ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 19 mai 2004privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 26 mai 2004  Având în vedere necesitatea achitării de către România a cotizaţiei aferente perioadei decembrie 2003 decembrie 2004, precum şi faptul că începând cu data de 1 februarie 2004 Secretariatul Permanent CIG TRACECA nu mai este finanţat din fondurile Uniunii Europene, fapt ce conduce la imposibilitatea desfăşurării în continuare a activităţii acestuia, şi luând în considerare faptul că majoritatea statelor participante la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia şi-au achitat cotizaţiile, se impune îndeplinirea în regim de urgenţă a procedurii interne pentru achitarea în timp corespunzător a contribuţiei României pentru finanţarea activităţii Secretariatului Permanent CIG TRACECA,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul I (1) Se aprobă plata contribuţiei ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 20/2000, aprobată prin Legea nr. 95/2000, pentru perioada decembrie 2003 - decembrie 2004, în valoare de 7.000 euro. (2) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza raportului de schimb leu/euro, în vigoare la data efectuării plăţii. (3) Plata contribuţiei anuale a părţii române se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. Punctul I "Organizaţii internaţionale guvernamentale la care România a aderat în baza unor legi, decrete, hotărâri ale Guvernului"din anexa nr. 1 se completează cu punctul 62 cu următorul cuprins:
    "62.TRACECABaku19981998Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului"
  2. Subcapitolul "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" din anexa nr. 2.2 "Cotizaţii la alte organisme internaţionale" se completează cu punctul 6 cu următorul cuprins:
    "6.Secretariatul Permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECAeuro7.000"
  PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează: --------------- Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Miron Tudor Mitreap. Ministrul afacerilor externe,Bogdan Lucian Aurescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 19 mai 2004.Nr. 35. ----------