LEGE nr. 183 din 17 mai 2004privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 15 din 30 ianuarie 2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.10 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 1 februarie 2003, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul unic, alineatul (1^1) al articolului 39 va avea următorul cuprins:"(1^1) În cazurile în care se solicită înmatricularea unei firme care, prin cuvintele sau sintagmele folosite, cum ar fi: naţional, român, institut, academic-ştiinţific, academie, universitate, universitar şi alte denumiri asemănătoare acestora, este de natură să sugereze sau să imprime persoanei juridice respective caracterul de instituţie publică ori de interes public, naţional sau local, este necesar acordul scris al Secretariatului General al Guvernului sau al prefectului, pentru cele de interes local. Acordul scris pentru folosirea denumirii se eliberează în termen de 10 zile de la data solicitării."2. La articolul unic se introduce un nou punct, punctul 2, cu următorul cuprins:"2. La articolul 39, după alineatul (1^1) se introduc trei alineate noi, alineatele (1^2)-(1^4), cu următorul cuprins:<<(1^2) Firmele înmatriculate până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe sunt obligate să ceară, pentru folosirea denumirii, acordul scris al autorităţilor competente potrivit alin. (1^1), în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.(1^3) Neobţinerea acordului prevăzut la alin. (1^1) care duce la neînmatricularea firmei. Nerespectarea prevederilor alin. (1^2) se sancţionează cu amendă de 25 milioane lei şi radierea de drept a firmei înmatriculate.(1^4) Contravenţia se constată şi sancţiunea se aplică de persoanele împuternicite de directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sau al oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunale, după caz. Radierea de drept se constată de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunale.>>"Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 17 mai 2004.Nr. 183._______________