LEGE nr. 195 din 25 mai 2004pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58 din 25 iunie 2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 28 iunie 2003, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, punctul 4 va avea următorul cuprins:"4. Punctele 2 şi 3 ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:«2. ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorie în primă instanţă, în cazurile expres prevăzute de lege;3. ca instanţe de recurs, recursurile în cazurile expres prevăzute de lege.»"2. La articolul I punctul 5, după punctul 2 al articolului 3 se introduce punctul 2^1 cu următorul cuprins:"2^1 . ca instanţe de recurs, recursurile în cazurile expres prevăzute de lege;".3. La articolul I punctul 7, alineatul 1 al articolului 282 va avea următorul cuprins:"Hotărârile date în primă instanţă de judecătorie şi tribunal sunt supuse apelului la curtea de apel, dacă prin lege nu se prevede altfel."4. La articolul I, după punctul 7 se introduce punctul 7^1 cu următorul cuprins:"7^1 . Alineatul 1 al articolului 282^1 va avea următorul cuprins:«Nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoreşti date în primă instanţă în cererile introduse pe cale principală privind pensii de întreţinere, litigii al căror obiect are o valoare de până la 1 miliard lei inclusiv, atât în materie civilă, cât şi în materie comercială, acţiunile posesorii, cele referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, luarea măsurilor asigurătorii, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege.»"5. La articolul I, punctul 8 va avea următorul cuprins:"8. La articolul 299 se introduc alineatele 2 şi 3 cu următorul cuprins:«Recursul se soluţionează de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dacă prin lege nu se prevede altfel.În situaţiile în care, potrivit dispoziţiilor prezentului cod sau ale legii speciale, încheierile sau alte hotărâri pronunţate de instanţele judecătoreşti sunt supuse numai recursului, judecarea acestei căi de atac este de competenţa instanţei imediat superioare celei care a pronunţat hotărârea în cauză sau, după caz, de competenţa instanţei expres prevăzute de lege.»"6. La articolul I punctul 9, articolul 302^1 va avea următorul cuprins:"Art. 302^1 . - Cererea de recurs va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, următoarele menţiuni: a) numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor, precum şi, după caz, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul unic de înregistrare sau, după caz, codul fiscal şi contul bancar. Dacă recurentul locuieşte în străinătate, va arăta şi domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul; b) indicarea hotărârii care se atacă; c) motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul şi dezvoltarea lor sau, după caz, menţiunea că motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat; d) semnătura.La cererea de recurs se va ataşa dovada achitării taxei de timbru, conform legii."7. La articolul I, după punctul 10 se introduc punctele 10^1 şi 10^2 cu următorul cuprins:"10^1 . Partea introductivă a articolului 304 va avea următorul cuprins:«Modificarea sau casarea unor hotărâri se poate cere în următoarele situaţii, numai pentru motive de nelegalitate.»10^2 . Articolul 305 va avea următorul cuprins:«Art. 305. - În instanţa de recurs nu se pot produce probe noi, cu excepţia înscrisurilor, care pot fi depuse până la închiderea dezbaterilor.»"8. La articolul I, punctul 11 se abrogă.9. La articolul I, punctul 12 se abrogă.10. La articolul I punctul 18, articolul 720^8 va avea următorul cuprins:"Art. 720^8 . - Hotărârile date în primă instanţă privind procesele şi cererile în materie comercială sunt executorii.Exercitarea în termen a apelului nu suspendă de drept executarea."11. Alineatele 2 şi 3 ale articolului II vor avea următorul cuprins:"Procesele în curs de judecată la data schimbării competenţei instanţelor legal învestite vor continua să fie judecate de acele instanţe, cu excepţia proceselor şi cererilor în materie comercială aflate pe rolul curţilor de apel, în primă instanţă, al căror obiect are o valoare de peste 10 miliarde lei. Cererile în anulare împotriva ordonanţelor privind somaţia de plată, pronunţate de tribunal în cauze comerciale al căror obiect are o valoare de până la 1 miliard lei inclusiv, se vor soluţiona tot de către tribunal. În caz de casare cu trimitere spre rejudecare, dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă privitoare la competenţă sunt aplicabile.Hotărârile pronunţate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân supuse căilor de atac, motivelor şi termenelor prevăzute de lege sub care au fost pronunţate."12. După articolul III se introduc articolele IV şi V cu următorul cuprins:"Art. IV. - Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată şi modificată prin Legea nr. 295/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:«Art. 2. - (1) Cererile privind somaţia de plată se depun la instanţa competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanţă.»2. Alineatul (3) al articolului 8 se abrogă.3. Alineatul (5) al articolului 8 va avea următorul cuprins:«(5) Hotărârea prin care a fost respinsă cererea în anulare este irevocabilă.»Art. V - Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 17^1 se introduce articolul 17^2 cu următorul cuprins:«Art. 17^2 . - Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile pentru dizolvarea societăţilor comerciale şi a grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.»2. Articolul 18 va avea următorul cuprins:«Art. 18. - (1) Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru se face de către instanţa de judecată sau, după caz, de Ministerul Justiţiei. (2) Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face cerere de reexaminare, la aceeaşi instanţă, în termen de 3 zile de la data la care s-a stabilit taxa sau de la data comunicării sumei datorate. (3) Cererea se soluţionează în camera de consiliu de un alt complet, fără citarea părţilor, prin încheiere irevocabilă. (4) În cazul admiterii integrale sau parţiale a cererii de reexaminare, taxa de timbru se restituie total ori, după caz, proporţional cu reducerea sumei contestate.»3. După articolul 18 se introduce articolul 18^1 cu următorul cuprins:«Art. 18^1 . - În cazul taxelor datorate pentru cereri adresate Ministerului Justiţiei, soluţionarea cererii de reexaminare este de competenţa Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti.»4. Articolul 21 va avea următorul cuprins:«Art. 21. - (1) Instanţa judecătorească poate acorda scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru în condiţiile art. 74-81 din Codul de procedură civilă. (2) Pentru taxele datorate Ministerului Justiţiei, cererea de acordare a scutirilor, reducerilor, eşalonărilor sau amânărilor pentru plata taxelor judiciare de timbru se soluţionează de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.»5. Articolul 22 se abrogă.6. Articolul 25 va avea următorul cuprins:«Art. 25. - (1) Din sumele realizate din cheltuielile judiciare avansate de stat din bugetele aprobate Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public pentru desfăşurarea proceselor penale, care sunt suportate de părţi sau de alţi participanţi la proces, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi din amenzile judiciare, un procent de 25% constituie venituri la bugetul de stat şi se cuprind distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei. Executarea silită a debitelor se efectuează de organele de executare ale unităţilor teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor bugetare. (2) Din diferenţa de 75% din sumele prevăzute la alin. (1) se constituie un fond cu destinaţie specială pentru stimularea personalului din sistemul justiţiei, în contul nr. 119 01.07. "Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispoziţiilor legale". (3) Repartizarea veniturilor pe beneficiar se face în baza unor norme interne aprobate prin ordin al ministrului justiţiei. (4) Disponibilităţile de la finele anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceeaşi destinaţie.»7. După articolul 25 se introduce articolul 25^1 cu următorul cuprins:«Art. 25^1 . - În scopul colectării sumelor prevăzute la art. 25, se vor deschide pe seama Ministerului Justiţiei conturi la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului nr. 50.32. "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat". Lunar, Ministerul Justiţiei va vira în fondul cu destinaţie specială cota de 75% din totalul încasărilor.»"  +  Articolul II (1) Recursurile împotriva hotărârilor date fără drept de apel potrivit legii în vigoare la data pronunţării lor şi aflate pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se trimit spre judecată instanţelor imediat superioare celor care au pronunţat hotărârea în primă instanţă. (2) Recursurile aflate pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi care au ca obiect hotărâri prin care tribunalele au judecat apeluri se trimit spre judecată curţilor de apel. (3) Recursurile prevăzute la alin. (1) şi (2), a căror admisibilitate în principiu nu a fost examinată până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se scot de pe rol şi se trimit, pe cale administrativă, instanţelor devenite competente să le judece, iar în cazul în care admisibilitatea în principiu a fost examinată, se trimit prin declinarea competenţei, prin încheiere irevocabilă, dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor.  +  Articolul III (1) Hotărârile pronunţate de judecătorii în primă instanţă în materia fondului funciar sunt supuse apelului la tribunal şi recursului la curtea de apel. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), apelurile aflate pe rolul curţilor de apel la data intrării în vigoare a prezentei legi se trimit la tribunale, iar recursurile aflate pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se trimit la curţile de apel. Dispoziţiile art. II alin. (3) sunt aplicabile în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,CONSTANTIN NIŢĂBucureşti, 25 mai 2004.Nr. 195.-----