ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 mai 2004pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 26 mai 2004    Având în vedere procesul de retehnologizare şi reorganizare a regiilor autonome subordonate administraţiei publice locale şi pentru diminuarea impactului social al concedierilor colective determinate de acesta,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂprivind stimularea procesului de restructurare,reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale,companii naţionale şi societăţi comerciale cu capitalmajoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilorautonome subordonate autorităţilor administraţieipublice locale"2. La articolul 1 se introduce un alineat nou, alineatul (2), care va avea următorul cuprins:"(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi salariaţilor disponibilizaţi prin concedieri colective, în urma procesului de restructurare şi reorganizare din cadrul regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, în condiţiile în care în contractele colective de muncă nu este prevăzută, în cazul concedierii, acordarea de plăţi compensatorii sau alte forme de compensaţii."3. La articolul 2, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective până la data de 30 septembrie 2004 ca urmare a restructurării sau reorganizării societăţilor şi regiilor autonome, prevăzute la art. 1, beneficiază de următoarele drepturi:"4. La articolul 6 se introduce un nou alineat, alineatul (2), care va avea următorul cuprins:"(2) Lista regiilor autonome care pot efectua concedieri colective potrivit alin. (2) al art. 1 se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, iar numărul de persoane care pot beneficia de măsurile de protecţie socială este cel prevăzut în programe de restructurare sau de reorganizare, aprobate potrivit legii."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 19 mai 2004.Nr. 34._________________