unități compuseUnitățile de măsură compuse se constituie prin combinații între unitățile specificate în prezenta anexă.
  -----