LEGE nr. 161 din 14 mai 2004pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 mai 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 11 din 22 ianuarie 2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 30 ianuarie 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prevederile prezentei ordonanţe se referă la producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere destinate scopurilor forestiere."2. La articolul 2 alineatul (1), partea introductivă a literei B şi litera b) vor avea următorul cuprins:"B. material de bază - sursa din care se obţin materialele forestiere de reproducere. Acesta este constituit din:....................................................................................... b) arboret - o diviziune a fondului forestier în suprafaţă de minimum 0,25 ha, omogenă din punct de vedere staţional, biometric, funcţional, care realizează un mediu specific diferit de cel din afara acestuia şi care reclamă aceleaşi măsuri de gospodărire;"3. La articolul 2 alineatul (1), litera c) a literei H va avea următorul cuprins:"c) originea se identifică prin nominalizarea unităţilor teritoriale de amenajament (ocol silvic, unitate de producţie, unitate amenajistică);"4. La articolul 2, alineatul (4) se abrogă.5. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Materialul de bază se include în Catalogul naţional al materialelor de bază dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute în una dintre anexele nr. 2, 3, 4 sau 5, iar pentru fiecare unitate-sursă se atribuie un singur număr/cod."6. La articolul 15 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Când amestecul se face conform prevederilor alin. (1) lit. a) şi b), numărul de identificare din Catalogul naţional al materialelor de bază al unităţii-sursă de material se înlocuieşte cu codul regiunii de provenienţă."7. Articolul 16 se abrogă.8. La articolul 31, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Pentru o perioadă care nu trebuie să depăşească 10 ani, în vederea aprobării materialului de bază din care să se obţină material de reproducere din categoria «Testat» din toate speciile şi hibrizii artificiali care fac obiectul prezentei ordonanţe, pot fi folosite rezultatele testelor de evaluare genetică a căror metodologie nu corespunde întru totul exigenţelor prevăzute în anexa nr. 5. Rezultatul acestor teste trebuie să evidenţieze că materialul forestier de reproducere obţinut din materialul de bază testat este superior martorului."9. După articolul 43 se introduce articolul 43^1 cu următorul cuprins:"Art. 43^1 . - Neîndeplinirea sarcinilor atribuite persoanei juridice prevăzute la art. 2 alin. (2) atrage retragerea competenţelor atribuite acesteia."10. După articolul 44 se introduc articolele 44^1 , 44^2 şi 44^3 cu următorul cuprins:"Art. 44^1 . - Producerea şi/sau utilizarea de materiale forestiere de reproducere din material de bază neaprobat se pedepsesc cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă.Art. 44^2 . - Utilizarea de materiale forestiere de reproducere modificate genetic, care afectează sănătatea oamenilor şi mediul, se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 5 ani sau cu amendă.Art. 44^3 . - Nedeclararea faptului că materialul forestier de reproducere provine din materialul de bază modificat genetic se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DAN MIRCEA POPESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 14 mai 2004.Nr. 161.------