HOTĂRÂRE nr. 763 din 14 mai 2004privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Agentiei pentru Sprijinirea Studenţilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 mai 2004    În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se infiinteaza Agentia pentru Sprijinirea Studenţilor, institutie publică cu personalitate juridica, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Tineret, prin reorganizarea Agentiei Sociale a Studenţilor care se desfiinteaza. (2) Agentia pentru Sprijinirea Studenţilor are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Plevnei nr. 61, sectorul 1. (3) Agentia pentru Sprijinirea Studenţilor se organizeaza prin preluarea activităţii, personalului şi bugetului Agentiei Sociale a Studenţilor.  +  Articolul 2 (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate Agentia pentru Sprijinirea Studenţilor are urmatoarele atribuţii principale: a) promovează optiunile Autorităţii Naţionale pentru Tineret cu privire la aplicarea politicii guvernamentale pentru tineri; b) fundamentează şi elaboreaza studii şi cercetari, analize şi prognoze privind problematica studenteasca; c) elaboreaza şi implementeaza planul de reabilitare şi de extindere a retelei de tabere studentesti pentru studentii din instituţiile de invatamant de stat şi particular acreditate; d) asigura organizarea şi administrarea taberelor studentesti; e) elaboreaza regulamentul privind functionarea şi administrarea taberelor studentesti, metodologia privind repartizarea locurilor în taberele studentesti şi eliberarea biletelor de tabara atribuite studenţilor, precum şi criteriile de eligibilitate a studenţilor participanti în aceste tabere; f) elaboreaza şi implementeaza planul de extindere şi dezvoltare a retelei caselor de cultura ale studenţilor; g) coordonează şi monitorizează buna desfăşurare a activităţilor specifice caselor de cultura ale studenţilor şi Complexului Cultural Sportiv Studentesc "Tei" din Bucureşti; h) elaboreaza şi deruleaza proiecte şi programe naţionale şi internationale în interesul studenţilor; i) acorda asistenţa de specialitate studenţilor şi structurilor asociative studentesti în vederea elaborarii unor proiecte şi programe care au urmatoarele obiective:- impulsionarea participării studenţilor, sub diversele ei forme, şi anume: civica, culturala, economica şi educationala, politica, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional;- stimularea creativitatii studenţilor;- promovarea mobilitatii studenţilor în spatiul european;- atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare şi excludere sociala; j) sprijina formarea, pregătirea şi perfectionarea profesionala a studenţilor; k) editeaza, produce şi difuzeaza materiale de specialitate, cuprinzand informaţii utile studenţilor, precum şi instituţiilor şi structurilor asociative studentesti implicate în activitatea specific studenteasca. (2) Agentia pentru Sprijinirea Studenţilor indeplineste orice alte atribuţii stabilite potrivit reglementarilor legale în vigoare pentru domeniul sau de activitate. (3) În exercitarea atribuţiilor sale Agentia pentru Sprijinirea Studenţilor colaboreaza cu Consiliul Naţional al Studenţilor şi cu celelalte structuri reprezentative pentru studenti.  +  Articolul 3 (1) Agentia pentru Sprijinirea Studenţilor este condusa de un director, numit prin ordin al presedintelui Autorităţii Naţionale pentru Tineret pe bază de concurs. (2) Directorul reprezinta Agentia pentru Sprijinirea Studenţilor în raporturile cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, cu persoane juridice şi fizice din tara şi din strainatate. (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin directorul Agentiei pentru Sprijinirea Studenţilor emite decizii. (4) Directorul are calitatea de ordonator de credite, în condiţiile legii.  +  Articolul 4Numărul maxim de posturi ale Agentiei pentru Sprijinirea Studenţilor este de 10, cu incadrarea în cheltuielile de personal aprobate de Autoritatea Naţionala pentru Tineret de la bugetul de stat.  +  Articolul 5 (1) Statul de functii, precum şi structura organizatorica ale Agentiei pentru Sprijinirea Studenţilor se aproba prin ordin al presedintelui Autorităţii Naţionale pentru Tineret. (2) Incadrarea şi salarizarea personalului Agentiei pentru Sprijinirea Studenţilor se fac potrivit prevederilor anexei nr. I la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Atribuţiile şi raspunderile personalului Agentiei pentru Sprijinirea Studenţilor se stabilesc prin regulament de organizare şi functionare.  +  Articolul 6Finantarea Agentiei pentru Sprijinirea Studenţilor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Tineret.  +  Articolul 7Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 120/1999 privind înfiinţarea Agentiei Sociale a Studenţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 2 martie 1999, se abroga.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:--------------p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Tineret,Ionut Sebastian IavorSeful Cancelariei Primului-Ministru,Alin TeodorescuMinistrul educatiei şi cercetării,Alexandru Athanasiup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 14 mai 2004.Nr. 763.------