LEGE nr. 191 din 24 mai 2004privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 36 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, adoptată în temeiul art. 1 pct. II. 10 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 4, alineatul (3) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(3) Guvernul poate acorda salariaţilor, membrilor consiliului de administraţie şi pensionarilor cu ultimul loc de muncă la societăţile comerciale şi/sau filialele acestora, supuse privatizării, dreptul să achiziţioneze de la instituţia publică implicată/societatea comercială, prin intermediul asociaţiei salariaţilor, constituită conform legii, acţiuni la aceste societăţi, prin derogare de la prevederile art. 1, la acelaşi preţ pe acţiune cu care acestea se vând în cadrul procesului de privatizare."2. La articolul I, punctul 5 va avea următorul cuprins:"5. După alineatul (5) al articolului 12 se introduc alineatele (5^1 ) şi (5^2 ) cu următorul cuprins:«(5^1 ) Majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-au eliberat certificate de atestare a dreptului de proprietate se realizează fără adăugarea unei prime de emisiune.(5^2 ) Preţul de subscriere al acţiunilor aferente dreptului de preferinţă exercitat de acţionarii existenţi în cadrul majorării capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-au eliberat certificate de atestare a dreptului de proprietate se va stabili fără adăugarea unei prime de emisiune.»"3. La articolul I punctul 7, alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Instituţia publică implicată poate decide, în conformitate cu strategia aprobată, să propună în adunarea generală a acţionarilor diminuarea participaţiei statului la societatea comercială sau diminuarea participaţiei societăţii comerciale cu capital majoritar de stat la filiala acesteia, prin majorarea capitalului social."4. La articolul I, după punctul 17 se introduce punctul 17^1 cu următorul cuprins:"17^1 . Litera b) a alineatului (1) al articolului 38 va avea următorul cuprins:«b) pentru achitarea salariilor restante pe cel mult 3 ani anteriori depunerii la oficiul registrului comerţului a hotărârii adunării generale de dizolvare/lichidare;»".  +  Articolul IISocietăţile comerciale pentru care au fost emise ordine comune de acordare a înlesnirilor la plată în baza prevederilor Legii nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de scutirea la plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor şi rămase la plată la data intrării în vigoare a prezentei legi, aferente obligaţiilor bugetare restante reprezentând contribuţia pentru pensia suplimentară, contribuţia individuală de asigurări sociale, contribuţia angajaţilor la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, precum şi contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, taxa pe valoarea adăugată suspendată în vamă, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende şi celelalte impozite cu reţinere la sursă, care au fost eşalonate la plată prin ordinele comune emise.  +  Articolul IIILegea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 24 mai 2004.Nr. 191.------